U38372 star_magic_young

    • 2.8K提交
    • 921通过
    • 44排名
  • 用户 ID38372
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-03-04 11:30

博客

通过题目

[P1000] [P2296] [P1001] [P1002] [P3277] [P1003] [P1004] [P1005] [P2875] [P1006] [P1008] [P1009] [P1010] [P1012] [P1014] [P2143] [P1018] [P1020] [P1021] [P1024] [P1025] [P1026] [P1027] [P1028] [P1029] [P1473] [P1030] [P1031] [P1078] [P1033] [P1610] [P1034] [P1035] [P1947] [P1036] [P1040] [P1041] [P2977] [P1043] [P2097] [P1044] [P2512] [P1045] [P2762] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1449] [P1050] [P1051] [P1122] [P1052] [P1174] [P1053] [P1055] [P2737] [P1057] [P1059] [P1063] [P1064] [P1066] [P2069] [P1067] [P2927] [P1070] [P3396] [P1071] [P1072] [P2707] [P1078] [P1081] [P1082] [P1083] [P1328] [P1084] [P2395] [P1085] [P2115] [P1087] [P2020] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P1060] [P1092] [P1094] [P1098] [P1099] [P1401] [P1101] [P2754] [P1102] [P1108] [P2744] [P1110] [P1114] [P1115] [P1116] [P3162] [P1118] [P1120] [P1129] [P1131] [P1133] [P2946] [P1134] [P1137] [P1141] [P1491] [P1144] [P1149] [P1714] [P1151] [P1155] [P1746] [P1156] [P1157] [P1162] [P1169] [P1313] [P1177] [P1988] [P1181] [P1182] [P3035] [P1191] [P1192] [P3089] [P1196] [P1197] [P1198] [P1199] [P2715] [P1200] [P1203] [P1208] [P2697] [P1210] [P1211] [P1570] [P1219] [P1220] [P1226] [P1228] [P1233] [P1236] [P1243] [P1244] [P1247] [P1251] [P2630] [P1258] [P1261] [P1262] [P1266] [P3126] [P1268] [P1537] [P1273] [P1279] [P1280] [P2652] [P1281] [P2707] [P1282] [P1283] [P1948] [P1306] [P1307] [P1310] [P1311] [P2767] [P1313] [P1314] [P1315] [P1316] [P1323] [P1324] [P1328] [P2060] [P1330] [P2790] [P1334] [P1337] [P1338] [P1339] [P2481] [P1341] [P1342] [P1344] [P1345] [P1346] [P1255] [P1347] [P2907] [P1351] [P1357] [P3419] [P1359] [P1361] [P1363] [P3384] [P1365] [P2368] [P1368] [P2837] [P1372] [P1373] [P1378] [P1111] [P1393] [P1404] [P2540] [P1414] [P1421] [P1422] [P1143] [P1423] [P1424] [P1425] [P1395] [P1426] [P2575] [P1427] [P1428] [P1433] [P1434] [P1437] [P1439] [P1441] [P1443] [P2645] [P1445] [P1446] [P1450] [P1462] [P3340] [P1463] [P2525] [P1464] [P1486] [P1489] [P1759] [P1494] [P1501] [P1502] [P1508] [P1509] [P1514] [P1547] [P1516] [P1521] [P1525] [P1536] [P1538] [P1540] [P1274] [P1541] [P1546] [P2119] [P1547] [P2011] [P1551] [P1559] [P3198] [P1579] [P2147] [P1580] [P1582] [P1593] [P1773] [P1598] [P1600] [P1601] [P3273] [P1604] [P2416] [P1605] [P1613] [P1615] [P1616] [P1618] [P1622] [P1627] [P1628] [P3300] [P1629] [P3050] [P1630] [P1631] [P1633] [P1634] [P1637] [P1638] [P1641] [P1651] [P1654] [P1659] [P1578] [P1663] [P1016] [P1666] [P1706] [P1709] [P2745] [P1710] [P1712] [P1714] [P1717] [P1723] [P1731] [P1667] [P1736] [P1739] [P2858] [P1762] [P1772] [P1776] [P1781] [P1789] [P1799] [P1807] [P2255] [P1811] [P1816] [P3264] [P1843] [P1850] [P1854] [P1855] [P1865] [P1867] [P3376] [P1873] [P1876] [P1877] [P1187] [P1879] [P2577] [P1880] [P1886] [P2674] [P1896] [P1900] [P2706] [P1903] [P1908] [P1540] [P1919] [P1920] [P1928] [P2925] [P1939] [P1941] [P1943] [P1950] [P1955] [P1962] [P1826] [P1964] [P1965] [P2026] [P1966] [P2902] [P1967] [P3044] [P1969] [P1970] [P2680] [P1972] [P1038] [P1975] [P3461] [P1979] [P1980] [P2032] [P1981] [P1983] [P1984] [P1993] [P1996] [P2002] [P2006] [P2014] [P3440] [P2016] [P2023] [P2024] [P2157] [P2029] [P2032] [P2842] [P2037] [P2038] [P2041] [P2044] [P2455] [P2045] [P2376] [P2046] [P2048] [P2050] [P2051] [P2464] [P2052] [P2054] [P1445] [P2055] [P2059] [P2068] [P2082] [P2304] [P2089] [P2104] [P2107] [P2113] [P1301] [P2114] [P2118] [P3092] [P2119] [P2123] [P2069] [P2136] [P2772] [P2137] [P2142] [P2144] [P2147] [P2149] [P3326] [P2158] [P2173] [P2178] [P1556] [P2195] [P2196] [P2199] [P2202] [P1559] [P2215] [P2216] [P2217] [P2218] [P3290] [P2234] [P2237] [P1325] [P2251] [P2252] [P2256] [P2257] [P2258] [P2261] [P2929] [P2264] [P2774] [P2268] [P2450] [P2279] [P2976] [P2280] [P1945] [P2286] [P1251] [P2290] [P2292] [P2294] [P2296] [P3276] [P2303] [P3187] [P2312] [P2324] [P2325] [P2327] [P2328] [P1216] [P2329] [P2330] [P3351] [P2331] [P2336] [P2341] [P2342] [P2347] [P3261] [P2352] [P2353] [P2366] [P2371] [P2375] [P2379] [P2384] [P2460] [P2386] [P2392] [P2444] [P2393] [P2394] [P2343] [P2396] [P2397] [P3132] [P2398] [P2408] [P2414] [P2429] [P2740] [P2430] [P1141] [P2434] [P2440] [P2444] [P2970] [P2447] [P2463] [P2467] [P3085] [P2470] [P2472] [P3536] [P2473] [P2476] [P2480] [P2483] [P2484] [P2485] [P2490] [P2495] [P2502] [P2507] [P2508] [P2511] [P2513] [P2515] [P2516] [P2520] [P2536] [P2314] [P2542] [P2543] [P2082] [P2553] [P2562] [P2568] [P2571] [P2577] [P2580] [P1387] [P2585] [P2587] [P2474] [P2590] [P2997] [P2591] [P2592] [P2596] [P1582] [P2600] [P2803] [P2602] [P2604] [P3224] [P2607] [P2487] [P2613] [P2615] [P2434] [P2617] [P2624] [P2627] [P2633] [P2855] [P2634] [P2635] [P2654] [P2657] [P3306] [P2661] [P1182] [P2662] [P2669] [P1520] [P2670] [P2671] [P2672] [P2678] [P1892] [P2679] [P2680] [P1988] [P2701] [P2473] [P2704] [P2363] [P2709] [P2361] [P2712] [P2713] [P2718] [P2726] [P2733] [P2599] [P2740] [P2742] [P2743] [P2744] [P2747] [P2754] [P1295] [P2756] [P1675] [P2758] [P2720] [P2759] [P2858] [P2761] [P1299] [P2762] [P1733] [P2763] [P2764] [P2765] [P2766] [P2770] [P2771] [P1917] [P2774] [P2777] [P2543] [P2779] [P3041] [P2782] [P2336] [P2783] [P2784] [P1170] [P2786] [P2788] [P2799] [P2358] [P2804] [P2805] [P2819] [P2822] [P2824] [P2839] [P3380] [P2846] [P2433] [P2900] [P2910] [P2921] [P1236] [P2925] [P2957] [P2973] [P1031] [P2993] [P3119] [P3121] [P1836] [P3128] [P3129] [P3153] [P3154] [P3157] [P3393] [P3164] [P3165] [P3166] [P2232] [P3167] [P1239] [P3174] [P1237] [P3175] [P3077] [P3181] [P3187] [P3191] [P3193] [P3439] [P3194] [P3124] [P3195] [P1975] [P3196] [P3197] [P3198] [P3203] [P3205] [P3305] [P3209] [P3215] [P3216] [P2024] [P3225] [P3227] [P3230] [P3233] [P3235] [P2760] [P3243] [P3254] [P3259] [P3275] [P3293] [P3304] [P1151] [P3306] [P2812] [P3308] [P2518] [P3321] [P3322] [P3327] [P3338] [P3349] [P3350] [P3353] [P1262] [P3355] [P3298] [P3366] [P3367] [P1247] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P3478] [P3372] [P3373] [P1533] [P3374] [P3262] [P3375] [P1350] [P3376] [P3377] [P3378] [P3114] [P3379] [P2829] [P3380] [P3381] [P3382] [P2273] [P3383] [P3384] [P2184] [P3385] [P3386] [P3387] [P1266] [P3388] [P3389] [P3390] [P3391] [P1738] [P3397] [P3100] [P3402] [P3327] [P3403] [P3420] [P3434] [P3455] [P2858] [P3465] [P2214] [P3469] [P3521] [P3522] [P3550] [P3556] [P3557] [P3128] [P3565] [P3576] [P3588] [P1405] [P3599] [P3605] [P2529] [P3613] [P3628] [P3674] [P1495] [P3690] [P3079] [P3702] [P1405] [P3703] [P1411] [P3704] [P3707] [P3709] [P3718] [P3719] [P3721] [P3722] [P3723] [P3724] [P2981] [P3726] [P3744] [P2669] [P3755] [P3760] [P1090] [P3763] [P3768] [P3792] [P2486] [P3794] [P3796] [P3803] [P2983] [P3804] [P3805] [P3806] [P3807] [P3808] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P3819] [P3833] [P2187] [P3834] [P2414] [P3846] [P3847] [P3865] [P1126] [P3868] [P3547] [P3870] [P1246] [P3899] [P3361] [P3919] [P3924] [P3935] [P3941] [P3942] [P3943] [P3950] [P3951] [P3953] [P3959] [P3960] [P3966] [P3975] [P2907] [P3978] [P3430] [P3980] [P3984] [P1501] [P4001] [P4005] [P4009] [P4012] [P4013] [P4014] [P4015] [P4016] [P4026] [P4035] [P1000] [P4036] [P1920] [P4037] [P4040] [P4042] [P1515] [P4043] [P4045] [P4050] [P4051] [P1660] [P4053] [P4054] [P4058] [P2136] [P4059] [P4070] [P3302] [P4074] [P3490] [P4082] [P2366] [P4086] [P4091] [P2953] [P4094] [P4101] [P1112] [P4113] [P4114] [P4126] [P2793] [P4131] [P4132] [P4136] [P4138] [P4139] [P4142] [P4145] [P1068] [P4146] [P4147] [P4151] [P4155] [P4156] [P4159] [P4160] [P4161] [P1419] [P4162] [P4166] [P4168] [P4169] [P4172] [P4174] [P2045] [P4180] [P4183] [P2456] [P4198] [P4199] [P1907] [P4201] [P1279] [P4208] [P4211] [P4213] [P4219] [P4231] [P4234] [P4238] [P4245] [P4248] [P4252] [P2757] [P4266] [P2425] [P4279] [P2903] [P4285] [P2198] [P4289] [P4290] [P4291] [P4294] [P4310] [P4311] [P4312] [P4315] [P4320] [P4322] [P4324] [P4342] [P2952] [P4344] [P4360] [P1237] [P4369] [P4377] [P4385] [P4423] [P4430] [P1679] [P4436] [P4438] [P3468] [P4446] [P1009] [P4447] [P4448] [P4450] [P4462] [P4491] [P4503] [P2745] [P4514] [P4528] [P4546] [P4547] [P1589] [P4549] [P1065] [P4551] [P4555] [P4567] [P4568] [P4581] [P1747] [P4588] [P3550] [P4606] [P2968] [P4609] [P4622] [P3467] [P4640] [P1161] [P4645] [P2528] [P4652] [P2983] [P4697] [P4700] [P4702] [P4703] [P2826] [P4710] [P4711] [P4712] [P3162] [P4718] [P4720] [P3026] [P4721] [P4725] [P4726] [P2666] [P4741] [P3312] [P4742] [P4743] [P4744] [P1288] [P4753] [P2783] [P4768] [P3068] [P4770] [P4771] [P4772] [P2193] [P4777] [P1229] [P4778] [P4779] [P4823] [P4828] [P4841] [P2953] [P4868] [P4879] [P4880] [P4881] [P3248] [P4884] [P2465] [P4899] [P4915] [P4921] [P4931] [P4932] [P4933] [P4994] [P4995] [P5020] [P1287] [P5021] [P5024] [P5029] [P1183] [P5057] [P1000] [P5091] [P2498] [P5110] [P2306] [P5112] [P3186] [P5160] [P5161] [CF1A] [P1114] [CF1C] [CF2A] [CF9D] [CF10C] [CF10D] [CF28D] [CF45G] [CF57D] [CF77E] [CF79D] [P2600] [CF86D] [CF97C] [CF97E] [CF101D] [CF183D] [P2510] [CF235B] [CF235C] [CF359B] [CF409F] [P2160] [CF418D] [P2540] [CF528D] [CF573C] [P3459] [CF576C] [P1105] [CF593C] [P1582] [CF700E] [P3471] [CF718C] [CF750F] [CF777A] [CF797F] [CF863A] [CF875D] [CF875F] [P3134] [CF888E] [P2540] [CF897A] [CF897B] [CF908D] [CF911A] [CF912A] [P1756] [CF912E] [CF920E] [P1268] [CF922A] [P1402] [CF922B] [CF939B] [P1520] [CF940A] [P2593] [CF940B] [CF940C] [P3367] [CF940D] [CF949B] [CF949D] [CF950A] [P2354] [CF950B] [P3030] [CF960G] [CF961D] [CF989C] [P3068] [CF993D] [P3539] [CF997A] [P1954] [CF997B] [CF1009B] [P1998] [CF1009C] [CF1009E] [CF1009F] [CF1012A] [CF1013A] [CF1013B] [P2755] [CF1019D] [CF1038E] [CF1039D] [CF1042A] [CF1042B] [CF1042C] [P2151] [CF1042D] [CF1042E] [CF1042F] [CF1044B] [P3502] [CF1056E] [P1860] [CF1063A] [P1398] [CF1066D] [P3366] [CF1067D] [P2296] [CF1070K] [CF1080A] [CF1080B] [P2558] [CF1080C] [CF1080D] [CF1080E] [P2588] [CF1080F] [CF1103A] [CF1106D] [CF1106E] [CF1106F] [CF1110E] [SP694] [SP1043] [SP1716] [P2619] [SP2713] [P3375] [SP4155] [P1920] [SP8222] [SP8791] [SP22343] [P1124] [SP34096] [P1029] [AT807] [AT2000] [AT2141] [AT2153] [AT2439] [AT3595] [P1078] [UVA514] [UVA1265] [P1611] [UVA1316] [P2864] [UVA1386] [UVA1502] [UVA10054] [UVA10559] [UVA11417] [UVA11426]
统计数据非实时更新。

难易度统计

尚无评定 2
入门难度 43
普及- 85
普及/提高- 105
普及+/提高 73
提高+/省选- 245
省选/NOI- 310
NOI/NOI+/CTSC 58

统计数据非实时更新。

签名

$$\color{black}\mathfrak{That\ which\ does\ not\ kill\ you\ makes\ you\ stronger.}$$


友链

$\color{#FFFFFF}\colorbox{#FFB233}{蒟蒻的博客传送门}$

调教师[雾]兼已经船齐霸业的无敌dark♂欧蝗-->m_sea$\color{#000000}\colorbox{#000000}{擅长qwq}$

奇虎首席安全工程师-->qihoo360$\color{#000000}\colorbox{#000000}{TA的女装照,戳我}$

NOIPAK的大佬-->xzz

据说是最弱的$\color{#000000}\colorbox{#000000}{弱极生强}$-->flashhu

不知道怎么形容的大佬-->iot

神仙-->itst

肝帝-->mashiro

$\small\color{darkgreen}\mathcal{S}$ $\small\color{orange}\mathcal{S}$ $\small\color{brown}\mathcal{F}$ $\small\color{royalblue}\mathcal{D}$

点击查看更多...