U39863 引领天下

    • 3.9K提交
    • 1.1K通过
    • 320排名
  • 用户 ID39863
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-03-17 21:23

博客

难易度统计

尚无评定 12
入门难度 315
普及- 339
普及/提高- 134
普及+/提高 68
提高+/省选- 104
省选/NOI- 77
NOI/NOI+/CTSC 36

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P2624] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P3553] [P1007] [P1008] [P3113] [P1009] [P2736] [P1010] [P1011] [P2242] [P1012] [P2435] [P1013] [P1014] [P1529] [P1015] [P1017] [P1018] [P1510] [P1019] [P1020] [P3122] [P1022] [P1184] [P1024] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P2864] [P1031] [P1035] [P1036] [P2332] [P1037] [P2274] [P1040] [P1042] [P1044] [P2414] [P1045] [P3085] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1051] [P1055] [P1056] [P1057] [P1058] [P1605] [P1059] [P1060] [P2621] [P1061] [P3441] [P1062] [P1063] [P1064] [P1067] [P1068] [P1069] [P1071] [P1072] [P1073] [P2512] [P1074] [P1075] [P3092] [P1076] [P1077] [P1078] [P1079] [P1080] [P1082] [P1083] [P1085] [P1086] [P1087] [P3458] [P1088] [P1089] [P1090] [P2436] [P1091] [P1931] [P1092] [P1093] [P1094] [P1095] [P1096] [P1097] [P1369] [P1098] [P2244] [P1100] [P1101] [P1102] [P1104] [P1105] [P3398] [P1106] [P1108] [P1109] [P1111] [P1685] [P1112] [P1113] [P1000] [P1115] [P1116] [P1118] [P1119] [P2454] [P1120] [P1125] [P1867] [P1130] [P1134] [P1135] [P2587] [P1138] [P1141] [P1143] [P1144] [P1145] [P1146] [P1147] [P1149] [P1150] [P2090] [P1151] [P3378] [P1152] [P2631] [P1154] [P3108] [P1157] [P2641] [P1158] [P1606] [P1161] [P1162] [P1104] [P1163] [P1308] [P1164] [P2815] [P1165] [P1166] [P1168] [P1170] [P1176] [P1177] [P1178] [P1179] [P1181] [P1182] [P1184] [P1187] [P1190] [P3116] [P1192] [P1194] [P1195] [P1196] [P1197] [P1198] [P1199] [P3432] [P1200] [P1201] [P1202] [P1825] [P1203] [P1007] [P1204] [P1153] [P1205] [P1206] [P1207] [P1058] [P1208] [P1209] [P3241] [P1211] [P1216] [P1217] [P1218] [P1219] [P2961] [P1223] [P1226] [P1233] [P1236] [P3364] [P1244] [P1247] [P1252] [P1253] [P1626] [P1255] [P1587] [P1256] [P1257] [P3523] [P1258] [P1265] [P1039] [P1270] [P1276] [P3140] [P1280] [P1281] [P1287] [P1288] [P1290] [P1293] [P1296] [P1302] [P1303] [P1304] [P1305] [P1307] [P1308] [P2004] [P1309] [P1967] [P1310] [P1313] [P2637] [P1314] [P1316] [P1317] [P2405] [P1319] [P1320] [P3102] [P1321] [P1322] [P1017] [P1324] [P1325] [P1327] [P1328] [P1330] [P1334] [P1335] [P1339] [P1346] [P1348] [P1352] [P2521] [P1358] [P1359] [P3413] [P1363] [P3293] [P1372] [P1376] [P1387] [P1396] [P1400] [P1403] [P1405] [P1413] [P2072] [P1416] [P1420] [P2946] [P1421] [P3169] [P1422] [P2895] [P1423] [P2626] [P1424] [P3471] [P1425] [P1426] [P2131] [P1427] [P1428] [P1433] [P1434] [P1435] [P1439] [P3025] [P1440] [P1443] [P2730] [P1444] [P1449] [P3061] [P1451] [P1455] [P1458] [P1459] [P1460] [P1064] [P1463] [P1464] [P1469] [P1474] [P1867] [P1478] [P1479] [P3149] [P1480] [P1482] [P1488] [P1552] [P1496] [P1497] [P1506] [P1507] [P1508] [P1510] [P3511] [P1513] [P1515] [P1516] [P1517] [P2110] [P1522] [P1525] [P1531] [P1534] [P1535] [P1536] [P1538] [P1540] [P3271] [P1541] [P1375] [P1546] [P1547] [P1548] [P1551] [P1552] [P1553] [P1554] [P1560] [P3043] [P1563] [P1567] [P1467] [P1568] [P2930] [P1569] [P3206] [P1571] [P3269] [P1576] [P1577] [P1579] [P1580] [P1581] [P1582] [P1881] [P1583] [P1589] [P1590] [P1591] [P1595] [P3262] [P1596] [P1161] [P1597] [P2533] [P1598] [P1419] [P1599] [P1601] [P1603] [P1604] [P1605] [P1610] [P1611] [P1614] [P1615] [P1103] [P1616] [P1617] [P1618] [P1626] [P1628] [P1631] [P1634] [P1636] [P1638] [P1639] [P1641] [P1644] [P1087] [P1652] [P2713] [P1657] [P1662] [P1586] [P1664] [P1668] [P1670] [P3265] [P1678] [P1679] [P1001] [P1683] [P1689] [P1691] [P1159] [P1703] [P3247] [P1705] [P1706] [P1708] [P1714] [P1716] [P1718] [P1719] [P1720] [P1721] [P1722] [P2901] [P1724] [P1727] [P1720] [P1729] [P2908] [P1732] [P1734] [P1737] [P1739] [P1302] [P1740] [P1741] [P1654] [P1755] [P1757] [P1760] [P1765] [P1774] [P1781] [P1787] [P3236] [P1788] [P1789] [P1793] [P1794] [P1795] [P1796] [P1799] [P1802] [P1803] [P1804] [P1808] [P1816] [P2666] [P1824] [P1827] [P1828] [P1368] [P1830] [P1832] [P1838] [P1847] [P1850] [P2541] [P1851] [P1855] [P1862] [P3013] [P1865] [P2516] [P1866] [P1496] [P1867] [P3238] [P1868] [P1876] [P1159] [P1877] [P1879] [P3321] [P1880] [P1881] [P2209] [P1884] [P1885] [P1886] [P1887] [P1888] [P1889] [P1892] [P2361] [P1893] [P1894] [P2402] [P1896] [P1897] [P1898] [P3465] [P1903] [P1908] [P1909] [P1910] [P1911] [P1913] [P2058] [P1914] [P1916] [P1080] [P1917] [P1918] [P1919] [P1926] [P1927] [P1800] [P1932] [P1701] [P1936] [P1939] [P1950] [P1957] [P1958] [P2103] [P1962] [P2456] [P1964] [P1983] [P1965] [P1966] [P1967] [P1176] [P1968] [P2335] [P1969] [P3493] [P1972] [P1976] [P1980] [P2164] [P1981] [P1983] [P1984] [P1991] [P1994] [P3485] [P1996] [P1046] [P2003] [P2005] [P2691] [P2006] [P2008] [P2351] [P2010] [P3208] [P2014] [P2021] [P2022] [P2023] [P3359] [P2024] [P2026] [P2032] [P2035] [P2911] [P2036] [P2038] [P2043] [P3427] [P2048] [P2051] [P2057] [P2920] [P2058] [P2067] [P2068] [P2069] [P2074] [P2077] [P2080] [P2084] [P2085] [P2089] [P2095] [P3080] [P2097] [P3447] [P2105] [P3150] [P2108] [P2118] [P2095] [P2141] [P2142] [P1254] [P2144] [P2146] [P2406] [P2148] [P2152] [P2158] [P2181] [P1682] [P2192] [P1476] [P2197] [P2212] [P2239] [P2240] [P2241] [P2242] [P3135] [P2252] [P2260] [P2234] [P2296] [P2320] [P2330] [P2385] [P2347] [P2356] [P2359] [P2360] [P2755] [P2362] [P2368] [P2369] [P1962] [P2372] [P1821] [P2374] [P2382] [P2386] [P2388] [P2392] [P2393] [P2394] [P2192] [P2397] [P2404] [P2415] [P2421] [P2424] [P1830] [P2430] [P2437] [P2440] [P2463] [P2468] [P2473] [P2482] [P2495] [P2503] [P2426] [P2504] [P1362] [P2523] [P2524] [P2403] [P2525] [P2540] [P2548] [P2550] [P2556] [P3034] [P2562] [P2562] [P2570] [P2790] [P2574] [P2590] [P2602] [P1807] [P2606] [P2613] [P3285] [P2614] [P2615] [P2616] [P2025] [P2617] [P2093] [P2618] [P2626] [P2143] [P2628] [P2634] [P2637] [P2639] [P2751] [P2640] [P1625] [P2645] [P2646] [P2684] [P2651] [P3503] [P2655] [P1357] [P2657] [P2660] [P2477] [P2661] [P2663] [P2666] [P2668] [P2669] [P2684] [P2670] [P2671] [P2672] [P2675] [P1573] [P2676] [P2677] [P1268] [P2678] [P2681] [P2682] [P2684] [P2689] [P2690] [P2692] [P1640] [P2693] [P3223] [P2694] [P2695] [P2643] [P2705] [P2708] [P2713] [P2719] [P2722] [P2731] [P2755] [P2758] [P3216] [P2788] [P2790] [P2799] [P1452] [P2800] [P2801] [P3050] [P2802] [P2807] [P2813] [P2814] [P2818] [P2747] [P2819] [P2683] [P2820] [P2822] [P2827] [P2835] [P2393] [P2837] [P2841] [P2871] [P2872] [P2575] [P2873] [P3072] [P2896] [P2907] [P3088] [P2908] [P1899] [P2909] [P2910] [P2911] [P2913] [P2916] [P2925] [P2937] [P3212] [P2939] [P2990] [P2945] [P2952] [P2174] [P2955] [P2956] [P2957] [P2958] [P2959] [P3182] [P2965] [P2969] [P2978] [P3468] [P3009] [P3040] [P3048] [P3056] [P2644] [P3078] [P3131] [P1590] [P3143] [P3150] [P3152] [P3177] [P3178] [P2075] [P3213] [P3183] [P3223] [P1297] [P3258] [P2213] [P3294] [P1833] [P3313] [P3322] [P3362] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3143] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P2226] [P3379] [P3383] [P1586] [P3386] [P3390] [P3391] [P3308] [P3392] [P3397] [P3354] [P3406] [P3417] [P3532] [P3538] [P3627] [P3650] [P3654] [P2394] [P3669] [P1877] [P3692] [P3331] [P3708] [P1842] [P3717] [P1780] [P3718] [P3723] [P1638] [P3741] [P2373] [P3742] [P1169] [P3805] [P2212] [P3806] [P3807] [P1718] [P3808] [P3811] [P3817] [P3336] [P3847] [P3864] [P3865] [P3868] [P3067] [P3871] [P2819] [P3887] [P3902] [P3912] [P2102] [P3913] [P3916] [P3926] [P3929] [P3951] [P2749] [P3952] [P3037] [P3954] [P2478] [P3955] [P1329] [P3956] [P3958] [P3963] [P1839] [P3975] [P2746] [P3984] [P1560] [P4000] [P2063] [P4032] [P2267] [P4035] [P1227] [P4057] [P4070] [P3463] [P4092] [P1525] [P4122] [P4132] [P3167] [P4136] [P4158] [P4161] [P3315] [P4162] [P2441] [P4168] [P4202] [P1034] [P4212] [P4222] [P4282] [P3351] [P4290] [P2664] [P4306] [P2970] [P4317] [P1387] [P4325] [P4326] [P4327] [P4379] [P1990] [P4393] [P2876] [P4413] [P4414] [P4419] [P4420] [P1581] [P4431] [P4432] [P2861] [P4445] [P4446] [P4447] [P1208] [P4454] [P4461] [P2529] [P4470] [P1537] [P4519] [P4562] [P4613] [P3418] [P4703] [P1826] [P4710] [P2044] [P4711] [P4712] [P2387] [P4714] [P2992] [P4752] [P1795] [P4753] [P2410] [P4771] [P4773] [P2626] [P4777] [P4779] [P4851] [P3227] [P4860] [P2257] [P4880] [P4884] [P3468] [P4888] [P4889] [P2266] [P4891] [P4905] [P4907] [P4921] [P4924] [P2083] [P4925] [P4931] [P1056] [P4942] [P2322] [P4956] [P4981] [P4994] [P4995] [P4996] [P5003] [P1519] [P5015] [P5016] [P1957] [P5018] [P5019] [P5020] [P3103] [P5023] [P3122] [P5042] [P5048] [P5051] [P1957] [P5077] [P2005] [P5082] [P5087] [P5091] [P5238] [P5239] [P2986] [P5268] [P5269] [P2826] [P5271] [P5315] [P5316] [P5322] [P3477] [CF1A] [CF1B] [CF4A] [CF4C] [P1692] [CF6A] [CF6C] [CF7E] [P1945] [CF9A] [CF10A] [P1421] [CF11A] [CF12A] [CF14A] [CF16A] [P1104] [CF16B] [CF20A] [P3095] [CF22A] [CF25A] [CF25B] [CF26A] [CF27A] [CF29A] [P1580] [CF32B] [CF33A] [CF34A] [P1233] [CF34B] [CF36A] [CF38A] [P1168] [CF39D] [CF41A] [CF43A] [P3152] [CF43B] [P1938] [CF44A] [CF45A] [P1152] [CF47A] [CF49A] [CF52A] [CF53A] [P2781] [CF55A] [CF56A] [CF58A] [CF59A] [CF59B] [P1238] [CF61A] [CF68A] [P3199] [CF69A] [CF71A] [P1448] [CF92A] [P2522] [CF103A] [P1952] [CF110A] [P3192] [CF112A] [P1710] [CF114A] [CF116A] [CF118A] [CF119A] [CF122A] [CF124A] [CF129A] [CF131A] [CF133A] [CF133B] [CF155A] [CF168A] [P3291] [CF172A] [P1067] [CF201A] [CF216A] [CF224A] [CF228A] [P2374] [CF228D] [CF229E] [P1864] [CF230A] [P1293] [CF243A] [P3422] [CF252A] [P1263] [CF263A] [P2210] [CF266A] [CF271A] [CF281A] [CF282A] [CF290A] [CF290D] [CF312A] [CF317A] [P1290] [CF318A] [P2520] [CF336A] [CF339A] [CF341E] [P1168] [CF344A] [CF346A] [CF347A] [CF365A] [P2262] [CF379A] [CF393A] [CF405A] [P2274] [CF409A] [CF409C] [CF409F] [P3111] [CF411A] [CF431A] [CF445A] [P1624] [CF455A] [CF460A] [CF479A] [P1709] [CF490B] [P2152] [CF492A] [P1038] [CF493A] [CF500A] [P2111] [CF509A] [CF510A] [CF514A] [P2316] [CF518A] [CF519A] [CF520A] [CF523A] [P1429] [CF527D] [CF544A] [CF546A] [CF556A] [P3537] [CF577A] [CF578F] [CF579A] [CF580A] [P1319] [CF584A] [CF590E] [CF609A] [CF639D] [CF651A] [CF653A] [CF653G] [CF656F] [CF659D] [CF660C] [CF665F] [P1197] [CF672A] [CF677A] [P3107] [CF678A] [P3432] [CF681A] [CF702A] [P1343] [CF702F] [CF705A] [CF707A] [CF709A] [CF710A] [P3523] [CF710B] [P2099] [CF711A] [CF723A] [P1581] [CF732A] [CF733A] [CF734A] [CF747A] [CF750A] [CF757A] [P3472] [CF758A] [CF766A] [CF766D] [CF772C] [CF780F] [CF784E] [CF784F] [P1909] [CF785E] [P1339] [CF787A] [P3124] [CF791A] [CF794A] [P2837] [CF797A] [CF802A] [P2959] [CF802G] [P1789] [CF802M] [P3454] [CF816A] [CF817F] [P2315] [CF832A] [CF833E] [CF835A] [P2333] [CF839A] [CF853B] [P2671] [CF862F] [P2989] [CF863A] [P3517] [CF864A] [P3222] [CF864B] [P3531] [CF869A] [CF870A] [P1236] [CF876A] [CF877A] [P3030] [CF879A] [CF884A] [CF884B] [CF887A] [CF887B] [CF888A] [CF888E] [CF892A] [CF894A] [P1994] [CF897A] [CF898A] [CF899A] [CF903A] [CF903B] [CF908A] [P2920] [CF909A] [CF909B] [P1003] [CF911A] [P2412] [CF912A] [CF913A] [CF914A] [CF915A] [CF916A] [P2299] [CF918A] [P2938] [CF919A] [CF919B] [CF920A] [CF922A] [CF922B] [CF923E] [CF931A] [P1171] [CF932A] [P1613] [CF934B] [CF935A] [CF937A] [CF938A] [P2612] [CF939A] [P1663] [CF939B] [P2336] [CF946A] [P3255] [CF946E] [P2801] [CF948A] [CF959A] [P3085] [CF961A] [P3498] [CF962A] [CF964A] [P1286] [CF965A] [CF967A] [CF967B] [CF976A] [P1364] [CF977A] [CF978A] [P2109] [CF980A] [CF985A] [P1378] [CF988A] [P1886] [CF989A] [CF994A] [CF996A] [CF1003A] [CF1005A] [P1883] [CF1006A] [CF1009A] [CF1028G] [CF1038C] [CF1043C] [P2092] [CF1044C] [CF1045A] [CF1060F] [P1964] [CF1081A] [CF1083C] [CF1088A] [CF1091A] [CF1095A] [CF1097E] [CF1099C] [CF1100E] [CF1107F] [CF1109C] [P1192] [CF1129D] [CF1131G] [CF1140G] [SP1] [SP2] [SP4] [SP11] [SP54] [SP104] [SP3267] [SP3273] [SP9948] [SP27561] [P2854] [AT265] [P2613] [AT663] [AT699] [AT794] [AT934] [P2323] [AT1047] [P1472] [AT1061] [P3273] [AT1301] [AT1519] [P1226] [AT2007] [AT2128] [AT2205] [P3119] [AT2280] [P3261] [AT2281] [AT2412] [AT2483] [AT2584] [AT3505] [AT3522] [P1735] [AT3730] [P3220] [AT3908] [UVA113] [UVA514] [P2392] [UVA756] [P1311] [UVA1185] [P1135] [UVA1510] [UVA10229] [UVA10346] [P1189] [UVA10970] [UVA11366] [P2625] [UVA11582] [P1142] [UVA11694] [P1223] [UVA11988]
统计数据非实时更新。

签名

贴一发

目前是个半退役OIer。

$ NOIP_{2019}^{RP}++! $


原先的个人空间

给你谷出的水题

Space-Deleter

👆自己的项目👆

最近新搭的blog:

blog

2019.3.24 AC1.1K

2019.3.17 蓝题AC100

2019.2.14 AC1K

2019.1.17 blog迁移完毕

2019.1.12 blog施工完毕

2019.1.6 AC900

2018.12.9 绿题=蓝题=40AC

2018.11.17 过普及练习场

2018.10.24 打卡333天

2018.10.14 AC800

2018.9.24 AC777

2018.8.21 不知何时提交3K

2018.8.17 积分5K

2018.7.30 AC700

2018.7.13 AC666

2018.6.27 活跃破千

2018.6.24 红名

2018.5.27 积分4K&AC600

2018.4.14 回橙

2018.4.12 AC500

2018.3.31 又回绿了???

2018.3.17 又掉蓝了

2018.2.23 积分3.1K祭

2018.2.19 提交 2K && 回绿

2018.1.29 AC 400

2017.11.21 换了一台电脑

来自FlierKing的嘲讽:

猪国杀100多行的也算是神仙了

来自Created_equal1的嘲讽:

这个神仙怎么什么题都A过

点击查看更多...