U55804 Alaraph

    • 845提交
    • 297通过
    • 9.3K排名
  • 用户 ID55804
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间2017-09-02 18:46

博客

难易度统计

入门难度 36
普及- 97
普及/提高- 84
普及+/提高 32
提高+/省选- 41
省选/NOI- 7

统计数据非实时更新。

通过题目

[CF1195A] [CF1195B] [CF173B] [CF2A] [CF32B] [CF409F] [CF484A] [CF519E] [CF664A] [CF762A] [P2005] [CF784E] [P1000] [P1001] [P1003] [P1007] [P3504] [P1008] [P3448] [P1010] [P1716] [P1012] [P1563] [P1014] [P1018] [P2974] [P1019] [P1020] [P1024] [P1025] [P1028] [P2328] [P1029] [P1767] [P1030] [P1300] [P1031] [P1032] [P2965] [P1035] [P1036] [P1037] [P1038] [P1040] [P1042] [P1044] [P2113] [P1046] [P1703] [P1047] [P2693] [P1048] [P1049] [P1947] [P1051] [P1055] [P1056] [P1931] [P1057] [P3018] [P1059] [P2316] [P1060] [P1061] [P1063] [P1064] [P1067] [P1068] [P1071] [P1072] [P1684] [P1073] [P1074] [P1082] [P1085] [P1086] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P1511] [P1091] [P1093] [P1094] [P3205] [P1095] [P1101] [P1698] [P1106] [P2253] [P1111] [P1113] [P1323] [P1115] [P1118] [P1119] [P1120] [P2435] [P1125] [P1126] [P1135] [P2496] [P1140] [P1141] [P1144] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P2558] [P1162] [P2018] [P1164] [P1165] [P2017] [P1168] [P1040] [P1177] [P1181] [P1182] [P1187] [P1192] [P1200] [P2065] [P1201] [P2523] [P1202] [P1203] [P1204] [P1205] [P1206] [P2847] [P1207] [P1208] [P1438] [P1209] [P1211] [P1214] [P1215] [P1371] [P1216] [P1217] [P3168] [P1218] [P1219] [P2587] [P1223] [P1226] [P2019] [P1233] [P1574] [P1242] [P1280] [P1303] [P2658] [P1305] [P3211] [P1307] [P2585] [P1308] [P1916] [P1309] [P1316] [P3271] [P1330] [P1334] [P1337] [P1338] [P2220] [P1339] [P1341] [P1346] [P1352] [P1364] [P1372] [P1378] [P1379] [P1387] [P2098] [P1417] [P1420] [P1421] [P1696] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P2866] [P1428] [P1384] [P1433] [P2209] [P1434] [P1439] [P1542] [P1441] [P2071] [P1443] [P1449] [P1457] [P1458] [P3028] [P1459] [P1397] [P1460] [P3234] [P1461] [P2982] [P1462] [P1464] [P1478] [P1498] [P1508] [P1516] [P1183] [P1525] [P1532] [P2317] [P1540] [P1541] [P1032] [P1546] [P1547] [P3183] [P1550] [P1551] [P1553] [P1567] [P1570] [P1577] [P2334] [P1583] [P1588] [P2357] [P1595] [P3434] [P1598] [P1900] [P1601] [P2852] [P1603] [P1605] [P1169] [P1616] [P1618] [P1634] [P1711] [P1665] [P1692] [P1720] [P1739] [P2843] [P1767] [P1781] [P2074] [P1803] [P1807] [P1855] [P1865] [P1879] [P1880] [P1888] [P1908] [P1909] [P2586] [P1914] [P1969] [P1676] [P1972] [P1980] [P2262] [P1991] [P2656] [P1996] [P2023] [P1743] [P2078] [P1899] [P2089] [P2517] [P2142] [P2158] [P2176] [P2196] [P2197] [P2278] [P2296] [P2330] [P2341] [P2384] [P1869] [P2386] [P1955] [P2394] [P1388] [P2404] [P2419] [P2420] [P2512] [P2615] [P2661] [P2678] [P3438] [P2680] [P2693] [P2746] [P2872] [P2888] [P2909] [P1824] [P2921] [P2935] [P3003] [P3078] [P3119] [P3249] [P3131] [P3156] [P3353] [P3366] [P3367] [P3368] [P3371] [P3372] [P3373] [P1445] [P3374] [P2932] [P3378] [P3379] [P3383] [P3387] [P2823] [P3650] [P2105] [P3864] [P3918] [P3926] [P3951] [P3952] [P3424] [P3956] [P3958] [P4016] [P4017] [P4208] [P4571] [P1642] [P4702] [P4779] [P1633] [P4942] [P1407] [P4994] [P1911] [P4995] [P2069] [P5019] [P5020] [P5199] [P1925] [P5412] [SP1716] [P2567] [SP2714] [UVA10048] [UVA1025] [UVA10474] [P3335] [UVA10603] [P2475] [UVA10815] [UVA10954] [UVA11300] [UVA11572] [UVA116] [UVA11624] [UVA136] [UVA156] [P2483] [UVA272] [UVA307] [UVA437] [P1962] [UVA489] [P2564] [UVA514] [UVA524] [UVA540] [UVA572] [P1595] [UVA673] [UVA679] [P3168] [UVA699] [P3165]
统计数据非实时更新。

签名

AFO 目前是个颓废无聊打王者的211咸鱼

由于专业的原因,不会再参加算法竞赛了

1150397@1548938577@1.png

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。