U47894 ElevenX

    • 744提交
    • 226通过
    • 7.6K排名
  • 用户 ID47894
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-07-02 17:37

博客

难易度统计

尚无评定 4
入门难度 40
普及- 77
普及/提高- 37
普及+/提高 15
提高+/省选- 35
省选/NOI- 18

统计数据非实时更新。

通过题目

[CF1098A] [CF1099C] [P2758] [CF1099F] [CF1151A] [CF1151B] [CF1205A] [CF1205B] [CF1206A] [CF1206B] [P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1006] [P1007] [P1008] [P1012] [P1014] [P2876] [P1025] [P1028] [P1161] [P1030] [P1031] [P1035] [P2163] [P1036] [P1042] [P1045] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1051] [P1055] [P1056] [P1057] [P1059] [P1060] [P1063] [P3142] [P1067] [P1068] [P2916] [P1072] [P1075] [P2806] [P1076] [P1713] [P1082] [P1083] [P1085] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P1093] [P2784] [P1094] [P2058] [P1095] [P1097] [P1100] [P1102] [P1106] [P1434] [P1115] [P1137] [P2201] [P1144] [P2756] [P1147] [P1227] [P1149] [P1151] [P1162] [P1177] [P3252] [P1179] [P1208] [P1216] [P1219] [P1800] [P1220] [P1223] [P1226] [P1230] [P1258] [P1259] [P1144] [P1273] [P1276] [P1281] [P1618] [P1303] [P1305] [P1307] [P2394] [P1308] [P1405] [P1309] [P1238] [P1313] [P1328] [P1334] [P1337] [P1339] [P1348] [P2197] [P1359] [P1372] [P1737] [P1402] [P1407] [P1420] [P2850] [P1421] [P1422] [P1423] [P1425] [P1426] [P1427] [P1615] [P1428] [P1440] [P3361] [P1464] [P1478] [P1480] [P1482] [P1631] [P1546] [P1551] [P1554] [P1563] [P1567] [P1579] [P1583] [P1590] [P1601] [P2946] [P1605] [P2397] [P1616] [P1618] [P1628] [P1634] [P1636] [P2088] [P1706] [P1134] [P1731] [P1739] [P1781] [P1801] [P1850] [P1989] [P1855] [P1865] [P1876] [P1612] [P1880] [P1886] [P1888] [P3435] [P1908] [P1909] [P2298] [P1914] [P1919] [P1939] [P1969] [P2521] [P1980] [P2555] [P1981] [P1996] [P2010] [P2058] [P2118] [P2141] [P2142] [P1408] [P2192] [P2239] [P2243] [P2251] [P3294] [P2299] [P2303] [P2341] [P2064] [P2384] [P3555] [P2503] [P2574] [P1383] [P2580] [P1086] [P2626] [P2634] [P2661] [P2669] [P2670] [P2624] [P2671] [P2672] [P2338] [P2676] [P2678] [P2681] [P1791] [P2695] [P2704] [P2725] [P1844] [P2740] [P2822] [P2827] [P2831] [P2911] [P2145] [P2912] [P2925] [P1088] [P2955] [P3070] [P3366] [P3367] [P3369] [P2918] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P2085] [P3374] [P3375] [P1329] [P3376] [P3378] [P2601] [P3379] [P3383] [P3384] [P3386] [P3388] [P3390] [P3469] [P3478] [P3627] [P3650] [P3340] [P3742] [P2069] [P3758] [P3834] [P2301] [P3865] [P3871] [P3879] [P3920] [P1687] [P3951] [P3954] [P1792] [P3955] [P3956] [P3957] [P1059] [P3958] [P3959] [P1571] [P4178] [P4281] [P2380] [P4290] [P4779] [P4910] [P4967] [P5017] [P2207] [P5019] [SP1] [P1699] [UVA529] [UVA589] [P1132]
统计数据非实时更新。

签名

Screw you guys!I‘m going home!

BZOJ

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。