U42156 Fee_cle6418

    • 3.6K提交
    • 709通过
    • 483排名
  • 用户 ID42156
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 1970-01-01 08:00

博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P2960] [P1002] [P2939] [P1003] [P2683] [P1004] [P1355] [P1006] [P3265] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1073] [P1012] [P1168] [P1014] [P1015] [P1017] [P1018] [P1019] [P1020] [P1024] [P1025] [P1028] [P2092] [P1029] [P1031] [P1035] [P1036] [P1037] [P1040] [P2346] [P1042] [P1043] [P1044] [P1045] [P1921] [P1046] [P3331] [P1047] [P1048] [P1049] [P1051] [P2392] [P1055] [P1056] [P1057] [P1059] [P1060] [P1620] [P1061] [P1062] [P1063] [P2718] [P1064] [P1067] [P1068] [P1071] [P1075] [P1079] [P2143] [P1080] [P1081] [P1082] [P1085] [P1088] [P1089] [P1090] [P1981] [P1091] [P1092] [P1093] [P1052] [P1094] [P3230] [P1095] [P1096] [P1097] [P1098] [P2316] [P1099] [P1100] [P1685] [P1102] [P1104] [P3246] [P1106] [P1108] [P2068] [P1109] [P1111] [P1115] [P1116] [P1009] [P1120] [P1125] [P1130] [P1133] [P1134] [P1135] [P1138] [P1142] [P1144] [P3346] [P1146] [P1147] [P2091] [P1149] [P1150] [P3227] [P1151] [P1298] [P1152] [P1153] [P1157] [P1772] [P1158] [P2608] [P1164] [P1165] [P1373] [P1168] [P1177] [P2214] [P1179] [P1181] [P1182] [P3163] [P1184] [P1190] [P3293] [P1192] [P1194] [P1311] [P1196] [P2972] [P1198] [P1199] [P1567] [P1200] [P1205] [P1216] [P1217] [P1218] [P1219] [P2451] [P1223] [P1159] [P1226] [P1230] [P2292] [P1238] [P1239] [P1244] [P1250] [P3293] [P1255] [P1614] [P1257] [P1259] [P3272] [P1260] [P1787] [P1279] [P1280] [P1287] [P1290] [P1296] [P1303] [P1304] [P1305] [P1723] [P1306] [P1307] [P1308] [P2839] [P1313] [P1316] [P1319] [P1320] [P1321] [P1334] [P1844] [P1339] [P2086] [P1341] [P1344] [P1092] [P1345] [P1348] [P1352] [P3347] [P1359] [P1364] [P1372] [P1251] [P1381] [P3421] [P1387] [P1199] [P1403] [P2139] [P1404] [P3450] [P1405] [P1118] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P2464] [P1427] [P1428] [P1433] [P1631] [P1434] [P1435] [P1439] [P1440] [P1441] [P1447] [P1451] [P1457] [P1453] [P1455] [P2960] [P1456] [P1463] [P1464] [P1469] [P1058] [P1474] [P1478] [P1480] [P1481] [P1482] [P3465] [P1491] [P2470] [P1495] [P1700] [P1500] [P1501] [P2822] [P1507] [P1508] [P3098] [P1509] [P1510] [P1516] [P3479] [P1522] [P2240] [P1531] [P1178] [P1536] [P2912] [P1540] [P2302] [P1541] [P2605] [P1543] [P3107] [P1546] [P1068] [P1547] [P1548] [P1551] [P1553] [P1554] [P1563] [P1567] [P1576] [P1577] [P1579] [P1582] [P1583] [P1586] [P1589] [P3462] [P1590] [P2655] [P1595] [P1596] [P1597] [P1598] [P1601] [P1603] [P2108] [P1605] [P1608] [P1614] [P1615] [P3176] [P1616] [P1618] [P1626] [P1763] [P1627] [P1628] [P1629] [P1631] [P1634] [P1640] [P1644] [P3106] [P1645] [P1655] [P1664] [P1679] [P2313] [P1691] [P1123] [P1706] [P1716] [P1719] [P1720] [P3277] [P1723] [P1729] [P1730] [P3020] [P1734] [P1738] [P1739] [P1939] [P1743] [P1754] [P1760] [P1765] [P1774] [P1776] [P1781] [P1788] [P1792] [P3256] [P1803] [P3512] [P1804] [P1807] [P1816] [P2257] [P1821] [P1238] [P1824] [P1828] [P2955] [P1829] [P1830] [P1832] [P1833] [P3296] [P1835] [P1847] [P1248] [P1849] [P1851] [P1855] [P1858] [P1865] [P1866] [P1869] [P1873] [P1876] [P1877] [P1880] [P1883] [P1886] [P1887] [P1888] [P1227] [P1890] [P1892] [P1894] [P3055] [P1896] [P1903] [P1908] [P3144] [P1909] [P1910] [P1912] [P1914] [P1918] [P1919] [P1926] [P2752] [P1932] [P1936] [P1939] [P3066] [P1962] [P1967] [P1037] [P1968] [P1969] [P1970] [P1978] [P1980] [P1981] [P2538] [P1991] [P3103] [P1993] [P1996] [P2005] [P2484] [P2010] [P1898] [P2015] [P2016] [P2021] [P2023] [P2842] [P2025] [P2026] [P2032] [P2045] [P2048] [P2049] [P2707] [P2066] [P1377] [P2068] [P2084] [P2089] [P2093] [P1748] [P2118] [P2136] [P3105] [P2141] [P1669] [P2142] [P2744] [P2147] [P2152] [P3406] [P2158] [P2181] [P3050] [P2192] [P2196] [P2234] [P2239] [P2240] [P2241] [P2246] [P2251] [P2256] [P2346] [P2257] [P3385] [P2280] [P2299] [P1739] [P2303] [P2306] [P2330] [P2347] [P2356] [P2369] [P2384] [P1188] [P2386] [P2814] [P2388] [P1752] [P2393] [P1111] [P2394] [P2397] [P2115] [P2404] [P2415] [P2420] [P2430] [P2437] [P2455] [P3081] [P2456] [P2458] [P2472] [P3128] [P2491] [P1941] [P2512] [P2522] [P3425] [P2524] [P2525] [P2855] [P2529] [P2543] [P2550] [P2563] [P2568] [P1750] [P2571] [P1369] [P2574] [P2580] [P2615] [P2617] [P2626] [P2627] [P1477] [P2633] [P2639] [P2307] [P2657] [P2666] [P2669] [P2670] [P2676] [P2387] [P2678] [P3313] [P2687] [P2705] [P2706] [P2713] [P2722] [P2725] [P2740] [P3150] [P2743] [P2747] [P2752] [P2756] [P2131] [P2758] [P2759] [P2174] [P2764] [P2782] [P1795] [P2783] [P2788] [P2034] [P2801] [P2802] [P2813] [P2814] [P2816] [P1242] [P2817] [P2820] [P2822] [P2825] [P2852] [P2312] [P2855] [P2868] [P2200] [P2871] [P2872] [P3545] [P2878] [P2879] [P2199] [P2880] [P2887] [P3174] [P2893] [P2912] [P2262] [P2916] [P3250] [P2925] [P2952] [P2955] [P2956] [P2971] [P3008] [P2657] [P3009] [P3019] [P3070] [P3078] [P2768] [P3150] [P2476] [P3153] [P3154] [P2685] [P3156] [P2432] [P3158] [P1011] [P3195] [P3201] [P2161] [P3203] [P3329] [P3338] [P3355] [P3366] [P3367] [P3069] [P3368] [P3369] [P1475] [P3370] [P3371] [P1507] [P3372] [P1760] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P2527] [P3379] [P3381] [P1179] [P3382] [P3245] [P3383] [P3385] [P3386] [P3391] [P3387] [P2857] [P3388] [P1732] [P3389] [P3390] [P3391] [P3414] [P1289] [P3455] [P3501] [P3621] [P3627] [P1143] [P3628] [P1558] [P3629] [P1479] [P3650] [P3690] [P3244] [P3741] [P3742] [P3750] [P3802] [P1131] [P3803] [P3805] [P3806] [P3807] [P1444] [P3808] [P2169] [P3809] [P3810] [P3811] [P3827] [P3330] [P3834] [P3835] [P3865] [P3902] [P3904] [P3905] [P2749] [P3908] [P2824] [P3912] [P3919] [P3920] [P3926] [P3927] [P3935] [P3951] [P3954] [P3955] [P3956] [P3966] [P3975] [P3978] [P4001] [P4014] [P4016] [P2823] [P4018] [P4053] [P4057] [P4114] [P4123] [P4132] [P4136] [P1528] [P4146] [P4158] [P4175] [P4178] [P4196] [P4205] [P4207] [P2969] [P4222] [P1090] [P4263] [P4304] [P3075] [P4305] [P2468] [P4318] [P4325] [P2317] [P4326] [P4331] [P4360] [P4379] [P1588] [P4413] [P3147] [P4414] [P4445] [P2076] [P4450] [P4451] [P4549] [P4644] [P4677] [P4702] [P1977] [P4703] [P1991] [P4767] [P1805] [P4773] [P4779] [P4821] [P4826] [P4851] [P4857] [P4860] [P4897] [P4903] [P4936] [P4939] [P3015] [P4942] [P1707] [P4943] [P4981] [P5002] [P5015] [P5019] [P5020] [P2862] [P5030] [P1472] [P5035] [P5057] [P5104] [P5143] [P2698] [P5146] [P5159] [P5160] [P1955] [P5164] [P5184] [P5190] [P3115] [CF1A] [CF4A] [CF13C] [CF16A] [CF25B] [CF35A] [CF41A] [CF48A] [P2639] [CF49A] [CF49D] [P1003] [CF52A] [P2285] [CF59A] [CF71A] [CF124A] [P3237] [CF155A] [P3369] [CF161D] [CF290A] [CF409F] [CF454A] [P3340] [CF527D] [P2232] [CF546A] [P1649] [CF579A] [CF580A] [P1789] [CF617A] [CF630D] [CF656A] [CF656C] [CF656D] [CF664A] [P2675] [CF679A] [P2960] [CF742A] [CF784E] [CF886A] [P3465] [CF894A] [P1000] [CF896C] [CF898A] [P2461] [CF899A] [CF909A] [P2458] [CF912B] [CF914A] [CF918A] [P2581] [CF948A] [P2823] [SP1] [P2777] [SP2] [P2552] [SP11] [P1713] [SP54] [SP263] [SP288] [P1686] [SP302] [SP375] [SP503] [P3520] [SP694] [SP705] [SP1684] [SP5971] [P3219] [SP8496] [SP10628] [SP15569] [SP27561] [AT25] [P1083] [AT53] [AT163] [AT184] [AT240] [AT261] [AT508] [AT672] [AT731] [AT784] [AT807] [P1900] [AT815] [AT997] [AT1005] [AT1018] [P3421] [AT1087] [P1225] [AT1097] [AT1170] [AT1357] [AT1401] [AT1486] [AT1507] [P1033] [AT1717] [AT1978] [P3526] [AT2017] [P2015] [AT2025] [AT2200] [AT2379] [AT2391] [P1613] [AT2412] [AT2465] [AT2658] [AT2820] [AT2821] [AT2827] [P1809] [AT3505] [P1287] [AT3532] [AT3730] [P2497] [AT3873] [P1761] [AT3918] [UVA136] [UVA272] [P1391] [UVA580] [UVA756] [UVA1193] [UVA1201] [UVA1205] [P3012] [UVA1389] [P2276] [UVA1395] [P3073] [UVA1585] [UVA1636] [P2189] [UVA10140] [P2650] [UVA10282] [UVA10298] [UVA10346] [UVA10368] [UVA10810] [P2804] [UVA11235] [UVA11300] [UVA11346] [UVA12983] [UVA12995]
统计数据非实时更新。

难易度统计

尚无评定 5
入门难度 148
普及- 159
普及/提高- 127
普及+/提高 57
提高+/省选- 119
省选/NOI- 79
NOI/NOI+/CTSC 15

统计数据非实时更新。

签名

Rochine c++小组欢迎您的加入!

时间 事件 祭等级
$No.\ 1$ $\ $ $2018.11.9$ $\ $ $AC\ 588$ $\ $ 大祭
$No.\ 2$ $\ $ $2018.11.23$ $\ $ $AC\ 600$ $\ $ 大祭
$No.\ 3$ $\ $ $2018.11.23$ $\ $ 为公开赛出题 $\ $ 中祭
$No.\ 4$ $\ $ $2018.12.21$ $\ $ 机房内的所有电脑全部感染不同病毒,包括勒索、挖矿等 $\ $ 特大祭
$No.\ 5$ $\ $ $2019.1.28$ $\ $ $AC\ 666$ $\ $ 大祭
$No.\ 6$ $\ $ $2019.2.16$ $\ $ $AC\ 700$ $\ $ 大祭

不要机惨!不要机惨!不要机惨!

如果你们继续机惨,你们的机房将会被定位,你们将会进入大黑屋!

不要机惨!不要机惨!不要机惨!

点击查看更多...