U101042 宗大大

    • 1.7K提交
    • 350通过
    • 2.1K排名
  • 用户 ID101042
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2018-05-07 13:10

博客

难易度统计

入门难度 88
普及- 126
普及/提高- 77
普及+/提高 22
提高+/省选- 30
省选/NOI- 4
NOI/NOI+/CTSC 3

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1256] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1012] [P1014] [P1015] [P1019] [P2388] [P1020] [P1024] [P2942] [P1025] [P1028] [P1029] [P2359] [P1030] [P1031] [P1035] [P1036] [P1031] [P1040] [P1042] [P1044] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P2767] [P1051] [P1052] [P3345] [P1055] [P1056] [P1057] [P1058] [P1059] [P2205] [P1060] [P1062] [P1063] [P1064] [P2504] [P1067] [P1068] [P2882] [P1071] [P1075] [P1076] [P1077] [P1078] [P2503] [P1079] [P1080] [P2217] [P1085] [P1086] [P1087] [P3416] [P1089] [P1090] [P1091] [P1092] [P1093] [P1094] [P1095] [P1097] [P1098] [P1101] [P1862] [P1106] [P1847] [P1108] [P1109] [P1111] [P1115] [P2262] [P1116] [P2443] [P1118] [P1120] [P1125] [P1130] [P2599] [P1135] [P1138] [P1141] [P1147] [P1149] [P2980] [P1150] [P1793] [P1151] [P1156] [P1157] [P1592] [P1162] [P2903] [P1164] [P1177] [P3045] [P1179] [P1181] [P1190] [P1192] [P1417] [P1196] [P1200] [P1201] [P1202] [P1203] [P1208] [P1216] [P1217] [P3542] [P1218] [P1219] [P1220] [P1223] [P1226] [P1954] [P1230] [P1459] [P1233] [P1247] [P1250] [P1254] [P2559] [P1278] [P1294] [P1303] [P1305] [P1307] [P2403] [P1316] [P1320] [P1328] [P1334] [P1833] [P1338] [P1339] [P2845] [P1346] [P1297] [P1352] [P1364] [P1372] [P1004] [P1379] [P1387] [P2003] [P1403] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1079] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P1537] [P1428] [P1433] [P1434] [P2883] [P1439] [P2597] [P1443] [P1449] [P1451] [P2271] [P1454] [P2007] [P1463] [P1464] [P1469] [P1474] [P1478] [P1498] [P1707] [P1506] [P1507] [P1508] [P1510] [P1536] [P1992] [P1540] [P2209] [P1541] [P3311] [P1546] [P1551] [P3192] [P1554] [P1567] [P2555] [P1569] [P1577] [P1580] [P1582] [P1989] [P1583] [P1591] [P1596] [P1601] [P2786] [P1603] [P1605] [P1610] [P1613] [P1614] [P1615] [P1616] [P1618] [P1634] [P1644] [P1657] [P1664] [P1683] [P1961] [P1691] [P1706] [P1719] [P1720] [P1734] [P1736] [P1739] [P1746] [P1704] [P1747] [P2681] [P1757] [P1047] [P1765] [P1775] [P1789] [P1794] [P3311] [P1816] [P1824] [P1830] [P1855] [P1865] [P1866] [P1873] [P2484] [P1876] [P1776] [P1880] [P1888] [P1894] [P1896] [P1897] [P1908] [P3191] [P1909] [P1910] [P2978] [P1914] [P1926] [P2829] [P1932] [P1936] [P1958] [P1968] [P1969] [P2456] [P1980] [P1981] [P1982] [P1983] [P1996] [P2005] [P2015] [P2024] [P2038] [P2512] [P2042] [P2066] [P2084] [P2089] [P2095] [P2118] [P3130] [P2141] [P2142] [P3219] [P2171] [P2197] [P2211] [P2623] [P2251] [P3098] [P2320] [P3034] [P2330] [P2341] [P2347] [P1060] [P2393] [P2394] [P2397] [P2404] [P2415] [P2430] [P2440] [P2550] [P2993] [P2637] [P2639] [P2640] [P2669] [P2670] [P2676] [P2677] [P3321] [P2678] [P2689] [P2690] [P3378] [P2695] [P2697] [P1231] [P2722] [P1206] [P2756] [P2758] [P2772] [P1178] [P2782] [P2799] [P2800] [P2820] [P2855] [P2863] [P1260] [P2871] [P3086] [P2880] [P2920] [P1142] [P2925] [P2945] [P2955] [P2958] [P3078] [P1968] [P3366] [P3044] [P3367] [P3368] [P3370] [P3371] [P1814] [P3372] [P1208] [P3374] [P1789] [P3377] [P3378] [P1822] [P3379] [P3383] [P3077] [P3386] [P3387] [P3388] [P3741] [P2654] [P3817] [P3402] [P3818] [P2656] [P3864] [P2839] [P3865] [P3372] [P3884] [P3902] [P3951] [P3954] [P3955] [P3956] [P4057] [P4289] [P4325] [P2594] [P4413] [P2991] [P4484] [P2958] [P4779] [P2462] [P5015] [P5016] [P5019] [P5020] [P2256] [P5146] [CF4A] [P1746] [CF27A] [P3242] [CF41A] [CF49A] [CF59A] [P3187] [CF68A] [CF71A] [CF118A] [P2230] [CF119A] [CF119D] [P1422] [CF271A] [P2981] [CF409F] [CF546A] [P2916] [CF677A] [P1632] [CF734A] [CF758A] [P3529] [CF784E] [CF884A] [CF898A] [CF937A] [CF961A] [SP1] [SP2] [P1632] [SP11] [SP3377] [SP27561] [AT265] [AT277] [P1974] [AT649] [AT807] [AT1047] [AT2523] [P3245] [AT3908]
统计数据非实时更新。

签名

有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚; 苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴!

洛谷大事件:
第一道红题:A + B Problem
第一道橙题:三连击
第一道黄题:八皇后
第一道绿题:不解释
第一道蓝题 : 八数码难题
第一道紫题:000001
第一道黑题:扇区填数

人生第一次绿名:在2018-7-22号(某位讨嫌的学长在关了我电脑后,重新登洛谷发现的)

人生第一次橙名:在2018-7-29号20:10(帮某位同学交了下烤鸡的程序,交完发现自己变成了橙名)

人生第一次红名:发现自己某篇题解过了以后——2018.11.5 18点51

成为神犇——2019.1.28

$StickFight the Game$

$diep.io$

点击查看更多...