USACO上那是什么鬼,各位大佬帮帮忙

回复帖子

@Enquir 2018-12-22 09:04 回复
/*
ID:shang_w1
LANG:C++
TASK:namenum
*/
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int hehe;
int he[13];
char ha[13];
int num=4617;
char haha[13];
int change(char i)
{
  int j=i-'A';
  if(i>'Q')
    j--;
  j/=3;j+=2;
  return j;
}
int main()
{
  freopen("namenum.in","r",stdin);
  freopen("namenum.out","w",stdout);
  cin>>(ha+1);
  int len=strlen(ha+1);
  for(int i=1;i<=len;i++)
    he[i]=ha[i]-'0';
  while(num--)
  {
    cin>>(haha+1);
    int len_=strlen(haha+1);
    if(len_!=len)
      continue;
    int flag=0;
    for(int i=1;i<=len;i++)
    {
      if(haha[i]=='Q'||haha[i]=='Z')
      {
        flag=1;
        break;
      }
      int tmp=change(haha[i]);
      if(tmp!=he[i])
      {
        flag=1;
        break;
      }
    }
    if(!flag)
    {
      cout<<(haha+1)<<endl;
      hehe=1;
    }
  }
  if(!hehe)
    puts("NONE");
  return 0;
}

我的代码在洛谷上去了freopen就A了 但是USACO上面第一个就…… 到底是什么骚操作啊QAQ 求求各位大佬帮帮忙

反馈
如果你认为某个帖子有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。