U16943 xushengyuan

    • 741提交
    • 291通过
  • 贡献/活跃/积分 0 / 591 / 2046
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2016-03-25 13:34

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1158] [P1004] [P3431] [P1005] [P1006] [P2892] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P2605] [P1011] [P1012] [P1014] [P1310] [P1017] [P1019] [P1020] [P1025] [P1026] [P1028] [P1946] [P1029] [P1030] [P1031] [P2870] [P1033] [P1972] [P1035] [P1036] [P2089] [P1038] [P1040] [P2120] [P1042] [P1046] [P2350] [P1047] [P1718] [P1048] [P1049] [P2672] [P1051] [P1055] [P1059] [P1060] [P1062] [P1125] [P1063] [P1064] [P1091] [P1068] [P1382] [P1071] [P2335] [P1072] [P1073] [P1143] [P1074] [P1075] [P1079] [P3443] [P1080] [P1082] [P1085] [P1903] [P1086] [P3162] [P1087] [P1089] [P3225] [P1090] [P1091] [P3065] [P1092] [P1093] [P2819] [P1094] [P2686] [P1097] [P1100] [P1033] [P1101] [P1111] [P1113] [P1115] [P3162] [P1120] [P1125] [P1134] [P1135] [P1420] [P1137] [P1138] [P1141] [P1144] [P1147] [P3385] [P1149] [P1150] [P1151] [P1155] [P2040] [P1156] [P2547] [P1162] [P2299] [P1164] [P1375] [P1169] [P1813] [P1176] [P3422] [P1177] [P1179] [P1863] [P1187] [P1196] [P1197] [P1198] [P1200] [P1203] [P2853] [P1216] [P3520] [P1219] [P1220] [P1223] [P2381] [P1226] [P1700] [P1233] [P1255] [P1273] [P1303] [P1304] [P1305] [P2615] [P1307] [P1311] [P1554] [P1312] [P1313] [P2074] [P1314] [P2134] [P1319] [P1903] [P1320] [P1323] [P1325] [P1699] [P1328] [P1330] [P3434] [P1332] [P2865] [P1337] [P2318] [P1338] [P3492] [P1341] [P2105] [P1345] [P2359] [P1346] [P1356] [P1372] [P1373] [P1378] [P1387] [P1414] [P1417] [P3077] [P1420] [P1604] [P1421] [P1422] [P2294] [P1423] [P1424] [P1425] [P2766] [P1426] [P1427] [P3291] [P1428] [P1433] [P1434] [P1439] [P1872] [P1443] [P1449] [P1462] [P2896] [P1478] [P3032] [P1507] [P1514] [P1516] [P2862] [P1525] [P1540] [P3177] [P1542] [P3372] [P1546] [P2108] [P1551] [P1554] [P1563] [P1567] [P1582] [P1583] [P1586] [P1601] [P1603] [P1605] [P1615] [P1616] [P1618] [P1093] [P1621] [P1631] [P1634] [P1651] [P1658] [P2061] [P1720] [P1726] [P1736] [P1739] [P1765] [P1995] [P1781] [P1784] [P1789] [P3074] [P1801] [P2426] [P1827] [P2237] [P1842] [P2021] [P1850] [P1348] [P1855] [P2906] [P1865] [P2199] [P1876] [P1880] [P1880] [P1888] [P1908] [P1909] [P1913] [P1914] [P1932] [P1965] [P1969] [P2044] [P1970] [P1980] [P2117] [P1983] [P1098] [P1984] [P1991] [P2038] [P3322] [P2051] [P2078] [P2085] [P1504] [P2089] [P2123] [P2142] [P2152] [P2158] [P2664] [P2233] [P2237] [P2251] [P2261] [P1937] [P2278] [P2995] [P2280] [P2296] [P2312] [P2320] [P2580] [P2327] [P3505] [P2330] [P2369] [P2393] [P2394] [P2397] [P2903] [P2437] [P2439] [P2543] [P1937] [P2548] [P2550] [P2556] [P2563] [P3458] [P2577] [P2695] [P2580] [P2613] [P2615] [P3290] [P2661] [P2669] [P2676] [P3247] [P2678] [P2602] [P2679] [P2701] [P2733] [P1459] [P2747] [P2137] [P2755] [P2772] [P1168] [P2822] [P2827] [P2911] [P2955] [P1438] [P2956] [P3150] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P1234] [P3370] [P3371] [P3372] [P3374] [P2965] [P3375] [P3378] [P3379] [P3382] [P3383] [P3385] [P3389] [P3390] [P3740] [P3102] [P3741] [P3230] [P3742] [P3807] [P1018] [P3811] [P3865] [P3440] [P3951] [P3952] [P3958] [P4147] [P4325] [P4549] [P2990] [P4779] [P4781] [CF839A] [CF841A] [P2521] [CF935A] [P1263] [CF935B] [CF935C] [SP1] [AT184] [P1505] [AT3908] [P2894] [UVA10755] [UVA10881] [UVA11078] [UVA11137] [UVA11292] [UVA11538] [UVA11991]

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 57
普及- 78
普及/提高- 60
普及+/提高 43
提高+/省选- 47
省选/NOI- 5

签名

那时我们有梦想,

关于算法,

关于数据结构,

关于与竞赛火热的爱情。

如今我们深夜Debug,

手指与键盘击在一起,

都是梦破碎的声音。

蒟蒻的博客

点击查看更多...