U127191 Doveqise

  • 2.8K提交
  • 910通过
  • 68排名
 • 用户 ID127191
 • 用户类型普通用户
 • 注册时间2018-09-05 17:04
 • CCF 程序设计能力等级3级 (仅供参考)

博客

难易度统计

尚无评定 9
入门难度 100
普及- 124
普及/提高- 100
普及+/提高 80
提高+/省选- 275
省选/NOI- 201
NOI/NOI+/CTSC 21

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1486] [AT166] [P1024] [AT1715] [AT185] [AT2084] [AT2114] [P2411] [AT212] [P1191] [AT213] [AT214] [P2722] [AT2148] [AT2149] [AT2201] [AT2238] [AT240] [P1176] [AT2442] [AT2459] [P1822] [AT269] [AT2827] [AT315] [P3467] [AT316] [P1419] [AT3625] [AT3631] [AT3909] [AT48] [AT49] [AT701] [AT765] [AT838] [AT947] [P2896] [AT948] [CF1100B] [P1327] [CF1102B] [CF1102C] [CF1102D] [CF1105C] [P1770] [CF1133C] [P2760] [CF1140C] [CF1140D] [P3212] [CF1141B] [CF1143C] [P1842] [CF1144B] [CF1145A] [P3136] [CF1145B] [P1225] [CF1145C] [CF1145E] [CF1145F] [P1335] [CF1186A] [CF1196A] [CF1200A] [CF1200B] [CF1200C] [CF1200E] [P1077] [CF1207F] [CF121B] [CF151A] [CF158D] [P3100] [CF277A] [CF327E] [CF353A] [CF3B] [CF402A] [P3037] [CF409D] [CF409F] [CF409H] [CF40E] [P2330] [CF437D] [CF44C] [P2542] [CF452F] [CF4A] [CF507A] [CF545D] [CF580E] [CF59A] [CF622F] [CF632A] [P3196] [CF632F] [CF652B] [CF656A] [CF656B] [CF656D] [P1981] [CF660C] [CF665E] [CF669A] [CF678A] [CF691A] [CF691D] [CF697A] [CF708C] [CF725B] [P2621] [CF735D] [P3309] [CF743A] [CF747B] [P1337] [CF765A] [CF777A] [P2203] [CF784A] [CF784E] [CF839C] [CF844A] [CF865D] [P3236] [CF869A] [CF888E] [P2409] [CF900A] [CF918A] [P1272] [CF980E] [P3490] [P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P1092] [P1006] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1132] [P1012] [P1013] [P1014] [P2393] [P1019] [P1020] [P1023] [P1024] [P3326] [P1028] [P1029] [P1031] [P1032] [P1034] [P1035] [P2842] [P1036] [P3247] [P1038] [P1040] [P1042] [P1044] [P1213] [P1046] [P1047] [P3284] [P1048] [P1049] [P3426] [P1051] [P1052] [P1053] [P1055] [P3107] [P1056] [P1057] [P1059] [P2164] [P1060] [P2902] [P1062] [P1063] [P1064] [P1067] [P1036] [P1068] [P1070] [P3301] [P1071] [P1072] [P1073] [P1074] [P1075] [P1076] [P1080] [P1081] [P1082] [P1083] [P1085] [P1086] [P1088] [P1302] [P1089] [P1090] [P1091] [P1093] [P1094] [P3318] [P1095] [P2391] [P1097] [P1099] [P1100] [P3223] [P1102] [P1104] [P1178] [P1108] [P2427] [P1109] [P3386] [P1110] [P1115] [P1116] [P1118] [P1119] [P1120] [P1122] [P1785] [P1125] [P1544] [P1126] [P1129] [P1526] [P1130] [P1137] [P3208] [P1138] [P2891] [P1143] [P1144] [P1147] [P2243] [P1149] [P1150] [P1151] [P1387] [P1152] [P1156] [P1161] [P1162] [P1164] [P1165] [P1169] [P3058] [P1177] [P2533] [P1179] [P1181] [P1182] [P1190] [P2363] [P1192] [P1196] [P1197] [P1198] [P2836] [P1199] [P1200] [P1201] [P1202] [P1203] [P1204] [P1205] [P1206] [P1207] [P1208] [P1215] [P3400] [P1216] [P1219] [P1220] [P1223] [P3148] [P1226] [P1233] [P1248] [P1250] [P1255] [P1268] [P1475] [P1270] [P1271] [P1272] [P1273] [P1280] [P1622] [P1281] [P1282] [P1290] [P1883] [P1291] [P1292] [P1146] [P1300] [P1303] [P1304] [P3227] [P1305] [P1306] [P1307] [P1308] [P2205] [P1309] [P1312] [P1552] [P1314] [P1316] [P1319] [P1320] [P1326] [P1328] [P2410] [P1330] [P1334] [P1337] [P1339] [P1341] [P1874] [P1342] [P1351] [P2536] [P1352] [P1360] [P1363] [P1372] [P1532] [P1373] [P1378] [P1327] [P1379] [P1385] [P3379] [P1386] [P2511] [P1387] [P2457] [P1390] [P1392] [P2171] [P1396] [P1414] [P3513] [P1417] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1424] [P3391] [P1425] [P3156] [P1426] [P1427] [P2838] [P1428] [P1429] [P1432] [P1433] [P1434] [P1437] [P1438] [P1439] [P1089] [P1443] [P1445] [P1450] [P1456] [P1462] [P3086] [P1463] [P1382] [P1464] [P2920] [P1472] [P1478] [P1480] [P2891] [P1482] [P1206] [P1484] [P1486] [P1494] [P1495] [P1498] [P1503] [P1506] [P2528] [P1514] [P2101] [P1515] [P1516] [P1521] [P1073] [P1522] [P1462] [P1523] [P2114] [P1525] [P3443] [P1527] [P1888] [P1535] [P1537] [P1540] [P1541] [P1617] [P1546] [P3398] [P1549] [P1651] [P1551] [P1552] [P1248] [P1554] [P1560] [P1563] [P1567] [P1576] [P1577] [P2553] [P1578] [P1579] [P2868] [P1582] [P1583] [P2852] [P1595] [P1598] [P1600] [P1601] [P3066] [P1603] [P1608] [P1613] [P1923] [P1615] [P1530] [P1616] [P1618] [P1629] [P1378] [P1631] [P1634] [P1636] [P1518] [P1638] [P2103] [P1640] [P1641] [P1650] [P1654] [P2309] [P1659] [P1664] [P1716] [P1407] [P1720] [P1724] [P1727] [P1739] [P1387] [P1747] [P2769] [P1762] [P1765] [P1776] [P1801] [P1781] [P1782] [P1792] [P3225] [P1795] [P3106] [P1799] [P1801] [P1808] [P1809] [P1816] [P1821] [P1823] [P1828] [P1265] [P1841] [P1635] [P1852] [P1855] [P1865] [P1868] [P2476] [P1873] [P2752] [P1876] [P2876] [P1879] [P1880] [P1886] [P1887] [P1888] [P1892] [P1896] [P1902] [P1903] [P1908] [P1909] [P1914] [P1919] [P1920] [P1921] [P1446] [P1925] [P2825] [P1932] [P2064] [P1939] [P1579] [P1948] [P1951] [P1651] [P1955] [P1958] [P1891] [P1962] [P1966] [P3482] [P1967] [P1969] [P1972] [P1975] [P1976] [P3120] [P1978] [P1980] [P1401] [P1983] [P1985] [P1993] [P1996] [P2005] [P2014] [P2015] [P2023] [P3484] [P2024] [P2026] [P2044] [P2048] [P1812] [P2051] [P2059] [P1649] [P2068] [P1840] [P2071] [P2082] [P3036] [P2084] [P2098] [P2102] [P2108] [P2114] [P2123] [P1372] [P2141] [P2142] [P2144] [P1274] [P2146] [P3310] [P2148] [P2150] [P1379] [P2152] [P2155] [P1592] [P2158] [P1934] [P2168] [P2184] [P2188] [P2192] [P2197] [P2202] [P2210] [P2212] [P2209] [P2220] [P2233] [P2234] [P2251] [P2106] [P2252] [P2255] [P2257] [P2258] [P2261] [P2264] [P2270] [P1036] [P2278] [P2279] [P2286] [P2590] [P2291] [P2292] [P1258] [P2300] [P2320] [P2323] [P1930] [P2324] [P1337] [P2326] [P1895] [P2327] [P2338] [P2345] [P1584] [P2356] [P3398] [P2375] [P2386] [P2396] [P2398] [P1349] [P2424] [P2434] [P2439] [P2440] [P2444] [P2371] [P2458] [P2466] [P2473] [P2475] [P2482] [P1525] [P2486] [P3231] [P2491] [P2501] [P2295] [P2503] [P1566] [P2512] [P2513] [P2511] [P2516] [P2519] [P2523] [P2824] [P2532] [P2506] [P2534] [P2536] [P2543] [P2019] [P2550] [P2256] [P2557] [P2687] [P2564] [P3340] [P2568] [P2571] [P2574] [P2577] [P2579] [P2579] [P2587] [P2590] [P2601] [P2602] [P3067] [P2613] [P2615] [P3264] [P2617] [P2486] [P2626] [P1079] [P2627] [P2634] [P2637] [P2657] [P2661] [P2669] [P2670] [P1269] [P2672] [P1991] [P2676] [P2678] [P2884] [P2679] [P2680] [P2687] [P2695] [P1201] [P2698] [P2700] [P2293] [P2701] [P2704] [P1716] [P2709] [P2731] [P2739] [P2740] [P2742] [P3468] [P2757] [P2759] [P3106] [P2760] [P2765] [P2788] [P2814] [P2961] [P2822] [P2824] [P2825] [P2826] [P2827] [P1327] [P2831] [P2842] [P2854] [P2859] [P2992] [P2879] [P2880] [P2019] [P2881] [P2884] [P2886] [P2900] [P2911] [P2915] [P2916] [P2921] [P2922] [P2936] [P2938] [P2091] [P2939] [P2942] [P2943] [P2899] [P2945] [P2946] [P3209] [P2947] [P2480] [P2949] [P2217] [P2950] [P3445] [P2955] [P3521] [P2957] [P2962] [P2971] [P2608] [P2979] [P1643] [P2986] [P2087] [P3008] [P3010] [P3032] [P3409] [P3047] [P3054] [P3065] [P3067] [P3078] [P1902] [P3079] [P3080] [P3085] [P3090] [P3092] [P3111] [P3131] [P2020] [P3140] [P3039] [P3146] [P3147] [P3154] [P3083] [P3161] [P3165] [P3166] [P3167] [P1720] [P3168] [P3174] [P3182] [P3185] [P3193] [P3197] [P3211] [P3226] [P2839] [P3230] [P3232] [P3239] [P3254] [P3258] [P3462] [P3265] [P3275] [P1162] [P3287] [P1995] [P3293] [P3204] [P3294] [P3353] [P2484] [P3361] [P3366] [P3367] [P3368] [P1996] [P3369] [P1359] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3331] [P3377] [P3378] [P3379] [P3383] [P3384] [P3385] [P1135] [P3386] [P2208] [P3387] [P3388] [P3174] [P3389] [P3390] [P1600] [P3391] [P3396] [P3397] [P3398] [P3402] [P3414] [P3426] [P1746] [P3435] [P3165] [P3449] [P3458] [P3439] [P3464] [P3470] [P3512] [P3524] [P3204] [P3537] [P3551] [P3556] [P3565] [P3567] [P3582] [P3605] [P3612] [P3620] [P3628] [P3629] [P3660] [P3708] [P3741] [P3742] [P3768] [P2163] [P3796] [P3803] [P3805] [P3806] [P3807] [P3808] [P3810] [P3811] [P3812] [P2441] [P3823] [P2211] [P3834] [P3852] [P1046] [P3864] [P3865] [P3868] [P3870] [P3878] [P2394] [P3879] [P3901] [P3903] [P1883] [P3912] [P3918] [P3518] [P3919] [P3931] [P1755] [P3932] [P3935] [P2889] [P3939] [P2210] [P3944] [P3552] [P3951] [P3952] [P3953] [P3954] [P3956] [P2062] [P3957] [P3959] [P3964] [P2302] [P3966] [P1183] [P4000] [P2808] [P4016] [P1802] [P4035] [P4046] [P2940] [P4047] [P1006] [P4054] [P4071] [P4086] [P4089] [P2245] [P4090] [P4097] [P4101] [P4105] [P4107] [P1560] [P4111] [P1401] [P4114] [P4127] [P1138] [P4137] [P4139] [P4141] [P4144] [P3007] [P4145] [P4147] [P4148] [P4151] [P4158] [P4159] [P4167] [P4168] [P4169] [P4170] [P4178] [P1814] [P4180] [P4186] [P4193] [P2219] [P4198] [P4208] [P1155] [P4231] [P4238] [P4254] [P1350] [P4267] [P2533] [P4302] [P4305] [P4306] [P4315] [P2313] [P4325] [P4326] [P4327] [P4331] [P1631] [P4343] [P3380] [P4347] [P4375] [P4377] [P4390] [P1614] [P4391] [P4393] [P4396] [P4402] [P4407] [P4413] [P4414] [P4445] [P4461] [P4484] [P4503] [P4512] [P4513] [P4514] [P4549] [P2965] [P4551] [P2417] [P4554] [P1446] [P4555] [P4568] [P2238] [P4643] [P4670] [P4677] [P4697] [P4702] [P4759] [P1173] [P4779] [P4781] [P1987] [P4783] [P1632] [P4799] [P3215] [P4820] [P2386] [P4821] [P1080] [P4822] [P4823] [P4838] [P1173] [P4867] [P4868] [P4873] [P2358] [P4878] [P3451] [P4910] [P3203] [P4925] [P4930] [P2602] [P4932] [P4942] [P2725] [P4955] [P1079] [P4978] [P1636] [P4981] [P4994] [P4995] [P2706] [P4999] [P5002] [P5015] [P5019] [P5020] [P3098] [P5035] [P5057] [P5074] [P5082] [P3241] [P5091] [P5132] [P5159] [P5162] [P5194] [P2827] [P5195] [P5238] [P3201] [P5239] [P5242] [P5248] [P5315] [P5322] [P5377] [P2906] [P5414] [P2732] [P5425] [P2282] [P5436] [P5440] [P5468] [P1640] [P5514] [P5515] [P5521] [P5534] [SP1] [SP11469] [SP116] [SP13866] [P2657] [SP15376] [SP1553] [P1194] [SP1684] [SP1805] [SP2059] [SP22393] [SP23] [SP2713] [SP2878] [SP297] [SP31] [SP31087] [P3235] [SP3377] [SP348] [P2345] [SP375] [SP3871] [SP3883] [P1857] [SP3928] [SP4033] [SP4226] [SP6340] [P3519] [SP703] [SP7579] [UVA100] [UVA10228] [P2377] [UVA10288] [UVA10368] [P1525] [UVA10810] [UVA10918] [P1487] [UVA11235] [P3195] [UVA11300] [P2171] [UVA11362] [UVA11417] [UVA11424] [UVA11426] [P2053] [UVA12001] [P2845] [UVA12558] [UVA1316] [UVA1344] [UVA1347] [P2180] [UVA1364] [UVA1374] [UVA1402] [UVA1505] [UVA1583] [UVA1644] [UVA1723] [P2447] [UVA307] [P2080] [UVA501] [UVA679]
统计数据非实时更新。

签名

$\text{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 我好菜啊}$ $\color{red}{\text{洛神 }}$$\color{red}{\text{yky }}$$\color{red}{\text{是我们的}}$$\color{red}{\text{ 虹 }}$$\color{red}{\text{太阳,没有他们我们会死,就像}}$$\color{red}{\text{ 鱼 }}$$\color{red}{\text{和}}$$\color{red}{\text{ 水 }}$$\color{red}{\text{一样}}$

$\color{lime}{\text{CCF全称:China Coin-amassing Foundation}}$

$\color{darkblue}{\text{jyb.icu 19 学竞赛,49 入国军}}$

$\color{purple}{\text{毕竟我们不是996,我们只是5 12 7嘛/苦笑}}$

将你的戾气收起来罢。随意亮剑会使我哭泣的。

大事记

 2018-9-5  注册成为洛谷用户
 2019-1-11  红 名 祭 
 2019-1-28 通过 200 祭 
 2019-3-2  通过 300 祭
 2019-3-4  通过 314 祭(@蒎蒎
 2019-3-7   神 犇 祭
 2019-3-10 被 禁言 祭(发布无意义讨论。。 )
 2019-3-12 被 解禁 祭(提交书面检讨,允许解封。 )
 2019-3-29 通过 400 祭
 2019-6-2  通过 500 祭
 2019-6-10 通过 521 祭
 2019-7-3  通过 600 祭
 2019-8-4  通过 666 祭
 2019-8-25 通过 700 祭
 2019-9-15 通过 800 祭
 2019-10-9 通过 888 祭 
 2019-10-14 通过 900 祭

随机图片:

Random Picture Random Picture
Random Picture Random Picture Random Picture Random Picture Random Picture Random Picture
Random Picture Random Picture
Random Picture
Random Picture
★全球首家在款線上成人娛樂遊戲火爆發售中★
★O I 竞赛,瘋狂刺激★
★離散數學,腦力搏鬥★
★人與學習,徹夜狂歡★
★多种…

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。