U54825 ysj1173886760

    • 2.9K提交
    • 692通过
    • 52排名
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-08-23 12:35

Ta的洛谷博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P3340] [P1007] [P1915] [P1008] [P1009] [P1010] [P2000] [P1011] [P1012] [P1014] [P1015] [P1016] [P1017] [P2909] [P1018] [P1019] [P2919] [P1020] [P1021] [P1881] [P1024] [P1025] [P1670] [P1026] [P1028] [P1029] [P3157] [P1030] [P1031] [P2501] [P1032] [P1035] [P3147] [P1036] [P1037] [P1038] [P1040] [P1042] [P2389] [P1043] [P1044] [P3164] [P1045] [P1046] [P1047] [P1048] [P1172] [P1049] [P1605] [P1052] [P1055] [P1057] [P1059] [P1060] [P1062] [P3534] [P1063] [P1207] [P1064] [P1067] [P1068] [P1070] [P1071] [P3093] [P1072] [P1073] [P2065] [P1074] [P1826] [P1075] [P2272] [P1077] [P1078] [P2371] [P1079] [P1742] [P1080] [P3411] [P1081] [P1082] [P1083] [P1085] [P3389] [P1086] [P1087] [P1088] [P3320] [P1089] [P1090] [P1773] [P1091] [P1092] [P1093] [P1392] [P1095] [P1099] [P1101] [P1846] [P1102] [P3206] [P1103] [P1970] [P1108] [P1110] [P2606] [P1111] [P1113] [P1789] [P1115] [P1118] [P1119] [P2116] [P1120] [P3444] [P1121] [P1122] [P1125] [P1126] [P2316] [P1127] [P1183] [P1129] [P1995] [P1130] [P1756] [P1131] [P1133] [P1134] [P1135] [P3258] [P1137] [P2704] [P1140] [P1141] [P3425] [P1144] [P1213] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P1156] [P2943] [P1158] [P1160] [P1161] [P1162] [P1164] [P1168] [P1169] [P1176] [P2868] [P1177] [P1179] [P1181] [P2372] [P1182] [P1186] [P1292] [P1190] [P1192] [P1194] [P1195] [P1196] [P1197] [P1198] [P2993] [P1200] [P1201] [P1263] [P1202] [P1203] [P1204] [P1205] [P1206] [P1207] [P1409] [P1208] [P1209] [P1211] [P1214] [P1215] [P1306] [P1216] [P1217] [P2520] [P1218] [P1219] [P1220] [P1799] [P1226] [P1231] [P2945] [P1233] [P1236] [P1043] [P1242] [P1244] [P1250] [P1251] [P1255] [P1258] [P1043] [P1260] [P3184] [P1262] [P1265] [P1266] [P1268] [P1854] [P1270] [P1272] [P3429] [P1273] [P1276] [P1280] [P1281] [P1282] [P1242] [P1284] [P1303] [P1305] [P1307] [P2320] [P1308] [P1309] [P1311] [P1312] [P1070] [P1313] [P1314] [P1316] [P1321] [P1328] [P1330] [P1331] [P2606] [P1333] [P1336] [P3348] [P1339] [P1340] [P1341] [P1658] [P1342] [P1345] [P1346] [P1347] [P1351] [P1703] [P1352] [P1353] [P1356] [P1359] [P3208] [P1360] [P2702] [P1361] [P1990] [P1363] [P2790] [P1364] [P3049] [P1372] [P1636] [P1373] [P1378] [P1379] [P1383] [P2177] [P1387] [P3010] [P1393] [P1395] [P1396] [P1400] [P1830] [P1403] [P1571] [P1407] [P1414] [P1416] [P2942] [P1417] [P1419] [P1420] [P1421] [P2038] [P1422] [P1095] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P1428] [P1430] [P1433] [P1434] [P1436] [P1437] [P3347] [P1438] [P1439] [P1440] [P1844] [P1441] [P1443] [P1444] [P1449] [P1451] [P1455] [P1457] [P1458] [P1459] [P2977] [P1460] [P2539] [P1461] [P1462] [P1463] [P1464] [P1465] [P1466] [P1467] [P1258] [P1468] [P2198] [P1470] [P1471] [P1472] [P1473] [P1181] [P1474] [P2107] [P1475] [P2939] [P1476] [P1087] [P1478] [P1482] [P1484] [P1486] [P1488] [P1491] [P1494] [P2279] [P1496] [P2289] [P1498] [P1502] [P1504] [P1507] [P1508] [P1510] [P1381] [P1514] [P2631] [P1518] [P1522] [P1525] [P1256] [P1529] [P1530] [P2011] [P1531] [P2926] [P1533] [P1536] [P1540] [P2832] [P1541] [P1949] [P1546] [P1547] [P1550] [P1324] [P1553] [P2859] [P1554] [P3036] [P1558] [P1561] [P1562] [P1563] [P1564] [P1567] [P1576] [P1578] [P1495] [P1579] [P1582] [P1583] [P3212] [P1588] [P1598] [P1601] [P1603] [P1605] [P1607] [P1608] [P2772] [P1613] [P1615] [P1616] [P1618] [P1621] [P1629] [P1631] [P1634] [P1636] [P1637] [P1516] [P1638] [P1543] [P1640] [P1649] [P1219] [P1652] [P2736] [P1656] [P1661] [P1664] [P1679] [P1692] [P1706] [P1714] [P1719] [P1720] [P1725] [P1726] [P1730] [P1731] [P3096] [P1734] [P1736] [P1739] [P2732] [P1744] [P2834] [P1757] [P1768] [P1772] [P3250] [P1774] [P1776] [P1784] [P1787] [P1796] [P1801] [P1803] [P1807] [P1816] [P1814] [P1821] [P2404] [P1823] [P1827] [P1828] [P1302] [P1832] [P1805] [P1833] [P1847] [P1849] [P1850] [P1854] [P1855] [P1856] [P1858] [P1865] [P1869] [P1875] [P1876] [P1147] [P1877] [P1879] [P1880] [P3497] [P1884] [P1886] [P1888] [P1890] [P1892] [P1894] [P1896] [P1901] [P1903] [P1907] [P1908] [P3247] [P1909] [P1914] [P1930] [P1931] [P1938] [P1785] [P1939] [P2830] [P1941] [P1498] [P1948] [P2556] [P1951] [P1955] [P1960] [P1962] [P2125] [P1965] [P1966] [P1967] [P2481] [P1969] [P1434] [P1970] [P1972] [P1979] [P1980] [P1983] [P1082] [P1984] [P1991] [P1993] [P1996] [P1482] [P2002] [P1430] [P2003] [P2009] [P2014] [P1716] [P2015] [P2016] [P2017] [P2018] [P2023] [P2024] [P2032] [P1794] [P2038] [P2042] [P2045] [P2055] [P2047] [P2055] [P1489] [P2061] [P2066] [P2068] [P2070] [P1769] [P2073] [P2082] [P2460] [P2085] [P3074] [P2089] [P2094] [P3161] [P2105] [P3370] [P2115] [P1314] [P2121] [P2123] [P2126] [P2136] [P2141] [P2142] [P2146] [P2121] [P2147] [P2149] [P2152] [P2158] [P2168] [P3548] [P2169] [P2176] [P2185] [P3377] [P2194] [P3378] [P2196] [P2202] [P2205] [P2209] [P2212] [P2222] [P2213] [P2214] [P2234] [P2237] [P3307] [P2251] [P2255] [P1567] [P2258] [P2552] [P2278] [P2279] [P3236] [P2286] [P2294] [P2296] [P2312] [P1101] [P2320] [P2565] [P2323] [P2576] [P2325] [P2846] [P2330] [P2922] [P2338] [P2341] [P2344] [P2057] [P2345] [P2347] [P2967] [P2376] [P2384] [P1459] [P2393] [P2394] [P2419] [P2420] [P2434] [P2448] [P1981] [P2449] [P2458] [P2486] [P2491] [P2502] [P2920] [P2504] [P2505] [P2512] [P2515] [P3061] [P2527] [P2057] [P2574] [P2580] [P2590] [P2596] [P2613] [P2615] [P2470] [P2617] [P2622] [P3356] [P2642] [P2648] [P2656] [P3267] [P2661] [P3114] [P2668] [P2672] [P2678] [P2679] [P2680] [P2692] [P2664] [P2693] [P1797] [P2698] [P2701] [P3011] [P2704] [P2709] [P2722] [P1509] [P2723] [P1017] [P2724] [P2988] [P2725] [P1464] [P2727] [P2728] [P2729] [P2730] [P2433] [P2731] [P1375] [P2732] [P2733] [P1100] [P2734] [P2740] [P2746] [P2756] [P1955] [P2761] [P3477] [P2762] [P2763] [P1583] [P2774] [P2783] [P2784] [P2788] [P2800] [P2801] [P2812] [P2774] [P2814] [P2820] [P2822] [P2827] [P2835] [P3330] [P2843] [P2846] [P2849] [P3443] [P2850] [P1123] [P2858] [P3543] [P2863] [P2570] [P2865] [P2880] [P2752] [P2885] [P2887] [P2893] [P2894] [P1860] [P2911] [P2181] [P2921] [P2936] [P2939] [P2956] [P2470] [P2983] [P2984] [P2986] [P2149] [P3014] [P2625] [P3038] [P1894] [P3047] [P3062] [P3068] [P1777] [P3069] [P3078] [P2242] [P3080] [P3090] [P3105] [P3106] [P3110] [P3119] [P3128] [P3150] [P3157] [P3178] [P3203] [P3130] [P3225] [P3252] [P3254] [P3258] [P3275] [P3285] [P3353] [P3527] [P3360] [P3366] [P3353] [P3367] [P3109] [P3368] [P3369] [P3370] [P2805] [P3371] [P3372] [P3373] [P1311] [P3374] [P3143] [P3375] [P2425] [P3376] [P3378] [P3186] [P3379] [P3239] [P3381] [P3382] [P3240] [P3383] [P1986] [P3384] [P3385] [P3320] [P3386] [P1768] [P3387] [P3388] [P3390] [P3391] [P3393] [P3396] [P2712] [P3398] [P3410] [P1990] [P3414] [P3608] [P2381] [P3621] [P3627] [P2816] [P3650] [P1877] [P3669] [P3690] [P3709] [P3720] [P3742] [P3807] [P1135] [P3811] [P3818] [P3834] [P3864] [P2122] [P3865] [P2601] [P3870] [P3875] [P3903] [P3916] [P1183] [P3919] [P2265] [P3938] [P1351] [P3946] [P3950] [P3951] [P1888] [P3952] [P3953] [P3958] [P2140] [P3959] [P3960] [P3961] [P1988] [P3976] [P3979] [P1682] [P3985] [P4015] [P1408] [P4016] [P2301] [P4017] [P4147] [P4171] [P4211] [P4281] [P4325] [P4342] [P3485] [P4413] [P3126] [P4438] [P4549] [P4568] [P1111] [P4702] [P4703] [P1168] [P4710] [P4712] [P4779] [P1514] [P4782] [P3484] [P4822] [P1761] [P4889] [P4924] [P4925] [P4942] [P2021] [P4945] [P4994] [P2879] [P4995] [P4996] [P5002] [P5003] [CF10D] [CF236A] [P1650] [CF409F] [P2058] [CF1038D] [CF1039B] [P2196] [SP33] [SP283] [SP15637] [AT1357] [UVA323] [UVA1292] [UVA11105]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 52
普及- 120
普及/提高- 151
普及+/提高 92
提高+/省选- 220
省选/NOI- 54
NOI/NOI+/CTSC 3

统计数据非实时更新。

签名

把一切细节做到极致即为完美

懒+笨=优秀的程序员

我是奶牛吹

我们不生产毒瘤,我们只是毒瘤的搬运工

一个正确的状态转移方程的求解过程遍历了所有可用的策略,也就覆盖了问题的所有方案

点击查看更多...