U161223 东方澂

    • 169提交
    • 60通过
    • 3.9K排名
  • 用户 ID161223
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2018-11-24 13:26

博客

难易度统计

入门难度 12
普及- 30
普及/提高- 11
普及+/提高 3
提高+/省选- 4

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1001] [P1008] [P1014] [P1015] [P1035] [P2343] [P1046] [P1163] [P1047] [P1048] [P1049] [P1059] [P2714] [P1060] [P2672] [P1062] [P1077] [P1090] [P1094] [P1097] [P1115] [P1404] [P1137] [P3325] [P1177] [P1216] [P1223] [P1226] [P1540] [P1563] [P1250] [P1571] [P1601] [P1618] [P2562] [P1706] [P1208] [P1803] [P1704] [P1827] [P1908] [P2210] [P1909] [P1966] [P1980] [P2040] [P1202] [P2043] [P2089] [P2328] [P2404] [P1315] [P2587] [P2669] [P2152] [P2670] [P3366] [P1777] [P3367] [P3370] [P3371] [P2692] [P3375] [P1232] [P3817] [P3954] [P4391] [P4779] [P1128] [P5019] [UVA272] [P3268] [UVA489] [P3226] [UVA548] [P3150] [UVA572] [UVA679] [UVA10082] [UVA11362] [P2738] [UVA11988] [UVA12657] [P3260]
统计数据非实时更新。

签名

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。