U227431 地铁dixiatielu

    • 257提交
    • 119通过
    • 5.9K排名
  • 用户 ID227431
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2019-07-17 16:59

博客

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 37
普及- 45
普及/提高- 25
普及+/提高 6
提高+/省选- 5

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1430] [AT2685] [CF409F] [CF41A] [P1819] [CF586A] [P3502] [CF71A] [P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1006] [P1008] [P1011] [P1020] [P1028] [P1030] [P1035] [P1046] [P1047] [P1048] [P3507] [P1049] [P1055] [P1059] [P1060] [P3129] [P1075] [P2566] [P1079] [P1085] [P1087] [P1089] [P1090] [P1094] [P1111] [P1135] [P1149] [P1150] [P1164] [P1177] [P1181] [P1200] [P1208] [P1205] [P1216] [P1219] [P1223] [P1238] [P2590] [P1303] [P2676] [P1305] [P1307] [P1313] [P1328] [P1728] [P1332] [P1346] [P1421] [P1784] [P1422] [P2215] [P1423] [P1034] [P1425] [P1427] [P1428] [P1434] [P3300] [P1443] [P1449] [P1464] [P1478] [P1507] [P1541] [P2680] [P1547] [P3239] [P1551] [P1563] [P1567] [P2021] [P1601] [P1603] [P2412] [P1605] [P1616] [P2455] [P1760] [P2799] [P1803] [P1816] [P1827] [P1830] [P2457] [P1833] [P1384] [P1847] [P2395] [P1909] [P1250] [P1914] [P1919] [P1559] [P1964] [P1972] [P2038] [P2078] [P2142] [P2196] [P2430] [P1635] [P2580] [P2587] [P2661] [P2238] [P2676] [P2690] [P2695] [P2753] [P2935] [P1104] [P3366] [P1082] [P3367] [P3368] [P1477] [P3370] [P3371] [P3372] [P1338] [P3374] [P3717] [P3742] [P1861] [P3817] [P3865] [P3269] [P3951] [P3952] [P3954] [P1494] [P3958] [P4413] [P1032] [P4445] [P4779] [P5015] [P2726] [P5018] [P1280] [SP1] [UVA10346] [P2190]
统计数据非实时更新。

签名

暴力出奇迹,骗分过样例。

数学先打表,DP看运气。

穷举TLE,递推UKE。

模拟MLE,贪心还CE。

想要骗到分,就要有方法。

图论背模板,数论背公式。

动规背方程,高精背代码。

如果都没背,干脆输样例。


君不见,洛谷之题天上来,复杂到海不舍回。

君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生WAWA须尽思,莫使电脑空对题。

天生我材没有用,千方百计还RE。

AC一点且为乐,会须一刷三百WA。

吾团友,牛大佬, 将刷题,手莫停!!!

与题做一遍,请系统为蒟蒻以测评。

天天WAWA不足贵,但愿长眠不复醒!!!

古来大佬皆刷题,惟有蒟蒻水水水。

站长昔时百AC,斗题十千恣欢谑。

主人何为言AC?径须沽取对君WA。

TLE,MLE,OLE,UKE,WA,PC,CE和RE呼儿将出换AC,与尔同销万古愁!!!!

2019.8.15第一次橙名祭

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。