U213272 zxz_sword

  • 用户 ID213272
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2019-05-26 06:16

博客

签名

emmm……博客求点赞……

最好别点


Welcome to my Team!

2019-6-7开始试炼场闯关:

  • 2019-6-7 完成新手村(嗯嗯嗯,原来这些题都做过)
CF292A CF304B CF383A CF409D
CF409F CF632A CF652B CF656A
CF656B CF656D CF659A CF678A
CF697A CF735D CF777A CF784A 
CF784E CF859A AT2190 CF292A 
CF304B CF383A CF409D AT2190
CF409C CF632A CF652B CF656A 
CF656B CF656D CF659A CF678A 
CF697A CF735D CF777A CF784A 
CF784E CF859A

2019/6/13:神牛

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。