U10703 小粉兔

    • 3.4K提交
    • 842通过
    • 22排名
  • 用户 ID10703
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2015-10-11 21:40

博客

难易度统计

尚无评定 5
入门难度 45
普及- 58
普及/提高- 75
普及+/提高 51
提高+/省选- 151
省选/NOI- 333
NOI/NOI+/CTSC 124

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1036] [P1001] [P1002] [P1003] [P2863] [P1006] [P1008] [P2007] [P1020] [P1035] [P2137] [P1040] [P1046] [P1055] [P2050] [P1060] [P3418] [P1063] [P1075] [P1077] [P1082] [P1646] [P1083] [P1085] [P1601] [P1091] [P1779] [P1095] [P1704] [P1100] [P1857] [P1104] [P1117] [P1644] [P1123] [P1107] [P1129] [P1131] [P1149] [P1036] [P1151] [P1169] [P1177] [P1198] [P1231] [P1238] [P1239] [P1248] [P1297] [P1311] [P1433] [P1314] [P1315] [P1328] [P1330] [P1346] [P1373] [P1387] [P1388] [P2629] [P1393] [P1418] [P1396] [P1420] [P1421] [P1775] [P1422] [P2004] [P1423] [P1425] [P2637] [P1428] [P1434] [P1445] [P2492] [P1447] [P1463] [P1370] [P1494] [P1501] [P1505] [P2161] [P1508] [P1724] [P1527] [P1554] [P1563] [P1564] [P2455] [P1567] [P2098] [P1587] [P1282] [P1600] [P1233] [P1605] [P1634] [P1641] [P2594] [P1646] [P1654] [P1664] [P1712] [P1720] [P1736] [P1758] [P1774] [P1804] [P2662] [P1829] [P1390] [P1850] [P1375] [P1868] [P1869] [P1879] [P1880] [P1888] [P3465] [P1890] [P2098] [P1896] [P3497] [P1903] [P1908] [P1909] [P1938] [P2879] [P1939] [P1941] [P1962] [P2650] [P1965] [P1966] [P1967] [P1969] [P1970] [P2953] [P1972] [P2376] [P1996] [P2010] [P2023] [P2042] [P2051] [P2057] [P2058] [P2398] [P2089] [P2114] [P2119] [P2141] [P2146] [P2147] [P2150] [P2151] [P1876] [P2152] [P3272] [P2153] [P2154] [P2155] [P2158] [P2160] [P3379] [P2163] [P2617] [P2173] [P2178] [P1140] [P2183] [P2799] [P2216] [P2218] [P2221] [P2387] [P2234] [P2257] [P2260] [P2261] [P2267] [P2272] [P1623] [P2286] [P2303] [P2411] [P2305] [P2327] [P2331] [P2341] [P2345] [P2354] [P2387] [P2397] [P2414] [P2464] [P2467] [P2470] [P2473] [P2480] [P2485] [P2486] [P2470] [P2495] [P2504] [P3053] [P2507] [P2513] [P2515] [P2518] [P2519] [P2521] [P1370] [P2522] [P2720] [P2532] [P2542] [P2568] [P2569] [P2572] [P2149] [P2574] [P2327] [P2577] [P2590] [P2596] [P3144] [P2602] [P2606] [P2607] [P2609] [P2615] [P2617] [P2633] [P2634] [P2637] [P2646] [P2657] [P2815] [P2669] [P2670] [P2671] [P2675] [P1889] [P2678] [P2679] [P3285] [P2704] [P2709] [P3369] [P2764] [P2777] [P2547] [P2822] [P2824] [P1792] [P2825] [P2412] [P2827] [P2839] [P2846] [P2852] [P2871] [P1365] [P2900] [P2912] [P1036] [P3157] [P1321] [P3165] [P2874] [P3168] [P3172] [P1650] [P3175] [P3177] [P3178] [P3190] [P3193] [P3195] [P3197] [P3203] [P3211] [P3214] [P2129] [P3215] [P3224] [P3235] [P1423] [P3237] [P3241] [P3244] [P3246] [P2189] [P3255] [P3258] [P3261] [P3278] [P1016] [P3292] [P2250] [P3295] [P1425] [P3302] [P3307] [P2330] [P3312] [P3313] [P2975] [P3320] [P3321] [P2181] [P3327] [P3332] [P3335] [P3338] [P3343] [P3368] [P3369] [P2726] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P2110] [P3375] [P2795] [P3376] [P1737] [P3379] [P3381] [P3383] [P1470] [P3384] [P3387] [P3388] [P3389] [P3390] [P1684] [P3391] [P3435] [P2889] [P3438] [P3455] [P3133] [P3605] [P1206] [P3606] [P3210] [P3607] [P2483] [P3625] [P3628] [P1561] [P3642] [P2632] [P3643] [P1045] [P3648] [P3649] [P3690] [P3694] [P2549] [P3698] [P1403] [P3702] [P3704] [P3708] [P3721] [P3486] [P3722] [P3723] [P3740] [P3741] [P3746] [P2539] [P3748] [P3749] [P3750] [P3757] [P3768] [P3790] [P1709] [P3796] [P3803] [P3804] [P3805] [P3806] [P1661] [P3807] [P3808] [P2148] [P3809] [P3810] [P3811] [P3072] [P3812] [P3813] [P3818] [P3825] [P3830] [P3833] [P3834] [P3835] [P3865] [P3877] [P3911] [P3935] [P3937] [P2041] [P3941] [P2110] [P3951] [P3952] [P3955] [P2244] [P3956] [P3957] [P2713] [P3958] [P1640] [P3960] [P2558] [P3973] [P3978] [P3984] [P3986] [P3988] [P3994] [P3998] [P4000] [P4001] [P2200] [P4017] [P4018] [P4035] [P2661] [P4036] [P4048] [P1927] [P4052] [P4065] [P1863] [P4067] [P2932] [P4072] [P2908] [P4091] [P2730] [P4092] [P4093] [P4099] [P4101] [P4103] [P2409] [P4108] [P4113] [P3331] [P4128] [P4139] [P4144] [P4145] [P4146] [P4147] [P2853] [P4149] [P4151] [P4158] [P4159] [P4168] [P1268] [P4173] [P4175] [P4178] [P4195] [P4197] [P2735] [P4199] [P1646] [P4211] [P4213] [P4233] [P4234] [P2084] [P4238] [P1961] [P4246] [P4247] [P4248] [P4264] [P1936] [P4271] [P1224] [P4284] [P4290] [P2143] [P4301] [P4303] [P1989] [P4306] [P4310] [P1310] [P4313] [P2631] [P4314] [P1838] [P4317] [P2700] [P4325] [P4329] [P4340] [P4342] [P4344] [P1717] [P4345] [P4360] [P4363] [P4388] [P4389] [P2435] [P4396] [P4414] [P1285] [P4424] [P4426] [P4433] [P4438] [P4451] [P1626] [P4454] [P4460] [P4461] [P4462] [P4484] [P4491] [P4495] [P4512] [P4516] [P2942] [P4526] [P4559] [P4562] [P4564] [P4568] [P3170] [P4588] [P4592] [P4606] [P4609] [P1179] [P4630] [P1779] [P4647] [P4655] [P4656] [P4678] [P4701] [P1578] [P4702] [P1178] [P4705] [P4710] [P4711] [P4712] [P4714] [P4717] [P4721] [P4725] [P3058] [P4726] [P4727] [P4745] [P3154] [P4768] [P4769] [P4770] [P4771] [P4772] [P1710] [P4773] [P1894] [P4774] [P4777] [P1040] [P4778] [P4779] [P4781] [P4783] [P4804] [P4808] [P3219] [P4809] [P2558] [P4827] [P4828] [P4829] [P4834] [P4839] [P3252] [P4841] [P4853] [P4868] [P4871] [P4884] [P4885] [P2814] [P4924] [P1875] [P4934] [P1769] [P4938] [P2355] [P4939] [P4940] [P4941] [P1937] [P4942] [P4943] [P4948] [P1568] [P4949] [P4960] [P4961] [P4962] [P4964] [P4965] [P4980] [P4987] [P3512] [P4989] [P4994] [P5002] [P5006] [P5007] [P5008] [P5010] [P5011] [P5019] [P5020] [P1096] [P5021] [P3093] [P5022] [P2410] [P5023] [P5026] [P5027] [P5028] [P5029] [P5055] [P5056] [P5057] [P5058] [P1092] [P5074] [P5081] [P5087] [P5088] [P5089] [P5091] [P5103] [P5104] [P5105] [P5106] [P3047] [P5107] [P5110] [P5135] [P5136] [P5137] [P5155] [P5159] [P5160] [P5162] [P5169] [P1698] [P5175] [P5176] [P5205] [P5206] [P5216] [P5217] [P3443] [P5218] [P1895] [P5219] [P5220] [P2039] [P5221] [P5224] [P1826] [P5238] [P5239] [P3299] [P5240] [P5245] [P5248] [P5249] [P1803] [P5252] [P2553] [P5253] [P1063] [P5256] [P5268] [P1925] [P5269] [P5270] [P5271] [P5280] [P5283] [P5284] [P5290] [P5299] [P5319] [P5323] [P2161] [P5343] [P5344] [P2867] [P5345] [P5347] [P1255] [P5357] [P3157] [P5368] [P5369] [P5381] [P5400] [P5401] [P1595] [P5431] [P5436] [P5437] [P5438] [P5439] [CF3C] [CF55D] [CF163E] [P1810] [CF266D] [CF313B] [P1437] [CF341D] [CF405C] [P2389] [CF405D] [CF409F] [CF438E] [CF446C] [CF464E] [P2412] [CF476A] [CF484B] [CF484C] [P1453] [CF484D] [CF487E] [CF500E] [CF501C] [P1210] [CF501D] [CF501E] [P1770] [CF505D] [CF505E] [CF528D] [P2850] [CF543A] [CF559C] [P2066] [CF590A] [CF601A] [CF621E] [CF662C] [CF666C] [P3132] [CF678A] [CF715B] [P1304] [CF718C] [CF724G] [CF762A] [P1493] [CF817F] [P3551] [CF863A] [P1646] [CF863B] [P3482] [CF869A] [P3376] [CF869B] [P1096] [CF869C] [CF903D] [CF903G] [CF912D] [CF913B] [P3330] [CF913C] [P1046] [CF914E] [CF915A] [P3466] [CF915B] [CF915C] [P1844] [CF915D] [P3325] [CF915E] [P2803] [CF915F] [CF915G] [CF920A] [CF920B] [CF920C] [P2677] [CF920D] [P1453] [CF920E] [P1047] [CF923A] [CF923B] [P2872] [CF923C] [CF923D] [CF930A] [P3149] [CF930B] [CF930C] [CF931A] [CF931B] [P1065] [CF931C] [P2380] [CF932A] [CF932B] [P1976] [CF932C] [P2640] [CF933A] [CF933B] [P2489] [CF936A] [CF936B] [CF936C] [CF937A] [P1100] [CF937B] [CF938G] [CF939A] [CF939B] [CF940A] [P1291] [CF940B] [CF940C] [CF940D] [P1490] [CF940E] [CF940F] [CF946A] [P2866] [CF946B] [P2402] [CF946C] [CF948A] [P3333] [CF949A] [CF949B] [CF949C] [P1066] [CF950A] [P2623] [CF950B] [P2234] [CF960A] [CF960B] [CF960C] [CF960D] [CF960E] [CF960F] [CF963A] [CF963B] [CF989A] [CF989B] [P1451] [CF989C] [CF989D] [CF990A] [CF990B] [CF990C] [P1395] [CF990D] [CF990E] [CF994A] [CF994B] [CF999A] [P1948] [CF999B] [CF999C] [CF999E] [CF999F] [P3174] [CF1000A] [P1819] [CF1000B] [CF1000C] [CF1000D] [P1521] [CF1000E] [CF1007A] [CF1007B] [CF1008C] [CF1008D] [P2666] [CF1009A] [CF1009B] [CF1009C] [P2821] [CF1009D] [P3130] [CF1009E] [CF1009F] [CF1010A] [CF1010B] [CF1010C] [P2992] [CF1010D] [CF1012A] [CF1012B] [CF1012C] [P1641] [CF1016A] [P3289] [CF1016B] [CF1016C] [CF1016D] [CF1016E] [CF1017A] [CF1017B] [CF1017C] [CF1017D] [CF1019A] [P1730] [CF1019B] [CF1023A] [CF1023B] [CF1023C] [P3333] [CF1023D] [CF1023E] [CF1025A] [CF1025B] [P2415] [CF1025C] [CF1025D] [CF1027A] [CF1027B] [P2193] [CF1027C] [P1117] [CF1027D] [P3281] [CF1027E] [CF1027F] [CF1028A] [CF1028B] [P3124] [CF1028C] [CF1028D] [P1935] [CF1029A] [P1958] [CF1029B] [CF1029C] [CF1029D] [CF1029E] [CF1029F] [P1103] [CF1036A] [CF1036B] [CF1036C] [P3064] [CF1036D] [P1019] [CF1036E] [CF1037A] [CF1037B] [CF1037C] [CF1037D] [CF1037E] [CF1037F] [P3428] [CF1039B] [P1350] [CF1039C] [CF1039D] [CF1041A] [P3205] [CF1041B] [CF1041C] [CF1041D] [CF1041E] [P2726] [CF1041F] [CF1059A] [CF1059B] [P3179] [CF1059C] [CF1059D] [P2898] [CF1059E] [CF1060A] [CF1060B] [CF1060C] [CF1060D] [CF1060E] [CF1093E] [CF1093G] [CF1096E] [P2946] [CF1097D] [CF1097F] [P3189] [CF1101G] [CF1110A] [CF1110B] [CF1110C] [CF1110D] [CF1110E] [CF1110F] [P2867] [CF1114A] [CF1114B] [P2239] [CF1114C] [P2610] [CF1114D] [P2610] [CF1114E] [CF1114F] [P1522] [CF1137A] [CF1137B] [P1518] [CF1137C] [P1450] [CF1137D] [CF1139A] [CF1139B] [CF1139C] [CF1139D] [P2279] [CF1140A] [CF1140B] [P1443] [CF1140C] [CF1140D] [CF1140E] [P2057] [CF1140F] [CF1141A] [P2328] [CF1141B] [CF1141C] [CF1141D] [CF1141E] [P1261] [CF1141G] [CF1145A] [CF1145B] [CF1145C] [CF1145D] [P3470] [CF1145E] [CF1145F] [CF1146A] [CF1146B] [P2541] [CF1146C] [CF1146F] [CF1146G] [CF1154G] [SP3105] [SP4168] [P1394] [SP4491] [P1155] [SP8791] [P3178] [SP10628] [P2445] [AT654] [P3120] [AT1980] [AT1983] [AT2017] [AT2064] [P1209] [AT2164] [P2629] [AT2264] [AT2265] [AT2303] [AT2364] [AT2374] [P1601] [AT2381] [P2205] [AT2558] [AT2568] [P1385] [AT2701] [AT2702] [AT3622] [AT3856] [P2521] [AT3857] [AT3858] [AT3868] [AT3883] [AT3913]
统计数据非实时更新。

签名

$\color{#000}\large\textbf{积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。}$

从 2019 年 2 月 20 日起,做题重心逐渐偏向 LibreOJ。
这并不代表在洛谷的做题数量会减少,在洛谷举办的比赛我也会尽量参加。每天仍会在洛谷上线解答疑问。
感谢洛谷所有用户的陪伴,感谢洛谷这三年给予我的支持!

2018-11-16:AC 600 祭。
2018-12-11:蓝紫黑题 AC 400 祭。
2018-12-31:咕值 rk10 祭。
2019-01-03:AC 666 祭。
2019-01-14:打卡 400 天祭。
2019-02-07:AC 700 祭。
2019-02-27:蓝紫黑题 AC 500 祭,蓝题还是太水了,以后要排除蓝题。
2019-03-08:紫题 AC 300 祭。
2019-04-02:紫黑题 AC 400 祭。
2019-04-22:AC 800 祭

弱鸡的 CF 账号们:

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。