U38372 star_magic_young

    • 3.2K提交
    • 1.1K通过
    • 86排名
  • 用户 ID38372
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-03-04 11:30

博客

难易度统计

尚无评定 2
入门难度 42
普及- 86
普及/提高- 106
普及+/提高 69
提高+/省选- 250
省选/NOI- 402
NOI/NOI+/CTSC 167

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1172] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1008] [P1009] [P1010] [P2774] [P1012] [P1711] [P1014] [P1018] [P1020] [P1021] [P1024] [P1025] [P1026] [P1027] [P1028] [P1029] [P1786] [P1030] [P1031] [P3511] [P1033] [P1145] [P1034] [P1035] [P3290] [P1036] [P1040] [P1041] [P3029] [P1043] [P3052] [P1044] [P2904] [P1045] [P1046] [P3267] [P1047] [P1048] [P1049] [P1050] [P1051] [P2449] [P1052] [P1053] [P1055] [P1057] [P1059] [P1063] [P1064] [P1066] [P1067] [P1070] [P1154] [P1071] [P1072] [P3002] [P1078] [P2130] [P1081] [P1082] [P1083] [P1084] [P1085] [P2089] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P2686] [P1091] [P3088] [P1092] [P1094] [P2817] [P1096] [P2817] [P1098] [P1099] [P2021] [P1101] [P2032] [P1102] [P1108] [P1110] [P1114] [P1115] [P1116] [P1117] [P1118] [P1120] [P1129] [P1131] [P1325] [P1133] [P1134] [P2395] [P1137] [P1141] [P1144] [P1149] [P2672] [P1151] [P1155] [P3171] [P1156] [P2986] [P1157] [P1162] [P3403] [P1169] [P1177] [P1181] [P1182] [P1191] [P1113] [P1192] [P1196] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P1716] [P1203] [P1208] [P1595] [P1210] [P1592] [P1211] [P1219] [P1220] [P2991] [P1224] [P1226] [P1228] [P1232] [P1233] [P2149] [P1236] [P1231] [P1243] [P1244] [P1247] [P1489] [P1251] [P2460] [P1258] [P1261] [P1262] [P1266] [P3278] [P1268] [P2235] [P1273] [P1279] [P3551] [P1280] [P1281] [P1282] [P1654] [P1283] [P3141] [P1306] [P1307] [P1310] [P1311] [P1313] [P1777] [P1314] [P1315] [P1247] [P1316] [P1323] [P1324] [P1659] [P1328] [P1330] [P1334] [P1337] [P1227] [P1338] [P1339] [P1341] [P1342] [P1344] [P1345] [P1346] [P2686] [P1347] [P1351] [P1357] [P1359] [P1361] [P1640] [P1363] [P1365] [P1368] [P1372] [P2398] [P1373] [P2716] [P1378] [P3311] [P1393] [P1223] [P1397] [P1398] [P2500] [P1399] [P1404] [P1414] [P1421] [P1422] [P1423] [P1072] [P1424] [P1425] [P3476] [P1426] [P1620] [P1427] [P1428] [P1433] [P1434] [P3038] [P1437] [P2146] [P1439] [P1441] [P2990] [P1443] [P2267] [P1445] [P1446] [P1450] [P2139] [P1452] [P1462] [P3009] [P1463] [P1464] [P2306] [P1486] [P1489] [P1494] [P1501] [P1502] [P2836] [P1508] [P1509] [P1514] [P1516] [P1521] [P2603] [P1525] [P1536] [P1538] [P2978] [P1540] [P1541] [P1546] [P1547] [P3026] [P1551] [P1559] [P1579] [P1580] [P1582] [P1587] [P1593] [P1796] [P1598] [P1600] [P1601] [P1604] [P1748] [P1605] [P1613] [P1913] [P1615] [P1616] [P1618] [P1622] [P2551] [P1627] [P1628] [P1629] [P1630] [P1631] [P1633] [P2521] [P1634] [P1637] [P1638] [P1945] [P1641] [P2063] [P1646] [P1021] [P1651] [P1654] [P1659] [P1663] [P3255] [P1666] [P1706] [P1057] [P1709] [P1710] [P3102] [P1712] [P1714] [P1183] [P1717] [P2918] [P1723] [P2572] [P1731] [P1896] [P1736] [P1739] [P1370] [P1762] [P1772] [P1776] [P1781] [P2968] [P1789] [P1799] [P1807] [P3042] [P1811] [P1816] [P2637] [P1829] [P1672] [P1843] [P1850] [P1854] [P1855] [P1865] [P3349] [P1867] [P1873] [P1876] [P1877] [P2753] [P1879] [P1880] [P1886] [P2832] [P1896] [P1900] [P2752] [P1903] [P1908] [P3220] [P1919] [P1920] [P2532] [P1928] [P1939] [P1941] [P2080] [P1943] [P1950] [P1955] [P2329] [P1962] [P1356] [P1964] [P2653] [P1965] [P1966] [P3367] [P1967] [P1969] [P2856] [P1970] [P1972] [P2105] [P1975] [P1979] [P2355] [P1980] [P1981] [P1983] [P1984] [P1993] [P1996] [P2002] [P2006] [P2743] [P2014] [P2016] [P2743] [P2023] [P2481] [P2024] [P2029] [P2032] [P2037] [P2895] [P2038] [P3551] [P2041] [P2044] [P2045] [P3080] [P2046] [P1319] [P2048] [P2050] [P2051] [P2052] [P2054] [P2159] [P2055] [P2059] [P2091] [P2068] [P2082] [P1890] [P2089] [P1634] [P2093] [P3468] [P2104] [P3395] [P2107] [P2113] [P2114] [P2118] [P2347] [P2119] [P1428] [P2136] [P1628] [P2137] [P2455] [P2142] [P1195] [P2144] [P2147] [P2149] [P2150] [P2158] [P2173] [P2178] [P2750] [P2183] [P2195] [P2196] [P2199] [P2202] [P2215] [P2216] [P3006] [P2217] [P2218] [P2234] [P2237] [P1741] [P2251] [P2252] [P1624] [P2256] [P2257] [P2258] [P2111] [P2261] [P2264] [P2268] [P2279] [P2280] [P2286] [P2290] [P2292] [P1734] [P2294] [P2296] [P2303] [P2312] [P2324] [P2680] [P2325] [P2969] [P2327] [P1641] [P2328] [P2329] [P1813] [P2330] [P1296] [P2331] [P2336] [P2341] [P2342] [P2347] [P2706] [P2352] [P2353] [P2366] [P2371] [P2375] [P2379] [P2058] [P2384] [P2004] [P2386] [P2387] [P2392] [P1266] [P2393] [P2394] [P3477] [P2396] [P2397] [P3503] [P2398] [P2391] [P2408] [P2414] [P2429] [P1600] [P2430] [P1061] [P2434] [P2440] [P2471] [P2444] [P2447] [P2463] [P2467] [P2470] [P3425] [P2472] [P2552] [P2473] [P2474] [P2476] [P2479] [P2480] [P2483] [P2484] [P2485] [P2490] [P2495] [P2502] [P2507] [P2508] [P2511] [P2639] [P2513] [P2515] [P2516] [P2520] [P2522] [P2536] [P3113] [P2542] [P2543] [P2553] [P2562] [P2566] [P2568] [P3529] [P2571] [P2577] [P2580] [P1989] [P2585] [P1253] [P2587] [P2590] [P2591] [P2592] [P3130] [P2596] [P2178] [P2600] [P2343] [P2602] [P2604] [P2607] [P2612] [P2613] [P3080] [P2615] [P1523] [P2617] [P2624] [P3330] [P2627] [P2633] [P2181] [P2634] [P2635] [P2654] [P2106] [P2657] [P2661] [P2662] [P1071] [P2669] [P3181] [P2670] [P3391] [P2671] [P2672] [P1769] [P2678] [P2679] [P2680] [P2701] [P2704] [P2243] [P2709] [P2712] [P2713] [P1081] [P2718] [P2726] [P2733] [P2740] [P2742] [P2743] [P2744] [P2171] [P2747] [P2114] [P2754] [P2756] [P2758] [P2759] [P2761] [P2762] [P2763] [P1051] [P2764] [P2765] [P1394] [P2766] [P2770] [P2771] [P1981] [P2774] [P2777] [P2779] [P2782] [P1177] [P2783] [P2784] [P2786] [P3517] [P2788] [P2791] [P2799] [P2804] [P3150] [P2805] [P2819] [P2822] [P2824] [P1698] [P2839] [P2846] [P1997] [P2868] [P2900] [P2910] [P2971] [P2921] [P2925] [P2957] [P2973] [P2993] [P3541] [P3119] [P3121] [P3128] [P3129] [P2056] [P3153] [P3154] [P2343] [P3157] [P2431] [P3158] [P3162] [P3164] [P3165] [P1157] [P3166] [P3167] [P2995] [P3172] [P3174] [P3175] [P3017] [P3181] [P3187] [P2196] [P3191] [P3193] [P3194] [P3195] [P3196] [P3138] [P3197] [P3198] [P3201] [P2925] [P3203] [P3205] [P3209] [P3210] [P3215] [P1842] [P3216] [P3225] [P2813] [P3227] [P3230] [P3233] [P3234] [P2999] [P3235] [P3236] [P3237] [P3179] [P3238] [P3239] [P3240] [P3241] [P3242] [P3062] [P3243] [P1846] [P3244] [P3245] [P3250] [P1352] [P3254] [P3259] [P3488] [P3265] [P3275] [P3292] [P1440] [P3293] [P3295] [P1079] [P3297] [P1138] [P3304] [P1798] [P3306] [P3308] [P3312] [P3321] [P3322] [P3327] [P3338] [P3345] [P3356] [P3349] [P3350] [P3353] [P3354] [P3355] [P3366] [P3367] [P3047] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P2067] [P3372] [P3373] [P3374] [P3461] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P2146] [P3379] [P3380] [P3216] [P3381] [P3382] [P2738] [P3383] [P3384] [P1264] [P3385] [P3386] [P1371] [P3387] [P3388] [P3389] [P1588] [P3390] [P3391] [P1031] [P3397] [P3402] [P3403] [P3420] [P3434] [P2860] [P3455] [P3465] [P3469] [P3521] [P3522] [P1942] [P3550] [P3556] [P1302] [P3557] [P3565] [P1746] [P3576] [P3588] [P2617] [P3592] [P3599] [P3605] [P3626] [P3628] [P3642] [P3238] [P3674] [P3690] [P3702] [P3703] [P3704] [P1886] [P3707] [P1292] [P3709] [P1540] [P3718] [P3520] [P3719] [P3721] [P3722] [P2759] [P3723] [P1880] [P3724] [P3726] [P3238] [P3744] [P3749] [P3755] [P3756] [P3760] [P1156] [P3763] [P1944] [P3767] [P3768] [P1709] [P3792] [P3794] [P3796] [P3803] [P1344] [P3804] [P3805] [P3806] [P3807] [P2344] [P3808] [P1319] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P3819] [P3825] [P2177] [P3833] [P3834] [P2897] [P3846] [P3847] [P3174] [P3865] [P3868] [P3118] [P3870] [P3899] [P3336] [P3919] [P3924] [P3935] [P2251] [P3941] [P2713] [P3942] [P3943] [P3950] [P3951] [P3468] [P3953] [P1750] [P3959] [P1447] [P3960] [P3966] [P3967] [P3975] [P3978] [P3980] [P3984] [P4001] [P4005] [P4009] [P3137] [P4012] [P4013] [P4014] [P4015] [P4016] [P4026] [P4035] [P1531] [P4036] [P4037] [P1862] [P4040] [P3356] [P4042] [P4043] [P4045] [P4050] [P4051] [P3328] [P4053] [P2238] [P4054] [P4058] [P4059] [P4064] [P4070] [P4072] [P4074] [P4076] [P2932] [P4082] [P2152] [P4086] [P2398] [P4091] [P4094] [P4099] [P4101] [P4105] [P4113] [P3539] [P4114] [P2917] [P4115] [P4117] [P4121] [P2698] [P4126] [P3047] [P4131] [P4132] [P4136] [P4137] [P4138] [P2369] [P4139] [P1826] [P4142] [P2747] [P4145] [P4146] [P2245] [P4147] [P2698] [P4148] [P4151] [P4155] [P4156] [P4159] [P4160] [P4161] [P4162] [P4166] [P1566] [P4168] [P4169] [P4171] [P4172] [P1798] [P4173] [P4174] [P4180] [P4183] [P2178] [P4198] [P1399] [P4199] [P4201] [P1455] [P4204] [P4208] [P1506] [P4211] [P4213] [P1759] [P4219] [P3117] [P4231] [P4234] [P1977] [P4238] [P2536] [P4245] [P3074] [P4248] [P4250] [P1643] [P4252] [P1034] [P4260] [P4266] [P4279] [P1861] [P4280] [P3258] [P4285] [P4289] [P1429] [P4290] [P2613] [P4291] [P4294] [P4301] [P2900] [P4310] [P4311] [P4312] [P4314] [P2989] [P4315] [P4320] [P4322] [P4324] [P4342] [P1312] [P4344] [P4345] [P4360] [P4363] [P4369] [P4377] [P4383] [P2501] [P4385] [P4389] [P4423] [P2260] [P4430] [P4436] [P2086] [P4438] [P1415] [P4446] [P4447] [P4448] [P2957] [P4449] [P4450] [P4456] [P2196] [P4462] [P4491] [P4495] [P1119] [P4503] [P4514] [P3439] [P4528] [P4542] [P4546] [P4547] [P2093] [P4548] [P1758] [P4549] [P4551] [P4555] [P4562] [P2288] [P4567] [P1581] [P4568] [P4581] [P4587] [P2642] [P4588] [P4606] [P4609] [P3455] [P4619] [P4622] [P4631] [P1429] [P4640] [P4643] [P4645] [P4652] [P4654] [P1793] [P4696] [P1622] [P4697] [P4698] [P4700] [P4702] [P3168] [P4703] [P4710] [P4711] [P2141] [P4712] [P4718] [P4719] [P4720] [P2143] [P4721] [P4725] [P4726] [P4741] [P4742] [P4743] [P1692] [P4744] [P4745] [P4751] [P3044] [P4753] [P4768] [P4770] [P2149] [P4771] [P2864] [P4772] [P2283] [P4774] [P1351] [P4777] [P2382] [P4778] [P4779] [P4790] [P4792] [P4823] [P4828] [P4841] [P3035] [P4859] [P3350] [P4868] [P4879] [P2900] [P4880] [P1022] [P4881] [P4884] [P2516] [P4899] [P2892] [P4915] [P4916] [P4921] [P1284] [P4931] [P4932] [P4933] [P1682] [P4954] [P4980] [P2215] [P4994] [P4995] [P5008] [P5020] [P5021] [P5024] [P2792] [P5025] [P5029] [P5057] [P5091] [P5110] [P5112] [P5160] [P5161] [P5234] [P5238] [P1324] [P5239] [P3396] [P5269] [P2363] [P5270] [P3017] [P5279] [P3358] [P5280] [P5283] [P5284] [P5285] [P5286] [P3319] [P5287] [P5288] [P5289] [P5290] [P5291] [P5292] [P1943] [P5293] [P2853] [P5294] [P2905] [P5300] [P5301] [P5302] [P5303] [P5304] [P5305] [P5316] [P5319] [P5320] [P5322] [P5323] [P5324] [P5326] [P5327] [P5328] [P5329] [P5330] [P5331] [P5335] [P1635] [P5337] [P3117] [P5338] [P5339] [P5340] [P5341] [P5342] [P2446] [P5354] [P2148] [P5368] [P5369] [P1279] [P5371] [P5376] [P1944] [P5377] [P5400] [P5407] [P5463] [P1096] [P5464] [CF1A] [CF1C] [P1080] [CF2A] [CF9D] [P2207] [CF10C] [P2887] [CF10D] [P3231] [CF28D] [CF45G] [CF57D] [CF77E] [CF79D] [CF86D] [P2248] [CF97C] [CF97E] [P1822] [CF101D] [CF183D] [CF235B] [CF235C] [CF241E] [CF359B] [P1641] [CF375C] [CF409F] [P1347] [CF418D] [P1461] [CF429E] [CF451E] [CF528D] [CF528E] [CF573C] [CF576C] [CF593C] [CF611H] [P2119] [CF618F] [P2245] [CF671D] [CF671E] [CF700E] [CF704D] [CF715C] [CF717A] [P2317] [CF718C] [CF720A] [P1971] [CF739E] [CF750F] [P2838] [CF750G] [P2182] [CF777A] [P3047] [CF797F] [CF802C] [P3443] [CF809C] [CF863A] [CF875D] [P1909] [CF875F] [P3226] [CF888E] [P1720] [CF891C] [P3462] [CF896E] [CF897A] [CF897B] [CF908D] [P1248] [CF911A] [P3254] [CF912A] [CF912E] [CF920E] [P2538] [CF922A] [CF922B] [P1329] [CF932E] [P2195] [CF936C] [CF939B] [CF940A] [CF940B] [P2371] [CF940C] [P1946] [CF940D] [CF949B] [CF949D] [CF950A] [CF950B] [P2993] [CF960G] [P1805] [CF961D] [CF961G] [CF989C] [P2566] [CF993D] [CF997A] [P1237] [CF997B] [CF997C] [CF1009B] [CF1009C] [CF1009E] [CF1009F] [P2366] [CF1012A] [CF1013A] [P1449] [CF1013B] [CF1019D] [CF1038E] [CF1039D] [CF1042A] [P3101] [CF1042B] [CF1042C] [P3309] [CF1042D] [P1409] [CF1042E] [P1030] [CF1042F] [CF1044B] [CF1056E] [CF1063A] [CF1063F] [P3288] [CF1066D] [CF1067D] [P3187] [CF1070K] [CF1080A] [P1347] [CF1080B] [CF1080C] [CF1080D] [CF1080E] [CF1080F] [CF1082F] [CF1103A] [CF1103D] [CF1106D] [CF1106E] [CF1106F] [P3250] [CF1110E] [CF1111B] [P2047] [CF1129E] [CF1137A] [CF1137B] [P1199] [CF1137C] [CF1138A] [CF1138B] [CF1140F] [P1866] [CF1153E] [P3108] [CF1157G] [P1295] [CF1182D] [P1701] [CF1182E] [P2475] [SP694] [SP1043] [P2233] [SP1716] [P1897] [SP2666] [SP2713] [P2153] [SP2939] [P1279] [SP4155] [SP8222] [SP8791] [SP22343] [P2392] [SP34096] [AT807] [AT987] [AT2000] [AT2046] [P1681] [AT2134] [AT2141] [AT2153] [AT2370] [AT2383] [AT2389] [AT2396] [AT2439] [P3406] [AT2539] [AT2558] [AT2567] [P2825] [AT3595] [AT3611] [P2097] [UVA514] [P3324] [UVA1265] [P3353] [UVA1316] [P3149] [UVA1386] [P2084] [UVA1502] [UVA10054] [UVA10559] [UVA11417] [UVA11426] [P1200]
统计数据非实时更新。

签名

$$\color{#9999cc}\texttt{「}\mathfrak{Insignificant\ Like\ the\ Dust}\texttt{\ \ \ \ \ \ }$$

$$\color{#9999ff}\texttt{\ \ \ \ \ \ }\mathfrak{Resplendent\ Like\ the\ Star }\texttt{」}$$


友链

调教师[雾]兼已经船齐霸业的无敌dark♂欧蝗-->m_sea$\color{#000000}\colorbox{#000000}{擅长qwq}$

奇虎首席安全工程师-->qihoo360$\color{#000000}\colorbox{#000000}{TA的女装照,戳我}$

NOIPAK的大佬-->xzz

据说是最弱的$\color{#000000}\colorbox{#000000}{弱极生强}$-->flashhu

不知道怎么形容的大佬-->iot

神仙-->itst

肝帝-->mashiro

$\small\color{darkgreen}\mathcal{S}$ $\small\color{orange}\mathcal{S}$ $\small\color{brown}\mathcal{F}$ $\small\color{royalblue}\mathcal{D}$

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。