U1492 HansBug

    • 1.1K提交
    • 358通过
    • N/A排名
  • 用户 ID1492
  • 用户类型超级管理员/Root
  • 注册时间 2013-10-20 21:03

博客

难易度统计

尚无评定 16
入门难度 46
普及- 107
普及/提高- 84
普及+/提高 37
提高+/省选- 46
省选/NOI- 22

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1001] [P3246] [P1002] [P1003] [P1004] [P2599] [P1005] [P1006] [P1007] [P1008] [P1987] [P1009] [P1010] [P2910] [P1011] [P3208] [P1012] [P2357] [P1014] [P1227] [P1015] [P2266] [P1016] [P1017] [P1018] [P1019] [P1020] [P1021] [P1022] [P1023] [P1024] [P1025] [P1027] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1032] [P1033] [P2585] [P1034] [P1035] [P2226] [P1036] [P1037] [P1040] [P1428] [P1042] [P1043] [P1044] [P1045] [P1046] [P1207] [P1047] [P1048] [P3089] [P1049] [P1051] [P1444] [P1054] [P1055] [P1056] [P1057] [P1058] [P1487] [P1059] [P1230] [P1060] [P1061] [P1062] [P1064] [P1065] [P1067] [P1068] [P2466] [P1069] [P2034] [P1071] [P1074] [P3319] [P1075] [P1076] [P3553] [P1077] [P2837] [P1079] [P1081] [P1084] [P1832] [P1085] [P1086] [P1087] [P1891] [P1088] [P1089] [P3206] [P1090] [P2033] [P1091] [P1094] [P2484] [P1096] [P1098] [P1100] [P1101] [P1102] [P1104] [P3053] [P1108] [P1109] [P1111] [P2281] [P1115] [P1857] [P1118] [P1122] [P1125] [P1126] [P1134] [P1135] [P1138] [P1141] [P2606] [P1142] [P2877] [P1143] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P1160] [P1162] [P1164] [P1170] [P1177] [P1181] [P1182] [P1183] [P1184] [P1192] [P2178] [P1197] [P1198] [P1200] [P1569] [P1204] [P1763] [P1206] [P1207] [P1208] [P1209] [P1211] [P1216] [P1217] [P1219] [P1223] [P1391] [P1226] [P1228] [P1231] [P1232] [P3126] [P1234] [P1255] [P1256] [P1257] [P1262] [P1265] [P1280] [P1282] [P2585] [P1303] [P2920] [P1304] [P2712] [P1305] [P1307] [P1308] [P1309] [P1311] [P2998] [P1313] [P1316] [P1271] [P1319] [P3383] [P1320] [P2456] [P1321] [P1322] [P1328] [P1307] [P1330] [P3029] [P1337] [P1339] [P1341] [P2188] [P1345] [P1348] [P1230] [P1351] [P1354] [P1366] [P2702] [P1372] [P1376] [P1387] [P1548] [P1394] [P1396] [P1400] [P1403] [P1414] [P1416] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1427] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P1428] [P2948] [P1434] [P1443] [P1448] [P1449] [P2672] [P1451] [P1461] [P3110] [P1464] [P1469] [P1471] [P1473] [P1478] [P1480] [P1482] [P1495] [P1422] [P1498] [P1729] [P1500] [P1546] [P1511] [P2466] [P1517] [P1530] [P1534] [P1538] [P1057] [P1540] [P1422] [P1543] [P1544] [P3227] [P1545] [P2656] [P1546] [P1754] [P1547] [P1551] [P1553] [P1554] [P1555] [P3294] [P1572] [P1579] [P1581] [P1307] [P1583] [P1593] [P3000] [P1595] [P1725] [P1597] [P3075] [P1598] [P1601] [P1603] [P1604] [P1605] [P1612] [P1613] [P1616] [P3291] [P1617] [P1618] [P1619] [P1631] [P2076] [P1634] [P1639] [P1641] [P2679] [P1668] [P1669] [P3206] [P1670] [P1671] [P1304] [P1672] [P1673] [P1674] [P2423] [P1675] [P1676] [P1677] [P1689] [P1551] [P1693] [P1694] [P1695] [P1696] [P1697] [P1429] [P1698] [P1368] [P1699] [P1700] [P1701] [P1912] [P1724] [P1734] [P1738] [P1739] [P1742] [P1749] [P1753] [P1764] [P1765] [P1767] [P1772] [P2144] [P1781] [P1787] [P1048] [P1801] [P1803] [P1804] [P1821] [P1293] [P1832] [P1838] [P1979] [P1855] [P1862] [P2453] [P1865] [P1689] [P1867] [P1880] [P1640] [P1885] [P1387] [P1888] [P1892] [P3174] [P1897] [P1898] [P1906] [P1908] [P1914] [P1916] [P1918] [P1928] [P1932] [P1039] [P1955] [P1965] [P1967] [P2317] [P1969] [P2210] [P1970] [P1972] [P2055] [P1980] [P1421] [P1981] [P3282] [P1984] [P1991] [P1996] [P2006] [P2022] [P1399] [P2023] [P2024] [P2548] [P2038] [P2044] [P2052] [P2069] [P2078] [P2084] [P3472] [P2085] [P2089] [P2135] [P2142] [P2144] [P2147] [P2751] [P2152] [P2158] [P3536] [P2161] [P2170] [P2191] [P2196] [P2261] [P2278] [P2924] [P2279] [P2296] [P2312] [P2009] [P2320] [P2988] [P2327] [P2330] [P2397] [P3322] [P2412] [P2615] [P2661] [P1652] [P2666] [P2638] [P2667] [P2669] [P2456] [P2672] [P2676] [P2680] [P2163] [P2742] [P2784] [P2785] [P2591] [P2786] [P3099] [P2787] [P3197] [P2788] [P3155] [P3366] [P3246] [P3367] [P3368] [P1645] [P3369] [P3370] [P3401] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P1282] [P3377] [P3378] [P3379] [P1790] [P3380] [P3381] [P1723] [P3382] [P3383] [P3384] [P1533] [P3386] [P3389] [P3391] [P3383] [P3805] [P3402] [P3834] [P3835] [P3865] [P1851] [P3919] [P3920] [P3925]
统计数据非实时更新。

签名

我回来啦!!!喵

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。