U54214 wucstdio

    • 2.1K提交
    • 645通过
    • 35排名
  • 用户 ID54214
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间2017-08-18 18:25
  • CCF 程序设计能力等级10级 (仅供参考)

博客

成就

CTSC 2019 银牌
APIO 2019 铜牌
WC 2019 铜牌
NOIP提高 2018 一等奖
APIO 2018 铜牌

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 32
普及- 89
普及/提高- 58
普及+/提高 45
提高+/省选- 141
省选/NOI- 200
NOI/NOI+/CTSC 79

统计数据非实时更新。

通过题目

[CF1009F] [CF1043F] [CF1091H] [CF1096D] [CF1097G] [CF1117G] [P2862] [CF1120C] [CF1129B] [P1507] [CF1129C] [P1885] [CF1137A] [CF1137B] [P2338] [CF1137C] [P2152] [CF1137D] [CF1139C] [CF1139D] [CF1139E] [CF1140E] [P2548] [CF1140F] [CF1142A] [CF1142B] [P2723] [CF1142C] [P2771] [CF1142E] [CF1143B] [CF1143C] [P3035] [CF1144F] [P2226] [CF1144G] [P2383] [CF1146C] [CF1146D] [CF1146E] [P1985] [CF1146F] [CF1146H] [P1716] [CF1151D] [CF1151E] [P2487] [CF1151F] [CF1152A] [P1877] [CF1152B] [CF1152C] [P1725] [CF1152D] [CF1152E] [CF1153C] [CF1153D] [CF1153E] [CF1153F] [CF1154C] [CF1154D] [CF1154E] [P2029] [CF1154F] [CF1154G] [CF1155D] [CF1155E] [P1463] [CF1156B] [CF1156C] [P3372] [CF1156D] [P1013] [CF1156E] [CF1156F] [CF1156G] [CF1157A] [P2500] [CF1157B] [CF1157D] [CF1157E] [CF1157F] [CF1157G] [CF1158C] [CF1158D] [CF1165D] [CF1165E] [CF1166A] [P3013] [CF1166B] [CF1166C] [CF1166D] [P1492] [CF1166E] [P1639] [CF1167G] [P3204] [CF1168A] [CF1168B] [CF1168C] [CF1169A] [CF1169B] [P2577] [CF1172A] [CF1172B] [P2191] [CF1172D] [CF1174C] [CF1174D] [CF1174E] [CF1174F] [CF1175B] [CF1175C] [P1870] [CF1175D] [CF1175E] [CF1176B] [CF1176C] [P1039] [CF1176D] [P1799] [CF1176E] [CF1176F] [CF1177A] [P1737] [CF1177B] [CF1179A] [P1884] [CF1179B] [P1139] [CF1179C] [P2936] [CF1180A] [CF1180B] [CF1181B] [P2219] [CF1181C] [CF1181D] [CF1182C] [CF1182D] [P1263] [CF1182E] [P2344] [CF1183D] [P2614] [CF1183E] [P1139] [CF1183F] [P1909] [CF1183G] [CF1183H] [CF1185B] [CF1185D] [CF1185E] [CF1185F] [CF1186C] [CF1186E] [CF1188B] [CF1188C] [CF123E] [CF161D] [CF209C] [CF226D] [CF438E] [CF467C] [CF785E] [P1000] [P1001] [P1649] [P1002] [P1003] [P1004] [P2985] [P1005] [P1006] [P2701] [P1007] [P1008] [P1009] [P3093] [P1010] [P1765] [P1012] [P1014] [P2012] [P1020] [P1025] [P1027] [P1684] [P1028] [P1734] [P1029] [P2049] [P1030] [P1031] [P1035] [P2929] [P1036] [P1040] [P1042] [P3223] [P1046] [P1047] [P2172] [P1048] [P1618] [P1049] [P1051] [P1052] [P1057] [P1058] [P1914] [P1059] [P1062] [P2032] [P1063] [P1064] [P1408] [P1066] [P3400] [P1067] [P2615] [P1068] [P1071] [P1072] [P2861] [P1073] [P1074] [P1079] [P1081] [P1312] [P1082] [P2229] [P1083] [P1085] [P1086] [P1087] [P1089] [P1162] [P1090] [P1091] [P2467] [P1092] [P1093] [P3396] [P1094] [P1095] [P1099] [P2235] [P1101] [P1108] [P1110] [P1111] [P1113] [P1170] [P1115] [P1118] [P2658] [P1119] [P1120] [P1129] [P1131] [P1134] [P1533] [P1137] [P1138] [P1141] [P2717] [P1144] [P1147] [P1149] [P2822] [P1151] [P1156] [P1157] [P1603] [P1162] [P1169] [P1177] [P1179] [P1192] [P1196] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P1058] [P1201] [P1202] [P1203] [P1205] [P1208] [P1216] [P1217] [P1739] [P1219] [P1220] [P1222] [P1226] [P1231] [P1244] [P1247] [P2558] [P1250] [P1251] [P1255] [P3033] [P1265] [P1750] [P1273] [P1286] [P2362] [P1288] [P2506] [P1290] [P1601] [P1303] [P3363] [P1305] [P1307] [P1232] [P1313] [P1314] [P1319] [P1521] [P1328] [P1330] [P1337] [P1339] [P3175] [P1341] [P1342] [P1345] [P1351] [P1352] [P1353] [P1354] [P1355] [P1548] [P1357] [P1363] [P1368] [P1372] [P2819] [P1373] [P1378] [P1379] [P1382] [P3395] [P1387] [P1390] [P1396] [P1403] [P1415] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1425] [P1426] [P1427] [P1433] [P1434] [P1436] [P1438] [P1439] [P1490] [P1440] [P2373] [P1441] [P1443] [P1447] [P1450] [P2288] [P1451] [P3436] [P1459] [P1460] [P2135] [P1462] [P1463] [P2321] [P1464] [P1471] [P1893] [P1478] [P3530] [P1486] [P1494] [P1498] [P2131] [P1501] [P1429] [P1508] [P1514] [P1522] [P1525] [P2143] [P1529] [P1540] [P1541] [P1546] [P1550] [P1552] [P1560] [P1563] [P1567] [P1576] [P1579] [P1583] [P1598] [P1601] [P1290] [P1603] [P1605] [P3156] [P1613] [P1644] [P1616] [P1618] [P1631] [P1634] [P1638] [P1641] [P1712] [P1719] [P1720] [P3525] [P1725] [P1726] [P1739] [P1212] [P1742] [P1781] [P1800] [P2975] [P1801] [P1579] [P1803] [P1495] [P1829] [P1990] [P1850] [P1854] [P1855] [P1856] [P1865] [P1877] [P1879] [P1880] [P1886] [P1888] [P1894] [P1896] [P1901] [P1903] [P1909] [P2286] [P1914] [P3530] [P1919] [P1939] [P1948] [P1962] [P3256] [P1967] [P2824] [P1969] [P1856] [P1972] [P2280] [P1975] [P1983] [P1984] [P3428] [P1991] [P3500] [P1996] [P2010] [P2180] [P2023] [P2024] [P2032] [P2038] [P2042] [P2732] [P2045] [P2048] [P2051] [P3374] [P2053] [P1498] [P2056] [P2057] [P2085] [P2093] [P2114] [P2146] [P2108] [P2147] [P2149] [P2158] [P2327] [P2178] [P2197] [P1358] [P2216] [P2219] [P2351] [P2261] [P2331] [P2264] [P2278] [P2320] [P2327] [P2330] [P2331] [P2335] [P3211] [P2336] [P1233] [P2341] [P2375] [P1373] [P2387] [P2398] [P2402] [P2420] [P2434] [P2215] [P2444] [P2463] [P2467] [P1163] [P2468] [P2482] [P2485] [P2486] [P2491] [P2495] [P2512] [P2513] [P2522] [P2542] [P2246] [P2543] [P2590] [P2392] [P2596] [P2553] [P2602] [P2399] [P2613] [P2146] [P2615] [P2159] [P2617] [P2626] [P2250] [P2633] [P3014] [P2634] [P2235] [P2639] [P2652] [P3510] [P2661] [P2668] [P2671] [P2678] [P1177] [P2679] [P2048] [P2680] [P2698] [P2704] [P2648] [P2709] [P2711] [P2742] [P2746] [P2756] [P2759] [P2761] [P2764] [P2765] [P3504] [P2801] [P2805] [P2119] [P2822] [P2351] [P2824] [P2256] [P2827] [P3218] [P2846] [P2411] [P2852] [P2290] [P2871] [P2880] [P2921] [P2233] [P2936] [P1296] [P2939] [P2945] [P2955] [P3014] [P1701] [P3074] [P2655] [P3084] [P3111] [P3128] [P2817] [P3157] [P1972] [P3168] [P3172] [P1809] [P3175] [P3183] [P3195] [P1982] [P3203] [P3214] [P3390] [P3224] [P1328] [P3246] [P3248] [P3258] [P3261] [P1077] [P3285] [P3298] [P3302] [P3313] [P3320] [P3327] [P1187] [P3332] [P3355] [P3379] [P3366] [P3367] [P3346] [P3368] [P1782] [P3369] [P3252] [P3370] [P3371] [P1234] [P3372] [P3373] [P3374] [P2325] [P3375] [P3376] [P1287] [P3377] [P3378] [P3379] [P3439] [P3380] [P3381] [P2382] [P3382] [P3383] [P3384] [P3386] [P3387] [P2728] [P3388] [P3389] [P3390] [P3391] [P2238] [P3396] [P3402] [P3455] [P3521] [P3605] [P3627] [P2945] [P3628] [P2767] [P3676] [P3690] [P3702] [P3703] [P1793] [P3704] [P3706] [P3709] [P3742] [P1645] [P3750] [P3759] [P3768] [P3773] [P3796] [P3803] [P1233] [P3804] [P1174] [P3805] [P1732] [P3806] [P1016] [P3807] [P2973] [P3808] [P3809] [P3810] [P2910] [P3811] [P1176] [P3812] [P3834] [P3835] [P2502] [P3842] [P2231] [P3865] [P3916] [P3919] [P3920] [P3951] [P3953] [P3954] [P1144] [P3955] [P2589] [P3956] [P3957] [P3958] [P3959] [P3960] [P3978] [P4014] [P1667] [P4015] [P4016] [P1622] [P4051] [P1711] [P4091] [P4127] [P3090] [P4147] [P4149] [P4151] [P4168] [P3430] [P4178] [P4180] [P4213] [P2405] [P4219] [P4238] [P2855] [P4239] [P1646] [P4245] [P4248] [P4315] [P4318] [P4322] [P1052] [P4363] [P4364] [P4473] [P4491] [P2156] [P4512] [P4525] [P4526] [P4548] [P4556] [P4590] [P1527] [P4606] [P4696] [P4717] [P4719] [P4721] [P4724] [P2346] [P4725] [P4726] [P4753] [P4755] [P4768] [P4774] [P3471] [P4777] [P4779] [P3479] [P4781] [P4782] [P4783] [P5019] [P5020] [P5021] [P5022] [P1298] [P5024] [P5050] [P5108] [P2671] [P5158] [P5205] [P2001] [P5236] [P5245] [P5264] [P5265] [P1370] [P5273] [P3044] [P5277] [P5283] [P1709] [P5284] [P5290] [P5319] [P5320] [P5322] [P5323] [P2821] [P5325] [P3529] [P5343] [P3182] [P5358] [P2465] [P5363] [P1929] [P5400] [P5405] [P3343] [P5440] [P5441] [SP10628] [P2006] [SP10707] [SP20173] [SP20174] [P1158] [UVA11292] [UVA11300] [UVA11417] [UVA11424] [UVA11426] [UVA11729]
统计数据非实时更新。

签名

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。