U47640 Cyhlnj

    • 4.1K提交
    • 1.2K通过
    • N/A排名
  • 用户 ID47640
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-06-30 11:01

博客

难易度统计

尚无评定 2
入门难度 5
普及- 33
普及/提高- 42
普及+/提高 41
提高+/省选- 218
省选/NOI- 585
NOI/NOI+/CTSC 308

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P3334] [P1002] [P2518] [P1003] [P1004] [P1005] [P3003] [P1006] [P2009] [P1011] [P1018] [P1020] [P2423] [P1024] [P1026] [P1029] [P1820] [P1032] [P1040] [P1041] [P1359] [P1045] [P1052] [P2167] [P1053] [P1063] [P1064] [P1065] [P2696] [P1072] [P1073] [P1074] [P1078] [P1079] [P1080] [P1797] [P1081] [P1773] [P1082] [P1083] [P1084] [P1090] [P1091] [P1092] [P1094] [P1643] [P1099] [P1110] [P1597] [P1117] [P2330] [P1120] [P1930] [P1121] [P2395] [P1129] [P1131] [P1778] [P1133] [P1156] [P1169] [P1174] [P1177] [P2820] [P1181] [P1186] [P1196] [P1197] [P2760] [P1198] [P1208] [P1833] [P1220] [P1223] [P3403] [P1229] [P1251] [P3391] [P1257] [P1261] [P1931] [P1270] [P2321] [P1272] [P1273] [P1275] [P1280] [P2591] [P1297] [P1303] [P1306] [P1311] [P1312] [P2464] [P1313] [P1216] [P1314] [P1315] [P1328] [P1336] [P1337] [P1344] [P1345] [P1349] [P1351] [P1352] [P1361] [P1364] [P2910] [P1368] [P1372] [P3347] [P1373] [P1387] [P1393] [P1402] [P1403] [P1414] [P1429] [P1437] [P1438] [P1439] [P2269] [P1445] [P1446] [P1447] [P2507] [P1450] [P3102] [P1452] [P1456] [P1462] [P1463] [P1036] [P1477] [P1485] [P1486] [P3305] [P1494] [P1500] [P1501] [P2842] [P1505] [P1514] [P2049] [P1516] [P1521] [P1525] [P1527] [P2987] [P1531] [P1540] [P1541] [P1548] [P1326] [P1552] [P1559] [P1563] [P1582] [P1587] [P1600] [P1601] [P1710] [P1606] [P1607] [P1613] [P2202] [P1624] [P1625] [P1626] [P1627] [P1628] [P1629] [P3375] [P1630] [P1631] [P1632] [P1633] [P1328] [P1637] [P2798] [P1640] [P1646] [P1654] [P1659] [P1681] [P2750] [P1685] [P1712] [P1884] [P1726] [P1742] [P1191] [P1743] [P1769] [P1772] [P1801] [P1829] [P2876] [P1835] [P1843] [P1850] [P1150] [P1852] [P1854] [P1876] [P1877] [P1879] [P1880] [P1715] [P1894] [P2147] [P1896] [P1903] [P3214] [P1908] [P1912] [P1919] [P1205] [P1932] [P1045] [P1939] [P1941] [P2926] [P1951] [P1955] [P1962] [P1963] [P1965] [P1966] [P1967] [P3097] [P1969] [P3228] [P1970] [P1996] [P1972] [P1975] [P1979] [P1370] [P1985] [P1993] [P2005] [P2014] [P2023] [P2015] [P2016] [P2018] [P2023] [P2024] [P2038] [P2980] [P2042] [P1635] [P2044] [P2045] [P1494] [P2046] [P2047] [P2048] [P2051] [P2052] [P1281] [P2053] [P2054] [P3059] [P2055] [P2056] [P2057] [P2060] [P2085] [P2086] [P2119] [P2093] [P1234] [P2109] [P1068] [P2114] [P2120] [P2142] [P3223] [P2144] [P2145] [P2146] [P2147] [P1958] [P2150] [P2151] [P2152] [P2153] [P2296] [P2155] [P2157] [P2158] [P2159] [P2160] [P2371] [P2164] [P2168] [P2173] [P1650] [P2175] [P2178] [P1524] [P2183] [P2184] [P2197] [P2215] [P2216] [P2217] [P2659] [P2218] [P2219] [P2220] [P2874] [P2221] [P3161] [P2234] [P2245] [P2254] [P2257] [P1237] [P2258] [P2260] [P2902] [P2261] [P2272] [P2278] [P2279] [P1564] [P2280] [P2285] [P2286] [P2068] [P2290] [P1384] [P2292] [P2294] [P2609] [P2296] [P2303] [P1372] [P2305] [P2312] [P2314] [P2315] [P3306] [P2317] [P3109] [P2318] [P2319] [P2320] [P2321] [P2322] [P2324] [P2325] [P3398] [P2328] [P2331] [P2334] [P2677] [P2340] [P3300] [P2341] [P2354] [P2371] [P2375] [P2387] [P2402] [P2344] [P2403] [P3421] [P2414] [P3195] [P2444] [P3116] [P2446] [P2447] [P3498] [P2456] [P2458] [P2460] [P2463] [P2497] [P2466] [P2467] [P2468] [P2469] [P2470] [P2471] [P2472] [P2473] [P2475] [P2476] [P2479] [P2392] [P2480] [P3427] [P2483] [P2485] [P2753] [P2486] [P1015] [P2487] [P2491] [P3177] [P2495] [P2500] [P2501] [P2502] [P2171] [P2503] [P1626] [P2505] [P2507] [P2508] [P1906] [P2511] [P2034] [P2512] [P2513] [P2515] [P1682] [P2516] [P3258] [P2518] [P3169] [P2519] [P2521] [P3547] [P2522] [P2953] [P2533] [P2234] [P2536] [P2539] [P2540] [P2542] [P2544] [P3157] [P2566] [P2141] [P2568] [P2569] [P2571] [P3168] [P2572] [P2573] [P2577] [P2579] [P2584] [P2587] [P3473] [P2589] [P2590] [P1876] [P2592] [P2593] [P1458] [P2596] [P2597] [P2598] [P3144] [P2600] [P2602] [P2604] [P2539] [P2605] [P2607] [P2611] [P1409] [P2612] [P1864] [P2613] [P1185] [P2615] [P1010] [P2617] [P2619] [P1998] [P2620] [P2624] [P2627] [P3015] [P2633] [P2634] [P2657] [P2661] [P2664] [P2947] [P2668] [P2678] [P2679] [P2680] [P2703] [P2704] [P2709] [P2711] [P2719] [P2725] [P2740] [P2742] [P2743] [P2266] [P2744] [P2747] [P2754] [P2756] [P2757] [P2759] [P2761] [P3434] [P2762] [P2763] [P2628] [P2764] [P2363] [P2765] [P2766] [P2770] [P2178] [P2774] [P1026] [P2783] [P2792] [P2822] [P3300] [P2824] [P2825] [P2827] [P2831] [P1229] [P2839] [P3005] [P2850] [P1257] [P2852] [P2886] [P2900] [P2936] [P1990] [P2944] [P1124] [P2973] [P2986] [P1732] [P3038] [P1365] [P3041] [P3047] [P3067] [P2799] [P3092] [P2250] [P3118] [P2868] [P3121] [P3129] [P3153] [P3154] [P3157] [P3158] [P3165] [P3166] [P3168] [P3171] [P1570] [P3172] [P3173] [P3174] [P3175] [P3177] [P3178] [P3181] [P3183] [P3194] [P3185] [P3187] [P3188] [P1295] [P3190] [P3191] [P1995] [P3193] [P3194] [P3195] [P2491] [P3196] [P3197] [P3198] [P3199] [P3200] [P3201] [P3203] [P2316] [P3204] [P3205] [P3206] [P3209] [P1357] [P3211] [P1489] [P3214] [P3215] [P3216] [P2878] [P3221] [P2364] [P3222] [P2941] [P3223] [P3364] [P3224] [P3225] [P2793] [P3226] [P3227] [P2889] [P3228] [P3230] [P3231] [P1854] [P3232] [P2588] [P3233] [P2223] [P3235] [P3236] [P3237] [P3238] [P3239] [P3240] [P3468] [P3241] [P3242] [P3243] [P2424] [P3244] [P1583] [P3245] [P3246] [P3247] [P3250] [P3251] [P1104] [P3254] [P1346] [P3255] [P1551] [P3258] [P3261] [P3264] [P3265] [P2171] [P3266] [P3270] [P3273] [P3275] [P3325] [P3285] [P3288] [P3292] [P3293] [P3295] [P3296] [P2004] [P3297] [P3300] [P3301] [P3302] [P3305] [P3307] [P2830] [P3309] [P1966] [P3311] [P3312] [P3313] [P3317] [P1192] [P3318] [P3320] [P1588] [P3321] [P3324] [P3342] [P3327] [P3511] [P3329] [P3330] [P3332] [P3336] [P3338] [P3343] [P3345] [P3346] [P3348] [P3349] [P2983] [P3350] [P3354] [P3355] [P3356] [P3357] [P3358] [P1112] [P3360] [P3184] [P3365] [P1242] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P2637] [P3371] [P2980] [P3372] [P1195] [P3373] [P2858] [P3374] [P3375] [P1505] [P3376] [P1657] [P3377] [P3378] [P3379] [P2661] [P3380] [P3406] [P3381] [P2330] [P3382] [P3383] [P3384] [P2582] [P3385] [P3386] [P2104] [P3387] [P2051] [P3388] [P3389] [P2040] [P3390] [P3391] [P3402] [P3403] [P3412] [P3425] [P3434] [P1991] [P3444] [P1549] [P3455] [P3457] [P3459] [P3465] [P3466] [P3469] [P3478] [P3479] [P3488] [P3502] [P3514] [P3515] [P1981] [P3516] [P3521] [P3522] [P3523] [P3524] [P3527] [P1176] [P3530] [P3543] [P3544] [P3547] [P3553] [P3565] [P3567] [P3573] [P3598] [P3104] [P3600] [P3601] [P2328] [P3602] [P3620] [P3621] [P3622] [P3623] [P1650] [P3627] [P1150] [P3628] [P3630] [P3267] [P3638] [P3639] [P3644] [P2356] [P3646] [P2411] [P3648] [P3649] [P3450] [P3653] [P2592] [P3676] [P3684] [P3687] [P3690] [P3698] [P3700] [P3701] [P1683] [P3702] [P3068] [P3703] [P3268] [P3704] [P2415] [P3705] [P3721] [P3722] [P3723] [P3724] [P3726] [P3740] [P3747] [P3750] [P3757] [P3760] [P3762] [P2861] [P3763] [P1209] [P3768] [P3773] [P3102] [P3781] [P2666] [P3784] [P3794] [P3121] [P3796] [P3799] [P2368] [P3801] [P3803] [P2515] [P3804] [P3805] [P2883] [P3806] [P3807] [P2765] [P3808] [P3809] [P2535] [P3810] [P1146] [P3811] [P1332] [P3812] [P3824] [P3825] [P3826] [P3830] [P3833] [P2707] [P3834] [P3835] [P3063] [P3844] [P3269] [P3852] [P3865] [P2654] [P3899] [P3919] [P3920] [P3941] [P3942] [P3943] [P3948] [P3950] [P3951] [P2636] [P3952] [P3953] [P2922] [P3956] [P2565] [P3958] [P3959] [P3960] [P3962] [P3966] [P3967] [P2474] [P3975] [P3232] [P3976] [P3978] [P3980] [P3989] [P1155] [P3998] [P1213] [P4001] [P4002] [P4003] [P4004] [P4005] [P4007] [P4009] [P4012] [P4013] [P4014] [P3008] [P4015] [P2204] [P4016] [P4022] [P2308] [P4026] [P1491] [P4027] [P4031] [P4032] [P4033] [P4035] [P1400] [P4036] [P4037] [P4040] [P4042] [P4047] [P4049] [P4050] [P4051] [P4052] [P1566] [P4053] [P1371] [P4055] [P4061] [P4064] [P2252] [P4069] [P4070] [P2448] [P4072] [P4074] [P1250] [P4081] [P4091] [P1365] [P4092] [P1897] [P4093] [P3071] [P4094] [P3405] [P4097] [P4098] [P4099] [P4100] [P4101] [P4103] [P1775] [P4105] [P4107] [P4111] [P3266] [P4114] [P4115] [P2154] [P4121] [P4123] [P4126] [P4128] [P4130] [P4131] [P3317] [P4133] [P3340] [P4137] [P1147] [P4138] [P4139] [P4140] [P4142] [P4143] [P4145] [P1901] [P4148] [P4149] [P4151] [P4155] [P4156] [P1805] [P4163] [P4165] [P4166] [P1770] [P4168] [P4169] [P4170] [P4172] [P3355] [P4173] [P4174] [P4175] [P4176] [P1606] [P4178] [P4180] [P4183] [P4191] [P2800] [P4196] [P3158] [P4198] [P1614] [P4199] [P4201] [P1822] [P4202] [P4204] [P4205] [P1401] [P4206] [P4207] [P4208] [P2384] [P4211] [P4213] [P4219] [P2086] [P4220] [P4221] [P4233] [P4234] [P4238] [P3282] [P4239] [P4240] [P4243] [P2718] [P4244] [P4245] [P2806] [P4246] [P3132] [P4247] [P4248] [P3442] [P4249] [P3215] [P4250] [P4252] [P4254] [P1431] [P4258] [P4279] [P2846] [P4280] [P4281] [P4283] [P4284] [P4285] [P1458] [P4287] [P3214] [P4289] [P4290] [P4291] [P4292] [P3121] [P4294] [P4296] [P1531] [P4297] [P1327] [P4298] [P1862] [P4299] [P4301] [P4303] [P4308] [P2063] [P4309] [P2470] [P4313] [P4314] [P4318] [P4322] [P4336] [P4338] [P4345] [P3347] [P4357] [P2752] [P4358] [P4363] [P2952] [P4382] [P4383] [P4389] [P2694] [P4390] [P4398] [P4403] [P4409] [P4410] [P1875] [P4412] [P4424] [P3041] [P4425] [P4426] [P4427] [P3028] [P4428] [P1950] [P4429] [P1958] [P4433] [P4436] [P1728] [P4437] [P4438] [P4451] [P1875] [P4454] [P4455] [P4456] [P4457] [P4458] [P4459] [P4460] [P1022] [P4461] [P4462] [P2652] [P4463] [P4467] [P3486] [P4468] [P2878] [P4469] [P4471] [P4475] [P4491] [P2538] [P4492] [P2024] [P4493] [P4494] [P1760] [P4495] [P4501] [P4512] [P3054] [P4516] [P2489] [P4517] [P4518] [P4525] [P4526] [P4529] [P4536] [P4537] [P4539] [P4542] [P2762] [P4543] [P4546] [P4547] [P4548] [P2639] [P4549] [P4555] [P3402] [P4557] [P4558] [P3273] [P4559] [P4560] [P4561] [P4562] [P1483] [P4563] [P4565] [P4566] [P4570] [P4577] [P4578] [P4579] [P4585] [P4587] [P4588] [P4589] [P1076] [P4590] [P4591] [P1793] [P4592] [P3352] [P4593] [P4597] [P4606] [P1791] [P4609] [P4630] [P2068] [P4631] [P3204] [P4632] [P3308] [P4643] [P1837] [P4646] [P4647] [P4648] [P4649] [P4654] [P4678] [P4698] [P1419] [P4705] [P2617] [P4707] [P4716] [P3112] [P4717] [P1003] [P4718] [P2451] [P4719] [P1023] [P4720] [P4721] [P4723] [P4724] [P4725] [P1741] [P4726] [P4727] [P4735] [P4745] [P4751] [P1471] [P4752] [P4753] [P4754] [P4755] [P4756] [P4762] [P4768] [P4769] [P4770] [P4774] [P4777] [P4779] [P2870] [P4781] [P4782] [P4783] [P4823] [P2574] [P4827] [P3524] [P4841] [P2099] [P4859] [P4878] [P4884] [P4885] [P4887] [P4897] [P3092] [P4898] [P4899] [P1065] [P4900] [P1281] [P4902] [P4916] [P4917] [P2043] [P4921] [P3150] [P4925] [P2941] [P4926] [P4927] [P3199] [P4931] [P4934] [P1298] [P4935] [P4942] [P4943] [P1693] [P4944] [P4948] [P4980] [P5019] [P5020] [P5021] [P2278] [P5022] [P2003] [P5023] [P5024] [P5025] [P5044] [P1393] [P5050] [P5055] [P1407] [P5056] [P5107] [P3477] [P5158] [P5170] [P5171] [P5172] [P5179] [P1420] [P5205] [P5206] [P1306] [P5212] [P5216] [P5219] [P5224] [P5227] [P5234] [P5236] [P5245] [P5264] [P5265] [P5273] [P5277] [P2356] [P5280] [P5354] [P2696] [CF13C] [CF17E] [CF19E] [CF25E] [CF28D] [P1018] [CF37E] [CF45G] [CF79D] [P3090] [CF97C] [CF101D] [P2566] [CF125E] [CF140E] [CF147B] [P1319] [CF156D] [CF165E] [CF183D] [CF191D] [CF208E] [CF209C] [P1706] [CF235C] [CF245H] [P3533] [CF248E] [P2275] [CF258D] [CF264D] [CF285E] [CF321E] [CF333E] [P3330] [CF375C] [CF409F] [CF418D] [CF429E] [P1283] [CF434D] [CF438E] [P2818] [CF449D] [CF452F] [CF484E] [CF487E] [CF508D] [CF526G] [CF527E] [P3232] [CF528D] [CF535E] [CF543E] [CF547D] [CF549F] [P1246] [CF553C] [CF553E] [P1985] [CF567F] [P2568] [CF570D] [CF576E] [P1721] [CF578D] [CF582E] [CF600E] [CF611H] [CF613D] [CF618F] [CF623E] [P1505] [CF632A] [P2288] [CF662C] [CF666E] [P2040] [CF671D] [P2979] [CF700E] [CF702F] [CF708E] [CF710F] [P1838] [CF715B] [CF715C] [CF715E] [P1626] [CF718C] [CF720A] [P2909] [CF723E] [CF725G] [CF731E] [CF734E] [P1682] [CF734F] [CF739E] [CF750F] [CF757F] [CF757G] [CF765F] [CF772D] [CF788B] [CF794E] [P1742] [CF799E] [CF802C] [CF809C] [CF809D] [P3117] [CF809E] [CF813E] [CF815D] [CF817F] [CF833B] [P1169] [CF833D] [CF833E] [CF850E] [P2172] [CF850F] [P1797] [CF868F] [CF875D] [CF875F] [CF888E] [CF888G] [CF891C] [CF891E] [P1217] [CF896C] [CF903G] [CF906E] [CF908D] [P1991] [CF908G] [CF912E] [P2074] [CF914G] [CF917D] [P1037] [CF923E] [CF932E] [CF932G] [CF938G] [P3252] [CF940A] [CF940B] [P2827] [CF940C] [CF940D] [CF940E] [CF940F] [CF949D] [CF954I] [CF960G] [CF961F] [CF961G] [P3080] [CF981H] [CF985G] [P1600] [CF993E] [P3272] [CF995F] [CF997C] [CF1009F] [CF1038E] [CF1045B] [CF1045C] [CF1045G] [CF1045I] [CF1060C] [CF1060D] [CF1060E] [P1682] [CF1063A] [P3017] [CF1063B] [P3548] [CF1063C] [CF1082F] [CF1096E] [P3344] [CF1096F] [CF1096G] [CF1097D] [CF1097E] [CF1097F] [P1369] [CF1097G] [CF1098E] [CF1100F] [CF1103D] [CF1110A] [P3322] [CF1110B] [P1252] [CF1110C] [P2697] [CF1110D] [P1726] [CF1110E] [P2312] [CF1110F] [P1828] [CF1110G] [CF1110H] [CF1111D] [CF1111E] [CF1120C] [P1087] [CF1137C] [P2553] [CF1137D] [P2315] [CF1137E] [CF1137F] [SP375] [SP1811] [SP1812] [SP1825] [SP2666] [P1806] [SP2829] [SP2939] [SP3105] [P1398] [SP7155] [SP7258] [SP7586] [SP8073] [SP8222] [P1855] [SP9070] [P2891] [SP10628] [SP10707] [SP11469] [SP11470] [P1815] [SP16549] [SP16580] [SP20173] [P1865] [SP20174] [SP22343] [SP34096] [P2361] [AT1983] [AT2000] [P1450] [AT2004] [AT2046] [P2272] [AT2063] [AT2064] [P2196] [AT2134] [AT2164] [P3385] [AT2267] [P3478] [AT2294] [P2229] [AT2303] [AT2304] [P1702] [AT2305] [AT2307] [AT2342] [AT2364] [AT2370] [AT2396] [AT2533] [AT2535] [P2924] [AT2539] [P2260] [AT2541] [P1000] [AT2557] [AT2558] [P1256] [AT2567] [AT2689] [AT3557] [AT3611] [AT3617] [P2095] [AT3634] [AT3687] [UVA1265] [UVA11998] [P2800] [UVA12538] [P1123]
统计数据非实时更新。

签名

n久没更的博客

cnblogs

csdn

Orz

$$yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{yyb^{{yyb}^{{yyb}^{yyb^{...}}}}}}}}}}}}}}}}}$$

专门打比赛的小号

不要ban掉啊QAQ

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。