U54825 ysj1173886760

    • 2.9K提交
    • 692通过
    • 90排名
  • 用户 ID54825
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-08-23 12:35

博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P2563] [P1004] [P1005] [P1006] [P2958] [P1007] [P2765] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1012] [P1306] [P1014] [P1218] [P1015] [P1016] [P1017] [P1018] [P1670] [P1019] [P1020] [P1021] [P1024] [P3068] [P1025] [P1026] [P2865] [P1028] [P1029] [P1030] [P1517] [P1031] [P1032] [P1035] [P1036] [P1891] [P1037] [P1038] [P1040] [P1042] [P1043] [P1044] [P2580] [P1045] [P1046] [P2807] [P1047] [P1048] [P1049] [P1578] [P1052] [P2616] [P1055] [P1057] [P3426] [P1059] [P1060] [P1062] [P2731] [P1063] [P1064] [P1160] [P1067] [P1055] [P1068] [P1070] [P1071] [P1072] [P1073] [P3437] [P1074] [P1075] [P1077] [P1078] [P2197] [P1079] [P1080] [P1081] [P1082] [P1083] [P1085] [P1410] [P1086] [P1087] [P1088] [P3483] [P1089] [P1472] [P1090] [P2857] [P1091] [P1092] [P1093] [P1286] [P1095] [P1099] [P1835] [P1101] [P1102] [P1103] [P1108] [P1019] [P1110] [P1111] [P2212] [P1113] [P2629] [P1115] [P1118] [P1844] [P1119] [P1120] [P1121] [P1122] [P1125] [P1126] [P1127] [P1129] [P1317] [P1130] [P1131] [P1133] [P2330] [P1134] [P1135] [P1137] [P1140] [P1141] [P1144] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P1156] [P1655] [P1158] [P1160] [P1161] [P1162] [P1164] [P1168] [P1169] [P1343] [P1176] [P1959] [P1177] [P2603] [P1179] [P1181] [P1782] [P1182] [P3516] [P1186] [P1190] [P1192] [P1194] [P3525] [P1195] [P1196] [P1661] [P1197] [P1198] [P1200] [P2487] [P1201] [P1202] [P1203] [P1204] [P1205] [P1206] [P1207] [P1208] [P2477] [P1209] [P1211] [P1214] [P1215] [P1792] [P1216] [P1217] [P1218] [P1219] [P1320] [P1220] [P1226] [P1231] [P2569] [P1233] [P1236] [P3343] [P1242] [P3251] [P1244] [P1250] [P1621] [P1251] [P1255] [P2296] [P1258] [P1260] [P1225] [P1262] [P3028] [P1265] [P1266] [P1268] [P1270] [P1272] [P1273] [P1918] [P1276] [P1280] [P1281] [P1282] [P1284] [P1303] [P1577] [P1305] [P2549] [P1307] [P1308] [P1309] [P1311] [P1853] [P1312] [P1313] [P1314] [P1316] [P1321] [P1328] [P2864] [P1330] [P2222] [P1331] [P1333] [P1336] [P3365] [P1339] [P1222] [P1340] [P1602] [P1341] [P1648] [P1342] [P2434] [P1345] [P1066] [P1346] [P3108] [P1347] [P1351] [P2370] [P1352] [P1353] [P1103] [P1356] [P1359] [P1360] [P1361] [P1363] [P2125] [P1364] [P1372] [P1373] [P1378] [P1379] [P3093] [P1383] [P1390] [P1387] [P1903] [P1393] [P3049] [P1395] [P1059] [P1396] [P1400] [P1403] [P1407] [P3497] [P1414] [P1416] [P1417] [P3011] [P1419] [P1420] [P2606] [P1421] [P1422] [P3036] [P1423] [P1424] [P1425] [P2989] [P1426] [P1427] [P1428] [P1865] [P1430] [P1499] [P1433] [P1434] [P1436] [P2368] [P1437] [P1438] [P1439] [P1748] [P1440] [P1441] [P1443] [P1444] [P1275] [P1449] [P1451] [P1455] [P1410] [P1457] [P1458] [P1168] [P1459] [P3401] [P1460] [P1461] [P1462] [P1463] [P2645] [P1464] [P1465] [P2247] [P1466] [P1467] [P1468] [P1075] [P1470] [P1471] [P1472] [P3364] [P1473] [P1474] [P1455] [P1475] [P1476] [P3546] [P1478] [P1482] [P1484] [P1486] [P1488] [P1491] [P1494] [P1496] [P2351] [P1498] [P1502] [P2772] [P1504] [P1507] [P1508] [P1510] [P1514] [P1518] [P1522] [P1525] [P1529] [P3405] [P1530] [P1531] [P1533] [P1536] [P1350] [P1540] [P1983] [P1541] [P1546] [P1547] [P1550] [P2986] [P1553] [P1554] [P2087] [P1558] [P1561] [P1377] [P1562] [P1563] [P1564] [P1567] [P2038] [P1576] [P1578] [P1579] [P1582] [P1583] [P3301] [P1588] [P1598] [P3277] [P1601] [P1603] [P1605] [P1607] [P1150] [P1608] [P1613] [P1615] [P1616] [P1848] [P1618] [P1621] [P1629] [P1631] [P1634] [P1636] [P1145] [P1637] [P1638] [P1803] [P1640] [P2049] [P1649] [P1652] [P1656] [P1661] [P1093] [P1664] [P1679] [P1692] [P1706] [P3526] [P1714] [P1795] [P1719] [P1720] [P1725] [P1726] [P1730] [P1731] [P2776] [P1734] [P2064] [P1736] [P1471] [P1739] [P1744] [P1757] [P2544] [P1768] [P1772] [P1774] [P3200] [P1776] [P1784] [P1787] [P1796] [P1865] [P1801] [P1803] [P1807] [P1816] [P1821] [P1968] [P1823] [P1827] [P2331] [P1828] [P1832] [P1833] [P2110] [P1847] [P3336] [P1849] [P2333] [P1850] [P1854] [P2139] [P1855] [P3410] [P1856] [P1858] [P3483] [P1865] [P1869] [P2028] [P1875] [P1876] [P1877] [P2140] [P1879] [P2834] [P1880] [P1574] [P1884] [P1886] [P1142] [P1888] [P1890] [P2203] [P1892] [P1894] [P2468] [P1896] [P1901] [P1903] [P1907] [P1908] [P1909] [P1650] [P1914] [P2415] [P1930] [P1931] [P1887] [P1938] [P1939] [P1941] [P1948] [P1951] [P1955] [P1960] [P2329] [P1962] [P2093] [P1965] [P2533] [P1966] [P1967] [P2065] [P1969] [P1970] [P1972] [P1737] [P1979] [P1980] [P2198] [P1983] [P1984] [P1991] [P3094] [P1993] [P1996] [P2002] [P2003] [P2009] [P2970] [P2014] [P2015] [P2016] [P2017] [P2018] [P2023] [P2266] [P2024] [P2032] [P2038] [P1853] [P2042] [P2045] [P1013] [P2047] [P1830] [P2055] [P2061] [P2066] [P2068] [P1134] [P2070] [P2448] [P2073] [P2082] [P2085] [P2089] [P2094] [P2446] [P2105] [P2900] [P2115] [P2121] [P2123] [P2126] [P2136] [P2850] [P2141] [P1994] [P2142] [P1451] [P2146] [P1690] [P2147] [P3175] [P2149] [P2152] [P2355] [P2158] [P2168] [P2169] [P2740] [P2176] [P2185] [P2194] [P2196] [P2202] [P2205] [P2792] [P2209] [P2212] [P2213] [P2214] [P2234] [P2237] [P2251] [P2255] [P1474] [P2258] [P2278] [P1865] [P2279] [P3016] [P2286] [P1289] [P2294] [P2296] [P2312] [P2091] [P2320] [P2323] [P1123] [P2325] [P2330] [P2338] [P1795] [P2341] [P2344] [P1748] [P2345] [P2881] [P2347] [P2192] [P2376] [P2384] [P2193] [P2393] [P3410] [P2394] [P2419] [P2420] [P2434] [P2448] [P1009] [P2449] [P2458] [P1475] [P2486] [P2491] [P2502] [P2504] [P2505] [P2512] [P2515] [P2527] [P2174] [P2574] [P2580] [P2590] [P2628] [P2596] [P2613] [P2615] [P2617] [P2810] [P2622] [P2642] [P2648] [P2656] [P2661] [P2668] [P2672] [P2678] [P2500] [P2679] [P2856] [P2680] [P2692] [P2693] [P1708] [P2698] [P2701] [P2704] [P2106] [P2709] [P1794] [P2722] [P1660] [P2723] [P3097] [P2724] [P2725] [P2727] [P2728] [P2729] [P2730] [P2040] [P2731] [P1425] [P2732] [P3526] [P2733] [P2734] [P2740] [P1916] [P2746] [P2673] [P2756] [P2761] [P2989] [P2762] [P2763] [P2774] [P2783] [P1650] [P2784] [P2788] [P2800] [P3434] [P2801] [P2812] [P3514] [P2814] [P1367] [P2820] [P2822] [P3271] [P2827] [P2835] [P2843] [P2947] [P2846] [P1220] [P2849] [P2850] [P2858] [P2863] [P3058] [P2865] [P2507] [P2880] [P1555] [P2885] [P2887] [P2643] [P2893] [P2894] [P2911] [P2921] [P2936] [P2939] [P2956] [P2983] [P2984] [P2986] [P1545] [P3014] [P3038] [P3047] [P3062] [P3068] [P2048] [P3069] [P3078] [P3243] [P3080] [P3090] [P3105] [P1196] [P3106] [P2289] [P3110] [P3119] [P3128] [P3150] [P3198] [P3157] [P3178] [P3203] [P3225] [P3252] [P3344] [P3254] [P3258] [P3275] [P3285] [P3353] [P3360] [P3366] [P3463] [P3367] [P1288] [P3368] [P3369] [P3370] [P1925] [P3371] [P2308] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3378] [P1165] [P3379] [P3381] [P1906] [P3382] [P3383] [P3384] [P1475] [P3385] [P3386] [P3387] [P3388] [P1864] [P3390] [P2843] [P3391] [P3393] [P3396] [P3398] [P3416] [P3410] [P3536] [P3414] [P3608] [P3621] [P3627] [P2257] [P3650] [P2175] [P3669] [P1102] [P3690] [P3709] [P3720] [P2525] [P3742] [P3807] [P3811] [P1791] [P3818] [P3834] [P3437] [P3864] [P3865] [P1200] [P3870] [P3875] [P3903] [P3916] [P1633] [P3919] [P1811] [P3938] [P3946] [P3950] [P3951] [P3952] [P2121] [P3953] [P3958] [P3959] [P3960] [P1555] [P3961] [P3976] [P3979] [P1094] [P3985] [P2819] [P4015] [P1736] [P4016] [P4017] [P4147] [P4171] [P4211] [P4281] [P4325] [P4342] [P4413] [P1252] [P4438] [P1972] [P4549] [P2715] [P4568] [P4702] [P4703] [P4710] [P4712] [P4779] [P4782] [P2003] [P4822] [P4889] [P3196] [P4924] [P4925] [P4942] [P1522] [P4945] [P2186] [P4994] [P2802] [P4995] [P4996] [P5002] [P1576] [P5003] [CF10D] [P2961] [CF236A] [P2818] [CF409F] [CF1038D] [CF1039B] [SP33] [SP283] [SP15637] [AT1357] [P2200] [UVA323] [UVA1292] [P2488] [UVA11105]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 52
普及- 120
普及/提高- 149
普及+/提高 92
提高+/省选- 219
省选/NOI- 57
NOI/NOI+/CTSC 3

统计数据非实时更新。

签名

把一切细节做到极致即为完美

我们不生产毒瘤,我们只是毒瘤的搬运工

一个正确的状态转移方程的求解过程遍历了所有可用的策略,也就覆盖了问题的所有方案

点击查看更多...