U50131 又又大柚纸

    • 2.6K提交
    • 766通过
    • 2.4K排名
  • 用户 ID50131
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-07-18 22:53

博客

难易度统计

入门难度 15
普及- 53
普及/提高- 90
普及+/提高 62
提高+/省选- 242
省选/NOI- 285
NOI/NOI+/CTSC 19

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1001] [P1003] [P1004] [P2508] [P1006] [P2692] [P1007] [P1008] [P1020] [P1026] [P1028] [P1267] [P1035] [P2743] [P1036] [P3134] [P1040] [P1043] [P1284] [P1046] [P1047] [P1048] [P3340] [P1049] [P1052] [P1056] [P1057] [P1059] [P1060] [P1063] [P1064] [P1069] [P2316] [P1072] [P1073] [P1074] [P1081] [P1082] [P3435] [P1083] [P1084] [P3008] [P1085] [P1089] [P1090] [P2129] [P1091] [P1094] [P3349] [P1095] [P1097] [P1100] [P1103] [P2174] [P1108] [P1110] [P1111] [P1113] [P1119] [P1120] [P3178] [P1122] [P1125] [P1127] [P1129] [P2130] [P1130] [P1131] [P1133] [P1134] [P2246] [P1136] [P2971] [P1137] [P3257] [P1140] [P1157] [P1144] [P1156] [P1157] [P3424] [P1158] [P1169] [P1759] [P1174] [P1175] [P2416] [P1186] [P1194] [P1195] [P1196] [P1197] [P3321] [P1198] [P1206] [P3396] [P1216] [P1218] [P1220] [P1223] [P3241] [P1226] [P1230] [P3478] [P1244] [P1250] [P1260] [P1262] [P1266] [P1268] [P1903] [P1270] [P1272] [P2049] [P1273] [P1279] [P1280] [P1282] [P2911] [P1288] [P1290] [P1294] [P1173] [P1297] [P2240] [P1303] [P1306] [P2761] [P1308] [P1309] [P1312] [P1313] [P1324] [P1330] [P1331] [P1334] [P2782] [P1336] [P2013] [P1339] [P1341] [P1339] [P1346] [P1966] [P1349] [P1433] [P1350] [P1352] [P1353] [P1357] [P1358] [P1359] [P2186] [P1368] [P1373] [P1382] [P1387] [P2695] [P1390] [P1577] [P1395] [P1156] [P1405] [P1414] [P3336] [P1415] [P1421] [P1422] [P1423] [P1937] [P1425] [P1127] [P1427] [P1435] [P1436] [P1438] [P1439] [P2442] [P1440] [P1441] [P1445] [P1009] [P1447] [P1450] [P2848] [P1451] [P1452] [P1454] [P1455] [P1461] [P1462] [P1474] [P1481] [P1484] [P1486] [P1489] [P1494] [P1703] [P1495] [P3162] [P1498] [P1501] [P1504] [P1505] [P1508] [P1509] [P1514] [P1516] [P1522] [P1525] [P1531] [P1536] [P1540] [P1541] [P1551] [P1552] [P1558] [P1562] [P1564] [P2716] [P1565] [P1569] [P2182] [P1582] [P1583] [P1587] [P1592] [P1593] [P1595] [P1600] [P1601] [P1610] [P1613] [P1621] [P1631] [P1638] [P1640] [P1641] [P1650] [P2273] [P1651] [P2592] [P1679] [P2129] [P1681] [P2917] [P1710] [P2945] [P1712] [P1714] [P1717] [P1719] [P1725] [P2817] [P1726] [P3389] [P1728] [P1734] [P1736] [P1738] [P1757] [P1759] [P1481] [P1768] [P1772] [P1776] [P1782] [P1784] [P1793] [P1794] [P1799] [P1800] [P1706] [P1801] [P1803] [P1816] [P2116] [P1821] [P2561] [P1823] [P1828] [P1829] [P1833] [P1266] [P1843] [P2336] [P1848] [P1850] [P2222] [P1855] [P1857] [P2379] [P1858] [P1868] [P1877] [P1879] [P3201] [P1880] [P1886] [P2295] [P1891] [P2628] [P1892] [P1896] [P1901] [P1903] [P1908] [P1920] [P1930] [P1934] [P1497] [P1937] [P2108] [P1939] [P1941] [P1576] [P1944] [P1733] [P1951] [P2435] [P1955] [P3350] [P1962] [P1966] [P3372] [P1967] [P2447] [P1972] [P2967] [P1975] [P1979] [P1992] [P1993] [P1996] [P2002] [P2014] [P3141] [P2015] [P2229] [P2016] [P2018] [P2023] [P2024] [P2029] [P2032] [P2042] [P2044] [P2045] [P2046] [P1061] [P2047] [P2182] [P2048] [P2051] [P2661] [P2053] [P2059] [P2066] [P2318] [P2094] [P2102] [P3125] [P2113] [P2114] [P2121] [P1801] [P2122] [P1309] [P2125] [P2550] [P2134] [P2247] [P2137] [P2146] [P2147] [P2148] [P3122] [P2149] [P3447] [P2150] [P2933] [P2152] [P2155] [P3438] [P2158] [P1379] [P2163] [P2640] [P2168] [P1260] [P2170] [P2173] [P2178] [P2184] [P2188] [P2345] [P2193] [P2195] [P2197] [P2215] [P2220] [P3354] [P2221] [P2233] [P2234] [P2251] [P2252] [P2960] [P2257] [P2669] [P2258] [P1798] [P2260] [P2261] [P2745] [P2265] [P2694] [P2279] [P2285] [P2286] [P3169] [P2292] [P1133] [P2296] [P3510] [P2303] [P2312] [P1769] [P2336] [P2340] [P2350] [P3393] [P2352] [P2359] [P3341] [P2362] [P2375] [P2387] [P1719] [P2389] [P2392] [P2398] [P2403] [P2408] [P2414] [P2424] [P2426] [P2183] [P2433] [P2439] [P2446] [P2447] [P1560] [P2463] [P2473] [P3361] [P2474] [P2479] [P2480] [P2485] [P1623] [P2486] [P1911] [P2490] [P1842] [P2495] [P2498] [P1947] [P2505] [P2511] [P2512] [P2513] [P2515] [P2520] [P2521] [P2522] [P2042] [P2533] [P2536] [P2542] [P2543] [P2563] [P2564] [P2567] [P2572] [P2577] [P2585] [P2590] [P2592] [P2596] [P3344] [P2597] [P2599] [P2523] [P2601] [P2602] [P2850] [P2607] [P2617] [P3477] [P2618] [P2567] [P2624] [P2627] [P2629] [P1910] [P2633] [P2634] [P2642] [P1305] [P2647] [P2656] [P2380] [P2657] [P2659] [P2400] [P2661] [P2676] [P2677] [P1600] [P2678] [P1576] [P2680] [P1203] [P2688] [P2698] [P2704] [P3035] [P2709] [P1154] [P2722] [P2731] [P2736] [P2742] [P2756] [P2758] [P2616] [P2760] [P2761] [P2762] [P2363] [P2763] [P2764] [P2768] [P2765] [P2770] [P2772] [P2774] [P2782] [P2801] [P2805] [P2807] [P1714] [P2813] [P2822] [P2824] [P2825] [P2827] [P2692] [P2831] [P1341] [P2835] [P2860] [P1392] [P2863] [P2866] [P1883] [P2874] [P2881] [P1816] [P2884] [P2886] [P2474] [P2896] [P1758] [P2899] [P2912] [P1001] [P2915] [P2921] [P2939] [P2312] [P2947] [P1738] [P2962] [P2986] [P2996] [P3018] [P3038] [P3052] [P3062] [P3084] [P3266] [P3089] [P3097] [P3116] [P3119] [P1548] [P3121] [P1230] [P3141] [P3157] [P3165] [P1797] [P3166] [P1544] [P3168] [P2230] [P3171] [P3172] [P3178] [P3181] [P3183] [P3079] [P3188] [P3193] [P1943] [P3197] [P3199] [P3200] [P3201] [P1043] [P3203] [P2937] [P3223] [P3224] [P3225] [P1404] [P3227] [P3233] [P3235] [P3239] [P2216] [P3243] [P3244] [P3246] [P2291] [P3250] [P2507] [P3253] [P3254] [P3384] [P3258] [P2451] [P3265] [P3267] [P1978] [P3275] [P3280] [P3287] [P3292] [P3293] [P3311] [P2196] [P3313] [P3321] [P3134] [P3324] [P3327] [P3087] [P3329] [P3332] [P3338] [P1356] [P3355] [P3358] [P1480] [P3366] [P2426] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P1712] [P3378] [P3379] [P3380] [P3381] [P1969] [P3383] [P2854] [P3384] [P3152] [P3385] [P3093] [P3386] [P3387] [P3388] [P3389] [P3454] [P3390] [P3391] [P3396] [P3398] [P3399] [P3400] [P3413] [P3419] [P3431] [P3435] [P2876] [P3436] [P3455] [P1667] [P3459] [P3465] [P3284] [P3467] [P3470] [P3478] [P3480] [P2605] [P3498] [P3501] [P2931] [P3503] [P3507] [P3512] [P3521] [P3522] [P3527] [P3530] [P3531] [P3131] [P3546] [P3564] [P1923] [P3567] [P1443] [P3572] [P3574] [P2584] [P3576] [P1962] [P3588] [P1364] [P3601] [P1904] [P3603] [P3608] [P3616] [P1715] [P3620] [P3623] [P3627] [P3634] [P1366] [P3644] [P3645] [P3651] [P3659] [P2603] [P3660] [P3350] [P3665] [P3667] [P3668] [P3674] [P3690] [P3697] [P1741] [P3698] [P3704] [P2506] [P3705] [P3708] [P3709] [P3722] [P3723] [P3731] [P1474] [P3740] [P3746] [P3749] [P3750] [P3755] [P3322] [P3758] [P3760] [P3763] [P3764] [P3768] [P3786] [P2995] [P3787] [P3513] [P3796] [P3797] [P3800] [P3801] [P3803] [P3804] [P3805] [P3806] [P3807] [P3808] [P3809] [P3810] [P3811] [P2143] [P3812] [P3820] [P3829] [P3831] [P3365] [P3834] [P2706] [P3835] [P3410] [P3846] [P3857] [P3865] [P3868] [P3871] [P3919] [P3924] [P3948] [P3950] [P3951] [P3236] [P3952] [P3953] [P3958] [P2306] [P3959] [P2869] [P3960] [P1039] [P3966] [P3970] [P3975] [P2939] [P3976] [P2133] [P3979] [P2104] [P3988] [P3122] [P4001] [P4012] [P4014] [P3255] [P4015] [P4035] [P4036] [P4043] [P3166] [P4047] [P4051] [P4065] [P4068] [P4070] [P2673] [P4071] [P4081] [P4091] [P2996] [P4094] [P4097] [P2868] [P4098] [P4101] [P4103] [P4108] [P1376] [P4113] [P4114] [P1029] [P4123] [P3525] [P4132] [P4137] [P4139] [P4146] [P1987] [P4147] [P4148] [P2040] [P4149] [P4159] [P3028] [P4162] [P4168] [P4169] [P4171] [P3367] [P4172] [P4173] [P3190] [P4178] [P4180] [P4198] [P4199] [P4206] [P1154] [P4208] [P2286] [P4213] [P1545] [P4216] [P2696] [P4219] [P1875] [P4234] [P4238] [P3038] [P4248] [P4254] [P4279] [P4281] [P4284] [P4290] [P4301] [P2120] [P4305] [P4309] [P2001] [P4315] [P4316] [P2667] [P4317] [P1196] [P4324] [P2211] [P4331] [P4341] [P4357] [P4363] [P1409] [P4364] [P4365] [P4366] [P4375] [P2873] [P4382] [P4390] [P4396] [P4436] [P2176] [P4449] [P4456] [P4461] [P4491] [P1592] [P4525] [P2493] [P4550] [P4553] [P4555] [P2397] [P4556] [P4568] [P1340] [P4570] [P4587] [P4592] [P4602] [P2539] [P4702] [P4735] [P2129] [P4774] [P4777] [P3209] [P4779] [P4782] [P1405] [P4832] [P4834] [P4839] [P1516] [P4841] [P4867] [P4893] [P4894] [P4897] [P4932] [P1992] [P4933] [P4934] [P4937] [P4940] [P1418] [P4941] [P1105] [P4942] [P4994] [P4995] [P4996] [P5019] [P3188] [P5020] [P1685] [P5021] [P5022] [P1789] [P5028] [P1363] [CF24D] [P2546] [CF375D] [CF431A] [P2459] [CF875F] [CF883G] [CF915D] [CF915F] [CF938D] [CF939D] [CF990D] [CF1000C] [CF1025B] [CF1025D] [P3482] [CF1027C] [CF1029C] [CF1037A] [CF1037B] [P3138] [CF1037C] [P3113] [CF1037D]
统计数据非实时更新。

签名

又又是趴着敲代码而穿长衫的唯一的人。他身材很矮小;黝黑脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的五彩斑斓的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。他对人说话,总是满口树套树,教人半懂不懂的。因为他姓又,别人便从描红纸上的“又又大柚纸”这半懂不懂的话里,替他取下一个绰号,叫作又又。又又一到机房,所有敲代码的人便都看着他笑,有的叫道,“又又,你代码又出新Bug了!”他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟烤绿鸟。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你一定又不会写数据结构了!”又又睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白?我前天亲眼见你参加CF div1,被大佬吊着打。”又又便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“写挂不能算不会……写挂!……OIer的事,能算不会么?”接连便是难懂的话,什么“线段树套平衡树”,什么“树状数组套权值线段树”之类,引得众人都哄笑起来:机房内外充满了快活的空气。

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。