U28088 钱逸凡

    • 1.9K提交
    • 407通过
    • 202排名
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2016-11-05 13:01

Ta的洛谷博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P2723] [P1004] [P2949] [P1005] [P1006] [P1007] [P2926] [P1008] [P1009] [P1010] [P1799] [P1011] [P1288] [P1012] [P1014] [P1017] [P1018] [P1019] [P1307] [P1020] [P1022] [P3185] [P1023] [P1139] [P1024] [P1025] [P3093] [P1028] [P1029] [P1030] [P1713] [P1031] [P1033] [P1035] [P1036] [P1038] [P1040] [P1043] [P2708] [P1044] [P1045] [P1046] [P1047] [P1048] [P1051] [P1052] [P1055] [P1162] [P1057] [P1059] [P1060] [P1062] [P1160] [P1063] [P2625] [P1064] [P1331] [P1067] [P1071] [P1073] [P1516] [P1074] [P1783] [P1077] [P1079] [P1080] [P1471] [P1081] [P2203] [P1082] [P1083] [P1298] [P1084] [P3191] [P1085] [P1086] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P1048] [P1091] [P1092] [P1093] [P1097] [P1098] [P1099] [P2288] [P1101] [P1565] [P1111] [P1115] [P3498] [P1118] [P1119] [P2267] [P1120] [P1659] [P1122] [P1123] [P3404] [P1125] [P1450] [P1134] [P1135] [P2825] [P1141] [P1144] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P1156] [P1160] [P1162] [P1164] [P1168] [P2937] [P1169] [P1171] [P1177] [P1179] [P1181] [P1182] [P1189] [P1192] [P1805] [P1196] [P1198] [P1200] [P1203] [P1216] [P1219] [P1220] [P1223] [P1608] [P1226] [P1231] [P1233] [P1249] [P1251] [P1255] [P3425] [P1265] [P1796] [P1270] [P1271] [P1273] [P1676] [P1280] [P2174] [P1282] [P1303] [P1305] [P2332] [P1307] [P1312] [P1313] [P3528] [P1315] [P1319] [P1328] [P1330] [P1331] [P1337] [P1338] [P1339] [P1341] [P1346] [P1287] [P1351] [P1352] [P1363] [P3307] [P1372] [P1373] [P1378] [P1379] [P1187] [P1387] [P1402] [P1403] [P2757] [P1414] [P1856] [P1420] [P1421] [P1422] [P2354] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P2901] [P1428] [P2306] [P1433] [P1434] [P1238] [P1439] [P1443] [P1931] [P1451] [P1680] [P1454] [P1456] [P2819] [P1462] [P1464] [P1715] [P1478] [P1482] [P3149] [P1494] [P1002] [P1504] [P1313] [P1508] [P1514] [P1525] [P2173] [P1531] [P1536] [P2286] [P1540] [P1541] [P2524] [P1546] [P1549] [P2615] [P1551] [P1554] [P1558] [P1562] [P1563] [P1571] [P1564] [P3432] [P1567] [P1579] [P1582] [P1583] [P1568] [P1600] [P1601] [P2381] [P1603] [P1604] [P1756] [P1605] [P1608] [P1613] [P1631] [P1634] [P1644] [P1657] [P1690] [P1720] [P1693] [P1722] [P1725] [P1727] [P1729] [P1739] [P1744] [P3028] [P1774] [P1781] [P1255] [P1784] [P1802] [P1803] [P3454] [P1823] [P3095] [P1830] [P1832] [P1847] [P1796] [P1850] [P1865] [P1869] [P2384] [P1876] [P2502] [P1878] [P1880] [P2757] [P1886] [P1888] [P1695] [P1896] [P1903] [P1908] [P1909] [P1910] [P1914] [P1919] [P1939] [P2792] [P1941] [P1965] [P1967] [P1969] [P1970] [P1972] [P1980] [P2288] [P1983] [P1996] [P2023] [P2026] [P1584] [P2038] [P2045] [P2051] [P1218] [P2054] [P2055] [P2797] [P2068] [P2074] [P2078] [P2946] [P2089] [P2142] [P2147] [P2503] [P2192] [P1152] [P2196] [P3258] [P2199] [P2789] [P2210] [P2216] [P1767] [P2234] [P2256] [P2278] [P2286] [P1793] [P2296] [P1072] [P2320] [P2368] [P2327] [P2330] [P1566] [P2341] [P2342] [P2347] [P2382] [P2384] [P2387] [P2420] [P2503] [P2003] [P2520] [P2558] [P3066] [P2575] [P3466] [P2577] [P1509] [P2580] [P2590] [P2615] [P1661] [P2622] [P2946] [P2633] [P2963] [P2648] [P2651] [P2661] [P2668] [P2670] [P2672] [P2678] [P2307] [P2679] [P3372] [P2680] [P1205] [P2692] [P2592] [P2709] [P2740] [P2756] [P2757] [P2761] [P2762] [P2764] [P2035] [P2766] [P1181] [P2774] [P2199] [P2777] [P3540] [P2783] [P2259] [P2802] [P2814] [P2822] [P2740] [P2827] [P2831] [P2863] [P3135] [P2865] [P2891] [P2912] [P2581] [P2921] [P2925] [P1282] [P2937] [P1691] [P2939] [P3128] [P1665] [P3178] [P3053] [P3203] [P3258] [P3353] [P2215] [P3355] [P3366] [P3367] [P2878] [P3368] [P3369] [P3370] [P3506] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P1527] [P3375] [P1283] [P3376] [P3260] [P3377] [P3378] [P2561] [P3379] [P3380] [P3381] [P3382] [P1897] [P3383] [P3384] [P3385] [P3386] [P3387] [P1051] [P3388] [P3389] [P3390] [P3391] [P3393] [P2532] [P3398] [P3156] [P3410] [P3414] [P3437] [P3690] [P2663] [P3701] [P3741] [P1146] [P3796] [P3802] [P3803] [P3808] [P3812] [P2997] [P3833] [P1274] [P3834] [P3857] [P1753] [P3879] [P3884] [P3901] [P3224] [P3912] [P1543] [P3916] [P3919] [P3947] [P3950] [P3951] [P2193] [P3952] [P3953] [P3958] [P3959] [P1875] [P3960] [P4003] [P4016] [P4043] [P3340] [P4147] [P4151] [P4171] [P4206] [P2543] [P4304] [P4305] [P4311] [P2533] [P4342] [P2305] [P4568] [P1775] [P4722] [P1590] [P4752] [P1518] [P4779] [P1169] [P4782] [P2157] [P4922] [P4929] [P4970] [P2312] [P4994] [P1889] [P4995] [P4996] [P5006] [P1379] [P5007] [P2086] [P5019] [P5020] [P2778] [P5022] [P5026] [P2039] [P5029] [SP7556] [P1884] [SP10628] [P1957] [UVA514]
统计数据非实时更新。

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 42
普及- 82
普及/提高- 83
普及+/提高 46
提高+/省选- 98
省选/NOI- 50
NOI/NOI+/CTSC 5

统计数据非实时更新。

签名

欢迎访问我的洛谷博客

文章通过洛谷日报啦

第一篇已发出

#14用最通俗的语言让你学会网络流

第二篇文章已发出

Dinic

第三篇排队中(感觉我退役了都发不出来)

ISAP与HLPP

感谢Harris_(dalao太强了,不仅能写代码,还会弹钢琴dalao优美的音乐)帮忙做的音乐:

最爱的海贼王第十七个opWake Up

2018.11.11正式退役了

点击查看更多...