U52559 2016gdgzoi471

    • 1.4K提交
    • 380通过
    • 6.5K排名
  • 用户 ID52559
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间2017-08-06 08:39

博客

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 15
普及- 65
普及/提高- 49
普及+/提高 28
提高+/省选- 64
省选/NOI- 131
NOI/NOI+/CTSC 27

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1982] [AT1983] [AT2006] [P1750] [AT2044] [AT2045] [AT2046] [AT2166] [AT2167] [P1348] [AT2172] [AT2173] [AT2268] [P1152] [AT2300] [P1500] [AT2339] [AT2376] [P2677] [AT2389] [AT3526] [P3321] [CF482E] [P1913] [CF631D] [P1001] [P1003] [P1005] [P1006] [P1008] [P1010] [P1012] [P1017] [P1019] [P1020] [P1023] [P1566] [P1025] [P1029] [P2549] [P1030] [P1031] [P1037] [P3102] [P1040] [P1980] [P1042] [P1045] [P1047] [P1048] [P1891] [P1049] [P1050] [P1842] [P1051] [P1052] [P1056] [P1057] [P2483] [P1059] [P2726] [P1060] [P1183] [P1062] [P1063] [P3334] [P1064] [P1066] [P1067] [P1068] [P1070] [P1079] [P1071] [P1075] [P1076] [P2449] [P1077] [P1078] [P1080] [P1081] [P1082] [P1083] [P1084] [P1086] [P1653] [P1087] [P1088] [P2527] [P1090] [P1091] [P1093] [P1094] [P1095] [P1333] [P1098] [P1108] [P1115] [P1118] [P1125] [P1959] [P1135] [P2958] [P1141] [P3402] [P1147] [P1156] [P1160] [P1162] [P3439] [P1164] [P1177] [P1426] [P1181] [P2333] [P1182] [P1192] [P3282] [P1196] [P1198] [P1512] [P1200] [P1201] [P1203] [P3478] [P1208] [P1216] [P2870] [P1219] [P2382] [P1223] [P1226] [P1255] [P1272] [P1280] [P1282] [P1303] [P1305] [P1307] [P1308] [P3532] [P1309] [P1314] [P1315] [P1316] [P1328] [P1339] [P3476] [P1351] [P3464] [P1363] [P1387] [P1403] [P1417] [P1421] [P1892] [P1425] [P1433] [P1434] [P1443] [P1225] [P1447] [P1449] [P1250] [P1478] [P1882] [P1486] [P1494] [P3531] [P1498] [P2081] [P1508] [P1527] [P3462] [P1538] [P1540] [P1541] [P1961] [P1553] [P1583] [P1600] [P1601] [P1052] [P1603] [P1604] [P1605] [P1616] [P1626] [P1629] [P1581] [P1631] [P1646] [P1659] [P2752] [P1661] [P1736] [P1739] [P1781] [P2533] [P1803] [P3532] [P1816] [P1829] [P1850] [P1855] [P1933] [P1877] [P1917] [P1880] [P1903] [P1908] [P1909] [P1919] [P1939] [P1941] [P1966] [P1967] [P1390] [P1969] [P1970] [P1980] [P1981] [P2138] [P1982] [P1983] [P1993] [P1996] [P2010] [P2017] [P2024] [P2042] [P2048] [P2058] [P2110] [P2118] [P2143] [P2141] [P2142] [P2234] [P2147] [P1110] [P2155] [P2158] [P2176] [P2213] [P2214] [P3004] [P2216] [P2234] [P1802] [P2239] [P3447] [P2254] [P1700] [P2257] [P2258] [P2286] [P2296] [P2305] [P2312] [P2322] [P2330] [P2336] [P2911] [P2347] [P2396] [P2375] [P2387] [P2389] [P3486] [P2403] [P2414] [P2444] [P2471] [P2483] [P2485] [P2486] [P2495] [P2768] [P2502] [P2522] [P2650] [P2569] [P2604] [P2617] [P2619] [P2541] [P2633] [P2634] [P2661] [P2668] [P2669] [P2670] [P2671] [P2672] [P2678] [P2679] [P2795] [P2680] [P2694] [P2742] [P2805] [P2818] [P1787] [P2822] [P2827] [P2831] [P3300] [P2852] [P2880] [P2900] [P1823] [P2953] [P2993] [P3170] [P2999] [P3157] [P3168] [P3172] [P2671] [P3178] [P3181] [P3195] [P3203] [P1896] [P3224] [P3233] [P3241] [P1680] [P3242] [P3243] [P3258] [P3263] [P3292] [P3295] [P3370] [P3302] [P2926] [P3306] [P3312] [P3313] [P3320] [P3321] [P3324] [P3327] [P2220] [P3332] [P1672] [P3346] [P3360] [P3366] [P3367] [P3369] [P2944] [P3371] [P3372] [P3045] [P3375] [P3376] [P3379] [P3380] [P1426] [P3383] [P2584] [P3385] [P3386] [P1982] [P3387] [P3388] [P3391] [P2282] [P3415] [P3426] [P3437] [P3455] [P3471] [P2140] [P3472] [P3499] [P3500] [P3527] [P3597] [P3628] [P1403] [P3648] [P2214] [P3649] [P3686] [P2361] [P3690] [P3704] [P3723] [P3740] [P3747] [P3758] [P3444] [P3768] [P3796] [P3803] [P3804] [P1623] [P3805] [P3806] [P3808] [P1596] [P3809] [P3810] [P3812] [P3825] [P3826] [P3831] [P2356] [P3834] [P3292] [P3899] [P3920] [P3951] [P2111] [P3952] [P3076] [P3953] [P1827] [P3954] [P3955] [P2847] [P3956] [P1029] [P3957] [P3958] [P3499] [P3959] [P3960] [P3990] [P2812] [P4027] [P1166] [P4072] [P1961] [P4091] [P4093] [P4115] [P4149] [P4151] [P1625] [P4155] [P4166] [P2888] [P4172] [P4173] [P4175] [P4199] [P4213] [P2085] [P4217] [P4236] [P4237] [P4238] [P4245] [P4248] [P4278] [P3110] [P4292] [P4363] [P4364] [P2468] [P4365] [P4513] [P4514] [P4714] [P1569] [P4719] [P4725] [P4726] [P3550] [P4735] [P1226] [P4755] [P2402] [P4779] [P4782] [P4884] [P3170] [P5019] [P2331] [P5020] [P2766] [P5021] [P1487] [P5022] [P5023] [P2605] [P5024] [P5177] [P5500] [P5560] [P5564] [SP10264] [UVA534] [P1535]
统计数据非实时更新。

签名

该账户已被封禁

封禁原因:恶意占用评测资源,扰乱洛谷社区秩序。

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。