U23118 xzz小蒟蒻

    • 3K提交
    • 896通过
    • 46排名
  • 用户 ID23118
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2016-09-06 19:18

博客

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 27
普及- 46
普及/提高- 35
普及+/提高 31
提高+/省选- 129
省选/NOI- 422
NOI/NOI+/CTSC 205

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P2943] [P1005] [P1006] [P2051] [P1008] [P1019] [P1735] [P1020] [P1022] [P1024] [P3449] [P1025] [P1026] [P1028] [P3486] [P1031] [P2911] [P1033] [P1035] [P1040] [P1041] [P1046] [P2075] [P1047] [P1048] [P1051] [P1052] [P1053] [P1055] [P1063] [P1064] [P1967] [P1072] [P2568] [P1074] [P1079] [P1338] [P1080] [P2003] [P1081] [P3544] [P1082] [P1083] [P1084] [P3234] [P1085] [P1089] [P3193] [P1091] [P1093] [P1096] [P3198] [P1099] [P1106] [P1110] [P1117] [P1943] [P1125] [P1131] [P3310] [P1149] [P1557] [P1169] [P1098] [P1173] [P1177] [P1197] [P1198] [P1199] [P1289] [P1220] [P1718] [P1247] [P1251] [P1262] [P2275] [P1271] [P2640] [P1288] [P1506] [P1307] [P1311] [P1312] [P2704] [P1313] [P3404] [P1314] [P1315] [P1325] [P2492] [P1328] [P3360] [P1337] [P1351] [P1357] [P1747] [P1365] [P1600] [P1368] [P1372] [P1397] [P1402] [P1470] [P1403] [P3142] [P1421] [P2067] [P1422] [P1425] [P1636] [P1426] [P1427] [P1436] [P1449] [P1463] [P1470] [P2130] [P1480] [P1501] [P1502] [P2187] [P1507] [P1514] [P1525] [P1540] [P1541] [P1549] [P1552] [P1563] [P1587] [P1353] [P1598] [P1600] [P1601] [P1634] [P1104] [P1640] [P1654] [P1659] [P1710] [P1712] [P1731] [P1739] [P1763] [P1772] [P1781] [P2689] [P1791] [P1792] [P1823] [P1829] [P1850] [P1864] [P1877] [P3131] [P1880] [P1903] [P1919] [P1932] [P1935] [P1941] [P2104] [P1955] [P1251] [P1963] [P1965] [P2896] [P1966] [P1967] [P1969] [P2719] [P1970] [P3331] [P1972] [P1975] [P3242] [P1979] [P1981] [P1984] [P2084] [P1993] [P1996] [P2005] [P1673] [P2014] [P2024] [P2851] [P2038] [P1977] [P2042] [P2045] [P2046] [P2047] [P2048] [P2050] [P1276] [P2051] [P1257] [P2053] [P2055] [P2370] [P2057] [P1030] [P2059] [P2065] [P2114] [P2012] [P2123] [P2142] [P2143] [P1052] [P2144] [P2146] [P2147] [P2149] [P2150] [P2797] [P2151] [P2152] [P2153] [P2154] [P2155] [P2157] [P1217] [P2158] [P2890] [P2167] [P2168] [P3195] [P2172] [P3340] [P2178] [P2197] [P2215] [P2216] [P2218] [P3396] [P2220] [P2221] [P2234] [P2254] [P3467] [P2257] [P2260] [P2261] [P2814] [P2278] [P2280] [P2285] [P2286] [P2290] [P2292] [P2669] [P2294] [P2224] [P2296] [P2303] [P2320] [P2325] [P2328] [P2336] [P2350] [P2369] [P2354] [P2365] [P1693] [P2371] [P2375] [P2387] [P2403] [P3498] [P2444] [P2446] [P2447] [P2463] [P2464] [P1864] [P2465] [P2466] [P2467] [P2468] [P2469] [P2472] [P2366] [P2473] [P2476] [P2480] [P2642] [P2481] [P2484] [P2485] [P2486] [P2031] [P2488] [P2490] [P2494] [P2495] [P2966] [P2505] [P2508] [P2513] [P2519] [P2611] [P2520] [P2521] [P2522] [P2533] [P2542] [P1254] [P2550] [P2566] [P3498] [P2568] [P1929] [P2570] [P2571] [P2575] [P3295] [P2577] [P2585] [P2587] [P2653] [P2592] [P2596] [P2598] [P2709] [P2600] [P2604] [P2606] [P2612] [P2615] [P2617] [P1771] [P2624] [P2878] [P2633] [P2634] [P2656] [P2657] [P2662] [P2667] [P2678] [P2226] [P2679] [P2680] [P2711] [P2157] [P2713] [P2723] [P1892] [P2742] [P2754] [P2756] [P2758] [P3536] [P2762] [P2763] [P1971] [P2764] [P1727] [P2766] [P2774] [P2791] [P1138] [P2805] [P2822] [P2825] [P2302] [P2827] [P2831] [P1048] [P2839] [P1652] [P2939] [P2973] [P3153] [P3154] [P2397] [P3157] [P3158] [P3159] [P3160] [P3163] [P3164] [P1786] [P3166] [P2974] [P3171] [P3172] [P2633] [P3175] [P1587] [P3177] [P3244] [P3178] [P1539] [P3181] [P1571] [P3185] [P2344] [P3191] [P3193] [P3194] [P3195] [P3196] [P2425] [P3197] [P3198] [P3123] [P3199] [P1876] [P3201] [P1319] [P3203] [P3209] [P3210] [P3214] [P3215] [P3223] [P2067] [P3224] [P3225] [P2639] [P3226] [P3227] [P3230] [P3232] [P2322] [P3233] [P3234] [P3235] [P1819] [P3237] [P2630] [P3239] [P2805] [P3240] [P3241] [P3242] [P3243] [P1674] [P3244] [P1241] [P3245] [P2348] [P3246] [P3247] [P3248] [P3250] [P3254] [P3059] [P3259] [P3266] [P3270] [P3278] [P3295] [P3302] [P3305] [P1308] [P3306] [P1282] [P3308] [P3476] [P3312] [P1895] [P3313] [P3320] [P3321] [P3324] [P2125] [P3327] [P3329] [P1428] [P3330] [P3332] [P1645] [P3338] [P3349] [P3350] [P3354] [P3355] [P3357] [P1064] [P3358] [P3366] [P3015] [P3367] [P2896] [P3368] [P1362] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P2784] [P3375] [P3378] [P3379] [P3380] [P3383] [P3386] [P3388] [P3390] [P1161] [P3391] [P3402] [P3422] [P3425] [P3434] [P1202] [P3454] [P3455] [P3028] [P3459] [P2773] [P3476] [P3479] [P3507] [P2867] [P3521] [P3556] [P3557] [P3565] [P2751] [P3576] [P3592] [P3645] [P3648] [P3649] [P2763] [P3674] [P3698] [P3700] [P3702] [P3703] [P3704] [P1612] [P3705] [P3706] [P3707] [P3721] [P3722] [P2640] [P3723] [P3724] [P3726] [P3734] [P3742] [P3749] [P3755] [P3464] [P3756] [P2113] [P3757] [P3760] [P2529] [P3763] [P3768] [P3779] [P3796] [P3799] [P3801] [P3803] [P3804] [P3805] [P3809] [P3810] [P3811] [P1699] [P3812] [P1370] [P3813] [P3817] [P3822] [P3823] [P2990] [P3824] [P3825] [P3826] [P3834] [P2924] [P3865] [P3434] [P3871] [P3872] [P3877] [P3899] [P3920] [P2591] [P3935] [P3941] [P2660] [P3942] [P1871] [P3943] [P2468] [P3951] [P3952] [P3954] [P3483] [P3955] [P3956] [P3957] [P3400] [P3958] [P1865] [P3959] [P1497] [P3961] [P3963] [P3964] [P3965] [P3966] [P3967] [P3970] [P3973] [P1801] [P3974] [P3975] [P3298] [P3978] [P3979] [P3980] [P3191] [P3998] [P4001] [P1448] [P4003] [P4009] [P4012] [P4013] [P4014] [P4015] [P4026] [P4035] [P1979] [P4036] [P1616] [P4042] [P4043] [P4046] [P3467] [P4047] [P4048] [P4053] [P1291] [P4054] [P4059] [P4064] [P3288] [P4068] [P4070] [P4072] [P1379] [P4074] [P4076] [P4079] [P4091] [P4092] [P4094] [P3526] [P4099] [P2123] [P4101] [P3373] [P4105] [P4111] [P4112] [P4126] [P3363] [P4131] [P4132] [P4136] [P2606] [P4138] [P4139] [P4140] [P2868] [P4149] [P2561] [P4151] [P4155] [P2486] [P4156] [P4161] [P4163] [P2779] [P4171] [P1396] [P4172] [P4173] [P2759] [P4175] [P4180] [P4183] [P4197] [P4198] [P4199] [P4204] [P4205] [P4208] [P1187] [P4211] [P4213] [P1780] [P4216] [P2136] [P4218] [P1263] [P4219] [P2032] [P4233] [P4238] [P4245] [P3360] [P4246] [P4247] [P2920] [P4248] [P4249] [P4251] [P4253] [P1590] [P4279] [P4284] [P1884] [P4292] [P3124] [P4300] [P4304] [P3234] [P4306] [P4309] [P2995] [P4310] [P4311] [P1682] [P4313] [P4315] [P4320] [P4322] [P1386] [P4325] [P4344] [P4360] [P1187] [P4366] [P4381] [P4382] [P4385] [P4389] [P2560] [P4396] [P4404] [P2329] [P4413] [P4423] [P4424] [P4425] [P1898] [P4427] [P4428] [P4436] [P4437] [P4438] [P1821] [P4450] [P2049] [P4457] [P2296] [P4460] [P4461] [P4462] [P4474] [P4478] [P4486] [P4491] [P2912] [P4512] [P4516] [P4528] [P2369] [P4542] [P4546] [P4547] [P4548] [P4553] [P4556] [P4560] [P4561] [P3008] [P4562] [P4563] [P2498] [P4572] [P4581] [P4585] [P3158] [P4587] [P4588] [P4593] [P4609] [P3423] [P4622] [P4640] [P4643] [P4647] [P4652] [P4654] [P4655] [P4665] [P4696] [P2201] [P4700] [P3051] [P4705] [P4707] [P4717] [P4719] [P4721] [P4723] [P4725] [P2887] [P4726] [P4728] [P4751] [P1524] [P4755] [P4767] [P4768] [P4769] [P4770] [P3418] [P4774] [P4777] [P4781] [P4783] [P2751] [P4786] [P4787] [P4792] [P4808] [P4809] [P4823] [P4827] [P2804] [P4841] [P4859] [P4868] [P3534] [P4897] [P1963] [P4898] [P1481] [P4899] [P4915] [P4916] [P4921] [P3311] [P4931] [P1133] [P4980] [P3061] [P5008] [P2854] [P5011] [P5012] [P5015] [P5019] [P5020] [P5021] [P5022] [P5024] [P1859] [P5025] [P5029] [P5043] [P2063] [P5049] [P5058] [P3019] [P5081] [P1112] [P5089] [P1903] [P5091] [P5104] [P5110] [P5202] [P5203] [P5204] [P5205] [P2928] [P5216] [P5219] [P2164] [P5220] [P5221] [P5245] [P2700] [P5269] [P5270] [P5271] [P5273] [P2467] [P5277] [P2028] [P5279] [P3105] [P5280] [P5283] [P5284] [P2003] [P5285] [P5286] [P1455] [P5287] [P5288] [P2433] [P5289] [P3410] [P5290] [P5292] [P5293] [P5298] [P1838] [P5299] [P5300] [P5301] [P1604] [P5302] [P5303] [P5304] [P5305] [P5319] [P3460] [P5320] [P1454] [P5322] [P1229] [P5323] [P5324] [P5325] [P5327] [P5329] [P5330] [P5331] [P5332] [P5333] [P1405] [P5334] [P1361] [P5335] [P2458] [P5336] [P2674] [P5337] [P5339] [P5340] [P5341] [P5342] [P5343] [P5344] [P2111] [P5358] [P5368] [P5369] [P5380] [P5395] [P3042] [P5396] [P1023] [P5400] [P5401] [P5408] [P1749] [P5409] [P5468] [P3078] [CF28D] [CF86D] [CF97C] [P3374] [CF97E] [CF101D] [CF126B] [CF183D] [CF235B] [CF241E] [CF258D] [CF264D] [CF285E] [P1965] [CF311E] [CF359B] [CF409F] [P2115] [CF418D] [CF434D] [P1406] [CF438E] [CF451E] [CF528D] [P1830] [CF528E] [P2713] [CF535E] [CF567F] [CF576C] [P1787] [CF593C] [CF617E] [P3533] [CF618F] [CF662C] [CF671E] [P1106] [CF704D] [P1145] [CF704E] [CF708D] [P2909] [CF715B] [CF715C] [P1213] [CF717A] [CF720A] [P1818] [CF734F] [P3204] [CF750G] [CF802C] [P2559] [CF809C] [CF809D] [CF891C] [CF899A] [P1931] [CF908D] [P1422] [CF908G] [CF912E] [CF913F] [CF914G] [P3105] [CF915A] [P3130] [CF915B] [CF932E] [P2590] [CF932G] [P3196] [CF933E] [CF940A] [CF940B] [CF940C] [CF940D] [CF940E] [CF948A] [CF949B] [CF950A] [P2780] [CF950B] [CF960G] [CF961D] [CF989C] [CF993D] [CF997C] [CF1012B] [P2374] [CF1017G] [CF1036E] [P1670] [CF1039D] [CF1056E] [CF1056F] [CF1063F] [CF1080A] [P3169] [CF1080B] [P2019] [CF1080C] [CF1080D] [CF1080E] [P2489] [CF1082F] [CF1092F] [CF1093F] [CF1095E] [CF1096E] [CF1096F] [CF1096G] [P1329] [CF1098E] [CF1099F] [P1331] [CF1101F] [P1462] [CF1129E] [CF1146A] [CF1146B] [CF1146C] [CF1146D] [P3072] [CF1146E] [CF1146F] [CF1146G] [P2481] [CF1146H] [CF1147A] [CF1147B] [CF1147C] [CF1147D] [P2013] [CF1147E] [CF1147F] [CF1148D] [CF1148E] [CF1149A] [CF1149B] [CF1149C] [P1587] [CF1149D] [CF1149E] [CF1150A] [CF1150B] [CF1153A] [CF1153B] [CF1153C] [CF1153D] [P3460] [CF1153E] [P2018] [CF1153F] [CF1154G] [CF1155F] [P3092] [CF1156D] [CF1156E] [P3309] [CF1156F] [P1257] [CF1156G] [CF1179A] [CF1179B] [CF1179C] [CF1179D] [CF1187C] [CF1187E] [CF1187F] [CF1187G] [SP4580] [SP7258] [AT1983] [P3002] [AT2000] [P2851] [AT2043] [AT2046] [AT2134] [AT2167] [AT2370] [AT2383] [AT2389] [AT2396] [P2596] [AT2557] [AT2558] [AT2567] [AT3516] [AT3557] [P1419] [AT3588] [AT3687] [P3128] [UVA1386] [UVA10359] [UVA10559]
统计数据非实时更新。

签名

ZeTjLq.md.png

https://yyb.akioi.cn 更新啦,大家快来orzyyb把!

(厚颜无耻的球个star https://github.com/xzz-233/orzyyb

loj:test12345

blog:cnblogs

CF账号:

大号:

小号:

Itst粉丝开黑号:

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。