U39219 WAAutoMaton

    • 1.4K提交
    • 463通过
    • 907排名
  • 用户 ID39219
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-03-12 09:04

博客

难易度统计

尚无评定 8
入门难度 9
普及- 15
普及/提高- 22
普及+/提高 9
提高+/省选- 110
省选/NOI- 228
NOI/NOI+/CTSC 62

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1577] [P1001] [P1005] [P1008] [P1035] [P1083] [P1084] [P1110] [P1117] [P1131] [P2535] [P1156] [P1171] [P2769] [P1177] [P1196] [P1213] [P1220] [P1226] [P1251] [P1860] [P1270] [P3136] [P1291] [P1106] [P1312] [P1314] [P1339] [P1378] [P1944] [P1421] [P1425] [P2093] [P1439] [P1450] [P3335] [P1486] [P1514] [P3103] [P1527] [P1607] [P1710] [P1712] [P1737] [P1758] [P1772] [P1792] [P2209] [P1850] [P1317] [P1852] [P1903] [P1919] [P1939] [P1941] [P1951] [P2826] [P1966] [P2558] [P1967] [P1972] [P2014] [P2024] [P2042] [P2046] [P1008] [P2050] [P2053] [P2114] [P1104] [P2144] [P2146] [P2147] [P2150] [P2152] [P2153] [P2158] [P3467] [P2178] [P1839] [P2197] [P1640] [P2224] [P2234] [P1706] [P2243] [P3370] [P2279] [P3127] [P2286] [P2303] [P2304] [P2305] [P2355] [P2312] [P2329] [P2336] [P2341] [P2345] [P2354] [P3454] [P2371] [P2145] [P2375] [P1801] [P2387] [P2446] [P2214] [P2469] [P2485] [P1911] [P2521] [P3469] [P2526] [P2568] [P2955] [P2572] [P2584] [P2590] [P2596] [P2602] [P2754] [P2604] [P2607] [P2610] [P2613] [P2634] [P2657] [P2258] [P2668] [P2023] [P2679] [P2680] [P2698] [P3495] [P2699] [P2072] [P2709] [P1928] [P2754] [P1105] [P2756] [P1140] [P2762] [P2763] [P2764] [P2082] [P2765] [P2672] [P2766] [P2770] [P1800] [P2774] [P2824] [P1629] [P2825] [P2827] [P2831] [P2846] [P2635] [P2893] [P2894] [P2897] [P2898] [P2899] [P2901] [P2903] [P2904] [P1814] [P2906] [P2907] [P2915] [P1575] [P2916] [P2919] [P3534] [P2920] [P2921] [P2922] [P2924] [P2928] [P3364] [P2930] [P2933] [P2934] [P2939] [P2943] [P2944] [P2948] [P2950] [P2962] [P2408] [P2963] [P3080] [P3444] [P3154] [P2773] [P3163] [P3505] [P3165] [P3166] [P3168] [P1371] [P3169] [P2529] [P3170] [P3171] [P3172] [P2157] [P3175] [P3176] [P3177] [P3453] [P3178] [P3179] [P3182] [P3183] [P2810] [P3190] [P3193] [P2813] [P3194] [P3195] [P3199] [P2879] [P3200] [P3203] [P1132] [P3227] [P3228] [P1137] [P3230] [P3252] [P3232] [P1491] [P3239] [P3243] [P3254] [P3258] [P3261] [P1604] [P3262] [P3061] [P3263] [P3266] [P2432] [P3267] [P3271] [P2531] [P3272] [P3286] [P3287] [P2753] [P3288] [P2468] [P3291] [P3292] [P3293] [P3294] [P3295] [P3198] [P3320] [P3104] [P3321] [P3327] [P3332] [P2054] [P3337] [P3338] [P3348] [P3349] [P3350] [P2146] [P3352] [P3355] [P3357] [P3358] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P1514] [P3372] [P1521] [P3373] [P1955] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P3379] [P3381] [P3382] [P3383] [P3384] [P1687] [P3385] [P3386] [P3387] [P3289] [P3388] [P3389] [P3390] [P1662] [P3391] [P3396] [P3498] [P2806] [P3515] [P3586] [P3605] [P3620] [P3674] [P2154] [P3687] [P3690] [P2860] [P3698] [P1883] [P3700] [P3490] [P3702] [P1009] [P3703] [P3704] [P2387] [P3705] [P3706] [P3707] [P2204] [P3709] [P3722] [P1196] [P3723] [P2150] [P3724] [P3736] [P3756] [P3757] [P2003] [P3765] [P3770] [P2099] [P3803] [P3804] [P3806] [P2949] [P3807] [P2338] [P3808] [P1837] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P2004] [P3835] [P3846] [P3865] [P3919] [P3237] [P3953] [P3414] [P3959] [P3960] [P3964] [P3973] [P3974] [P1067] [P3978] [P1490] [P3980] [P1914] [P4009] [P1310] [P4011] [P2118] [P4013] [P4014] [P4015] [P4016] [P4032] [P4058] [P4059] [P4060] [P1283] [P4063] [P4064] [P3275] [P4065] [P1865] [P4067] [P4068] [P4069] [P4070] [P2599] [P4071] [P4072] [P4075] [P1487] [P4079] [P4091] [P1446] [P4092] [P3013] [P4093] [P1672] [P4097] [P4107] [P3540] [P4108] [P3278] [P4109] [P2311] [P4111] [P3233] [P4112] [P4123] [P3344] [P4124] [P4155] [P4163] [P4168] [P3118] [P4173] [P2986] [P4182] [P4208] [P4213] [P1643] [P4216] [P1790] [P4219] [P4238] [P4239] [P1032] [P4244] [P2848] [P4245] [P4250] [P4251] [P4253] [P3088] [P4258] [P1877] [P4261] [P2691] [P4278] [P4291] [P4292] [P1084] [P4302] [P4316] [P4322] [P1240] [P4323] [P4324] [P1347] [P4336] [P4340] [P4343] [P3534] [P4344] [P4345] [P4358] [P4359] [P1698] [P4361] [P4365] [P4383] [P2878] [P4409] [P4442] [P4454] [P1737] [P4491] [P4512] [P4516] [P4549] [P4557] [P4561] [P1812] [P4562] [P4563] [P4593] [P4629] [P4667] [P4669] [P1827] [P4701] [P4702] [P4703] [P2017] [P4719] [P3494] [P4721] [P4725] [P4726] [P4751] [P4768] [P3445] [P4774] [P4779] [P4781] [P4782] [P4828] [P4830] [P4831] [P2398] [P5024] [P2103] [P5048] [P5055] [P3464] [P5056] [P3219] [P5100] [P1754] [P5102] [P3335] [P5280] [P5281] [CF1C] [P3163] [CF2B] [P1498] [CF3D] [CF5C] [CF7D] [CF297C] [CF438E] [CF480E] [CF578B] [CF765F] [P3497] [CF888G] [P3540] [CF916A] [P2804] [CF940F] [P1032] [SP9070] [P2762] [AT922] [P1669] [AT924] [P3005] [AT925] [P1590] [AT1825] [AT1828] [AT1979] [AT1980] [AT1981] [AT1982] [AT1995] [AT1996] [AT1997] [P2095] [AT2001] [P1988] [AT2002] [AT2003] [AT2004] [AT2005] [P2083] [AT2033] [P2297] [AT2041] [P1703] [AT2042] [AT2043] [AT2044] [P1975] [AT2045] [AT2059] [AT2060] [P2005] [AT2061] [AT2162] [P1399] [AT2163] [AT2164] [AT2165] [AT2166] [AT2168] [P2369] [AT2169] [P2834] [AT2170] [P2912] [AT2171] [AT2263] [AT2264] [P2153] [AT2265] [AT2266] [AT2290] [AT2291] [AT2292] [P1901] [AT2293] [P2218] [AT2303] [AT2304] [AT2337] [P3344] [AT2338] [AT2361] [AT2362] [AT2363] [AT2367] [P3114] [AT2368] [P2211] [AT2369] [AT2370] [AT2373] [P3485] [AT2374] [AT2375] [AT2376] [AT2434] [AT2435] [AT2438] [AT2439] [AT2440] [AT2443] [AT2444] [AT2534] [UVA1343] [UVA11168]
统计数据非实时更新。

签名

个人博客: https://wa-am.com

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。