U49866 龙之吻—水货

    • 4.6K提交
    • 1.1K通过
    • 192排名
  • 用户 ID49866
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-07-16 21:13

博客

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 149
普及- 187
普及/提高- 113
普及+/提高 61
提高+/省选- 186
省选/NOI- 319
NOI/NOI+/CTSC 61

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1057] [AT1205] [AT1550] [AT2084] [AT2496] [AT265] [AT2705] [AT3516] [AT3595] [AT3675] [AT3727] [AT3730] [AT3847] [P2637] [AT3874] [AT3879] [P3105] [AT3908] [P3410] [AT663] [AT700] [P2818] [AT783] [AT794] [CF1023F] [CF1025D] [CF1031A] [P3040] [CF1031B] [CF1031C] [P2231] [CF1031D] [CF1037D] [CF1045G] [CF1064A] [CF1064B] [CF1106E] [CF1131A] [CF1131B] [CF1131C] [P1784] [CF1131D] [CF1131F] [CF1145A] [CF120F] [CF123E] [CF128B] [P3413] [CF141E] [P3011] [CF149D] [CF161D] [CF16A] [CF209C] [CF226D] [P2681] [CF229B] [CF245H] [CF24D] [CF280D] [CF282A] [CF285E] [CF300A] [CF334B] [CF33B] [CF35D] [P1144] [CF393A] [P2712] [CF407B] [P1941] [CF407C] [CF409F] [CF436E] [CF438E] [CF44B] [P1976] [CF455B] [CF486E] [P2306] [CF487C] [P3351] [CF49A] [CF4A] [P3124] [CF500C] [CF520A] [P2145] [CF526F] [P3073] [CF538F] [CF546A] [P2792] [CF580A] [CF582B] [CF597C] [CF598E] [CF59A] [CF601A] [P2138] [CF609E] [CF617E] [CF618B] [P2887] [CF618C] [CF641E] [CF659D] [CF665E] [CF689C] [CF696B] [CF708C] [CF721C] [P1079] [CF757F] [CF758D] [CF76A] [CF785B] [P1100] [CF786B] [P1939] [CF78C] [CF7D] [CF821D] [P2721] [CF825E] [P2638] [CF827D] [P1660] [CF827E] [CF840D] [P2332] [CF862B] [CF865D] [CF895C] [CF896C] [CF898A] [CF899A] [P1511] [CF903A] [CF903B] [CF914D] [CF915E] [CF919D] [CF922A] [CF937A] [CF954A] [CF954D] [CF95C] [CF961A] [P3208] [CF96A] [CF976A] [P3337] [CF976B] [CF976C] [CF986B] [CF997E] [P3465] [P1000] [P1001] [P1697] [P1002] [P1415] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1012] [P2975] [P1014] [P1015] [P3453] [P1017] [P1158] [P1019] [P1639] [P1020] [P1024] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1902] [P1031] [P1032] [P2805] [P1033] [P1035] [P1036] [P1037] [P1040] [P1042] [P1027] [P1044] [P1671] [P1046] [P2875] [P1047] [P1708] [P1048] [P1049] [P1051] [P3242] [P1055] [P1871] [P1056] [P1057] [P1059] [P1060] [P1062] [P1063] [P2690] [P1064] [P1569] [P1065] [P2194] [P1066] [P1067] [P1068] [P1071] [P1072] [P1973] [P1073] [P1074] [P1075] [P1078] [P1675] [P1079] [P1807] [P1080] [P2939] [P1081] [P2245] [P1082] [P1083] [P1084] [P1085] [P1086] [P1087] [P1088] [P1035] [P1089] [P1090] [P1091] [P1049] [P1093] [P1094] [P3081] [P1095] [P1097] [P1098] [P1099] [P1100] [P1902] [P1101] [P2287] [P1102] [P2538] [P1104] [P1106] [P1109] [P1111] [P2490] [P1113] [P1115] [P1116] [P1117] [P1118] [P2221] [P1120] [P1125] [P1595] [P1129] [P3214] [P1134] [P1138] [P3091] [P1140] [P1412] [P1141] [P1142] [P3356] [P1143] [P1144] [P1836] [P1145] [P1146] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P2247] [P1152] [P1156] [P1157] [P1161] [P1162] [P1164] [P1145] [P1168] [P1177] [P1179] [P1181] [P1184] [P1187] [P1190] [P1192] [P2474] [P1196] [P1197] [P3319] [P1198] [P2072] [P1200] [P1201] [P1202] [P1203] [P1489] [P1205] [P1206] [P1208] [P1214] [P1533] [P1215] [P1216] [P1217] [P1218] [P1219] [P1222] [P1223] [P3230] [P1226] [P1746] [P1233] [P1515] [P1247] [P1143] [P1251] [P1255] [P1259] [P1268] [P2173] [P1276] [P1602] [P1278] [P1280] [P1291] [P1294] [P1296] [P1297] [P1140] [P1303] [P2752] [P1304] [P1305] [P1306] [P1307] [P1308] [P1309] [P2758] [P1311] [P1312] [P1313] [P1314] [P2558] [P1315] [P1316] [P1219] [P1317] [P1319] [P1320] [P3187] [P1321] [P1731] [P1328] [P1269] [P1330] [P1333] [P1905] [P1337] [P1339] [P1541] [P1341] [P2918] [P1345] [P1346] [P1348] [P1351] [P1352] [P1361] [P1363] [P1365] [P1477] [P1368] [P1372] [P1378] [P2140] [P1379] [P2723] [P1381] [P1387] [P1393] [P3172] [P1400] [P1403] [P1407] [P1417] [P1420] [P1421] [P1422] [P3110] [P1423] [P1424] [P1425] [P1626] [P1426] [P1427] [P1428] [P1433] [P1942] [P1434] [P2493] [P1435] [P1439] [P1440] [P1441] [P1443] [P1686] [P1447] [P1449] [P2095] [P1450] [P2242] [P1451] [P1452] [P1454] [P1456] [P1462] [P3015] [P1464] [P1465] [P2818] [P1466] [P1378] [P1469] [P2442] [P1473] [P1301] [P1478] [P1480] [P1220] [P1482] [P1483] [P1484] [P1486] [P3223] [P1488] [P1494] [P3242] [P1496] [P1498] [P1501] [P1506] [P1986] [P1508] [P1513] [P1514] [P1515] [P1516] [P1525] [P1975] [P1527] [P1528] [P1529] [P1533] [P1534] [P1540] [P1541] [P1542] [P1546] [P1547] [P1548] [P1550] [P2332] [P1551] [P1552] [P3543] [P1553] [P1554] [P1923] [P1563] [P1567] [P1568] [P2422] [P1571] [P1579] [P3508] [P1582] [P1928] [P1583] [P1587] [P1590] [P1991] [P1591] [P1596] [P2746] [P1597] [P2012] [P1598] [P1931] [P1600] [P1601] [P1301] [P1603] [P1604] [P1605] [P1608] [P1610] [P1761] [P1614] [P1615] [P2184] [P1616] [P1617] [P1618] [P1626] [P1627] [P1628] [P1631] [P1634] [P1644] [P1931] [P1646] [P3371] [P1652] [P1659] [P1664] [P1683] [P1691] [P2997] [P1705] [P1706] [P1712] [P1720] [P1721] [P2784] [P1723] [P2034] [P1724] [P1725] [P1726] [P1727] [P1731] [P2327] [P1736] [P1737] [P1247] [P1739] [P1746] [P1748] [P1765] [P2047] [P1772] [P1774] [P1781] [P2435] [P1784] [P3452] [P1789] [P1792] [P1801] [P2016] [P1803] [P1808] [P1460] [P1810] [P1816] [P1824] [P1829] [P1745] [P1830] [P1850] [P1832] [P1835] [P1838] [P3206] [P1847] [P2974] [P1850] [P1851] [P1855] [P1858] [P1861] [P2758] [P1862] [P3022] [P1865] [P1866] [P1867] [P1876] [P1877] [P1879] [P1768] [P1880] [P1885] [P1886] [P3289] [P1887] [P1888] [P1896] [P1897] [P1429] [P1900] [P1903] [P1908] [P1909] [P1912] [P2801] [P1913] [P1914] [P1916] [P1917] [P1918] [P1053] [P1919] [P3259] [P1927] [P1685] [P1936] [P1939] [P1941] [P1954] [P1955] [P1957] [P1958] [P2134] [P1962] [P1965] [P1966] [P1382] [P1967] [P1969] [P1970] [P1972] [P2374] [P1980] [P2817] [P1981] [P3549] [P1984] [P1985] [P1991] [P2943] [P1993] [P1994] [P1996] [P1287] [P1999] [P2003] [P1232] [P2005] [P2006] [P2014] [P2023] [P2024] [P2026] [P2035] [P1985] [P2036] [P2327] [P2038] [P3032] [P2039] [P2042] [P2043] [P2044] [P2047] [P2048] [P2050] [P2056] [P2386] [P2059] [P2061] [P3078] [P2068] [P2073] [P2718] [P2074] [P2077] [P1809] [P2084] [P3106] [P2085] [P2748] [P2089] [P2097] [P2098] [P1525] [P2110] [P2361] [P2114] [P2120] [P2134] [P1091] [P2141] [P1417] [P2142] [P2144] [P2847] [P2146] [P2147] [P2149] [P2150] [P2151] [P1526] [P2152] [P2158] [P1795] [P2168] [P2914] [P2171] [P2519] [P2172] [P2174] [P1603] [P2178] [P3438] [P2181] [P2186] [P2192] [P2197] [P2221] [P2224] [P2231] [P2234] [P2240] [P2241] [P2332] [P2256] [P2257] [P2261] [P2278] [P1128] [P2286] [P2290] [P2296] [P2297] [P2311] [P1422] [P2312] [P2318] [P1990] [P2320] [P2324] [P2329] [P1323] [P2330] [P2336] [P2340] [P2341] [P2342] [P1321] [P2344] [P2347] [P2350] [P2354] [P3299] [P2356] [P2132] [P2360] [P1942] [P2368] [P2369] [P2375] [P2387] [P1773] [P2393] [P2394] [P2408] [P2415] [P2421] [P3390] [P2429] [P1957] [P2444] [P3306] [P2447] [P3431] [P2463] [P2473] [P2479] [P1154] [P2480] [P1672] [P2482] [P2485] [P2181] [P2486] [P1324] [P2490] [P1129] [P2491] [P2495] [P2502] [P2584] [P2503] [P2504] [P2505] [P2516] [P2522] [P2524] [P2525] [P2550] [P2183] [P2562] [P1578] [P2563] [P2567] [P2568] [P2571] [P2572] [P2580] [P2590] [P1975] [P2597] [P2553] [P2598] [P2602] [P2607] [P2609] [P2610] [P2611] [P2613] [P2615] [P1262] [P2617] [P1431] [P2624] [P3533] [P2626] [P2098] [P2627] [P2633] [P2634] [P2637] [P2639] [P2640] [P2646] [P2647] [P2651] [P2657] [P2660] [P2661] [P2562] [P2666] [P2669] [P1078] [P2670] [P2676] [P2677] [P3250] [P2678] [P2679] [P2680] [P1709] [P2681] [P2683] [P2689] [P2880] [P2692] [P1811] [P2693] [P3173] [P2695] [P2189] [P2704] [P1242] [P2705] [P2708] [P2719] [P2722] [P2735] [P3320] [P2736] [P3382] [P2742] [P2746] [P2756] [P1125] [P2757] [P2759] [P3007] [P2762] [P2774] [P2153] [P2785] [P2793] [P2788] [P2316] [P2799] [P1320] [P2805] [P2541] [P2812] [P2813] [P2814] [P2822] [P1466] [P2824] [P2827] [P2831] [P2850] [P2662] [P2852] [P2853] [P2858] [P2744] [P2860] [P2863] [P2865] [P3060] [P2870] [P2871] [P2507] [P2880] [P1135] [P2889] [P1540] [P2891] [P2899] [P2907] [P2911] [P2749] [P2918] [P2921] [P2945] [P2947] [P2952] [P2953] [P2243] [P2955] [P2956] [P2958] [P2978] [P3009] [P3234] [P3029] [P3273] [P3076] [P3085] [P1330] [P3104] [P1210] [P3150] [P3152] [P3157] [P3166] [P3168] [P3171] [P3158] [P3172] [P3178] [P3179] [P2300] [P3181] [P1167] [P3183] [P3302] [P3185] [P3188] [P3194] [P3195] [P3198] [P1738] [P3199] [P3201] [P3203] [P2429] [P3219] [P3224] [P3226] [P2660] [P3227] [P3232] [P3238] [P3239] [P3243] [P3258] [P1794] [P3265] [P3275] [P3292] [P3294] [P1399] [P3304] [P3312] [P3033] [P3321] [P3498] [P3322] [P2060] [P3324] [P3327] [P3393] [P3332] [P1943] [P3333] [P3335] [P2515] [P3336] [P3338] [P3343] [P3346] [P3353] [P3355] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P2758] [P3370] [P1550] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P3379] [P3380] [P3381] [P3382] [P2829] [P3383] [P1598] [P3384] [P3385] [P1844] [P3386] [P3387] [P3388] [P2255] [P3389] [P1518] [P3390] [P2482] [P3391] [P1568] [P3396] [P3402] [P3455] [P2947] [P3478] [P3480] [P3501] [P3522] [P3527] [P3530] [P3565] [P3567] [P3594] [P3602] [P3411] [P3620] [P3628] [P3630] [P1287] [P3645] [P3649] [P3664] [P3672] [P3687] [P1849] [P3690] [P3693] [P3704] [P3535] [P3708] [P2049] [P3717] [P3723] [P3732] [P3741] [P3742] [P3745] [P3746] [P3747] [P3749] [P2269] [P3750] [P3758] [P3763] [P3768] [P3773] [P3796] [P3797] [P3799] [P3802] [P2681] [P3803] [P3804] [P3805] [P3806] [P3807] [P3808] [P3809] [P3810] [P3811] [P2756] [P3812] [P3822] [P3823] [P3825] [P3113] [P3826] [P3829] [P3831] [P1539] [P3834] [P1308] [P3835] [P3865] [P3085] [P3870] [P3908] [P3912] [P3919] [P3926] [P3935] [P2027] [P3951] [P3952] [P3953] [P2348] [P3954] [P3955] [P3958] [P3498] [P3959] [P3960] [P1825] [P3965] [P3966] [P3973] [P3975] [P1082] [P3978] [P3980] [P3984] [P4001] [P1686] [P4014] [P4022] [P1731] [P4033] [P4035] [P4039] [P1829] [P4042] [P2281] [P4043] [P4051] [P2115] [P4057] [P4070] [P2122] [P4077] [P1354] [P4094] [P3517] [P4100] [P2196] [P4107] [P4111] [P4122] [P3539] [P4126] [P2510] [P4136] [P1487] [P4137] [P4139] [P4141] [P4145] [P4148] [P3243] [P4149] [P1281] [P4151] [P4168] [P3021] [P4169] [P4173] [P4174] [P4177] [P4178] [P4195] [P4197] [P4199] [P4205] [P4206] [P2019] [P4213] [P4219] [P4230] [P4238] [P4246] [P4248] [P4284] [P4287] [P4295] [P4298] [P4301] [P4302] [P4304] [P4305] [P4306] [P2658] [P4310] [P4312] [P4313] [P4316] [P4318] [P4322] [P4323] [P4325] [P2114] [P4326] [P4327] [P4336] [P2628] [P4341] [P2353] [P4348] [P4363] [P4364] [P4390] [P4393] [P4413] [P1135] [P4414] [P4430] [P4445] [P2014] [P4450] [P4475] [P4491] [P1398] [P4512] [P4516] [P3173] [P4525] [P4526] [P3107] [P4537] [P1660] [P4541] [P3212] [P4542] [P1850] [P4549] [P2870] [P4550] [P1163] [P4553] [P4554] [P4555] [P4559] [P3339] [P4568] [P4574] [P1566] [P4587] [P4588] [P4613] [P4615] [P4620] [P1370] [P4702] [P3243] [P4703] [P4710] [P3546] [P4711] [P4712] [P4713] [P4716] [P4717] [P4718] [P4719] [P4721] [P4725] [P3389] [P4726] [P4735] [P4737] [P4752] [P4753] [P4768] [P4770] [P4774] [P4777] [P4779] [P4781] [P4782] [P1418] [P4783] [P4819] [P1915] [P4841] [P4843] [P4850] [P1977] [P4859] [P4867] [P3528] [P4868] [P4884] [P1352] [P4912] [P1495] [P4915] [P4930] [P1811] [P4942] [P4956] [P1927] [P4994] [P4995] [P5015] [P1824] [P5019] [P5020] [P2234] [P5021] [P5022] [P5043] [P1845] [P5056] [P5059] [P2889] [P5082] [P5091] [P5092] [P3171] [P5097] [P2391] [P5157] [P5159] [P5160] [P1823] [P5180] [P5205] [P2828] [P5236] [P5238] [P5239] [P2960] [P5245] [P5248] [P5269] [P5270] [P1906] [P5271] [P5283] [P5290] [P5315] [P3198] [P5343] [P5358] [P5361] [P5363] [P5412] [SP1] [P1095] [SP10264] [P1970] [SP10570] [SP10628] [SP11414] [P1522] [SP15569] [SP1716] [SP1811] [SP1812] [SP1837] [SP20174] [SP2021] [SP212] [SP25784] [P2553] [SP2713] [P2162] [SP27561] [P2347] [SP297] [SP3105] [SP3267] [SP4060] [P2755] [SP4191] [P2403] [SP5971] [SP6256] [SP7258] [SP7586] [SP8093] [SP8222] [SP8549] [SP9722] [UVA10529] [UVA10929] [UVA11021] [UVA11462] [P2563] [UVA11762] [UVA1608]
统计数据非实时更新。

签名

我就算因为指针RE,TLE,MLE也绝对不会用数组版的高级数据结构!

(一个被指针洗脑的蒟蒻

emacs是这世界上最吼的编辑器!

我的 Emacs 配置文件

flag :

NOIP400+或者进了省队就cos帕秋莉

然后就NOIP就打了439 QwQ

AC is dear to me,but dearer still is WA! 我好菜啊

我好菜啊

pc端

一个毒瘤的gay大佬

一个神一样的大佬

一个大傻帽DSM(数据结构大师)

一个和操作系统一样神的人

一个超神的人

一个好可爱想抱走的小姐姐!

一个特别菜的蒟蒻

安利博客

安利一波自己的博客

继续安利博客

沉迷于东方,无法自拔。

da✩ze!

不仅沉迷于东方,还正在被缘之空洗脑。

我觉得我已经没法抢救了...

访客数量:

表情包

小事记录:

4.21 在通过提高历练地一半后终于通过了普及练习场。

5.22 手贱的自己在添加图片的时候吧空间搞砸了。

7.30 AC600祭

8.5 开始PY祭

2018.8.15 东方21周年祭

2018.9.18 918祭,勿忘国耻,振兴OI

2018.9.23 ACの666祭!

2018.10.19 AC700祭!

2018.10.20 为啥初赛还不出分QwQ!

2018.11.30 学业水平考试RP++!

2018.12.18 沉迷于lisp无法自拔QAQ!

2019.3.2 AC⑨00祭~~~

2019.3.23 月赛 $rank5$ 祭。

个人计划 :

$2018$年不退役。(因为如果我退役了,我们基房就没有蒟蒻了) (已完成)

$2019$ 年争取去参加NOI(这样我就成为全国第一个参加NOI蒟蒻了!) (至少现在进队了 QwQ)

随机大法好

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。