U101042 宗大大

    • 1.8K提交
    • 365通过
    • 3.4K排名
  • 用户 ID101042
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2018-05-07 13:10

博客

难易度统计

入门难度 88
普及- 127
普及/提高- 77
普及+/提高 25
提高+/省选- 39
省选/NOI- 6
NOI/NOI+/CTSC 3

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1211] [P1002] [P1003] [P3129] [P1004] [P1005] [P3483] [P1006] [P1007] [P1741] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1234] [P1012] [P2383] [P1014] [P1015] [P3523] [P1019] [P1052] [P1020] [P1024] [P1658] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1035] [P1036] [P1040] [P2340] [P1042] [P2986] [P1043] [P1044] [P2249] [P1046] [P1304] [P1047] [P1048] [P1049] [P3517] [P1051] [P1073] [P1052] [P1055] [P3010] [P1056] [P1093] [P1057] [P3279] [P1058] [P1059] [P1460] [P1060] [P1062] [P1063] [P1064] [P1067] [P1068] [P1071] [P1075] [P2612] [P1076] [P1077] [P1078] [P1079] [P3282] [P1080] [P1083] [P1085] [P3229] [P1086] [P1395] [P1087] [P1089] [P1708] [P1090] [P3081] [P1091] [P1092] [P1093] [P2964] [P1094] [P1095] [P1950] [P1097] [P1169] [P1098] [P1986] [P1101] [P1106] [P1108] [P2153] [P1109] [P1111] [P3475] [P1115] [P1116] [P1862] [P1118] [P1120] [P1125] [P2062] [P1130] [P1135] [P1138] [P3090] [P1141] [P1147] [P1677] [P1149] [P1757] [P1150] [P1151] [P1146] [P1156] [P1010] [P1157] [P3037] [P1162] [P1164] [P1177] [P1179] [P1181] [P1190] [P1192] [P1196] [P1200] [P2044] [P1201] [P1202] [P1203] [P2724] [P1208] [P1216] [P1217] [P2593] [P1218] [P1219] [P2300] [P1220] [P1223] [P1226] [P1230] [P1233] [P1247] [P1250] [P1254] [P1278] [P1368] [P1294] [P1303] [P2286] [P1305] [P1307] [P1316] [P1320] [P1328] [P3422] [P1334] [P1338] [P1339] [P1346] [P1352] [P2526] [P1364] [P1372] [P1379] [P1387] [P1403] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P3263] [P1424] [P1425] [P1913] [P1426] [P1427] [P1428] [P1433] [P1434] [P1439] [P1443] [P1449] [P1451] [P2566] [P1454] [P1463] [P3380] [P1464] [P1469] [P1474] [P1478] [P1498] [P1506] [P1572] [P1507] [P1508] [P1510] [P1924] [P1536] [P1540] [P3447] [P1541] [P1546] [P1729] [P1551] [P1554] [P2989] [P1567] [P1569] [P1577] [P1580] [P2171] [P1582] [P1583] [P1591] [P1596] [P2934] [P1601] [P1603] [P3433] [P1605] [P1061] [P1610] [P1613] [P1614] [P2651] [P1615] [P1616] [P1618] [P1634] [P1644] [P1657] [P1256] [P1664] [P1683] [P1691] [P2016] [P1706] [P1719] [P3278] [P1720] [P1734] [P3498] [P1736] [P1739] [P1081] [P1746] [P1747] [P1757] [P1765] [P1774] [P1831] [P1775] [P1434] [P1789] [P1794] [P1816] [P1824] [P1162] [P1830] [P3023] [P1855] [P1865] [P1866] [P1873] [P1876] [P1879] [P1543] [P1880] [P1888] [P1894] [P1896] [P3176] [P1897] [P2801] [P1908] [P1909] [P1970] [P1910] [P1914] [P1926] [P1932] [P1936] [P1958] [P1235] [P1968] [P1969] [P1980] [P1919] [P1981] [P1982] [P2511] [P1983] [P2729] [P1996] [P1153] [P2005] [P1289] [P2015] [P2023] [P2024] [P2038] [P2042] [P2051] [P1593] [P2066] [P1490] [P2084] [P2089] [P1033] [P2095] [P2118] [P1506] [P2141] [P2142] [P3451] [P2171] [P2197] [P2211] [P2251] [P2660] [P2279] [P2320] [P2330] [P2341] [P1916] [P2347] [P2393] [P2394] [P3198] [P2397] [P2404] [P2668] [P2415] [P2430] [P2440] [P2550] [P1330] [P2637] [P2639] [P2640] [P2669] [P2670] [P1684] [P2676] [P2677] [P2678] [P3216] [P2689] [P2690] [P2695] [P2697] [P3449] [P2722] [P2740] [P3082] [P2756] [P3230] [P2758] [P2772] [P2782] [P2799] [P2800] [P2820] [P2855] [P2863] [P2871] [P2880] [P2920] [P2925] [P2945] [P1400] [P2955] [P2958] [P3078] [P1538] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P1717] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3376] [P1561] [P3377] [P2956] [P3378] [P3379] [P3383] [P2315] [P3386] [P3387] [P3388] [P2698] [P3741] [P3811] [P3817] [P1684] [P3818] [P2053] [P3864] [P3865] [P3371] [P3870] [P3884] [P3902] [P3951] [P2232] [P3954] [P3955] [P3956] [P4057] [P4289] [P4325] [P4413] [P4484] [P4779] [P5015] [P1328] [P5016] [P5018] [P5019] [P5020] [P2077] [P5146] [P5315] [CF4A] [P1264] [CF27A] [CF41A] [CF49A] [P2633] [CF59A] [CF68A] [CF71A] [P2682] [CF118A] [CF119A] [CF119D] [CF271A] [CF409F] [CF546A] [CF677A] [CF734A] [P1375] [CF758A] [CF784E] [P1344] [CF884A] [CF898A] [P3151] [CF937A] [CF961A] [SP1] [SP2] [SP11] [SP3377] [P2752] [SP27561] [AT265] [AT277] [AT649] [AT807] [AT1047] [P2190] [AT2523] [P2510] [AT3908]
统计数据非实时更新。

签名

有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚; 苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴!

洛谷大事件:
第一道红题:A + B Problem
第一道橙题:三连击
第一道黄题:八皇后
第一道绿题:不解释
第一道蓝题 : 八数码难题
第一道紫题:P3369 【模板】普通平衡树
第一道黑题:扇区填数

人生第一次绿名:在2018-7-22号(某位讨嫌的学长在关了我电脑后,重新登洛谷发现的)

人生第一次橙名:在2018-7-29号20:10(帮某位同学交了下烤鸡的程序,交完发现自己变成了橙名)

人生第一次红名:发现自己某篇题解过了以后——2018.11.5 18点51

成为神犇——2019.1.28

$StickFight the Game$

$diep.io$

点击查看更多...