U53241 partychicken

    • 3.5K提交
    • 1.1K通过
    • 786排名
  • 用户 ID53241
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-08-10 20:56

博客

难易度统计

尚无评定 2
入门难度 145
普及- 165
普及/提高- 121
普及+/提高 75
提高+/省选- 187
省选/NOI- 313
NOI/NOI+/CTSC 54

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1167] [P1001] [P2228] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1413] [P1007] [P2339] [P1008] [P1009] [P1009] [P1010] [P1011] [P1488] [P1012] [P1014] [P1117] [P1015] [P1016] [P1017] [P1019] [P1020] [P1200] [P1021] [P1023] [P1024] [P1025] [P1218] [P1028] [P1029] [P1912] [P1030] [P1031] [P1032] [P1033] [P1035] [P2200] [P1036] [P1775] [P1037] [P1038] [P1040] [P2175] [P1041] [P1042] [P1043] [P1044] [P1045] [P3075] [P1046] [P1047] [P1048] [P3429] [P1049] [P1016] [P1051] [P1409] [P1052] [P1055] [P1056] [P1057] [P1059] [P1986] [P1060] [P1061] [P1755] [P1062] [P1063] [P1064] [P1067] [P1068] [P1071] [P1072] [P1073] [P3184] [P1074] [P1075] [P1078] [P1201] [P1079] [P1080] [P1104] [P1082] [P1083] [P1085] [P1472] [P1087] [P1088] [P1629] [P1089] [P1090] [P3361] [P1091] [P2339] [P1093] [P1094] [P1095] [P1096] [P3109] [P1097] [P1098] [P1100] [P1603] [P1101] [P1102] [P3413] [P1103] [P1655] [P1104] [P1773] [P1106] [P1678] [P1108] [P1707] [P1109] [P1111] [P1113] [P1115] [P1252] [P1116] [P1661] [P1118] [P1119] [P1120] [P1691] [P1125] [P1126] [P3337] [P1129] [P1130] [P1503] [P1131] [P1134] [P1138] [P2740] [P1141] [P1041] [P1142] [P1144] [P2811] [P1145] [P1146] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P1152] [P1155] [P2284] [P1156] [P1157] [P1160] [P1161] [P1162] [P3207] [P1164] [P1168] [P1169] [P1660] [P1170] [P3005] [P1175] [P1177] [P1179] [P1607] [P1181] [P1184] [P3064] [P1187] [P1431] [P1190] [P2256] [P1191] [P1192] [P1196] [P1197] [P1539] [P1198] [P1199] [P1200] [P1201] [P1039] [P1202] [P1203] [P1204] [P1193] [P1205] [P1214] [P1216] [P1217] [P1218] [P1219] [P2433] [P1220] [P1223] [P1226] [P3187] [P1232] [P1234] [P1239] [P3466] [P1247] [P3499] [P1251] [P1254] [P1255] [P3220] [P1257] [P1258] [P3003] [P1259] [P1262] [P1053] [P1268] [P1273] [P3507] [P1280] [P1282] [P1287] [P2368] [P1288] [P1290] [P2619] [P1294] [P1296] [P2316] [P1303] [P1304] [P3052] [P1305] [P3249] [P1306] [P1307] [P1308] [P1311] [P1313] [P1314] [P1316] [P1317] [P1319] [P1168] [P1320] [P1321] [P1326] [P2210] [P1328] [P1329] [P3218] [P1330] [P2754] [P1333] [P1334] [P1337] [P1339] [P1341] [P1342] [P1731] [P1345] [P1346] [P1348] [P1351] [P1352] [P3077] [P1357] [P2859] [P1359] [P1361] [P1363] [P1365] [P1188] [P1367] [P1368] [P1372] [P1319] [P1378] [P1379] [P1387] [P2128] [P1402] [P1403] [P2396] [P1420] [P1421] [P1422] [P1107] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P2642] [P1427] [P1196] [P1428] [P1433] [P1435] [P1439] [P1440] [P1441] [P1443] [P1449] [P1450] [P1451] [P1452] [P1453] [P1120] [P1455] [P1456] [P2219] [P1463] [P3285] [P1464] [P2650] [P1466] [P1802] [P1469] [P2676] [P1477] [P1723] [P1478] [P1480] [P2898] [P1482] [P2032] [P1484] [P1488] [P1490] [P1566] [P1494] [P1801] [P1496] [P1116] [P1498] [P1501] [P1508] [P1910] [P1510] [P1513] [P1514] [P1515] [P1516] [P1522] [P1417] [P1525] [P1489] [P1531] [P1534] [P1536] [P1538] [P1540] [P1541] [P3163] [P1542] [P1546] [P1548] [P1550] [P1317] [P1551] [P1552] [P1553] [P3348] [P1554] [P1560] [P1563] [P1567] [P1568] [P1370] [P1571] [P1576] [P1579] [P1580] [P1581] [P2852] [P1582] [P1583] [P1590] [P3390] [P1591] [P3555] [P1597] [P1598] [P1601] [P1603] [P1604] [P1605] [P1608] [P1614] [P2234] [P1615] [P1616] [P1845] [P1617] [P1618] [P1090] [P1626] [P1627] [P1628] [P1629] [P1631] [P1634] [P1637] [P1638] [P1640] [P1641] [P1646] [P1652] [P1662] [P1664] [P1678] [P1691] [P1706] [P2672] [P1714] [P2529] [P1720] [P1074] [P1724] [P1476] [P1725] [P3427] [P1726] [P3028] [P1727] [P1729] [P1731] [P1734] [P2766] [P1738] [P1739] [P1748] [P1757] [P1760] [P1765] [P1772] [P1307] [P1775] [P1886] [P1781] [P1784] [P1786] [P1789] [P1792] [P1801] [P3357] [P1802] [P1975] [P1803] [P1810] [P1816] [P1821] [P2495] [P1822] [P1162] [P1824] [P1829] [P1897] [P1830] [P1832] [P3449] [P1835] [P1838] [P2753] [P1843] [P1847] [P1850] [P3106] [P1851] [P3157] [P1855] [P3425] [P1857] [P2810] [P1861] [P1865] [P1866] [P1867] [P3435] [P1876] [P1877] [P1879] [P2427] [P1880] [P1885] [P1886] [P2022] [P1887] [P1557] [P1888] [P1892] [P1208] [P1893] [P1894] [P2564] [P1896] [P3106] [P1897] [P1100] [P1898] [P1220] [P1901] [P1903] [P1908] [P1909] [P1910] [P1466] [P1914] [P1917] [P1811] [P1919] [P1932] [P1936] [P1939] [P1957] [P1962] [P2329] [P1963] [P1965] [P1679] [P1966] [P1967] [P1969] [P1970] [P2732] [P1972] [P1980] [P1981] [P1983] [P2919] [P1984] [P1985] [P2965] [P1989] [P2851] [P1991] [P1993] [P2242] [P1996] [P1999] [P2578] [P2005] [P2006] [P3026] [P2014] [P2016] [P2021] [P2022] [P1588] [P2023] [P2793] [P2024] [P2445] [P2032] [P2036] [P3311] [P2038] [P2039] [P2043] [P2051] [P1949] [P2053] [P2054] [P3448] [P2055] [P2056] [P1502] [P2068] [P2853] [P2073] [P2077] [P2084] [P2085] [P2089] [P3309] [P2106] [P1885] [P2114] [P1458] [P2134] [P2141] [P2142] [P2144] [P2149] [P2151] [P2152] [P1844] [P2153] [P2158] [P2171] [P2172] [P1865] [P2178] [P2181] [P1534] [P2186] [P1869] [P2191] [P2192] [P2193] [P2197] [P2199] [P2351] [P2212] [P2216] [P2221] [P2223] [P2135] [P2234] [P2241] [P2254] [P2257] [P1865] [P2260] [P1333] [P2261] [P2264] [P2279] [P2286] [P2287] [P2821] [P2293] [P2296] [P2297] [P2305] [P2000] [P2311] [P2312] [P2318] [P3010] [P2320] [P3052] [P2323] [P1013] [P2324] [P2327] [P2329] [P2330] [P2336] [P2955] [P2340] [P2341] [P2342] [P2344] [P2347] [P2350] [P1860] [P2356] [P2368] [P2369] [P1760] [P2384] [P2912] [P2393] [P2394] [P2396] [P2397] [P3088] [P2401] [P2408] [P2415] [P2541] [P2416] [P3044] [P2429] [P2434] [P2437] [P2444] [P1871] [P2447] [P2449] [P2463] [P2469] [P2473] [P2476] [P2479] [P2480] [P1085] [P2481] [P1329] [P2482] [P2483] [P2485] [P2486] [P2490] [P3337] [P2494] [P1967] [P2495] [P2987] [P2502] [P2512] [P2515] [P2516] [P2518] [P2522] [P2524] [P2525] [P2061] [P2550] [P2558] [P2079] [P2567] [P2571] [P2572] [P2101] [P2573] [P2577] [P2238] [P2580] [P2589] [P3031] [P2590] [P2597] [P2598] [P2602] [P2604] [P2607] [P2756] [P2609] [P2610] [P2518] [P2611] [P1541] [P2613] [P2615] [P2625] [P2626] [P2633] [P1403] [P2634] [P2636] [P2637] [P2651] [P2657] [P2660] [P2661] [P2666] [P2669] [P2670] [P1106] [P2676] [P2678] [P1291] [P2679] [P2689] [P3296] [P2692] [P2693] [P2847] [P2695] [P2701] [P2704] [P1843] [P2705] [P2708] [P2709] [P2532] [P2713] [P2716] [P1584] [P2719] [P2954] [P2735] [P1496] [P2742] [P2746] [P2747] [P2755] [P2756] [P2757] [P2894] [P2759] [P1805] [P2762] [P2763] [P2765] [P2766] [P2774] [P2783] [P3043] [P2788] [P2799] [P2801] [P2805] [P2812] [P2751] [P2814] [P3028] [P2820] [P2822] [P2824] [P2827] [P2831] [P2846] [P2850] [P2883] [P2852] [P1718] [P2853] [P2858] [P1481] [P2860] [P2863] [P2865] [P2871] [P2878] [P2880] [P2891] [P2899] [P2901] [P2907] [P2908] [P2909] [P3037] [P2911] [P2915] [P1681] [P2921] [P2939] [P3361] [P2953] [P3054] [P2955] [P2956] [P2958] [P1576] [P2966] [P2992] [P3375] [P3028] [P2141] [P3052] [P1539] [P3078] [P2262] [P3085] [P3104] [P1217] [P3119] [P1262] [P3150] [P3152] [P1971] [P3156] [P3157] [P1765] [P3166] [P3171] [P3183] [P3185] [P3195] [P2929] [P3199] [P2827] [P3201] [P3203] [P2261] [P3207] [P2442] [P3214] [P3223] [P3224] [P3232] [P3233] [P3239] [P3241] [P1489] [P3243] [P3265] [P3271] [P2500] [P3275] [P1906] [P3277] [P3285] [P2443] [P3292] [P3295] [P3304] [P3306] [P1846] [P3312] [P1446] [P3320] [P3322] [P3324] [P3327] [P3332] [P1153] [P3333] [P3335] [P3338] [P3343] [P3346] [P3353] [P3355] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P1073] [P3372] [P3373] [P2107] [P3374] [P3375] [P3376] [P1424] [P3377] [P1931] [P3378] [P3379] [P1887] [P3380] [P2107] [P3381] [P3454] [P3382] [P3418] [P3383] [P3384] [P3385] [P3386] [P3387] [P3388] [P2808] [P3389] [P3390] [P3391] [P3393] [P3396] [P3402] [P3414] [P3425] [P1370] [P3455] [P3469] [P1718] [P3476] [P3478] [P2928] [P3480] [P3515] [P3530] [P3531] [P3558] [P3565] [P3503] [P3567] [P1807] [P3587] [P3589] [P3594] [P3599] [P3602] [P2039] [P3605] [P3620] [P3630] [P3631] [P3648] [P1981] [P3649] [P2188] [P3662] [P3672] [P3674] [P3154] [P3687] [P3688] [P2575] [P3690] [P3693] [P3698] [P2312] [P3702] [P3499] [P3704] [P3280] [P3705] [P1787] [P3707] [P1062] [P3717] [P3732] [P3741] [P3742] [P3744] [P3746] [P3749] [P3750] [P1551] [P3756] [P1283] [P3758] [P3094] [P3764] [P3768] [P3786] [P3796] [P3803] [P3804] [P3448] [P3805] [P1998] [P3806] [P3807] [P2090] [P3808] [P3809] [P3810] [P2123] [P3811] [P3812] [P3826] [P3190] [P3829] [P1364] [P3831] [P3834] [P3865] [P3870] [P3883] [P3905] [P3908] [P2277] [P3913] [P2600] [P3914] [P3916] [P3918] [P3919] [P3926] [P3932] [P3934] [P1622] [P3938] [P1876] [P3939] [P3944] [P3946] [P1252] [P3951] [P1596] [P3952] [P2507] [P3953] [P3954] [P3958] [P3959] [P2490] [P3966] [P2922] [P3973] [P3975] [P3978] [P1244] [P3980] [P3984] [P4001] [P4009] [P4014] [P4016] [P4018] [P4022] [P4027] [P4035] [P4039] [P4043] [P4049] [P4051] [P3261] [P4066] [P4069] [P2128] [P4070] [P4072] [P2687] [P4077] [P4093] [P4094] [P4098] [P4103] [P1135] [P4107] [P4111] [P1256] [P4112] [P4126] [P4136] [P4137] [P4141] [P4145] [P4147] [P2173] [P4148] [P4149] [P4151] [P4161] [P4168] [P4169] [P4172] [P4177] [P1647] [P4178] [P3311] [P4180] [P3170] [P4186] [P4195] [P4196] [P4199] [P4205] [P4206] [P2933] [P4213] [P4219] [P2936] [P4230] [P1223] [P4238] [P4248] [P1928] [P4249] [P3181] [P4279] [P4282] [P4284] [P2144] [P4287] [P4298] [P4301] [P3407] [P4305] [P4306] [P1948] [P4310] [P4312] [P4313] [P4316] [P4317] [P3173] [P4318] [P2265] [P4323] [P3243] [P4325] [P1062] [P4326] [P4327] [P4331] [P4333] [P1698] [P4336] [P4341] [P2639] [P4342] [P4363] [P2851] [P4366] [P4377] [P4390] [P1431] [P4393] [P4394] [P4413] [P4414] [P4419] [P1387] [P4423] [P4431] [P4445] [P4461] [P2094] [P4462] [P4475] [P2886] [P4478] [P4484] [P3446] [P4492] [P3171] [P4494] [P2121] [P4516] [P1408] [P4525] [P4526] [P2746] [P4541] [P1200] [P4542] [P1249] [P4543] [P4549] [P4550] [P4553] [P4554] [P3299] [P4555] [P4559] [P4568] [P2803] [P4587] [P1887] [P4589] [P4590] [P3211] [P4595] [P2690] [P4613] [P4616] [P2536] [P4620] [P4702] [P2408] [P4710] [P4719] [P4721] [P4727] [P4752] [P4753] [P4762] [P4777] [P4779] [P2008] [P4782] [P4783] [P3435] [P4822] [P1653] [P4832] [P3545] [P4841] [P4859] [P4867] [P4868] [P4869] [P4884] [P1525] [P4912] [P3089] [P4915] [P2594] [P4930] [P3493] [P4951] [P4956] [P3411] [P5007] [P1899] [P5015] [P5019] [P5022] [P5030] [P1264] [P5056] [P5057] [P5058] [P1970] [P5059] [P1677] [P5082] [P5083] [P5091] [P2561] [P5094] [P2555] [P5098] [P5104] [P5105] [P5172] [P2061] [P5212] [P5216] [P2550] [P5238] [P5239] [P5248] [P5249] [P5367] [CF1A] [CF4A] [CF7D] [P1654] [CF25E] [CF34D] [P3475] [CF35D] [CF36A] [P1474] [CF43A] [CF44B] [CF68A] [CF70A] [CF78C] [CF95C] [CF96A] [P3343] [CF103A] [CF155A] [P2877] [CF226D] [CF280D] [P2852] [CF311B] [CF341D] [CF372B] [CF390A] [CF407E] [CF409F] [P2656] [CF455B] [CF487C] [P1732] [CF520A] [CF526F] [P2201] [CF617E] [CF618B] [CF632A] [CF659D] [CF665E] [P2429] [CF678A] [P1240] [CF697A] [P1697] [CF709A] [CF718C] [CF743C] [CF758D] [CF767C] [CF784E] [CF786B] [CF801A] [CF862B] [CF896C] [CF898A] [CF903A] [CF903B] [CF914D] [CF915E] [CF918A] [CF940F] [CF976A] [CF976B] [CF976C] [CF976E] [CF977A] [CF979E] [CF980A] [CF980B] [CF980C] [P2172] [CF1110E] [P2897] [CF1141A] [SP1] [SP2] [SP4] [SP11] [SP16] [SP212] [P3270] [SP1716] [SP1837] [SP2021] [SP2713] [P1789] [SP3105] [P3294] [SP3267] [P1878] [SP5971] [P3467] [SP6285] [SP7155] [SP7258] [SP8093] [P1438] [SP8222] [SP8549] [SP9070] [SP9948] [P1848] [SP27561] [AT25] [AT53] [AT166] [P2383] [AT265] [AT440] [AT700] [P3188] [AT807] [AT1047] [AT1213] [AT1331] [AT1428] [P2099] [AT2025] [AT2065] [AT2084] [AT2165] [AT2442] [AT2705] [AT3516] [AT3727] [AT3847] [P2999] [UVA10325] [UVA10779] [UVA10902] [UVA11300] [P2331] [UVA11806] [UVA11956]
统计数据非实时更新。

签名

我已经是只废鸡了

$$ \red{2019.4}\;\;\;\;\;\;\;\;\; \large{AFO} $$

并没有复活,号是别人用的。(如果抄题解不要封我QAQ)

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。