U53374 SuperJvRuo

    • 1.4K提交
    • 556通过
    • 788排名
  • 用户 ID53374
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-08-11 19:16

博客

难易度统计

入门难度 70
普及- 96
普及/提高- 76
普及+/提高 41
提高+/省选- 135
省选/NOI- 127
NOI/NOI+/CTSC 11

统计数据非实时更新。

通过题目

[CF120F] [P1941] [CF1A] [P1358] [CF409D] [P1547] [CF409F] [CF455B] [CF577B] [CF580D] [P1429] [CF617E] [P2805] [CF665E] [CF7D] [CF862B] [CF875F] [CF896C] [P1589] [CF915E] [CF95C] [P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1006] [P1007] [P1121] [P1008] [P2106] [P1009] [P2530] [P1010] [P1011] [P1012] [P1014] [P1020] [P3250] [P1023] [P1834] [P1028] [P1030] [P2773] [P1031] [P1032] [P1035] [P1036] [P2705] [P1037] [P1039] [P1040] [P1041] [P1542] [P1042] [P1372] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1051] [P1052] [P1055] [P2468] [P1056] [P1059] [P1060] [P1064] [P1067] [P2879] [P1068] [P1071] [P1072] [P1074] [P1075] [P1079] [P1080] [P1431] [P1082] [P1019] [P1085] [P3213] [P1086] [P1820] [P1087] [P3530] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P1776] [P1093] [P1094] [P1095] [P2635] [P1097] [P3320] [P1098] [P1100] [P1101] [P1108] [P3218] [P1111] [P1262] [P1113] [P2032] [P1116] [P3392] [P1117] [P1118] [P1120] [P1125] [P2489] [P1126] [P1172] [P1131] [P1134] [P2897] [P1138] [P1142] [P1144] [P1147] [P1149] [P3311] [P1150] [P1151] [P1156] [P1162] [P2832] [P1164] [P1169] [P2696] [P1177] [P1179] [P1181] [P1182] [P1183] [P1184] [P1192] [P1196] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P1998] [P1201] [P1202] [P1203] [P2133] [P1205] [P1208] [P2366] [P1216] [P1217] [P1218] [P1219] [P1220] [P1223] [P1226] [P1247] [P1251] [P1268] [P2762] [P1273] [P1280] [P2778] [P1290] [P1296] [P2581] [P1303] [P1305] [P1307] [P1308] [P1963] [P1309] [P1313] [P1315] [P1298] [P1316] [P1328] [P1639] [P1330] [P1337] [P1008] [P1338] [P1339] [P1341] [P3373] [P1345] [P1346] [P1352] [P1354] [P1357] [P1363] [P2032] [P1372] [P1373] [P1378] [P1387] [P3118] [P1397] [P1403] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1751] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P1428] [P1433] [P1304] [P1434] [P1439] [P1440] [P1443] [P1240] [P1445] [P1449] [P2234] [P1453] [P1456] [P2763] [P1463] [P1464] [P1465] [P1466] [P1473] [P1426] [P1474] [P2521] [P1478] [P3385] [P1480] [P1482] [P2984] [P1486] [P1498] [P1508] [P1516] [P3040] [P1518] [P1522] [P1525] [P1536] [P1537] [P1538] [P3039] [P1540] [P1541] [P3301] [P1546] [P1551] [P1553] [P1554] [P1563] [P1567] [P1579] [P1528] [P1583] [P1012] [P1597] [P1598] [P1601] [P1603] [P1605] [P1613] [P1614] [P2186] [P1616] [P1618] [P1098] [P1627] [P1631] [P1634] [P1401] [P1639] [P3523] [P1641] [P2585] [P1659] [P3295] [P1714] [P1720] [P1725] [P2935] [P1726] [P1731] [P1739] [P1790] [P1742] [P1758] [P1765] [P2784] [P1772] [P1781] [P1801] [P2892] [P1803] [P1816] [P1822] [P1823] [P2609] [P1824] [P3448] [P1830] [P3118] [P1850] [P1301] [P1855] [P1865] [P1324] [P1876] [P1879] [P1880] [P1886] [P1887] [P1888] [P1896] [P1901] [P1908] [P3247] [P1909] [P1482] [P1914] [P1919] [P3026] [P1932] [P1939] [P1941] [P1955] [P1962] [P1965] [P1579] [P1966] [P3325] [P1967] [P1969] [P1970] [P3112] [P1972] [P1980] [P1875] [P1981] [P1983] [P1984] [P1985] [P1991] [P1993] [P1770] [P1996] [P2213] [P2005] [P2013] [P2014] [P2023] [P2024] [P2038] [P3165] [P2046] [P2051] [P2052] [P2055] [P2082] [P2084] [P2085] [P2007] [P2089] [P1007] [P2106] [P2114] [P2118] [P1965] [P2141] [P2142] [P2410] [P2144] [P1477] [P2148] [P2151] [P2231] [P2152] [P2153] [P2158] [P2168] [P2172] [P2177] [P2758] [P2197] [P2234] [P2245] [P2252] [P2261] [P2264] [P2278] [P1596] [P2279] [P2286] [P3519] [P2287] [P2318] [P1505] [P2320] [P1461] [P2324] [P2327] [P2329] [P2330] [P2333] [P2340] [P3257] [P2341] [P2355] [P2356] [P3155] [P2393] [P2394] [P2396] [P2397] [P2414] [P2444] [P1730] [P2455] [P2971] [P2473] [P3250] [P2482] [P2484] [P2486] [P1597] [P2502] [P1010] [P2516] [P2525] [P1678] [P2533] [P2546] [P2550] [P1036] [P2552] [P2571] [P3355] [P2572] [P2574] [P2575] [P2027] [P2577] [P2600] [P2580] [P2590] [P2593] [P2262] [P2596] [P2598] [P2604] [P3081] [P2607] [P2613] [P2491] [P2615] [P2627] [P1657] [P2634] [P2657] [P2661] [P2662] [P2669] [P1890] [P2676] [P2678] [P2680] [P2687] [P3261] [P2689] [P2183] [P2693] [P2699] [P2701] [P2704] [P1951] [P2713] [P1624] [P2722] [P2723] [P2735] [P2736] [P2742] [P1473] [P2747] [P2756] [P2759] [P2763] [P2785] [P1039] [P2787] [P2788] [P2822] [P2831] [P1140] [P2852] [P2860] [P2865] [P2871] [P2872] [P2880] [P3148] [P2890] [P2899] [P2901] [P2922] [P2038] [P2939] [P3141] [P2947] [P2828] [P2955] [P2956] [P2989] [P3150] [P3171] [P3195] [P3050] [P3199] [P3223] [P3224] [P2987] [P3225] [P3243] [P3256] [P3275] [P3277] [P1819] [P3366] [P1121] [P3367] [P2787] [P3368] [P1468] [P3369] [P1194] [P3370] [P3371] [P3372] [P3090] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P3379] [P2704] [P3381] [P1295] [P3382] [P3383] [P3384] [P3465] [P3386] [P3387] [P3388] [P3169] [P3389] [P3528] [P3390] [P3391] [P1640] [P3398] [P3402] [P3530] [P2147] [P3599] [P3631] [P1266] [P3648] [P1363] [P3649] [P3708] [P3106] [P3717] [P3724] [P1836] [P3742] [P3793] [P3796] [P3803] [P1555] [P3805] [P2203] [P3807] [P3808] [P3809] [P3811] [P3812] [P3829] [P3831] [P3834] [P3865] [P3883] [P3899] [P2542] [P3918] [P2957] [P3919] [P3942] [P1548] [P3951] [P3954] [P2387] [P3955] [P3958] [P1147] [P3959] [P3966] [P3968] [P4001] [P4020] [P4035] [P4086] [P4124] [P4136] [P1253] [P4137] [P1611] [P4145] [P4147] [P4157] [P4166] [P3380] [P4171] [P3274] [P4180] [P4205] [P4206] [P2770] [P4207] [P2449] [P4245] [P4279] [P4298] [P4300] [P4305] [P1243] [P4310] [P2516] [P4314] [P1665] [P4324] [P4325] [P4326] [P3448] [P4327] [P4329] [P4330] [P4333] [P4334] [P1414] [P4335] [P4344] [P2493] [P4353] [P1342] [P4355] [P4362] [P2378] [P4363] [P4404] [P2754] [P4405] [P3490] [P4413] [P4414] [P4427] [P4430] [P4445] [P1369] [P4451] [P3521] [P4452] [P4453] [P4462] [P1118] [P4470] [P2949] [P4484] [P4498] [P4499] [P3363] [P4503] [P4514] [P4525] [P4526] [P4549] [P4551] [P4555] [P4560] [P2249] [P4568] [P4682] [P2897] [P4683] [P4702] [P4703] [P4710] [P4711] [P4724] [P4752] [P3445] [P4753] [P4777] [P1833] [P4779] [P4781] [P2870] [P4782] [P4815] [P4828] [P4830] [P4850] [P4860] [P4868] [P1960] [P4884] [P2290] [P4889] [P4894] [P4910] [P4913] [P4915] [P1763] [P4924] [P2033] [P4925] [P4932] [P4933] [P4994] [P1897] [P5019] [P1858] [P5020] [P5022] [P5043] [P3446] [P5044] [P5091] [P3489] [P5315] [P5316] [P5343] [P5367] [P2501] [P5461] [P1382] [SP1] [SP2713] [P2658]
统计数据非实时更新。

签名

有一种 OIer 是 for 从 1 开始的,还有一种 OIer 是 for 从 0 开始的。 

我是第 1 种。

请问我 for 从多少开始?

铁打的VCode,打铁的SuperJvRuo。

NOIp2018退役的哈三中OIer。各位选手在遇到多组数据时一定要注意清数组,即使过了大样例也要注意一下。

QQ:2036363443,加好友请备注省份和姓名

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。