U132435 智子

    • 919提交
    • 422通过
    • 563排名
  • 用户 ID132435
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2018-09-19 23:34

博客

难易度统计

入门难度 132
普及- 135
普及/提高- 69
普及+/提高 27
提高+/省选- 32
省选/NOI- 22
NOI/NOI+/CTSC 5

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1634] [P1003] [P1004] [P2822] [P1006] [P3296] [P1007] [P3528] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1012] [P1091] [P1014] [P1015] [P1659] [P1016] [P1017] [P1020] [P1024] [P2129] [P1025] [P1028] [P1029] [P2663] [P1030] [P1031] [P1033] [P2430] [P1034] [P1035] [P1036] [P3425] [P1040] [P1042] [P1044] [P1046] [P1047] [P1048] [P1905] [P1049] [P1051] [P1052] [P1502] [P1055] [P1056] [P1057] [P2246] [P1059] [P2979] [P1060] [P1052] [P1062] [P1063] [P3395] [P1067] [P1068] [P1069] [P1835] [P1071] [P2498] [P1075] [P1076] [P3508] [P1082] [P1085] [P1086] [P1087] [P1088] [P3153] [P1089] [P1090] [P1091] [P1093] [P1094] [P1373] [P1095] [P1096] [P1407] [P1097] [P1155] [P1100] [P1102] [P1104] [P1106] [P1313] [P1115] [P3017] [P1116] [P2108] [P1119] [P2943] [P1125] [P1138] [P1146] [P1149] [P3485] [P1150] [P1151] [P1157] [P2086] [P1158] [P1253] [P1161] [P1162] [P1164] [P1177] [P1984] [P1179] [P1181] [P1184] [P2226] [P1190] [P2999] [P1192] [P1200] [P3354] [P1201] [P1202] [P1203] [P1204] [P1205] [P2710] [P1206] [P2658] [P1207] [P2687] [P1208] [P2350] [P1211] [P1216] [P1217] [P1218] [P1219] [P3214] [P1223] [P1226] [P1230] [P1255] [P1271] [P2257] [P1303] [P3452] [P1304] [P2630] [P1305] [P1307] [P1308] [P2414] [P1313] [P1316] [P1317] [P1319] [P2703] [P1320] [P1321] [P1328] [P1334] [P1339] [P1341] [P1348] [P1352] [P2127] [P1359] [P2530] [P1372] [P2445] [P1416] [P1420] [P1421] [P2706] [P1422] [P1423] [P1424] [P1076] [P1425] [P1426] [P1427] [P1428] [P1008] [P1443] [P1449] [P1451] [P2600] [P1457] [P1464] [P1466] [P2405] [P1469] [P1478] [P1480] [P1482] [P1507] [P1534] [P2912] [P1536] [P1540] [P1541] [P2537] [P1546] [P1548] [P1551] [P1554] [P1563] [P1567] [P1724] [P1571] [P2676] [P1577] [P1579] [P1583] [P1595] [P1831] [P1596] [P1597] [P1601] [P1604] [P3208] [P1605] [P1614] [P1615] [P1835] [P1616] [P2511] [P1618] [P3232] [P1622] [P1628] [P1634] [P2388] [P1664] [P1691] [P1207] [P1706] [P2611] [P1716] [P1720] [P1724] [P1734] [P1739] [P1759] [P1319] [P1760] [P1765] [P1772] [P1781] [P1789] [P2882] [P1803] [P1816] [P1828] [P1830] [P1832] [P1838] [P1847] [P2330] [P1851] [P1855] [P2344] [P1856] [P1865] [P2450] [P1866] [P1867] [P1876] [P1880] [P1886] [P1887] [P1888] [P1892] [P1909] [P1910] [P2323] [P1914] [P1917] [P1936] [P3520] [P1958] [P1969] [P1685] [P1980] [P1088] [P1981] [P1982] [P1996] [P3051] [P2004] [P2005] [P2465] [P2006] [P2010] [P2036] [P2038] [P2042] [P1982] [P2043] [P1958] [P2058] [P2878] [P2066] [P2068] [P2306] [P2078] [P2084] [P2089] [P2217] [P2104] [P2118] [P2134] [P2141] [P2142] [P2181] [P2191] [P2347] [P2192] [P2239] [P2649] [P2241] [P2251] [P2256] [P1041] [P2278] [P2945] [P2280] [P2299] [P2278] [P2342] [P1828] [P2347] [P2356] [P2388] [P2415] [P2440] [P2269] [P2458] [P2524] [P2525] [P2550] [P2562] [P2615] [P2626] [P2637] [P2916] [P2639] [P2651] [P2660] [P3097] [P2666] [P2669] [P2670] [P1561] [P2671] [P2676] [P2689] [P2705] [P2708] [P2722] [P2737] [P2489] [P2740] [P2742] [P2788] [P2799] [P1513] [P2818] [P2820] [P1761] [P2858] [P2871] [P2893] [P1754] [P2902] [P3104] [P2910] [P1033] [P2911] [P2925] [P2935] [P2945] [P2770] [P2951] [P2955] [P2956] [P2984] [P2272] [P2985] [P3078] [P1557] [P3150] [P3353] [P3366] [P1573] [P3367] [P3368] [P1824] [P3369] [P3370] [P3371] [P1433] [P3372] [P3373] [P3304] [P3374] [P2724] [P3375] [P3376] [P3378] [P3379] [P1022] [P3383] [P2406] [P3388] [P3385] [P3397] [P3717] [P3741] [P2772] [P3742] [P3758] [P3808] [P3811] [P3817] [P3853] [P3865] [P3300] [P3932] [P3951] [P3954] [P1033] [P3955] [P3956] [P3978] [P2421] [P3984] [P4008] [P4136] [P4305] [P4325] [P4326] [P1723] [P4327] [P4413] [P4414] [P4445] [P1944] [P4549] [P2951] [P4550] [P4702] [P4779] [P4956] [P5015] [P5016] [P1647] [P5017] [P2607] [P5018] [P2480] [P5019] [P5082] [P5146] [P5315] [P5461] [P1495] [CF1A] [P1770] [CF4A] [P1718] [CF6A] [CF20A] [P3334] [CF26B] [CF29A] [CF58A] [CF68A] [CF155A] [CF171C] [CF171D] [CF171E] [P2749] [CF171G] [CF194A] [P1147] [CF263A] [CF266B] [CF290B] [CF290C] [CF304B] [CF386A] [CF390A] [CF409D] [P2730] [CF409F] [CF431A] [CF440A] [CF492A] [CF632A] [CF637B] [P2427] [CF652B] [P3164] [CF656A] [CF678A] [CF705A] [CF735D] [P2097] [CF750A] [CF777A] [P2071] [CF784A] [CF784E] [CF791A] [CF802G] [P1053] [CF859A] [CF873A] [CF879A] [CF899A] [P2152] [CF946A] [CF961A] [CF1033B] [P2679] [CF1054A] [CF1095A] [CF1145D] [CF1145E] [CF1159A] [SP1] [P3087] [SP2] [SP4] [SP11] [SP23] [SP24] [SP7974] [SP9948] [P2521] [SP23847] [P1848] [SP27561] [P2522] [SP31087] [AT162] [P2932] [AT240] [AT663] [AT1428] [AT2201] [AT2412] [P3071] [AT2483] [P3252] [UVA100] [UVA674] [UVA10815]
统计数据非实时更新。

签名

所谓“大家”,就是无视并牺牲了一部分弱势群体后所达到的虚伪的和平与共识

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。