U135967 梓恒zxc

    • 483提交
    • 122通过
    • 7.8K排名
  • 用户 ID135967
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2018-09-28 19:20

博客

难易度统计

入门难度 18
普及- 55
普及/提高- 26
普及+/提高 9
提高+/省选- 13
省选/NOI- 1

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1001] [P1003] [P3257] [P1007] [P1008] [P1010] [P1012] [P1014] [P1019] [P1020] [P3043] [P1023] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1197] [P1031] [P1032] [P3149] [P1035] [P2085] [P1036] [P1042] [P1046] [P1047] [P1049] [P1051] [P3394] [P1055] [P1059] [P3468] [P1060] [P2250] [P1067] [P1068] [P1281] [P1071] [P1075] [P1080] [P1085] [P1087] [P1722] [P1089] [P1090] [P1091] [P1941] [P1092] [P1093] [P3092] [P1094] [P1101] [P1111] [P1113] [P1115] [P1118] [P1119] [P1120] [P3243] [P1141] [P3546] [P1144] [P1147] [P1160] [P2642] [P1162] [P2069] [P1164] [P1177] [P1181] [P1192] [P1197] [P2508] [P1208] [P1216] [P1217] [P1219] [P1223] [P1226] [P3272] [P1233] [P1242] [P2565] [P1280] [P1303] [P1305] [P1307] [P1308] [P3172] [P1328] [P1771] [P1330] [P1883] [P1341] [P2893] [P1346] [P1378] [P1987] [P1403] [P1158] [P1421] [P1422] [P1424] [P1425] [P1433] [P1815] [P1434] [P1439] [P1441] [P1462] [P3184] [P1464] [P2733] [P1478] [P1525] [P1540] [P1546] [P1553] [P1567] [P1579] [P1535] [P1583] [P1598] [P2571] [P1601] [P1346] [P1603] [P2900] [P1604] [P1605] [P1618] [P1803] [P1865] [P1908] [P1909] [P1991] [P1996] [P2067] [P2022] [P2024] [P2058] [P2123] [P2320] [P3151] [P2330] [P2661] [P2669] [P2672] [P2921] [P3367] [P3371] [P3383] [P2548] [P3951] [P1086] [P3954] [P3955] [P2450] [P3956]
统计数据非实时更新。

签名

不看番的程序员不是一个完整的程序员


一个致力于AK每一次NOIP的蒟蒻


2018第一次参加NOIP初赛与复赛,初赛得到全省第二的好成绩

https://geoarena.online/?ref=generalsio

我能笑一年!

我还能笑一年!

点击查看更多...