U26127 Weng_Weijie

    • 3.4K提交
    • 1.1K通过
    • 189排名
  • 用户 ID26127
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2016-10-15 18:06

博客

难易度统计

尚无评定 10
入门难度 37
普及- 100
普及/提高- 95
普及+/提高 52
提高+/省选- 197
省选/NOI- 426
NOI/NOI+/CTSC 180

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P2854] [P1001] [P1002] [P1003] [P1005] [P1308] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P3326] [P1012] [P1014] [P1019] [P2777] [P1020] [P1022] [P1023] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1035] [P1036] [P1038] [P1040] [P1042] [P1044] [P1046] [P1047] [P2112] [P1048] [P1049] [P1051] [P1055] [P1056] [P1057] [P2607] [P1058] [P1059] [P1060] [P1061] [P1062] [P1063] [P2306] [P1064] [P1067] [P1068] [P1069] [P1071] [P2292] [P1073] [P1074] [P1075] [P1079] [P1080] [P1081] [P1472] [P1082] [P1083] [P1084] [P1085] [P1086] [P3221] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P2822] [P1091] [P2421] [P1092] [P1093] [P1184] [P1094] [P1095] [P2063] [P1097] [P1098] [P1099] [P1394] [P1101] [P1290] [P1102] [P1110] [P1111] [P1468] [P1113] [P1244] [P1115] [P1117] [P1118] [P1120] [P1125] [P1647] [P1129] [P1131] [P1134] [P1279] [P1135] [P1141] [P1768] [P1142] [P1144] [P1147] [P1149] [P3507] [P1150] [P1105] [P1156] [P1575] [P1162] [P1164] [P1992] [P1168] [P1173] [P2091] [P1177] [P3091] [P1181] [P1182] [P1192] [P1196] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P1201] [P1202] [P3122] [P1203] [P1536] [P1208] [P1209] [P2250] [P1210] [P1216] [P1217] [P2164] [P1218] [P1223] [P2483] [P1226] [P1247] [P1255] [P1257] [P1260] [P1633] [P1262] [P1266] [P1273] [P3173] [P1288] [P2258] [P1290] [P3257] [P1303] [P3101] [P1305] [P1306] [P2094] [P1307] [P1308] [P1309] [P3536] [P1311] [P1312] [P1313] [P1314] [P1316] [P1328] [P1330] [P1333] [P1337] [P1674] [P1339] [P1341] [P3553] [P1342] [P1096] [P1343] [P1344] [P1345] [P1349] [P1351] [P1732] [P1352] [P2596] [P1357] [P1361] [P1372] [P1373] [P2630] [P1378] [P1383] [P1387] [P2314] [P1390] [P1393] [P1401] [P1403] [P3310] [P1421] [P2903] [P1422] [P1423] [P1425] [P1183] [P1426] [P1192] [P1427] [P1428] [P2248] [P1429] [P1433] [P2308] [P1434] [P1439] [P1440] [P1655] [P1441] [P1443] [P1447] [P1449] [P1259] [P1451] [P1452] [P1453] [P1455] [P1457] [P2643] [P1458] [P1459] [P3357] [P1460] [P1461] [P1463] [P3268] [P1464] [P1465] [P2204] [P1466] [P3434] [P1467] [P1468] [P2994] [P1470] [P2618] [P1472] [P1473] [P1474] [P1475] [P3088] [P1478] [P1481] [P1494] [P1501] [P2185] [P1508] [P1514] [P1518] [P1522] [P1525] [P1530] [P1536] [P2398] [P1538] [P1189] [P1540] [P1290] [P1541] [P1577] [P1546] [P2807] [P1548] [P1550] [P1550] [P1717] [P1551] [P1552] [P1334] [P1559] [P1563] [P1579] [P1587] [P2159] [P1590] [P1600] [P3547] [P1601] [P1212] [P1603] [P1605] [P1608] [P1613] [P1616] [P1618] [P1631] [P1634] [P1636] [P1640] [P1641] [P1053] [P1642] [P2054] [P1646] [P1648] [P3140] [P1665] [P1847] [P1706] [P1707] [P1934] [P1712] [P1721] [P2780] [P1726] [P1731] [P1732] [P1737] [P3065] [P1739] [P1742] [P1744] [P1757] [P1760] [P3393] [P1762] [P1765] [P2904] [P1781] [P1788] [P1792] [P1801] [P1378] [P1803] [P1807] [P2501] [P1816] [P1820] [P2956] [P1827] [P1828] [P1829] [P3363] [P1850] [P1852] [P1855] [P1865] [P1875] [P1879] [P1880] [P2307] [P1886] [P1887] [P2496] [P1891] [P2444] [P1892] [P1894] [P1896] [P1901] [P1903] [P1908] [P1909] [P1914] [P1919] [P1920] [P1518] [P1930] [P1939] [P1941] [P1948] [P1955] [P1962] [P1963] [P1965] [P1966] [P1967] [P1969] [P1970] [P1160] [P1972] [P1975] [P1979] [P1996] [P1980] [P1981] [P1220] [P1983] [P1984] [P1991] [P1993] [P2962] [P1996] [P1756] [P2000] [P2002] [P1245] [P2010] [P2023] [P2024] [P2031] [P3300] [P2038] [P1735] [P2042] [P2044] [P2047] [P2117] [P2048] [P2051] [P2052] [P2221] [P2053] [P3113] [P2054] [P1789] [P2055] [P2057] [P2644] [P2068] [P2085] [P2089] [P2106] [P2109] [P2263] [P2114] [P2116] [P2120] [P2141] [P1981] [P2144] [P2146] [P2147] [P3008] [P2150] [P2151] [P1436] [P2152] [P2158] [P1703] [P2167] [P2169] [P1850] [P2173] [P1655] [P2178] [P2179] [P2183] [P1085] [P2188] [P2196] [P2197] [P2204] [P2208] [P2210] [P2212] [P1666] [P2216] [P1767] [P2221] [P2222] [P2234] [P2241] [P3447] [P2245] [P2055] [P2257] [P2874] [P2260] [P2261] [P2264] [P1237] [P2272] [P2078] [P2279] [P2290] [P2293] [P2296] [P2303] [P2305] [P2312] [P2319] [P3328] [P2320] [P2327] [P2330] [P2336] [P2341] [P2371] [P2387] [P3027] [P2398] [P3194] [P2408] [P2983] [P2414] [P2526] [P2415] [P2420] [P2424] [P2444] [P2458] [P2461] [P2463] [P2468] [P2473] [P2027] [P2480] [P2482] [P2984] [P2485] [P2486] [P2495] [P2508] [P2515] [P2519] [P2522] [P2532] [P2533] [P2540] [P2561] [P2564] [P2568] [P2571] [P2572] [P1461] [P2574] [P2037] [P2579] [P2580] [P2563] [P2585] [P3421] [P2586] [P3029] [P2590] [P2596] [P2602] [P2604] [P2606] [P1251] [P2607] [P1887] [P2609] [P1422] [P2613] [P2615] [P2310] [P2619] [P2633] [P2634] [P2639] [P2586] [P2656] [P2657] [P3241] [P2661] [P2668] [P2678] [P2679] [P3456] [P2680] [P2687] [P2698] [P2700] [P2704] [P2708] [P2671] [P2709] [P2714] [P2717] [P3040] [P2727] [P2728] [P1275] [P2729] [P1489] [P2730] [P1969] [P2731] [P2732] [P2733] [P2734] [P2735] [P2736] [P2737] [P2738] [P1460] [P2739] [P2740] [P2742] [P2751] [P2392] [P2752] [P2753] [P3383] [P2756] [P2761] [P2762] [P2763] [P1044] [P2764] [P2773] [P2774] [P2783] [P2887] [P2785] [P3337] [P2788] [P2801] [P2901] [P2805] [P1786] [P2812] [P2822] [P1009] [P2824] [P3531] [P2827] [P2831] [P2834] [P2839] [P2852] [P2513] [P2860] [P2871] [P2882] [P3259] [P2888] [P2452] [P2900] [P2904] [P2910] [P2921] [P2936] [P3434] [P2992] [P1661] [P3041] [P3052] [P1227] [P3066] [P3128] [P3153] [P3157] [P3159] [P2676] [P3168] [P3169] [P3462] [P3172] [P3174] [P3175] [P3178] [P3305] [P3181] [P3183] [P3193] [P3195] [P3199] [P3200] [P3203] [P3216] [P3220] [P3224] [P3226] [P2763] [P3227] [P2193] [P3250] [P3252] [P3258] [P3261] [P3263] [P3273] [P3278] [P2283] [P3292] [P3293] [P2491] [P3302] [P1331] [P3306] [P1267] [P3307] [P3311] [P3384] [P3312] [P3313] [P2882] [P3317] [P3320] [P3321] [P3327] [P3332] [P3338] [P1485] [P3346] [P3353] [P3355] [P3366] [P3367] [P3368] [P2821] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P3503] [P3373] [P3374] [P1364] [P3375] [P3376] [P3377] [P2471] [P3378] [P3379] [P3380] [P3381] [P3382] [P3383] [P3384] [P3084] [P3385] [P3386] [P3387] [P3388] [P3389] [P1122] [P3390] [P3047] [P3391] [P3393] [P3396] [P3401] [P3413] [P2039] [P3414] [P3455] [P3488] [P3499] [P3502] [P2982] [P3509] [P3514] [P3521] [P2187] [P3527] [P1492] [P3538] [P3539] [P3545] [P3567] [P3569] [P2644] [P3572] [P3304] [P3582] [P3601] [P3605] [P2620] [P3628] [P3648] [P3649] [P3674] [P1061] [P3676] [P3688] [P3690] [P3693] [P3701] [P3702] [P3703] [P3704] [P3705] [P3709] [P1079] [P3711] [P3505] [P3721] [P3723] [P2546] [P3726] [P1321] [P3746] [P1436] [P3750] [P3756] [P3758] [P3763] [P3765] [P3768] [P3773] [P3128] [P3784] [P3789] [P2997] [P3790] [P1668] [P3794] [P2189] [P3796] [P3803] [P3804] [P3805] [P3806] [P3807] [P3808] [P3809] [P1299] [P3810] [P1962] [P3811] [P3812] [P3822] [P3824] [P3825] [P3829] [P3830] [P3833] [P3834] [P3835] [P3846] [P3315] [P3857] [P3865] [P2630] [P3871] [P3880] [P3884] [P2515] [P3903] [P3907] [P3908] [P3911] [P3341] [P3913] [P1706] [P3916] [P3919] [P3931] [P3935] [P3937] [P3938] [P3939] [P2664] [P3950] [P1159] [P3951] [P2664] [P3952] [P3953] [P3954] [P3958] [P3959] [P3960] [P2169] [P3963] [P3965] [P3966] [P3970] [P3973] [P3137] [P3975] [P2032] [P3978] [P3980] [P4000] [P1287] [P4001] [P4002] [P4003] [P4008] [P3294] [P4027] [P4035] [P4051] [P4052] [P4055] [P1371] [P4056] [P4064] [P4067] [P2409] [P4070] [P4072] [P1099] [P4074] [P3013] [P4081] [P4084] [P1010] [P4085] [P4091] [P4092] [P2561] [P4094] [P4103] [P4111] [P4114] [P4116] [P2737] [P4124] [P4133] [P4134] [P4137] [P1179] [P4139] [P1798] [P4140] [P4145] [P4146] [P2352] [P4147] [P4149] [P4151] [P4161] [P4166] [P4168] [P4170] [P4171] [P4172] [P4173] [P4174] [P4178] [P2677] [P4191] [P1688] [P4195] [P4197] [P2386] [P4199] [P4205] [P1199] [P4208] [P4211] [P4213] [P4219] [P4220] [P4221] [P2869] [P4230] [P4233] [P4234] [P3012] [P4238] [P4239] [P2370] [P4245] [P4247] [P4248] [P3327] [P4251] [P4281] [P4284] [P1593] [P4312] [P4316] [P4317] [P4318] [P3368] [P4322] [P2095] [P4338] [P4340] [P4341] [P2272] [P4343] [P4344] [P1632] [P4345] [P4346] [P4358] [P2129] [P4360] [P3469] [P4363] [P4364] [P4383] [P1025] [P4389] [P4390] [P1741] [P4396] [P1112] [P4401] [P4427] [P4449] [P4451] [P4454] [P1951] [P4461] [P4462] [P4463] [P4464] [P4491] [P3371] [P4501] [P4512] [P4513] [P1547] [P4525] [P4526] [P4546] [P4549] [P3053] [P4550] [P3190] [P4551] [P4556] [P1573] [P4562] [P4566] [P4570] [P4588] [P1586] [P4590] [P4591] [P4592] [P4593] [P2831] [P4598] [P2316] [P4606] [P4607] [P1790] [P4630] [P4644] [P4656] [P4705] [P4707] [P2799] [P4714] [P1556] [P4717] [P4718] [P4719] [P2970] [P4720] [P3171] [P4721] [P4723] [P4725] [P4726] [P1098] [P4735] [P3085] [P4768] [P4769] [P1559] [P4770] [P2591] [P4774] [P1088] [P4777] [P4779] [P3543] [P4781] [P4782] [P4783] [P4819] [P4827] [P4838] [P4839] [P4841] [P4847] [P2339] [P4857] [P4861] [P4867] [P3550] [P4868] [P4883] [P2817] [P4884] [P4899] [P4900] [P4910] [P4924] [P2110] [P4925] [P4932] [P4943] [P4948] [P4949] [P4950] [P4962] [P4977] [P3017] [P4980] [P3499] [P4981] [P1589] [P4983] [P2970] [P4986] [P4988] [P4999] [P5015] [P3079] [P5016] [P5017] [P3161] [P5018] [P5019] [P5020] [P5021] [P5022] [P5023] [P2485] [P5024] [P2451] [P5025] [P5043] [P5050] [P5055] [P5056] [P5057] [P5074] [P5075] [P5081] [P2567] [P5091] [P2385] [P5106] [P2244] [P5127] [P5135] [P2735] [P5136] [P2647] [P5137] [P5147] [P5150] [P1592] [P5154] [P5158] [P5159] [P5160] [P3255] [P5162] [P5169] [P5170] [P1528] [P5173] [P2821] [P5176] [P1619] [P5205] [P5206] [P2964] [P5212] [P5216] [P5217] [P5218] [P5219] [P5221] [P5222] [P5223] [P5224] [P5227] [P5231] [P5245] [P5259] [P5264] [P3376] [P5265] [P2099] [P5268] [P5273] [P5277] [P1900] [P5280] [P5282] [P5283] [P1320] [P5284] [P5285] [P5290] [P1386] [P5293] [P2272] [P5296] [P2058] [P5298] [P1448] [P5299] [P5303] [P5304] [P5305] [P5320] [P5323] [P2505] [P5325] [P2168] [P5326] [P5327] [P5335] [P5337] [P1274] [P5338] [P5339] [P5340] [P2250] [P5341] [P5349] [P5354] [P2319] [P5369] [P5373] [P5375] [P1305] [P5383] [P2213] [P5393] [P3276] [P5394] [P5395] [P5396] [P1038] [P5401] [P5408] [P5409] [CF1C] [CF9D] [CF15C] [CF45G] [P1607] [CF55D] [CF107D] [CF121E] [P3140] [CF145E] [CF191C] [CF231E] [CF232A] [CF242E] [CF276D] [CF280C] [CF286E] [CF311E] [P1358] [CF338D] [CF341D] [CF375D] [CF392C] [P1817] [CF429D] [CF438D] [P1469] [CF438E] [CF452E] [P2335] [CF463D] [CF467C] [CF475D] [CF475E] [P2754] [CF482B] [CF484E] [P1050] [CF487E] [P3552] [CF542D] [CF543A] [CF546D] [P3400] [CF547C] [P1411] [CF551E] [CF579A] [CF580E] [CF592D] [CF609E] [P3306] [CF613D] [P2994] [CF617E] [CF620E] [P3019] [CF621E] [CF622F] [P3260] [CF623E] [P1263] [CF632E] [P3242] [CF653G] [CF662C] [CF666E] [CF689E] [CF703D] [P2602] [CF715C] [CF724G] [CF735D] [P2470] [CF743E] [CF755G] [CF773F] [CF776E] [CF788E] [P3051] [CF803F] [CF809E] [P1528] [CF813E] [P2945] [CF817F] [CF827E] [CF839D] [CF845G] [CF855C] [CF888D] [CF888E] [P2684] [CF888G] [CF895C] [CF899E] [CF900D] [CF903G] [P1560] [CF911F] [P1565] [CF911G] [CF915G] [CF916E] [CF917D] [CF920F] [P2757] [CF923E] [CF932E] [P1881] [CF954I] [CF955C] [CF959E] [P3328] [CF960G] [P2235] [CF961E] [CF961G] [CF963A] [CF964A] [CF977F] [P1562] [CF981H] [P1985] [CF993E] [CF999E] [P2923] [CF1000E] [CF1010D] [CF1010F] [CF1012B] [P1877] [CF1017G] [CF1019B] [CF1030E] [P2092] [CF1031E] [CF1032F] [CF1033D] [CF1036C] [CF1036F] [P2776] [CF1037H] [CF1042D] [CF1042E] [CF1043F] [CF1044A] [CF1044B] [P1179] [CF1044C] [CF1044D] [P3467] [CF1045C] [P3545] [CF1051D] [P1133] [CF1051F] [CF1059D] [CF1060A] [CF1060B] [CF1060C] [P2785] [CF1060D] [CF1060E] [CF1062E] [P1268] [CF1063B] [P2769] [CF1063C] [CF1065C] [CF1065D] [CF1066E] [CF1067E] [P1365] [CF1068B] [CF1070A] [CF1073C] [CF1073E] [CF1073G] [CF1076E] [CF1077D] [P2240] [CF1082G] [P2506] [CF1083B] [CF1083C] [P2403] [CF1095F] [P3548] [CF1096G] [CF1098A] [CF1103E] [P3169] [CF1108F] [CF1109E] [CF1146G] [CF1151F] [CF1153F] [P2940] [SP839] [P2554] [SP913] [SP1487] [SP4491] [SP7001] [SP10707] [P3018] [SP16549] [SP16580] [SP20173] [AT697] [P2357] [AT863] [AT1962] [AT2558] [AT2698] [AT2699] [AT3673] [AT3857] [P3550] [AT3898] [P2908] [AT3913] [UVA1642] [P1710] [UVA11426]
统计数据非实时更新。

签名

ユメノトビラ

ずっと探し続けて

君と僕とで旅立ったあの季節

早起的鸟儿有虫吃

The early birds get bugs.

点击查看更多...