U49453 zlym

    • 1.2K提交
    • 195通过
    • 6.6K排名
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-07-13 10:11

Ta的洛谷博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1006] [P1007] [P1008] [P2894] [P1009] [P1010] [P1011] [P1012] [P1266] [P1014] [P1318] [P1017] [P1657] [P1019] [P1020] [P1028] [P1029] [P1031] [P1035] [P1924] [P1036] [P1042] [P1044] [P1045] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1051] [P1055] [P2378] [P1056] [P1059] [P1060] [P1063] [P3387] [P1067] [P1068] [P2473] [P1071] [P1186] [P1075] [P1076] [P2398] [P1077] [P1166] [P1080] [P1085] [P1086] [P1087] [P1089] [P1090] [P1091] [P1291] [P1093] [P3411] [P1094] [P2704] [P1096] [P1098] [P1106] [P2385] [P1115] [P1116] [P1118] [P2366] [P1125] [P1134] [P1135] [P1140] [P1141] [P1149] [P1150] [P3418] [P1151] [P1162] [P1164] [P1395] [P1177] [P1179] [P1182] [P1200] [P1027] [P1203] [P3172] [P1217] [P3090] [P1219] [P1220] [P1223] [P1226] [P1238] [P1255] [P1875] [P1276] [P1303] [P1307] [P1308] [P1309] [P1316] [P1319] [P1328] [P1348] [P1372] [P2948] [P1387] [P1403] [P1416] [P1420] [P3273] [P1421] [P1422] [P2173] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P1797] [P1427] [P1428] [P1433] [P1434] [P1288] [P1443] [P1407] [P1464] [P1545] [P1478] [P2866] [P1482] [P1508] [P1534] [P1538] [P3009] [P1540] [P1541] [P1553] [P1852] [P1554] [P1567] [P1579] [P1583] [P1678] [P1597] [P1598] [P1486] [P1601] [P2232] [P1605] [P1614] [P2659] [P1615] [P1616] [P1512] [P1618] [P1634] [P1706] [P1720] [P1739] [P3120] [P1754] [P1760] [P2524] [P1765] [P1774] [P1781] [P1789] [P2960] [P1802] [P3118] [P1816] [P2571] [P1862] [P1865] [P1873] [P2170] [P1886] [P1888] [P1908] [P1914] [P1438] [P1918] [P1927] [P1958] [P1969] [P1980] [P1981] [P1996] [P2058] [P1076] [P2089] [P2104] [P2686] [P2118] [P1759] [P2119] [P2141] [P2142] [P2847] [P2181] [P2192] [P2722] [P2239] [P1865] [P2240] [P2347] [P2388] [P2440] [P2563] [P2626] [P2639] [P2669] [P2676] [P2695] [P2799] [P2849] [P1049] [P2871] [P2911] [P2945] [P2955] [P3150] [P3366] [P3066] [P3367] [P1104] [P3371] [P3378] [P3383] [P3650] [P3903] [P3951] [P3954] [P4160] [P4296] [P4325] [P1291] [P4702] [P5015] [P5016] [P2224] [P5017] [P3079] [P5018] [P1841] [P5019] [P1557] [CF1A]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 53
普及- 87
普及/提高- 40
普及+/提高 10
提高+/省选- 5

统计数据非实时更新。

签名

洛谷今日说法

加粉巨晚的我的怀念,望今日说法重新崛起!

欢迎加入今日说法崛起规划群,群聊号码:796948913 希望今日说法崛起的请加入这个讨论群

CF784E Twisted Circuit :)

emm

orz

dij第一次打模板,发现模板题是需要优化的?

终极神贴:

点击查看更多...