U166307 剑尘纷飞

    • 280提交
    • 180通过
    • 839排名
  • 用户 ID166307
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2018-12-06 07:37

博客

难易度统计

入门难度 65
普及- 63
普及/提高- 22
普及+/提高 9
提高+/省选- 14
省选/NOI- 4
NOI/NOI+/CTSC 3

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P3017] [P1005] [P2147] [P1006] [P1007] [P2133] [P1008] [P1224] [P1009] [P1010] [P1011] [P2056] [P1012] [P1013] [P1014] [P2308] [P1015] [P2446] [P1016] [P2934] [P1017] [P3171] [P1018] [P1019] [P2354] [P1020] [P1021] [P1022] [P1529] [P1023] [P1024] [P1025] [P1026] [P1027] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1545] [P1032] [P3516] [P1033] [P2441] [P1034] [P3501] [P1035] [P3176] [P1036] [P1037] [P1038] [P1039] [P1040] [P1437] [P1042] [P1046] [P1047] [P1400] [P1048] [P1049] [P3271] [P1051] [P1055] [P1160] [P1056] [P3432] [P1059] [P1060] [P3126] [P1067] [P1068] [P2795] [P1071] [P1260] [P1075] [P1080] [P1085] [P1086] [P2450] [P1089] [P1090] [P1092] [P1093] [P1094] [P1098] [P1101] [P1111] [P1116] [P1138] [P1146] [P1149] [P2870] [P1151] [P1157] [P1177] [P2712] [P1181] [P1196] [P1197] [P1200] [P1201] [P2997] [P1202] [P1389] [P1203] [P1208] [P1217] [P2745] [P1219] [P1223] [P1303] [P1304] [P1307] [P1405] [P1308] [P1309] [P1464] [P1328] [P1680] [P1344] [P1420] [P3007] [P1421] [P2342] [P1422] [P1423] [P1424] [P2816] [P1425] [P1426] [P1427] [P1428] [P1434] [P1451] [P1464] [P1244] [P1478] [P1534] [P1538] [P2150] [P1540] [P2240] [P1552] [P1898] [P1553] [P1554] [P2238] [P1563] [P3218] [P1567] [P2742] [P1579] [P1783] [P1583] [P1598] [P1601] [P3236] [P1603] [P1907] [P1605] [P3046] [P1615] [P1618] [P1634] [P1720] [P1765] [P1781] [P1933] [P1789] [P1801] [P3179] [P1803] [P2499] [P1830] [P1847] [P1867] [P2121] [P1876] [P1888] [P1909] [P1914] [P1932] [P2032] [P1964] [P1009] [P1973] [P1504] [P1980] [P2658] [P1984] [P3158] [P2006] [P2022] [P2024] [P2089] [P1900] [P2141] [P2320] [P2386] [P3033] [P2404] [P2670] [P2911] [P2956] [P3150] [P2968] [P3741] [P3742] [P1607] [P3768] [P3954] [P4211] [P4325] [P2564] [P4413] [P4445] [P3336] [P5082] [P2442] [P5096] [P3041] [CF1A] [CF2A] [CF3A] [CF4A] [CF5A] [P3071] [CF6A] [P1178] [CF7A] [P2294] [CF8A] [CF9A] [CF10A] [P2857] [CF11A] [CF12A] [CF13A] [CF14A] [P3193] [CF16A] [CF35A] [CF48A] [CF119A] [CF409F]
统计数据非实时更新。

签名

模拟只会猜题意 
贪心只能过样例  
数学上来先打表 
DP一般看规律 
组合数学靠运气 
计算几何瞎暴力 
图论强行套模板 
数论只会GCD 
递推莫名UKE 
递归堆栈往外溢 
深搜总是TLE 
广搜队列MLE 
分治做得像枚举 
叉堆做的像暴力 

2018-12-06 07:37 注册了洛谷。
2018-12-07 07:43 成为了小牛。
2018-12-08 08:25 成为了小犇。
2018-12-09 09:05 成为了中牛。
2018-12-13 07:40 成为了中犇。
2019-01-10 18:36 成为了大牛。
2019-03-28 07:42 成为了大犇。 =======
2018-12-06 灰名
2018-12-13 蓝名
2018-12-28 绿名
2019-01-02 蓝名(跌啦)
2019-4-6 绿名 (终于涨了) 2019-4-21 橙名 (啊啊,离红名不远啦!)

绝望着,绝望着,秋风来了,新学期的脚步近了。
一切都像刚死去的样子,凄凄凉流下了泪。作业多起来了,试卷堆起来了,我们的脸囧起来了。 
同学们的头慢慢地从课桌上抬起来了,沉沉的,重重的。
教室里,课桌上,瞧去,一大片一大片满是的。
低着,垂着,做几道数学,读几句英语,背几首语文。
风轻悄悄的,课桌冷冰冰的。 
语文、数学、英语,你不让我,我不让你,都发满了作业赶趟儿。
多得像雨,堆得像山,做得像鬼。试卷里带着苦涩味儿;闭了眼,眼前仿佛已经满是练习,测验,考试。
眼下成千成百的作业哗哗的做着,大小的试卷发来发去。
练习满地都是:杂样儿,有名字的,没名字的,散在课桌上,像恶魔,像冤魂,还飘呀飘的。 
“书山题海无穷尽”,不错的,像老师的教鞭抽打着你。
风里带来些新出的试卷的气息,混着油墨味儿,还有各种科目的香,都在微微沉闷的空气里酝酿。
老师将办公桌安在高高的讲台上,生气起来了,呼班主任引年级主任地卖弄喊哑的喉咙,跟改题的声音应和着。
教室里的上课铃,这时候也成天嘹亮的响。 考试是最寻常的,一考就是两三天。
可别恼。看,像刺刀,像毒药,像炸弹,密密地安排着,同学头顶上全笼着一层薄烟。
眼睛却黑的发亮,脸色也青的逼你的眼。傍晚时候,上灯了,一点点耀眼的光,烘托出一片寂静而忙碌的晚自习。
在学校里,教室中,走廊边,有拿起作业慢慢写的人;还有讲题的老师,拿着粉笔,戴着眼镜的。
他们的身影,密密麻麻的在校园里静默着。 离周测越来越近了,离月考也近了。
语文数英,历史地理,生物政治。题目也赶趟儿似的,一道道都出来了。
计算计算题目,背诵背诵课文,各做各的试卷去。
“学海无涯苦作舟”,刚开学,有的是作业,有的是功课。
作业像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,没有做过。 
作业像小姑娘,花枝招展的,很难,很难。 
作业像健壮的青年,有你攻不破的重点和难点,他领着我们考试去。

QAQA~
QAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQ AQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQA
QQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQ QAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQ AQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQA QQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQ QAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQQAQ

点击查看更多...