U112020 486的苹果摊

    • 478提交
    • 143通过
    • 17.4K排名
  • 用户 ID112020
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2018-07-12 10:34

博客

难易度统计

入门难度 54
普及- 58
普及/提高- 10
普及+/提高 7
提高+/省选- 3
省选/NOI- 1
NOI/NOI+/CTSC 10

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1008] [P1010] [P1012] [P1014] [P1020] [P1025] [P1028] [P1031] [P1035] [P2955] [P1036] [P2074] [P1042] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1914] [P1051] [P1055] [P3350] [P1057] [P1059] [P1060] [P1063] [P1064] [P1954] [P1085] [P1089] [P1090] [P1093] [P1094] [P1101] [P1115] [P1125] [P1135] [P1138] [P1149] [P1150] [P1151] [P1164] [P1077] [P1177] [P1179] [P1935] [P1181] [P1673] [P1200] [P2430] [P1208] [P1216] [P1787] [P1219] [P1223] [P1226] [P2926] [P1233] [P1900] [P1280] [P1303] [P1305] [P1307] [P1320] [P1328] [P1420] [P3145] [P1421] [P3093] [P1422] [P2221] [P1423] [P2307] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P1428] [P1478] [P3339] [P1482] [P1507] [P1510] [P1525] [P1534] [P1554] [P1441] [P1567] [P2111] [P1601] [P1605] [P1139] [P1615] [P1616] [P1618] [P1169] [P1634] [P1767] [P1706] [P1720] [P1731] [P2891] [P1734] [P1757] [P2055] [P1765] [P1803] [P2294] [P1830] [P2233] [P1855] [P2144] [P1876] [P1880] [P1888] [P1549] [P1909] [P2677] [P1910] [P1914] [P1958] [P1586] [P1980] [P1996] [P2084] [P1560] [P2089] [P2142] [P1995] [P2192] [P2347] [P2369] [P1122] [P2481] [P1136] [P2550] [P2639] [P2669] [P1474] [P2670] [P3143] [P2676] [P3333] [P2677] [P2722] [P2839] [P2871] [P2911] [P1508] [P2925] [P3150] [P3214] [P1347] [P3229] [P3266] [P2640] [P3366] [P3444] [P3367] [P3371] [P3372] [P3378] [P1536] [P3379] [P1667] [P3383] [P3386] [P2923] [P3453] [P3742] [P3515] [P3954] [P4201] [P2676] [P4325] [P4413] [P4414] [P2004] [P4445] [P2071] [P4689] [P1817] [P4719] [P2200] [P4770] [P4779] [P4931] [P5019] [CF1A] [AT3875] [P1263]
统计数据非实时更新。

签名

欢迎光临本蒟蒻的个人空间

虽然没有什么好看的,但还是欢迎大佬您光临。

NOIP2018

加油


同机房大佬

我叫榨菜

讙——

佚_名

张哥

f2416581365

天殇

宗大大

创世菌

教练

z289475706

传送门

我叫榨菜 的博客


人的一生可能燃烧也可能腐朽,我不能腐朽,我愿意燃烧起来!

A person's life may burn or decay. I can not decay. I am willing to burn.


点击查看更多...