U46732 zhangenming1977

    • 374提交
    • 109通过
    • 13.8K排名
  • 用户 ID46732
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-06-17 13:29

博客

难易度统计

入门难度 3
普及- 3
普及/提高- 4
普及+/提高 5
提高+/省选- 21
省选/NOI- 62
NOI/NOI+/CTSC 11

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1759] [P1002] [P1060] [P3097] [P1421] [P1425] [P1600] [P1640] [P3524] [P1712] [P2631] [P1955] [P1853] [P1975] [P1032] [P2016] [P2046] [P2053] [P2168] [P2109] [P2178] [P2800] [P2212] [P2220] [P2221] [P2181] [P2223] [P2234] [P2280] [P2354] [P2387] [P2475] [P2480] [P2969] [P2486] [P2488] [P2498] [P3228] [P2516] [P3152] [P2542] [P2564] [P2571] [P2572] [P1849] [P2573] [P2745] [P2585] [P1331] [P2590] [P2604] [P2634] [P2824] [P3117] [P2825] [P3452] [P2827] [P2850] [P2902] [P2866] [P2880] [P2896] [P3014] [P3163] [P3166] [P2831] [P3168] [P3175] [P3181] [P3191] [P1286] [P3205] [P3226] [P1447] [P3244] [P3250] [P3293] [P2705] [P3298] [P3371] [P2168] [P3379] [P3388] [P3389] [P3437] [P3467] [P3498] [P3538] [P1404] [P3539] [P2105] [P3573] [P3582] [P3605] [P3620] [P2877] [P3623] [P3627] [P3629] [P3665] [P3763] [P3804] [P3809] [P3865] [P3965] [P3243] [P4071] [P2117] [P4113] [P4149] [P4165] [P2025] [P4168] [P4172] [P4216] [P4248] [P4364] [P4404] [P4462] [P1073] [P4491] [P4503] [P1776] [P4542] [P4556] [P4571] [P4574] [P2371] [P4688] [P4717] [P4770] [P4779] [P4781] [P4782] [P1291] [P4799] [P2642] [P4894] [P5290] [P1182] [P5300] [P5304] [P5305]
统计数据非实时更新。

签名

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。