U122199 jianzihao

    • 272提交
    • 86通过
    • 4.1K排名
  • 用户 ID122199
  • 用户类型 封禁账户
  • 注册时间 2018-08-14 10:09

博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1003] [P1296] [P1008] [P1009] [P1421] [P1012] [P1014] [P1028] [P1029] [P1031] [P2923] [P1035] [P1036] [P1046] [P1047] [P2403] [P1051] [P1442] [P1055] [P1059] [P1067] [P1068] [P1074] [P1075] [P1080] [P1085] [P1088] [P1089] [P1090] [P1093] [P1146] [P1422] [P1150] [P2976] [P1151] [P2228] [P1179] [P2018] [P1200] [P1208] [P1094] [P1215] [P1217] [P1223] [P1226] [P1254] [P2329] [P1255] [P1307] [P1328] [P1420] [P1421] [P1464] [P1422] [P3238] [P1423] [P1424] [P1441] [P1425] [P1426] [P1427] [P1864] [P1428] [P1464] [P2407] [P1478] [P1534] [P1554] [P2640] [P1579] [P1583] [P1781] [P1601] [P1618] [P2208] [P1634] [P1706] [P3240] [P1781] [P1838] [P2600] [P1888] [P1909] [P1914] [P1980] [P2005] [P3036] [P2089] [P2104] [P2455] [P2356] [P2497] [P2386] [P2911] [P3293] [P2955] [P3150] [P3373] [P3403] [P2337] [P3650] [P3742] [P3954] [P1107] [P4325] [P4413] [P1302] [P5015] [P5016] [P5082] [CF409F] [P2034] [CF494A] [AT987]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 42
普及- 31
普及/提高- 6
提高+/省选- 3
省选/NOI- 2
NOI/NOI+/CTSC 2

统计数据非实时更新。

签名

好"趣"友:

👇👇👇

👉.👈

👆👆👆

提笔成章今仍在 吟诗作对寥几人

却谈花草有风雨 才笑山林无波澜

中国基建团队:猛戳这里

here

请认准中国唯一非官方基建团队洛谷号

举报

I am great!

点击查看更多...