U53062 Anguei

    • 2.9K提交
    • 800通过
  • 贡献/活跃/积分 1 / 1218 / 5223
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-08-09 17:24

Ta的洛谷博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P3414] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1007] [P1824] [P1008] [P1009] [P3334] [P1012] [P1014] [P1015] [P1017] [P1479] [P1018] [P1020] [P1022] [P1024] [P1025] [P3144] [P1028] [P3020] [P1029] [P1601] [P1030] [P2282] [P1031] [P1032] [P1035] [P1036] [P1042] [P1279] [P1044] [P1046] [P3194] [P1047] [P1048] [P1049] [P1051] [P2096] [P1055] [P1056] [P1057] [P1059] [P1060] [P1436] [P1062] [P1064] [P1067] [P3337] [P1068] [P1070] [P1341] [P1071] [P3223] [P1072] [P1073] [P3035] [P1075] [P2581] [P1078] [P1079] [P1080] [P1082] [P1083] [P1085] [P1086] [P1087] [P1988] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P1093] [P1622] [P1096] [P1100] [P1101] [P1102] [P1104] [P1107] [P1111] [P3378] [P1113] [P3384] [P1115] [P1116] [P1118] [P1616] [P1125] [P1949] [P1126] [P1134] [P1135] [P1138] [P1354] [P1140] [P1142] [P2239] [P1144] [P1146] [P1147] [P1149] [P2130] [P1150] [P1151] [P3549] [P1152] [P1156] [P1161] [P1162] [P1164] [P1165] [P1177] [P1179] [P1181] [P1182] [P1190] [P1192] [P1195] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P1161] [P1208] [P1216] [P1217] [P1218] [P2831] [P1219] [P2563] [P1220] [P1223] [P1226] [P1233] [P1796] [P1244] [P1968] [P1255] [P1257] [P3119] [P1258] [P1265] [P1585] [P1268] [P1281] [P2127] [P1303] [P1305] [P1306] [P1307] [P1308] [P1313] [P2372] [P1316] [P1319] [P2289] [P1320] [P1324] [P1328] [P1334] [P1339] [P1346] [P1347] [P1348] [P1636] [P1363] [P1372] [P1387] [P1403] [P1407] [P1416] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P2475] [P1428] [P1430] [P2818] [P1433] [P1434] [P1435] [P1440] [P2637] [P1443] [P1449] [P1451] [P1455] [P1457] [P1463] [P1425] [P1464] [P1474] [P1478] [P1480] [P1482] [P3004] [P1488] [P1496] [P1498] [P1506] [P1507] [P1508] [P1545] [P1509] [P1510] [P1515] [P2337] [P1516] [P1521] [P1525] [P2904] [P1531] [P3375] [P1536] [P2094] [P1540] [P1541] [P1546] [P1547] [P2173] [P1551] [P3258] [P1553] [P1554] [P1563] [P1567] [P1576] [P1577] [P1579] [P1250] [P1580] [P2139] [P1582] [P1583] [P1589] [P1725] [P1590] [P1591] [P1596] [P2368] [P1597] [P1598] [P1601] [P2981] [P1603] [P1605] [P1609] [P1613] [P1100] [P1615] [P1616] [P1618] [P1619] [P1628] [P1631] [P1634] [P1644] [P1567] [P1652] [P1658] [P1262] [P1664] [P3386] [P1666] [P1670] [P1678] [P1232] [P1691] [P2441] [P1706] [P1714] [P3264] [P1720] [P1725] [P1726] [P1727] [P1016] [P1729] [P2068] [P1734] [P2482] [P1736] [P1694] [P1738] [P1739] [P1743] [P1748] [P1757] [P1760] [P1762] [P1765] [P1774] [P1781] [P1788] [P1488] [P1801] [P1802] [P1803] [P2843] [P1804] [P1807] [P1277] [P1808] [P1816] [P1824] [P2803] [P1828] [P1833] [P1849] [P3493] [P1854] [P1855] [P1865] [P1869] [P1876] [P2414] [P1877] [P1880] [P1886] [P1887] [P1888] [P1892] [P2617] [P1896] [P1983] [P1903] [P1908] [P1909] [P1914] [P1919] [P2640] [P1932] [P1955] [P2088] [P1962] [P2466] [P1965] [P1967] [P1890] [P1968] [P2799] [P1969] [P3226] [P1972] [P1980] [P1981] [P1982] [P1984] [P1994] [P2743] [P1996] [P2005] [P2006] [P2010] [P1652] [P2014] [P2023] [P2024] [P2043] [P2052] [P2058] [P2199] [P2066] [P2068] [P2084] [P2085] [P2089] [P2104] [P2777] [P2118] [P2123] [P2141] [P2142] [P2152] [P2158] [P2169] [P1278] [P2192] [P2194] [P2211] [P2239] [P2167] [P2240] [P1113] [P2256] [P2264] [P2293] [P1221] [P2296] [P3428] [P2320] [P3262] [P2330] [P2341] [P2346] [P2347] [P2367] [P2360] [P2388] [P2393] [P2394] [P2499] [P2397] [P1625] [P2404] [P3447] [P2415] [P2419] [P1695] [P2424] [P2431] [P2865] [P2440] [P2458] [P2474] [P2504] [P2513] [P1407] [P2520] [P2550] [P2580] [P3254] [P2583] [P2613] [P2615] [P2627] [P2641] [P2299] [P2656] [P2660] [P2661] [P2663] [P2668] [P2669] [P1836] [P2670] [P2672] [P1123] [P2676] [P2678] [P2704] [P2708] [P2908] [P2722] [P2023] [P2734] [P1557] [P2746] [P1539] [P2758] [P2782] [P2783] [P2812] [P2814] [P2820] [P2822] [P2863] [P2871] [P3427] [P2880] [P2887] [P2911] [P2921] [P2955] [P2979] [P2983] [P2984] [P2985] [P3004] [P2357] [P3049] [P3069] [P3320] [P3110] [P3119] [P3132] [P3150] [P3173] [P3060] [P3197] [P1384] [P3225] [P3243] [P3353] [P3538] [P3366] [P1403] [P3367] [P3368] [P1287] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P1206] [P3373] [P3374] [P3378] [P2607] [P3379] [P1299] [P3383] [P3385] [P1671] [P3386] [P3387] [P1534] [P3388] [P1117] [P3390] [P3081] [P3397] [P3398] [P3414] [P3469] [P3627] [P3717] [P3741] [P3742] [P3808] [P3091] [P3811] [P1496] [P3865] [P3879] [P3908] [P3912] [P3916] [P1872] [P3951] [P1648] [P3952] [P2938] [P3954] [P3955] [P3956] [P2819] [P3958] [P3978] [P2360] [P3984] [P3985] [P3986] [P4018] [P4057] [P2115] [P4101] [P4122] [P4136] [P2155] [P4144] [P4171] [P2042] [P4279] [P1608] [P4305] [P4306] [P3013] [P4325] [P4326] [P4393] [P4484] [P4549] [P4551] [P3081] [P4702] [P2063] [P4710] [P1112] [P4752] [P4753] [P4779] [P4782] [P4828] [P4829] [P4884] [CF1A] [P3504] [CF1B] [CF3C] [CF4A] [CF6A] [CF7C] [P2084] [CF12A] [CF16A] [CF25A] [CF27D] [CF41A] [CF45A] [CF47A] [P1309] [CF49A] [P2724] [CF52A] [CF58A] [P1767] [CF190C] [P3268] [CF245H] [CF383A] [CF409A] [P3542] [CF409F] [CF409H] [P1210] [CF456B] [P1235] [CF484A] [CF656A] [CF679A] [CF706D] [CF784A] [P2067] [CF784B] [CF784C] [CF784D] [CF784E] [CF784F] [P2829] [CF784G] [P2622] [CF839A] [CF911A] [CF915A] [CF915B] [CF918A] [P1442] [CF919A] [CF922A] [P1318] [CF922B] [CF922C] [CF933A] [CF933B] [CF934A] [CF934B] [CF938A] [P1523] [CF938B] [CF939A] [CF939B] [CF952F] [P2742] [CF952G] [CF978A] [CF978B] [CF978C] [CF978D] [CF978E] [P3161] [CF979A] [CF980A] [CF980B] [CF981A] [CF981B] [P1345] [CF981C] [P3549] [CF982A] [CF983A] [CF984A] [CF985A] [CF985B] [P1588] [CF986B] [CF987A] [CF987B] [CF987C] [CF988A] [CF988B] [P2900] [CF988C] [CF989A] [P1036] [CF989B] [P1999] [CF990A] [CF991A] [CF991B] [CF991C] [CF991D] [P2358] [CF992A] [P1264] [CF992C] [P1990] [CF993A] [CF994A] [P1251] [CF994B] [CF995B] [CF996A] [P3166] [CF996B] [CF997A] [P3141] [CF997B] [CF998A] [P2396] [CF998B] [CF999A] [P2713] [CF999B] [CF999C] [CF999E] [CF1000A] [CF1000B] [CF1003A] [P3139] [CF1003B] [CF1003C] [CF1003D] [CF1004A] [CF1004B] [P1850] [CF1004C] [P2545] [CF1005A] [CF1005B] [CF1005C] [P1236] [CF1005D] [P1379] [CF1006A] [P3043] [CF1006B] [CF1006C] [CF1006E] [CF1007A] [CF1008A] [CF1008B] [CF1008C] [P1554] [CF1009A] [CF1009B] [CF1010A] [CF1010B] [CF1010C] [CF1011A] [CF1011B] [P3532] [CF1012A] [P1521] [CF1013A] [CF1015A] [CF1015B] [CF1015C] [P3308] [CF1016A] [P1476] [CF1016B] [CF1016C] [CF1016D] [P1922] [CF1017A] [CF1017B] [CF1017C] [CF1019B] [CF1020A] [CF1020B] [CF1023A] [P1453] [CF1023B] [CF1023C] [CF1023E] [CF1025A] [P2064] [CF1025B] [P2117] [CF1025C] [CF1027A] [P3241] [CF1027B] [CF1027C] [P3256] [CF1027D] [P3151] [CF1028A] [CF1028B] [CF1029A] [CF1029B] [P1141] [CF1029C] [P1561] [CF1029F] [CF1034A] [CF1036A] [CF1036B] [CF1037A] [P2985] [CF1037B] [CF1037C] [CF1037D] [CF1041A] [CF1041B] [CF1047A] [P1777] [CF1047B] [P3458] [CF1051B] [SP1] [SP2] [SP4] [SP5] [SP11] [SP24] [SP1684] [SP2878] [SP4033] [SP14932] [SP15577] [P2612] [SP27561] [P3005] [AT25] [AT26] [AT45] [AT53] [AT55] [AT162] [P2264] [AT169] [AT184] [AT240] [AT261] [AT265] [AT277] [P2399] [AT314] [P3006] [AT440] [AT504] [AT654] [AT663] [AT672] [AT699] [AT700] [AT731] [P2304] [AT764] [P2828] [AT784] [P2002] [AT793] [AT807] [AT820] [AT832] [AT886] [AT920] [AT953] [P2714] [AT974] [P3115] [AT989] [AT994] [P2932] [AT998] [P1807] [AT1009] [AT1010] [P3545] [AT1037] [AT1058] [P3384] [AT1059] [AT1065] [P1358] [AT1088] [P1470] [AT1097] [AT1157] [AT1170] [AT1181] [AT1189] [AT1202] [AT1206] [AT1297] [AT1313] [AT1357] [AT1428] [P3322] [AT1444] [AT1481] [AT1483] [AT1511] [AT1576] [P3388] [AT1711] [P1768] [AT1741] [P1904] [AT1774] [P1926] [AT1789] [AT1863] [AT1864] [P1519] [AT1868] [AT1892] [P2881] [AT1893] [AT1930] [AT1978] [AT1995] [P2580] [AT2001] [AT2017] [P3218] [AT2025] [P2828] [AT2079] [AT2084] [AT2113] [AT2128] [AT2139] [AT2146] [AT2205] [AT2269] [AT2280] [AT2284] [AT2320] [AT2343] [AT2351] [AT2379] [P1771] [AT2391] [P1281] [AT2392] [AT2447] [P2099] [AT2465] [P3030] [AT2477] [AT2483] [AT2489] [AT2495] [P3186] [AT2496] [AT2501] [AT2502] [AT2507] [AT2508] [P1815] [AT2521] [P2388] [AT2646] [P1084] [AT2652] [P3437] [AT2653] [AT2658] [P1488] [AT2659] [AT2690] [P1069] [AT2823] [P2792] [AT2825] [AT2826] [AT2829] [P3484] [AT3505] [P2927] [AT3516] [AT3522] [AT3523] [AT3529] [P3416] [AT3530] [AT3554] [P1576] [AT3595] [AT3599] [P1814] [AT3602] [AT3626] [AT3674] [AT3693] [P2672] [AT3879] [P1467] [AT3880] [AT3885] [P3299] [AT3918] [P2441] [UVA100] [UVA129] [P2857] [UVA136] [UVA272] [UVA437] [UVA514] [UVA524] [UVA668] [P2797] [UVA1025] [P1811] [UVA1103] [P1795] [UVA1225] [P3071] [UVA1364] [UVA1395] [UVA1420] [UVA1584] [UVA1585] [UVA1586] [UVA10004] [P2286] [UVA10006] [P3453] [UVA10055] [P2949] [UVA10110] [P1541] [UVA10162] [P2985] [UVA10305] [P1626] [UVA10340] [UVA10622] [UVA10891] [UVA10976] [UVA11059] [P1576] [UVA11105] [UVA11292] [UVA11324] [UVA11362] [UVA11368] [P3017] [UVA11462] [P2565] [UVA11624] [P3231] [UVA11729] [UVA12101] [UVA12167] [UVA12325] [P1125]

难易度统计

尚无评定 5
入门难度 205
普及- 207
普及/提高- 156
普及+/提高 75
提高+/省选- 119
省选/NOI- 31
NOI/NOI+/CTSC 2

签名

$\Huge{\text{洛谷 AC 比较器}}$$\Huge{\text{(求 Star)}}$

代码起手式

图论题画图工具


原创 / 改编的一些题(不包含乱搞题)


写过的比较好的几篇题解(按赞同数排序)


通过题目难度统计明细(不包含禁止访问的题目)


大事祭


自制 NOI 词云 (v2.0)


点击查看更多...