U53062 Anguei

  • 3.4K提交
  • 1.1K通过
  • 37排名
 • 用户类型 管理员
 • 注册时间 2017-08-09 17:24

Ta的洛谷博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P2492] [P1006] [P1007] [P1008] [P1009] [P1012] [P1014] [P3239] [P1015] [P1017] [P2513] [P1018] [P1020] [P1022] [P1024] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1679] [P1031] [P1032] [P1033] [P1901] [P1035] [P1036] [P1037] [P1040] [P1042] [P1276] [P1044] [P1046] [P1531] [P1047] [P1327] [P1048] [P2015] [P1049] [P1969] [P1051] [P1054] [P1055] [P3284] [P1056] [P1057] [P1059] [P1060] [P1694] [P1062] [P3277] [P1064] [P1066] [P1742] [P1067] [P1389] [P1068] [P2873] [P1070] [P1071] [P1072] [P3094] [P1073] [P1074] [P3498] [P1075] [P1078] [P1079] [P1080] [P1082] [P1083] [P1085] [P2017] [P1086] [P2103] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P2460] [P1091] [P1093] [P1096] [P1097] [P1441] [P1099] [P1100] [P1101] [P1102] [P1449] [P1104] [P1107] [P1111] [P2645] [P1113] [P1115] [P1116] [P1118] [P1120] [P2837] [P1125] [P2882] [P1126] [P1134] [P1135] [P1138] [P1778] [P1140] [P1142] [P2975] [P1143] [P2332] [P1144] [P1146] [P1147] [P2410] [P1149] [P1342] [P1150] [P1771] [P1151] [P2623] [P1152] [P1156] [P1161] [P1162] [P1164] [P1165] [P1430] [P1168] [P1177] [P1889] [P1179] [P3158] [P1181] [P1182] [P1540] [P1190] [P1789] [P1192] [P1195] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P2041] [P1208] [P1216] [P1614] [P1217] [P1218] [P3221] [P1219] [P3454] [P1220] [P2180] [P1223] [P1226] [P1801] [P1233] [P2414] [P1242] [P1244] [P1250] [P2533] [P1255] [P1257] [P1258] [P1262] [P1265] [P1268] [P3101] [P1281] [P1303] [P1305] [P1306] [P2785] [P1307] [P1308] [P1313] [P1316] [P1319] [P1320] [P3352] [P1324] [P1328] [P1334] [P3480] [P1339] [P1346] [P1512] [P1347] [P1348] [P2557] [P1349] [P1352] [P1356] [P1363] [P1364] [P1372] [P1387] [P1403] [P1803] [P1407] [P2933] [P1416] [P2633] [P1420] [P1137] [P1421] [P1422] [P2944] [P1423] [P1424] [P1425] [P1667] [P1426] [P2548] [P1427] [P2089] [P1428] [P1430] [P1433] [P1434] [P2237] [P1435] [P3044] [P1440] [P1441] [P1443] [P1523] [P1446] [P2210] [P1449] [P1255] [P1451] [P1455] [P1457] [P1462] [P1463] [P1553] [P1464] [P1469] [P1474] [P1354] [P1478] [P1480] [P1482] [P2810] [P1488] [P1496] [P1498] [P1506] [P1507] [P3370] [P1508] [P1509] [P3240] [P1510] [P1515] [P1516] [P1521] [P1525] [P1653] [P1531] [P1536] [P1540] [P2005] [P1541] [P1543] [P1176] [P1546] [P1152] [P1547] [P1548] [P3461] [P1549] [P1551] [P2206] [P1553] [P1554] [P1560] [P2181] [P1563] [P3352] [P1564] [P1567] [P1346] [P1574] [P1576] [P1577] [P1579] [P1580] [P1386] [P1582] [P2364] [P1583] [P2831] [P1589] [P1590] [P2848] [P1591] [P2135] [P1596] [P1597] [P1598] [P1601] [P1603] [P1605] [P1609] [P2403] [P1613] [P2835] [P1615] [P1616] [P1618] [P1619] [P3212] [P1627] [P1628] [P1631] [P1659] [P1634] [P1638] [P1639] [P2250] [P1641] [P2377] [P1644] [P1652] [P1568] [P1658] [P1664] [P1479] [P1666] [P1668] [P1027] [P1670] [P2276] [P1678] [P1679] [P1691] [P1706] [P1714] [P3330] [P1720] [P2661] [P1725] [P1783] [P1726] [P2429] [P1727] [P1729] [P1731] [P1734] [P1736] [P1073] [P1738] [P1739] [P1743] [P1748] [P1757] [P1760] [P2402] [P1762] [P1765] [P1768] [P1774] [P1781] [P2819] [P1787] [P3068] [P1788] [P1801] [P1802] [P1061] [P1803] [P1148] [P1804] [P1805] [P2873] [P1807] [P1808] [P2910] [P1816] [P1820] [P1821] [P1822] [P1824] [P1828] [P1833] [P1849] [P1850] [P1718] [P1854] [P2022] [P1855] [P1865] [P1869] [P1876] [P1877] [P1879] [P1880] [P2221] [P1886] [P1887] [P2165] [P1888] [P2707] [P1890] [P1892] [P1896] [P1903] [P1908] [P1909] [P1914] [P2850] [P1919] [P1932] [P1939] [P1536] [P1948] [P2012] [P1955] [P1216] [P1958] [P1962] [P1965] [P1966] [P1967] [P1968] [P1020] [P1969] [P1972] [P1980] [P1981] [P3158] [P1982] [P1983] [P2047] [P1984] [P1991] [P1993] [P1994] [P1108] [P1996] [P2002] [P2005] [P2473] [P2006] [P2010] [P2014] [P3272] [P2023] [P1136] [P2024] [P2043] [P2044] [P3280] [P2052] [P2054] [P1650] [P2058] [P2066] [P2068] [P2084] [P2085] [P3424] [P2089] [P2104] [P2114] [P1975] [P2118] [P2123] [P3102] [P2125] [P2220] [P2141] [P2142] [P1768] [P2152] [P2158] [P2075] [P2169] [P2539] [P2181] [P2192] [P2194] [P1308] [P2196] [P3105] [P2197] [P2204] [P3278] [P2211] [P2821] [P2225] [P1645] [P2239] [P2240] [P2243] [P2245] [P2258] [P2256] [P2261] [P1515] [P2264] [P2279] [P1609] [P2280] [P2293] [P1097] [P2294] [P1236] [P2296] [P2303] [P2947] [P2320] [P2327] [P2330] [P2341] [P2346] [P2347] [P2367] [P2388] [P2393] [P2394] [P2397] [P3458] [P2404] [P2415] [P2419] [P2420] [P2424] [P2431] [P2440] [P3526] [P2458] [P2491] [P2630] [P2504] [P1354] [P2512] [P2513] [P1141] [P2515] [P2520] [P2524] [P2525] [P2550] [P2568] [P2569] [P2580] [P1463] [P2583] [P2613] [P2615] [P2621] [P2627] [P2209] [P2641] [P2129] [P2656] [P2657] [P2660] [P2661] [P2663] [P2668] [P2669] [P2670] [P2672] [P2868] [P2676] [P2678] [P2704] [P2708] [P2126] [P2722] [P2727] [P2734] [P2746] [P2969] [P2758] [P2782] [P3056] [P2783] [P1395] [P2788] [P2705] [P2800] [P2812] [P2814] [P2383] [P2820] [P3245] [P2822] [P2850] [P1435] [P2859] [P2863] [P2866] [P2868] [P2871] [P1382] [P2879] [P2880] [P2886] [P2887] [P2893] [P2909] [P2911] [P2199] [P2914] [P1847] [P2921] [P2939] [P2955] [P2979] [P3262] [P2983] [P1080] [P2984] [P2985] [P3004] [P3049] [P3069] [P3307] [P3110] [P3119] [P2099] [P3132] [P1356] [P3150] [P3156] [P3318] [P3173] [P3197] [P3209] [P3214] [P1858] [P3225] [P3243] [P1687] [P3275] [P3353] [P3366] [P2048] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P1715] [P3373] [P3519] [P3374] [P3378] [P3379] [P3382] [P3383] [P3385] [P3386] [P3387] [P3388] [P3390] [P3396] [P3397] [P3020] [P3398] [P3414] [P3469] [P3512] [P3541] [P1223] [P3572] [P3620] [P2891] [P3627] [P1144] [P3717] [P3741] [P3742] [P1864] [P3743] [P1575] [P3750] [P3758] [P3807] [P1974] [P3808] [P3811] [P3825] [P3865] [P1039] [P3871] [P1637] [P3879] [P3884] [P3908] [P3912] [P3916] [P3938] [P2795] [P3951] [P3952] [P1985] [P3954] [P3955] [P2753] [P3956] [P3957] [P3958] [P2603] [P3978] [P3984] [P3985] [P3315] [P3986] [P4016] [P4018] [P4057] [P4071] [P4101] [P1673] [P4122] [P4136] [P4144] [P4145] [P2601] [P4171] [P4180] [P4279] [P4281] [P1087] [P4305] [P4306] [P4316] [P2404] [P4325] [P4326] [P4366] [P4369] [P4393] [P3155] [P4484] [P4543] [P3053] [P4549] [P1338] [P4551] [P2671] [P4568] [P2213] [P4667] [P4702] [P4703] [P4710] [P4752] [P4753] [P4778] [P4779] [P4782] [P4819] [P1101] [P4822] [P4828] [P4829] [P2045] [P4860] [P1686] [P4878] [P3080] [P4884] [P4888] [P4889] [P4921] [P4924] [P4926] [P4931] [P4932] [P4942] [P4994] [P4995] [P5015] [P5019] [P3377] [P5020] [P3148] [P5022] [P3250] [P5081] [CF1A] [P1745] [CF1B] [CF3C] [CF4A] [P2032] [CF6A] [P3278] [CF7C] [CF10D] [CF12A] [CF16A] [CF20C] [P3211] [CF25A] [CF25E] [CF27D] [CF33C] [CF41A] [P1342] [CF45A] [CF47A] [P1675] [CF49A] [P2905] [CF52A] [CF58A] [CF173B] [CF190C] [P3328] [CF245H] [CF372C] [CF383A] [CF409A] [CF409D] [CF409E] [CF409F] [CF409H] [P1585] [CF451E] [CF456B] [CF475B] [CF484A] [P1306] [CF527D] [CF627A] [CF635A] [P2492] [CF656A] [P2908] [CF670C] [CF679A] [P3119] [CF681A] [CF706D] [CF731B] [CF777A] [CF784A] [CF784B] [CF784C] [P3460] [CF784D] [CF784E] [CF784F] [CF784G] [CF839A] [CF911A] [CF915A] [P3101] [CF915B] [CF918A] [P1360] [CF919A] [CF922A] [P1235] [CF922B] [CF922C] [CF933A] [P1098] [CF933B] [P1373] [CF934A] [CF934B] [P1732] [CF938A] [P1526] [CF938B] [CF939A] [CF939B] [CF952F] [P2611] [CF952G] [P1272] [CF978A] [CF978B] [CF978C] [P2260] [CF978D] [CF978E] [CF979A] [P1086] [CF980A] [CF980B] [CF981A] [CF981B] [CF981C] [CF982A] [CF983A] [CF984A] [CF985A] [P3051] [CF985B] [CF986B] [CF987A] [CF987B] [CF987C] [CF988A] [CF988B] [CF988C] [CF989A] [P2658] [CF989B] [P1921] [CF990A] [P1628] [CF991A] [CF991B] [CF991C] [CF991D] [CF992A] [CF992C] [CF993A] [P1321] [CF994A] [P2903] [CF994B] [CF995B] [CF996A] [P2895] [CF996B] [CF997A] [CF997B] [CF998A] [P3187] [CF998B] [CF999A] [CF999B] [CF999C] [P3452] [CF999E] [CF1000A] [CF1000B] [P2528] [CF1003A] [CF1003B] [CF1003C] [CF1003D] [P1624] [CF1004A] [P1208] [CF1004B] [CF1004C] [CF1005A] [CF1005B] [CF1005C] [CF1005D] [CF1006A] [CF1006B] [CF1006C] [P1456] [CF1006E] [CF1006F] [P1183] [CF1007A] [CF1008A] [CF1008B] [P2491] [CF1008C] [CF1009A] [CF1009B] [CF1010A] [CF1010B] [CF1010C] [P3293] [CF1011A] [CF1011B] [P3271] [CF1012A] [P2634] [CF1013A] [P2904] [CF1015A] [CF1015B] [P2792] [CF1015C] [CF1016A] [CF1016B] [P3178] [CF1016C] [P1734] [CF1016D] [CF1017A] [CF1017B] [CF1017C] [P1863] [CF1019B] [CF1020A] [CF1020B] [P1472] [CF1023A] [P3228] [CF1023B] [CF1023C] [CF1023E] [CF1025A] [CF1025B] [CF1025C] [CF1027A] [P2654] [CF1027B] [CF1027C] [P2181] [CF1027D] [CF1028A] [CF1028B] [CF1029A] [CF1029B] [CF1029C] [CF1029F] [CF1030A] [CF1030B] [CF1030C] [P2342] [CF1030D] [P1509] [CF1031A] [P3146] [CF1031B] [CF1031C] [P1039] [CF1033A] [CF1033B] [CF1034A] [P2441] [CF1036A] [P3119] [CF1036B] [CF1037A] [CF1037B] [CF1037C] [CF1037D] [CF1038A] [P2841] [CF1038B] [CF1038C] [CF1039B] [P3441] [CF1041A] [P3361] [CF1041B] [P1881] [CF1042D] [CF1042F] [CF1043A] [CF1043B] [CF1043C] [CF1043D] [CF1045I] [P1929] [CF1046F] [CF1047A] [CF1047B] [CF1051B] [CF1054A] [P1766] [CF1054B] [CF1054C] [CF1057A] [P2663] [CF1057B] [P2801] [CF1059A] [P1877] [CF1059B] [CF1059C] [CF1060A] [CF1060B] [CF1060C] [CF1060D] [CF1060E] [CF1063A] [CF1063C] [CF1064A] [CF1064B] [CF1065A] [CF1065B] [P3463] [CF1065C] [CF1066A] [CF1066B] [CF1066C] [CF1066D] [CF1066E] [CF1067C] [P2621] [CF1068A] [CF1068B] [CF1068C] [CF1070D] [P2495] [CF1070H] [CF1070K] [P2480] [CF1073A] [P2188] [CF1073B] [CF1073D] [SP1] [P3308] [SP2] [SP4] [SP5] [P1688] [SP11] [SP24] [P3058] [SP116] [SP277] [P1395] [SP283] [SP1026] [SP1110] [SP1684] [SP1805] [SP2713] [P2544] [SP2714] [P1707] [SP2853] [P1414] [SP2878] [SP4033] [P3224] [SP4141] [P2067] [SP4354] [P2835] [SP7132] [SP7155] [SP7507] [SP14932] [SP15376] [P1140] [SP15577] [SP22393] [SP27561] [P3192] [AT25] [AT26] [P3439] [AT45] [P2744] [AT53] [AT55] [AT162] [AT169] [AT184] [AT211] [AT215] [AT240] [AT261] [P1991] [AT265] [AT277] [AT314] [AT440] [P1670] [AT504] [P1341] [AT508] [AT654] [AT663] [AT672] [P2903] [AT699] [P2686] [AT700] [AT731] [AT764] [AT769] [AT784] [AT793] [P1356] [AT807] [AT820] [AT832] [P2338] [AT860] [P2680] [AT870] [AT878] [AT886] [AT899] [AT920] [AT953] [AT974] [AT989] [P2366] [AT994] [P2611] [AT998] [P1503] [AT1009] [P3445] [AT1010] [AT1037] [P1393] [AT1058] [AT1059] [AT1065] [AT1088] [P2792] [AT1097] [AT1098] [AT1145] [AT1157] [P3274] [AT1170] [AT1181] [AT1189] [AT1194] [AT1202] [AT1206] [AT1297] [P1959] [AT1313] [P3320] [AT1336] [AT1357] [P3010] [AT1402] [AT1428] [P3423] [AT1444] [AT1476] [P3023] [AT1481] [P3388] [AT1483] [P1907] [AT1511] [AT1576] [AT1711] [AT1741] [AT1774] [AT1789] [AT1805] [P3257] [AT1863] [AT1864] [AT1868] [AT1892] [P3313] [AT1893] [P3125] [AT1930] [P1239] [AT1978] [P1934] [AT1995] [P2793] [AT2001] [AT2017] [P1549] [AT2025] [AT2079] [P1326] [AT2084] [AT2113] [P3206] [AT2128] [P2702] [AT2139] [P1322] [AT2146] [AT2201] [AT2205] [AT2269] [AT2270] [AT2280] [AT2284] [P3522] [AT2320] [AT2343] [P2140] [AT2351] [P1284] [AT2379] [P2555] [AT2391] [AT2392] [AT2442] [P2949] [AT2447] [P1942] [AT2465] [AT2477] [AT2483] [P1157] [AT2489] [P2909] [AT2495] [AT2496] [P1845] [AT2501] [AT2502] [AT2507] [AT2508] [AT2521] [AT2523] [P2670] [AT2554] [P2043] [AT2646] [AT2652] [AT2653] [AT2658] [AT2659] [P3178] [AT2690] [P1650] [AT2823] [AT2825] [AT2826] [P3409] [AT2829] [AT3505] [P2985] [AT3516] [AT3522] [P1627] [AT3523] [AT3529] [P1931] [AT3530] [AT3554] [AT3572] [AT3595] [AT3599] [P3284] [AT3602] [P3103] [AT3626] [AT3674] [AT3693] [P2293] [AT3719] [P2090] [AT3730] [P2623] [AT3732] [P3292] [AT3879] [P1289] [AT3880] [AT3885] [AT3918] [UVA100] [P3296] [UVA129] [UVA136] [UVA272] [P2009] [UVA307] [P3542] [UVA437] [UVA501] [P2199] [UVA514] [P2958] [UVA515] [UVA524] [UVA540] [P2999] [UVA589] [UVA668] [UVA1025] [UVA1103] [UVA1193] [P1243] [UVA1210] [P1144] [UVA1222] [P3536] [UVA1225] [P2096] [UVA1292] [UVA1316] [UVA1330] [UVA1364] [P1623] [UVA1395] [P3469] [UVA1420] [UVA1584] [UVA1585] [UVA1586] [UVA1636] [UVA1637] [UVA1723] [UVA10004] [UVA10006] [P1671] [UVA10055] [UVA10110] [P3200] [UVA10140] [UVA10162] [P1727] [UVA10305] [P3336] [UVA10340] [UVA10369] [P3444] [UVA10474] [P2647] [UVA10491] [UVA10622] [P2631] [UVA10810] [UVA10859] [P3412] [UVA10891] [P3516] [UVA10976] [UVA11059] [UVA11105] [UVA11292] [UVA11300] [UVA11324] [UVA11362] [P2949] [UVA11367] [P2641] [UVA11368] [P2126] [UVA11462] [P1382] [UVA11549] [P3294] [UVA11572] [UVA11624] [P1169] [UVA11729] [UVA11821] [P1752] [UVA12101] [P1455] [UVA12167] [UVA12230] [UVA12325]
统计数据非实时更新。

难易度统计

尚无评定 7
入门难度 224
普及- 227
普及/提高- 193
普及+/提高 108
提高+/省选- 226
省选/NOI- 87
NOI/NOI+/CTSC 14

统计数据非实时更新。

签名

一个非常好的网站 $\color{orange} OIerDb$

洛谷 AC 比较器(求 Star)

代码起手式

图论题画图工具


写过的比较好的几篇题解(按赞同数排序)


通过题目难度统计明细(不包含禁止访问的题目)


大事祭


自制 NOI 词云 (v2.0)


机房里的大佬们


赛史

 • NOIP2016 摸鱼奖
 • NOIP2017 摸鱼奖升级版
 • NOIP2018 已经具备被喂鱼的条件!
点击查看更多...