U3116 飞翔

    • 2.3K提交
    • 725通过
    • N/A排名
  • 用户 ID3116
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2014-09-22 17:48

博客

通过题目

[P1001] [P3167] [P1002] [P3390] [P1003] [P1004] [P1005] [P3437] [P1006] [P3197] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1012] [P2679] [P1013] [P3237] [P1014] [P1015] [P1016] [P1017] [P1018] [P1110] [P1019] [P1020] [P1021] [P1022] [P1023] [P1024] [P1025] [P1026] [P3422] [P1027] [P1028] [P1029] [P1030] [P2667] [P1031] [P1863] [P1032] [P2096] [P1033] [P1034] [P1035] [P1036] [P1037] [P1038] [P1495] [P1039] [P1040] [P1041] [P1042] [P1043] [P1044] [P1045] [P1350] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1050] [P1034] [P1051] [P1052] [P1053] [P2660] [P1054] [P1055] [P2876] [P1056] [P1057] [P1058] [P1958] [P1059] [P1060] [P1061] [P1062] [P2289] [P1063] [P1197] [P1064] [P1065] [P1066] [P1067] [P1068] [P1069] [P2594] [P1070] [P1071] [P3472] [P1072] [P1073] [P1074] [P1075] [P1076] [P1077] [P1078] [P1079] [P1080] [P1081] [P1082] [P1083] [P1084] [P1085] [P1086] [P2829] [P1087] [P1999] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P1092] [P2087] [P1093] [P1747] [P1094] [P1095] [P1096] [P1097] [P1098] [P1099] [P1100] [P1576] [P1101] [P1102] [P1103] [P3451] [P1104] [P1749] [P1105] [P1106] [P3200] [P1108] [P1109] [P1111] [P1112] [P1113] [P1055] [P1115] [P1151] [P1116] [P3210] [P1118] [P1119] [P1120] [P1125] [P1126] [P1130] [P2310] [P1134] [P1135] [P1976] [P1136] [P1138] [P1140] [P1141] [P1142] [P2560] [P1143] [P3180] [P1145] [P1847] [P1146] [P1147] [P1149] [P1150] [P2230] [P1151] [P1152] [P1154] [P2355] [P1155] [P2528] [P1156] [P1157] [P1159] [P1160] [P1161] [P1162] [P2811] [P1164] [P1165] [P1166] [P1167] [P2802] [P1168] [P1169] [P1170] [P1171] [P1176] [P1177] [P1178] [P1179] [P1181] [P1182] [P1183] [P1184] [P1190] [P1192] [P1194] [P1195] [P1196] [P2065] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P1201] [P2919] [P1202] [P1203] [P1204] [P1205] [P1206] [P1207] [P3270] [P1208] [P1209] [P2818] [P1210] [P1211] [P1212] [P2529] [P1213] [P1214] [P1215] [P1216] [P1217] [P1218] [P1652] [P1219] [P1220] [P1221] [P1223] [P1864] [P1225] [P2314] [P1226] [P2089] [P1227] [P3384] [P1228] [P1230] [P2762] [P1233] [P1223] [P1234] [P2542] [P1236] [P1238] [P1239] [P1242] [P1244] [P1539] [P1246] [P1248] [P1249] [P1250] [P1252] [P1253] [P1982] [P1255] [P1023] [P1256] [P1257] [P1668] [P1258] [P3220] [P1259] [P1260] [P1262] [P1270] [P2515] [P1271] [P1276] [P1278] [P1279] [P1280] [P1281] [P1311] [P1282] [P1287] [P1288] [P2347] [P1290] [P1293] [P1294] [P1200] [P1296] [P1303] [P1304] [P1305] [P1306] [P1817] [P1307] [P1308] [P1309] [P1311] [P1312] [P1313] [P1314] [P3349] [P1315] [P1316] [P1317] [P1318] [P1928] [P1319] [P2441] [P1320] [P1321] [P2243] [P1323] [P1324] [P1325] [P1326] [P2456] [P1327] [P1328] [P1660] [P1329] [P1330] [P1426] [P1331] [P3406] [P1334] [P1336] [P1337] [P1339] [P1340] [P1341] [P2993] [P1343] [P2406] [P1346] [P1348] [P1352] [P1353] [P1354] [P2692] [P1355] [P1357] [P1358] [P1359] [P1860] [P1360] [P1361] [P1364] [P1366] [P1942] [P1367] [P2870] [P1371] [P1372] [P1374] [P2355] [P1376] [P1378] [P1379] [P1381] [P2910] [P1387] [P1396] [P1400] [P1403] [P1410] [P1414] [P1251] [P1417] [P1420] [P1922] [P1421] [P1983] [P1422] [P2889] [P1423] [P3014] [P1424] [P2286] [P1425] [P2573] [P1426] [P1427] [P1428] [P1433] [P1434] [P1437] [P2750] [P1440] [P1441] [P1443] [P2041] [P1447] [P2306] [P1449] [P1450] [P1451] [P1454] [P1457] [P1458] [P1847] [P1459] [P1797] [P1460] [P1463] [P3069] [P1464] [P1465] [P1466] [P1467] [P1468] [P1469] [P1472] [P1473] [P2616] [P1474] [P1353] [P1475] [P1478] [P1479] [P1480] [P1481] [P3500] [P1482] [P1486] [P1829] [P1489] [P1640] [P1495] [P1496] [P1582] [P1498] [P2768] [P1504] [P2020] [P1506] [P1507] [P1508] [P1509] [P3062] [P1510] [P1511] [P1514] [P1515] [P1516] [P1518] [P1521] [P1522] [P1525] [P1528] [P2084] [P1529] [P2499] [P1530] [P1534] [P1535] [P1536] [P1538] [P1540] [P1455] [P1541] [P2509] [P1546] [P1548] [P1551] [P2191] [P1553] [P1554] [P3053] [P1555] [P3141] [P1563] [P1564] [P1565] [P1567] [P1175] [P1568] [P2361] [P1570] [P2199] [P1571] [P1576] [P1578] [P1579] [P1581] [P1582] [P1583] [P1633] [P1584] [P2819] [P1590] [P2309] [P1591] [P1594] [P1595] [P2006] [P1597] [P1780] [P1598] [P2157] [P1601] [P1602] [P2226] [P1603] [P1604] [P1605] [P1613] [P1614] [P1615] [P1616] [P1618] [P1620] [P3328] [P1622] [P1626] [P2252] [P1627] [P2964] [P1628] [P1238] [P1630] [P1631] [P1634] [P1638] [P2521] [P1641] [P1645] [P2933] [P1650] [P1656] [P3484] [P1664] [P1668] [P1670] [P1672] [P2868] [P1678] [P1679] [P1017] [P1680] [P3490] [P1681] [P1684] [P1689] [P1706] [P1094] [P1716] [P1717] [P1719] [P1724] [P1726] [P1729] [P1731] [P1734] [P1736] [P1739] [P1743] [P1906] [P1746] [P1747] [P1748] [P1750] [P1757] [P2463] [P1760] [P1765] [P1766] [P1767] [P1771] [P2933] [P1772] [P1773] [P1347] [P1774] [P2304] [P1776] [P1603] [P1781] [P1784] [P3173] [P1785] [P1796] [P1798] [P1842] [P1799] [P1003] [P1801] [P2598] [P1803] [P1804] [P1808] [P1809] [P2162] [P1815] [P1816] [P1789] [P1820] [P1827] [P2139] [P1828] [P1830] [P1832] [P1835] [P1836] [P2647] [P1837] [P2391] [P1839] [P1840] [P1843] [P3484] [P1844] [P1067] [P1847] [P1850] [P1851] [P1799] [P1854] [P1855] [P1862] [P2611] [P1865] [P1866] [P1867] [P1873] [P1875] [P3326] [P1876] [P2811] [P1877] [P1880] [P1420] [P1884] [P2422] [P1885] [P1886] [P1888] [P1889] [P1892] [P2929] [P1893] [P2503] [P1896] [P1897] [P1898] [P1736] [P1906] [P3090] [P1908] [P1909] [P1910] [P3397] [P1911] [P1179] [P1913] [P2838] [P1914] [P1916] [P2816] [P1918] [P1927] [P2329] [P1928] [P3544] [P1929] [P1628] [P1930] [P2472] [P1936] [P2271] [P1943] [P1911] [P1944] [P1952] [P1957] [P1958] [P2959] [P1961] [P1962] [P2519] [P1965] [P2806] [P1966] [P1564] [P1967] [P3055] [P1968] [P1969] [P1970] [P1972] [P1979] [P2510] [P1980] [P1981] [P1982] [P2162] [P1983] [P3437] [P1984] [P1988] [P1991] [P1992] [P1993] [P1996] [P3366] [P2003] [P2006] [P2008] [P2010] [P2015] [P2196] [P2024] [P2035] [P1354] [P2038] [P2046] [P2047] [P1965] [P2050] [P2520] [P2051] [P2053] [P2054] [P1654] [P2055] [P3005] [P2058] [P2716] [P2069] [P2085] [P1985] [P2089] [P2094] [P2095] [P1960] [P2114] [P2118] [P2119] [P2125] [P2751] [P2126] [P2141] [P2142] [P2144] [P2152] [P2153] [P2157] [P2158] [P2161] [P2184] [P2192] [P1249] [P2196] [P2211] [P2011] [P2220] [P2239] [P3214] [P2248] [P1042] [P2251] [P2752] [P2254] [P2258] [P2261] [P2285] [P2305] [P2320] [P2330] [P1549] [P2331] [P3361] [P2336] [P2347] [P2439] [P2356] [P2362] [P2394] [P2366] [P1364] [P2367] [P1145] [P2372] [P2375] [P2388] [P2392] [P2485] [P2393] [P2844] [P2394] [P1298] [P2397] [P2404] [P2412] [P1800] [P2415] [P2422] [P1369] [P2424] [P2426] [P1890] [P2470] [P2490] [P2516] [P2524] [P2525] [P2543] [P1479] [P2544] [P1512] [P2545] [P2550] [P1063] [P2555] [P2563] [P2564] [P2567] [P2571] [P2572] [P2584] [P2587] [P2592] [P2598] [P2599] [P3170] [P2615] [P2618] [P2316] [P2622] [P2637] [P2550] [P2639] [P1712] [P2659] [P2355] [P2661] [P2662] [P2668] [P2669] [P2670] [P2671] [P2672] [P2676] [P2677] [P1228] [P2678] [P2681] [P2146] [P2683] [P2689] [P3044] [P2690] [P2696] [P1373] [P2697] [P2701] [P2426] [P2705] [P1187] [P2706] [P2708] [P2719] [P2722] [P2725] [P2727] [P3221] [P2728] [P2731] [P2733] [P1742] [P2738] [P1022] [P2758] [P2759] [P2760] [P2410] [P2771] [P2777] [P1546] [P2778] [P2779] [P2780] [P2782] [P2789] [P1970] [P2790] [P2799] [P1406] [P2800] [P2802] [P1746] [P2803] [P2805] [P2807] [P2813] [P2819] [P2820] [P2822] [P1051] [P2831] [P1652] [P2835] [P2841] [P2843] [P2845] [P1932] [P2871] [P2955] [P1632] [P2956] [P1120] [P2958] [P3009] [P3116] [P3131] [P3138] [P3143] [P2303] [P3144] [P3539] [P3151] [P1492] [P3152] [P3166] [P3221] [P3366] [P3367] [P3368] [P3370] [P3371] [P2749] [P3372] [P3374] [P3375] [P3378] [P3383] [P3391] [P3392] [P3397] [P3399] [P3406] [P3412] [P3414] [P3416] [P3496] [P3601] [P3615] [P2892] [P3616] [P3960] [P1561]
统计数据非实时更新。

难易度统计

尚无评定 2
入门难度 78
普及- 200
普及/提高- 174
普及+/提高 87
提高+/省选- 131
省选/NOI- 37
NOI/NOI+/CTSC 1

统计数据非实时更新。

签名

半城烟沙-许嵩

词:许嵩 曲:许嵩

有些爱像断线纸鸢 结局悲余手中线

有些恨像是一个圈 冤冤相报不了结

只为了完成一个夙愿 还将付出几多鲜血

忠义之言 自欺欺人的谎言

有些情入苦难回绵 窗间月夕夕成玦

有些仇心藏却无言 腹化风雪为刀剑

只为了完成一个夙愿 荒乱中邪正如何辨

飞沙狼烟将乱我 徒有悲添

半城烟沙 兵临池下

金戈铁马 替谁争天下

一将成 万骨枯 多少白发送走黑发

半城烟沙 随风而下

手中还有 一缕牵挂

只盼归田卸甲 还能捧回你沏的茶

有些情入苦难回绵

窗间月夕夕成玦

有些仇心藏却无言

腹化风雪为刀剑

AiAiAi为了一个夙愿

荒乱中邪正如何辨

飞沙狼烟将乱我 徒有悲添

半城烟沙 兵临池下

金戈铁马 替谁争天下

一将成 万骨枯 多少白发送走黑发

半城烟沙 随风而下

手中还有 一缕牵挂

只盼归田卸甲 还能捧回你沏的茶

半城烟沙 兵临池下

金戈铁马 替谁争天下

一将成 万骨枯 多少白发送走黑发

半城烟沙 血泪落下

残骑裂甲 铺红天涯

转世燕还故榻 为你衔来二月的花

洛谷2:202.101.104.45:8888

我的博客

点击查看更多...