U40198 FP·荷兰猪

    • 3.1K提交
    • 1.4K通过
    • 136排名
  • 用户 ID40198
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-03-20 20:00

博客

难易度统计

尚无评定 36
入门难度 180
普及- 196
普及/提高- 208
普及+/提高 126
提高+/省选- 285
省选/NOI- 273
NOI/NOI+/CTSC 113

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P2115] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1012] [P3097] [P1013] [P1014] [P1015] [P1016] [P1017] [P1018] [P1019] [P3428] [P1020] [P1021] [P1022] [P1023] [P1024] [P2999] [P1025] [P1459] [P1026] [P1027] [P2871] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1032] [P1033] [P1034] [P1135] [P1035] [P1036] [P2045] [P1037] [P1038] [P1039] [P1069] [P1040] [P1041] [P1992] [P1042] [P1043] [P1044] [P1396] [P1045] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1050] [P1051] [P1236] [P1052] [P1053] [P1330] [P1054] [P1055] [P1056] [P1057] [P1240] [P1058] [P2301] [P1059] [P1060] [P3331] [P1061] [P1062] [P1063] [P3239] [P1064] [P1065] [P1512] [P1066] [P1067] [P1068] [P3204] [P1069] [P1070] [P2907] [P1071] [P1072] [P1073] [P1264] [P1074] [P1075] [P3137] [P1076] [P1077] [P1078] [P1079] [P1080] [P1081] [P1356] [P1082] [P1083] [P1084] [P1085] [P1086] [P1087] [P1115] [P1088] [P3554] [P1089] [P1462] [P1090] [P1091] [P3318] [P1092] [P3303] [P1093] [P1456] [P1094] [P1095] [P1096] [P1097] [P2764] [P1098] [P1099] [P1100] [P2558] [P1102] [P1103] [P1472] [P1104] [P1347] [P1108] [P2828] [P1111] [P1619] [P1113] [P1114] [P1152] [P1115] [P1116] [P1118] [P2659] [P1120] [P1123] [P1125] [P1220] [P1126] [P1129] [P2298] [P1131] [P1134] [P1135] [P1288] [P1136] [P1138] [P1140] [P1141] [P1146] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P1152] [P1154] [P3164] [P1155] [P1156] [P1127] [P1158] [P1160] [P3261] [P1162] [P2973] [P1168] [P1169] [P1174] [P1177] [P1179] [P3158] [P1181] [P1184] [P1186] [P1128] [P1190] [P1196] [P1591] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P2689] [P1201] [P1202] [P1203] [P1545] [P1204] [P1205] [P3132] [P1206] [P1207] [P3307] [P1208] [P1209] [P2579] [P1211] [P1212] [P1213] [P1214] [P2659] [P1215] [P1049] [P1216] [P1217] [P2366] [P1218] [P1219] [P1220] [P2067] [P1221] [P1890] [P1223] [P1224] [P3144] [P1226] [P1228] [P1229] [P1277] [P1230] [P1231] [P1232] [P2267] [P1233] [P3238] [P1247] [P1331] [P1255] [P1167] [P1258] [P1260] [P2479] [P1262] [P1265] [P1270] [P1937] [P1272] [P3555] [P1273] [P1433] [P1280] [P1282] [P1826] [P1286] [P1884] [P1288] [P2380] [P1290] [P1296] [P1303] [P1304] [P1305] [P1306] [P2349] [P1307] [P1308] [P2303] [P1309] [P1310] [P1311] [P1312] [P1562] [P1313] [P1314] [P1315] [P1316] [P1319] [P1330] [P1192] [P1331] [P2656] [P1332] [P1338] [P1524] [P1339] [P1624] [P1341] [P1345] [P1259] [P1348] [P1351] [P2687] [P1352] [P1357] [P1360] [P1361] [P2916] [P1364] [P1371] [P1372] [P3141] [P1373] [P1378] [P1379] [P1383] [P1387] [P3025] [P1397] [P1399] [P1405] [P2910] [P1410] [P1413] [P1262] [P1415] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P3289] [P1424] [P1425] [P2485] [P1426] [P3038] [P1427] [P1428] [P1280] [P1433] [P1437] [P1439] [P1440] [P2800] [P1441] [P1447] [P1455] [P1457] [P1459] [P1460] [P1462] [P1187] [P1463] [P1464] [P1469] [P1472] [P1474] [P1475] [P1478] [P1480] [P1482] [P1488] [P2057] [P1498] [P1749] [P1499] [P1501] [P1507] [P2773] [P1508] [P3100] [P1509] [P1510] [P1514] [P1515] [P3105] [P1522] [P1222] [P1525] [P1534] [P1535] [P1540] [P1541] [P1542] [P1697] [P1546] [P2534] [P1548] [P1551] [P1553] [P2311] [P1554] [P1558] [P1561] [P1563] [P1567] [P1579] [P1581] [P2095] [P1583] [P3125] [P1590] [P1595] [P2780] [P1597] [P1601] [P1603] [P1604] [P1160] [P1605] [P1613] [P1614] [P1615] [P1628] [P3546] [P1629] [P3469] [P1631] [P1634] [P2463] [P1638] [P3262] [P1644] [P2349] [P1645] [P3254] [P1650] [P1652] [P1428] [P1656] [P1664] [P1667] [P1709] [P1527] [P1719] [P2027] [P1720] [P1676] [P1721] [P1726] [P1727] [P1731] [P1739] [P1689] [P1757] [P1759] [P1424] [P1765] [P1772] [P3154] [P1774] [P2688] [P1781] [P1784] [P2853] [P1787] [P1789] [P1793] [P1794] [P1801] [P2767] [P1803] [P1816] [P1823] [P1824] [P3132] [P1828] [P1829] [P1838] [P1851] [P1796] [P1855] [P1862] [P1876] [P1879] [P1201] [P1880] [P1886] [P1887] [P1888] [P1892] [P1896] [P1901] [P3328] [P1908] [P1909] [P1775] [P1914] [P1919] [P1245] [P1936] [P2803] [P1941] [P2207] [P1943] [P1948] [P1957] [P1965] [P1966] [P1967] [P1969] [P1972] [P1980] [P1981] [P1982] [P1983] [P1984] [P1993] [P3124] [P1996] [P3310] [P2005] [P2006] [P3054] [P2010] [P2023] [P1694] [P2024] [P2651] [P2051] [P2293] [P2057] [P2058] [P2060] [P2068] [P2144] [P2077] [P2084] [P2085] [P2089] [P2118] [P2119] [P2141] [P2142] [P3010] [P2144] [P2157] [P2161] [P2170] [P2176] [P3246] [P2181] [P1774] [P2192] [P1674] [P2196] [P2211] [P2933] [P2214] [P2216] [P2237] [P2242] [P2246] [P1691] [P2255] [P2261] [P3241] [P2264] [P2268] [P2278] [P2283] [P2296] [P1386] [P2314] [P2315] [P2427] [P2317] [P1337] [P2320] [P3429] [P2327] [P2330] [P2538] [P2331] [P2881] [P2338] [P3379] [P2341] [P2347] [P2356] [P2376] [P2112] [P2381] [P2385] [P2393] [P2397] [P2415] [P2419] [P2487] [P2496] [P2499] [P2473] [P2515] [P2525] [P2526] [P2543] [P2550] [P1662] [P2555] [P2574] [P1717] [P2588] [P3016] [P2591] [P2598] [P2603] [P2605] [P2615] [P2616] [P2175] [P2625] [P2626] [P2702] [P2633] [P2637] [P3158] [P2661] [P2662] [P2668] [P2669] [P2670] [P1313] [P2671] [P1964] [P2672] [P2676] [P2678] [P1836] [P2680] [P2689] [P2693] [P2704] [P2705] [P2719] [P3097] [P2722] [P2723] [P1940] [P2725] [P2731] [P2746] [P1451] [P2750] [P2953] [P2756] [P2758] [P2768] [P2782] [P2788] [P3544] [P2792] [P2798] [P2805] [P2814] [P3548] [P2822] [P1679] [P2825] [P2144] [P2831] [P2436] [P2855] [P2416] [P2859] [P1766] [P2871] [P2119] [P2875] [P2877] [P3400] [P2887] [P2292] [P2911] [P2300] [P2921] [P2925] [P2932] [P2466] [P2939] [P2952] [P1758] [P2955] [P2984] [P2986] [P3150] [P3004] [P3029] [P3030] [P2279] [P3031] [P3032] [P3033] [P3035] [P1912] [P3040] [P2164] [P3051] [P1394] [P3054] [P3056] [P3057] [P3061] [P3062] [P1257] [P3063] [P3064] [P3067] [P3078] [P3482] [P3088] [P3090] [P1724] [P3093] [P2738] [P3106] [P3107] [P1333] [P3112] [P2372] [P3119] [P3124] [P3125] [P3128] [P3135] [P1015] [P3150] [P3157] [P3167] [P3177] [P3232] [P3203] [P2328] [P3210] [P3213] [P3224] [P3225] [P3227] [P3229] [P1701] [P3231] [P3242] [P3268] [P3318] [P3322] [P2689] [P3323] [P3331] [P2825] [P3365] [P3366] [P2171] [P3367] [P3368] [P3370] [P2172] [P3371] [P3372] [P1882] [P3373] [P3374] [P3010] [P3375] [P3376] [P3378] [P3379] [P3383] [P3384] [P3386] [P3388] [P1756] [P3393] [P2055] [P3469] [P3521] [P3578] [P3146] [P3601] [P3237] [P3624] [P2660] [P3631] [P2245] [P3650] [P3663] [P3669] [P1400] [P3670] [P3148] [P3671] [P3699] [P3705] [P2501] [P3708] [P3716] [P3717] [P3723] [P3734] [P3735] [P3738] [P3741] [P1075] [P3742] [P2036] [P3750] [P3770] [P3783] [P3807] [P3808] [P3811] [P3812] [P3817] [P1703] [P3823] [P3824] [P3826] [P3865] [P3866] [P3887] [P3888] [P3905] [P3934] [P3007] [P3951] [P2223] [P3952] [P3954] [P3955] [P1523] [P3956] [P3957] [P3958] [P3978] [P3984] [P1394] [P4041] [P4052] [P2396] [P4063] [P2139] [P4066] [P4073] [P4076] [P4080] [P4083] [P4086] [P4087] [P4089] [P4092] [P4096] [P4102] [P4122] [P4136] [P1987] [P4150] [P2589] [P4153] [P4156] [P4176] [P3455] [P4181] [P3171] [P4185] [P4218] [P3251] [P4271] [P4286] [P2495] [P4288] [P4297] [P4303] [P4306] [P4325] [P4326] [P2868] [P4337] [P4342] [P4344] [P2351] [P4361] [P4363] [P2774] [P4364] [P4366] [P4376] [P4379] [P4380] [P1605] [P4386] [P3472] [P4399] [P4404] [P4413] [P2568] [P4414] [P4445] [P4448] [P1240] [P4466] [P3073] [P4468] [P4493] [P2870] [P4498] [P4506] [P4509] [P4518] [P2927] [P4540] [P4543] [P4558] [P2346] [P4566] [P1610] [P4584] [P4598] [P4605] [P1220] [P4618] [P4629] [P1077] [P4670] [P4682] [P4687] [P4690] [P1733] [P4702] [P4710] [P4712] [P4768] [P4775] [P4793] [P2808] [P4820] [P3496] [P4873] [P4960] [P5015] [P5016] [P5017] [P5018] [P5019] [P3384] [P5039] [P5041] [P3464] [P5045] [P1876] [P5075] [P5089] [P1471] [P5202] [P3191] [P5204] [P3170] [P5214] [P5239] [P5269] [P5436] [P5468] [CF1A] [P3534] [CF3C] [CF4A] [CF6A] [CF6B] [CF6C] [CF6D] [CF6E] [CF7E] [P1352] [CF8C] [CF9A] [CF10A] [P2241] [CF10E] [CF11B] [P3176] [CF11C] [CF11E] [P2078] [CF12A] [P1732] [CF14A] [CF15C] [CF22A] [CF29A] [CF31A] [P2991] [CF31B] [P1482] [CF31D] [P2093] [CF41A] [CF41B] [CF43A] [P3229] [CF43B] [P1796] [CF43C] [CF43D] [CF43E] [P2277] [CF47A] [CF49E] [CF51A] [CF51B] [CF51F] [P1092] [CF54C] [CF68A] [CF71A] [CF78A] [CF110A] [CF114A] [CF114B] [P3101] [CF118C] [CF118D] [CF119D] [CF126D] [CF128A] [P3406] [CF128B] [CF128C] [CF131D] [P2177] [CF133A] [CF144C] [P2694] [CF160C] [CF165D] [CF166E] [CF171E] [CF172A] [CF173B] [CF176B] [CF187C] [CF193D] [CF194A] [P3443] [CF200C] [CF216B] [CF217A] [CF237C] [CF241A] [P2451] [CF263A] [CF264B] [CF264C] [P3087] [CF264D] [CF264E] [CF271A] [CF277A] [CF277B] [P1148] [CF277C] [P2277] [CF281A] [CF292A] [CF292C] [CF294C] [P3287] [CF297B] [P3390] [CF304B] [CF347A] [CF348A] [CF348B] [CF348C] [P2483] [CF348D] [P2326] [CF383A] [CF387A] [CF389A] [CF390A] [CF391A] [CF393A] [CF401D] [P1593] [CF402A] [P1949] [CF402B] [CF402C] [CF402D] [P2944] [CF402E] [CF409D] [CF409F] [CF411A] [CF413C] [CF413D] [CF413E] [P1836] [CF417D] [CF431A] [CF437A] [CF440A] [P3273] [CF455B] [P2151] [CF459C] [CF460C] [CF463D] [CF468A] [P1779] [CF468B] [P2883] [CF468C] [CF468D] [P1271] [CF479A] [P2773] [CF496C] [CF500D] [CF509A] [CF514A] [CF514B] [CF514C] [CF515C] [CF518D] [CF520A] [CF545D] [P1842] [CF549G] [CF550B] [CF580D] [P2642] [CF617A] [P2954] [CF632A] [CF652B] [CF656A] [CF656B] [CF656D] [CF659A] [P1478] [CF660A] [CF660B] [CF660C] [CF660D] [CF660E] [CF660F] [P2761] [CF665E] [CF669A] [CF676A] [CF676B] [CF676C] [CF676D] [P2728] [CF677A] [P1316] [CF678A] [CF678B] [CF678C] [CF678D] [CF678E] [CF681A] [CF682A] [CF682B] [P1262] [CF682C] [CF696B] [CF697A] [CF702A] [CF705A] [P3543] [CF710B] [CF714A] [CF732A] [P2187] [CF733A] [P3454] [CF734A] [P2295] [CF735D] [CF760A] [CF761A] [CF766A] [P1253] [CF777A] [P3550] [CF784A] [P2726] [CF784B] [CF784C] [P2080] [CF784E] [CF784F] [CF784G] [CF791A] [CF794A] [P2579] [CF798A] [CF802A] [P1539] [CF802M] [CF835A] [P2904] [CF840C] [CF846A] [CF846B] [P1750] [CF849A] [CF849B] [P3075] [CF850A] [P2378] [CF850B] [CF850D] [CF850E] [CF850F] [CF855B] [CF855C] [P1122] [CF858A] [CF858B] [P3022] [CF858C] [CF858D] [CF859A] [P1573] [CF863C] [CF863D] [P3393] [CF863E] [P3542] [CF864D] [P3161] [CF864E] [P3410] [CF864F] [CF873B] [CF878A] [P2583] [CF878B] [P3023] [CF878C] [P2112] [CF878D] [P2767] [CF879A] [P2914] [CF892A] [CF892B] [P2864] [CF894A] [CF894B] [CF895C] [P1447] [CF896A] [P3394] [CF896B] [P2291] [CF896D] [P3318] [CF897A] [CF897B] [CF898A] [P1170] [CF899A] [CF900A] [CF900B] [P1599] [CF900C] [CF900D] [P2636] [CF900E] [P2754] [CF908A] [P2545] [CF908B] [CF908C] [CF908D] [CF908E] [P2206] [CF908F] [P3135] [CF908G] [P1648] [CF908H] [P3405] [CF909A] [CF909B] [P1056] [CF909C] [P2531] [CF909F] [P2387] [CF911A] [CF911B] [CF911G] [P1103] [CF915A] [CF918A] [CF918B] [CF919A] [CF919B] [CF920A] [CF920B] [CF920C] [P2482] [CF920D] [CF920E] [CF922A] [P1347] [CF931A] [P2831] [CF934A] [CF934B] [P3461] [CF935A] [CF935C] [CF935D] [P2512] [CF935E] [P2407] [CF950A] [CF950B] [P3525] [CF952E] [CF954A] [CF954B] [CF954C] [P1091] [CF954D] [CF954E] [P1904] [CF954F] [P1457] [CF959E] [CF960B] [CF960C] [CF961A] [CF962B] [CF962C] [P2405] [CF964A] [CF964B] [CF965B] [CF965C] [CF975A] [CF975B] [CF975C] [P2153] [CF975D] [P3479] [CF976B] [CF976C] [CF976D] [CF976E] [CF976F] [P2439] [CF977D] [CF978A] [CF978B] [P3554] [CF978C] [CF978D] [CF978F] [CF978G] [CF979A] [CF980A] [P2373] [CF980B] [P3189] [CF980C] [CF980D] [P2189] [CF982A] [P2368] [CF982B] [CF982C] [CF982D] [CF984B] [P3152] [CF985C] [CF985D] [CF985E] [P2974] [CF985F] [CF986A] [CF987A] [CF987B] [CF987C] [CF988A] [P2499] [CF988B] [CF988C] [CF988D] [CF988E] [P3214] [CF988F] [CF998A] [CF998B] [CF999A] [P2066] [CF999B] [P2100] [CF999C] [P2805] [CF999D] [P3307] [CF999E] [CF999F] [P2822] [CF1000C] [CF1003A] [CF1004A] [P2948] [CF1004B] [CF1004C] [P1820] [CF1004D] [CF1005A] [CF1005B] [CF1005C] [CF1005D] [P2369] [CF1005F] [CF1006A] [CF1006B] [CF1006C] [CF1006D] [P2252] [CF1006E] [CF1009A] [CF1009B] [CF1009C] [CF1009D] [CF1010A] [CF1011A] [CF1011B] [CF1013A] [P2676] [CF1013B] [CF1015A] [P1379] [CF1015B] [CF1015C] [CF1015D] [P1156] [CF1015F] [P2447] [CF1028A] [P2411] [CF1029A] [CF1029B] [CF1029C] [P1762] [CF1029D] [CF1030A] [CF1034A] [CF1034B] [CF1034C] [CF1036A] [CF1036B] [CF1036C] [CF1036D] [CF1036E] [CF1038A] [CF1038B] [P2265] [CF1065A] [CF1065B] [CF1065C] [P1394] [CF1065D] [P2296] [CF1065E] [CF1065F] [CF1065G] [P1092] [CF1075A] [P1930] [CF1075B] [P2371] [CF1076G] [P2014] [CF1077A] [P2819] [CF1077B] [CF1077C] [CF1082G] [P1487] [CF1085B] [P3391] [CF1085C] [P3331] [CF1085D] [CF1091A] [CF1091B] [CF1091C] [CF1091D] [CF1091E] [CF1091F] [P1074] [CF1092E] [P1244] [CF1092F] [CF1095A] [CF1095B] [CF1097B] [CF1097D] [CF1097E] [CF1097F] [P1357] [CF1097G] [P1692] [CF1098D] [P2742] [CF1099F] [CF1102A] [CF1103D] [P2602] [CF1104A] [CF1105A] [CF1106A] [CF1106C] [CF1106F] [CF1107B] [CF1107C] [CF1107E] [P3387] [CF1107F] [P2253] [CF1107G] [CF1108B] [CF1108C] [CF1108D] [CF1109A] [CF1109B] [CF1109D] [P2018] [CF1109E] [CF1110B] [CF1110C] [P1984] [CF1110D] [P3331] [CF1110E] [P1150] [CF1110F] [CF1111B] [CF1111C] [CF1111E] [CF1113B] [CF1114B] [CF1114C] [CF1118C] [CF1118E] [CF1119A] [CF1119B] [CF1119C] [P2255] [CF1119D] [CF1121A] [P3394] [CF1121C] [CF1130A] [P2822] [CF1130B] [P2908] [CF1130C] [CF1131A] [CF1131B] [CF1131C] [CF1131D] [CF1131E] [P3548] [CF1131F] [CF1132C] [CF1132D] [P2612] [CF1132E] [CF1132F] [P1997] [CF1133A] [CF1133B] [CF1133C] [P1495] [CF1133D] [P1280] [CF1133E] [P1628] [CF1136A] [CF1136C] [P1901] [CF1136D] [P1834] [CF1136E] [CF1137A] [P2324] [CF1137B] [CF1137C] [CF1137D] [CF1137E] [P2439] [CF1138A] [P2667] [CF1138B] [CF1139B] [CF1139C] [CF1139E] [CF1140B] [P3172] [CF1140C] [CF1140D] [CF1140E] [CF1141A] [CF1141B] [P3052] [CF1141C] [P2953] [CF1141D] [CF1142A] [CF1142B] [CF1142C] [CF1143A] [P3511] [CF1143B] [CF1144A] [P1260] [CF1144B] [P2110] [CF1145A] [P2886] [CF1145B] [CF1148B] [P2857] [CF1148C] [CF1148D] [P3491] [CF1148E] [P2544] [CF1149A] [P1155] [CF1149B] [CF1149D] [CF1149E] [CF1151E] [CF1153A] [P3027] [CF1153B] [CF1153C] [CF1153D] [CF1153E] [CF1154A] [CF1154B] [P1372] [CF1154C] [P3207] [CF1154D] [CF1154E] [P3399] [CF1154F] [P3233] [CF1155B] [CF1155D] [P2986] [CF1155E] [CF1155F] [CF1156A] [P2772] [CF1156B] [CF1156C] [CF1156D] [P2364] [CF1157A] [P3333] [CF1157B] [CF1157D] [P2200] [CF1157E] [CF1157F] [CF1158A] [CF1158B] [P2859] [CF1158C] [CF1159A] [CF1159B] [CF1163D] [CF1163E] [CF1163F] [CF1165C] [CF1165D] [CF1165E] [CF1166A] [CF1166B] [CF1166C] [CF1167A] [CF1167B] [CF1167C] [P2929] [CF1167D] [P1037] [CF1172A] [CF1172B] [CF1173A] [P1914] [CF1173B] [CF1174A] [CF1174B] [CF1174C] [CF1174D] [CF1175A] [P3089] [CF1175B] [P2630] [CF1175C] [CF1175D] [CF1175E] [CF1175F] [CF1176A] [CF1176B] [CF1176C] [CF1176D] [CF1179D] [CF1180A] [CF1181A] [CF1181B] [CF1181C] [P1127] [CF1181D] [CF1182A] [CF1182B] [P2239] [CF1182C] [CF1182D] [CF1182E] [CF1183A] [CF1183B] [P1086] [CF1183C] [CF1183D] [CF1183E] [CF1183F] [P2096] [CF1185B] [CF1185D] [CF1185F] [P2565] [CF1186A] [CF1186C] [P2460] [CF1186D] [CF1187A] [P2125] [CF1187B] [CF1187C] [CF1187D] [CF1187E] [CF1188B] [P1918] [CF1189A] [CF1189B] [P2051] [CF1189C] [P1999] [CF1194A] [CF1194B] [P2147] [CF1194C] [P1073] [CF1194D] [CF1195A] [CF1195B] [CF1195C] [SP1] [P1859] [SP2] [SP4] [SP32] [P2294] [SP1043] [SP2059] [AT654] [AT1541] [AT1981] [P2989] [AT2084] [AT2085] [AT2086] [AT2087] [AT2556] [AT2690] [AT3554] [AT3555] [AT3556] [AT3557] [AT3558] [AT3559] [P1987] [AT3572] [AT3573] [AT3574] [AT3575] [P3521] [AT3576] [AT3589] [P1278] [AT3590] [AT3591] [P1604] [AT3592] [AT3593] [P2023] [AT3602] [AT3603] [AT3604] [AT3605] [P1250] [AT3607] [P3018] [AT3608] [AT3612] [AT3613] [AT3614] [P2093] [AT3615] [P1071] [AT3616] [AT3617] [AT3624] [P1311] [AT3626] [P2892] [AT3627] [P1080] [AT3628] [AT3629] [AT3630] [AT3631] [P1252] [AT3668] [AT3669] [P1819] [AT3670] [AT3671] [AT3672] [AT3673] [P1793] [AT3674] [AT3676] [AT3677] [P2913] [AT3724] [AT3725] [P2060] [AT3726] [AT3727] [AT3728] [AT3729] [AT3730] [P2151] [AT3731] [AT3732] [AT3733] [AT3734] [AT3848] [AT3849] [AT3850] [AT3853] [AT3854] [AT3855] [AT3856] [AT3857] [AT3858] [AT3859] [AT3874] [AT3875] [AT3876] [AT3877] [AT3878] [P3356] [AT3879] [AT3880] [P1039] [AT3881] [P2580] [AT3882] [AT3883] [AT3908] [AT3909] [AT3910] [AT3911] [P2823] [AT3912] [AT3913] [AT3914] [AT3920] [AT3921] [UVA100] [P2237] [UVA136] [UVA253]
统计数据非实时更新。

签名

QQ:228608705。欢迎各位神犇加QQ吊打本蒟蒻QAQ。加QQ请备注洛谷uidQAQ

$\color{black}\colorbox{black}{大爱荷兰猪! (逃...)}$

您是第个访问本蒟蒻空间的dalao!!!

重要通知:本人因种种原因,以改名,就是原来的fxt

一些重要的东西

目前抢到的最好评测id

谁帮我算出这个数我给他RMB 1w元:

这是一个五彩斑斓的世界233

---------------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------------

有人相信这是我吗?如下qwq:

是不是很可爱(╹▽╹)

kkk:如果有一个OIer比你小,还比你强,你就打不过他了:

~~没人发现照片可以点吗?

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。