U128775 20180235陈逸凡

    • 479提交
    • 131通过
    • 1.7K排名
  • 用户 ID128775
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2018-09-10 14:05

博客

通过题目

[P1000] [P2962] [P1001] [P2564] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P3416] [P1006] [P1007] [P1008] [P2647] [P1009] [P1331] [P1028] [P2511] [P1029] [P1035] [P1036] [P1239] [P1044] [P2772] [P1045] [P1585] [P1046] [P1047] [P1049] [P1055] [P1936] [P1059] [P1067] [P1198] [P1075] [P1085] [P3050] [P1089] [P1116] [P1124] [P1146] [P1150] [P1151] [P2583] [P1177] [P1178] [P1179] [P1963] [P1192] [P3009] [P1200] [P1201] [P3462] [P1217] [P1219] [P1239] [P1303] [P3218] [P1307] [P1392] [P1308] [P1319] [P2023] [P1367] [P1420] [P1421] [P1422] [P3511] [P1423] [P1425] [P1295] [P1426] [P1427] [P1428] [P1843] [P1433] [P1290] [P1464] [P1478] [P1480] [P1482] [P1899] [P1496] [P1010] [P1534] [P1548] [P1554] [P1561] [P1563] [P1567] [P1579] [P1591] [P1597] [P1601] [P1615] [P3024] [P1618] [P1634] [P3111] [P1664] [P1720] [P1765] [P1838] [P1533] [P1867] [P1876] [P1887] [P1888] [P1914] [P1525] [P1917] [P1141] [P1932] [P1980] [P2006] [P2021] [P2084] [P3547] [P2142] [P2192] [P2645] [P3051] [P2671] [P2676] [P2705] [P2750] [P2766] [P2911] [P2915] [P2755] [P2921] [P3228] [P2925] [P1996] [P2939] [P2955] [P2956] [P2970] [P2592] [P3150] [P3367] [P1667] [P3386] [P3741] [P3742] [P3819] [P3913] [P3402] [P3954] [P3188] [P4019] [P3226] [P4325] [P1767] [P4326] [P4413] [P4414] [P2750] [P4445] [P4484] [P4643] [P4878] [P4928] [P4998] [P1628] [P5015] [P5016] [P5017] [P5018] [CF409F] [CF777A] [CF915G] [AT249] [AT1357] [P3182] [UVA548]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 62
普及- 37
普及/提高- 8
普及+/提高 6
提高+/省选- 9
省选/NOI- 8
NOI/NOI+/CTSC 1

统计数据非实时更新。

签名

逆风翻盘

黄梅时节家家雨,青草池塘处处WA

1

2

3

4

【蒟蒻报道】

sb

-----时间节点分割线-------

//20180808 我来~;

//2018-09-10 15:35小小牛祭

//2018-09-17 14:11小小犇祭

//2018-09-18 13:20小牛祭

//2018-09-21 15:37小犇祭

//2018-10-04 18:52中牛祭

//2018-10-21 11:10 中犇祭

//20181123 绿名祭;

//2018-11-28 20:23 大牛祭

//20181201 掉蓝名祭;

//20181219 重升绿名祭

//20181227 橙名祭

//20190124 红名祭

//2019-01-26 17:02 大犇祭

//2019-02-28 咕值100祭

友链(我の大佬朋友)们:

朱天煜

傅芷祎

靳鹏举

陶飞宇

张逸铭

谢郅远

李瀚阳

青永基

王羽立

(cyf蒟蒻膜拜ing)

P.s.有图有真相

点击查看更多...