U147595 xiaduowen

  • 726提交
  • 227通过
  • 5.9K排名
 • 用户 ID147595
 • 用户类型普通用户
 • 注册时间 2018-10-26 08:33

博客

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 85
普及- 85
普及/提高- 38
普及+/提高 9
提高+/省选- 6
省选/NOI- 3

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1476] [P2909] [AT2391] [AT3505] [AT807] [CF616D] [CF697A] [CF743C] [P1000] [P2594] [P1001] [P2864] [P1002] [P1003] [P1004] [P1875] [P1006] [P2050] [P1007] [P2089] [P1008] [P1168] [P1009] [P1010] [P3107] [P1012] [P1014] [P1022] [P2058] [P1025] [P1028] [P2017] [P1029] [P1030] [P1031] [P1035] [P1036] [P3206] [P1042] [P2586] [P1044] [P1338] [P1045] [P3143] [P1046] [P2887] [P1047] [P1048] [P1049] [P1051] [P2366] [P1055] [P1057] [P1059] [P1060] [P2230] [P1062] [P1067] [P2777] [P1071] [P1075] [P1573] [P1076] [P1085] [P1086] [P1473] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P1093] [P3426] [P1094] [P1096] [P1417] [P1098] [P1100] [P2974] [P1101] [P2668] [P1104] [P1828] [P1115] [P1116] [P1118] [P1129] [P1135] [P2068] [P1138] [P2909] [P1141] [P1146] [P2241] [P1147] [P3316] [P1149] [P1150] [P1151] [P1152] [P3055] [P1162] [P2652] [P1177] [P1179] [P1181] [P2260] [P1192] [P1400] [P1200] [P1216] [P1217] [P2977] [P1219] [P1223] [P1226] [P1351] [P1229] [P1234] [P2689] [P1254] [P1303] [P1508] [P1304] [P1318] [P1305] [P2030] [P1307] [P1308] [P1319] [P2736] [P1320] [P1321] [P1326] [P1328] [P2530] [P1338] [P1348] [P1355] [P1372] [P3394] [P1387] [P1403] [P2827] [P1416] [P1283] [P1417] [P1420] [P1421] [P1422] [P1250] [P1423] [P1424] [P1425] [P3076] [P1426] [P1427] [P1428] [P2846] [P1433] [P1434] [P3046] [P1443] [P1464] [P1469] [P1478] [P1480] [P1836] [P1482] [P1488] [P1508] [P1534] [P1536] [P1540] [P1548] [P1551] [P1553] [P3246] [P1554] [P1567] [P1567] [P2667] [P1579] [P1582] [P1329] [P1583] [P1586] [P1597] [P1598] [P1601] [P3022] [P1603] [P2060] [P1604] [P1605] [P2736] [P1615] [P1618] [P1634] [P2877] [P1652] [P1664] [P2949] [P1679] [P1720] [P1739] [P1760] [P1765] [P1781] [P1787] [P1789] [P2480] [P1803] [P1827] [P1830] [P2707] [P1838] [P1847] [P1803] [P1851] [P1855] [P2334] [P1865] [P2738] [P1876] [P1887] [P1888] [P1377] [P1908] [P1909] [P2320] [P1914] [P1932] [P3185] [P1958] [P2659] [P1969] [P2005] [P1980] [P1981] [P2197] [P1996] [P2005] [P2661] [P2006] [P2084] [P2089] [P2118] [P2141] [P2142] [P2152] [P3394] [P2181] [P2192] [P3346] [P2320] [P2369] [P3375] [P2397] [P2550] [P2669] [P2670] [P2676] [P2701] [P2705] [P2911] [P2614] [P2955] [P2956] [P3150] [P3366] [P2921] [P3367] [P3368] [P3370] [P3374] [P3375] [P3378] [P3383] [P3387] [P3717] [P3741] [P3742] [P1222] [P3951] [P3954] [P3955] [P3956] [P4305] [P4325] [P4326] [P1792] [P4327] [P4413] [P3491] [P4414] [P4445] [P4894] [P2383] [P5015] [P5016] [P5018] [P3149] [P5019] [P1966] [P5248] [P5249] [SP5640] [P1522]
统计数据非实时更新。

签名

本人刷水题日常:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  while(1){
    点开一道题;
    while(样例没过){
      狂码;
      测样例;
    }
    测评;
    while(没有AC){
      狂改;
      测评;
      if(过了)break;
      求助;

    }
    耶哈哈哈,过了!;
  }
return 0;
}

同机房大犇神 同机房大巨佬 同机房贱货 同机房大睿智

网格中のDFS树 网格中のBFS树 以及奇奇怪怪的输出(程序都资瓷在线修改)

奇奇怪怪的输入……?

input:5 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 3 3 4 1 1 4 4 1 5 3 1

DFS:

BFS:

有区别噢吼吼吼吼吼吼!!!

巨佬洛古亿岁合影留念: 有点意思 有点意思 有点意思

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。