U5880 Otoño

    • 4.1K提交
    • 1.1K通过
    • 231排名
  • 用户 ID5880
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间2015-02-04 10:16

博客

难易度统计

尚无评定 39
入门难度 233
普及- 289
普及/提高- 205
普及+/提高 95
提高+/省选- 140
省选/NOI- 61
NOI/NOI+/CTSC 8

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1005] [AT1013] [AT1018] [AT1057] [AT1087] [P3234] [AT1097] [P2266] [AT1201] [P2680] [AT1313] [AT1331] [P2605] [AT1402] [AT1507] [AT1551] [AT162] [AT2084] [P1340] [AT2297] [AT2392] [AT240] [AT244] [P2441] [AT25] [AT254] [P3537] [AT2541] [AT261] [AT265] [AT2690] [AT277] [AT2820] [AT2821] [AT3528] [P1629] [AT3532] [AT3595] [P2519] [AT3703] [AT3873] [AT3874] [AT3879] [AT3918] [AT440] [AT46] [P3548] [AT53] [P2296] [AT663] [AT672] [AT783] [P1087] [AT807] [AT815] [AT919] [P2158] [AT920] [P2021] [AT989] [P1184] [AT997] [CF1003A] [P1581] [CF1005A] [P1220] [CF1012B] [CF103B] [CF1042B] [CF1070K] [P1329] [CF1099A] [CF1100B] [CF110A] [CF1144G] [CF114A] [CF1152A] [P3145] [CF1167B] [CF1167C] [CF1175B] [CF1187A] [CF118A] [CF1194A] [CF119A] [P2265] [CF1208A] [CF1213A] [CF1213B] [P3263] [CF1213C] [CF1214A] [P2335] [CF1214B] [P2551] [CF1214C] [CF1217A] [CF1217B] [CF1220D] [P3384] [CF1221A] [P2548] [CF1221B] [CF1221C] [P1872] [CF1223A] [CF1223B] [P3010] [CF1228A] [CF1228B] [CF1228C] [P2156] [CF122A] [CF1230A] [CF1230B] [CF1231C] [CF1234A] [CF1234B1] [P3273] [CF1234B2] [CF1234C] [CF1234D] [P1939] [CF1238A] [CF1238B] [CF1238C] [P2342] [CF1238D] [P3268] [CF1238E] [CF1244A] [CF1244B] [CF1244C] [CF124A] [CF133A] [CF134B] [P2958] [CF14A] [CF155A] [CF16A] [P2328] [CF171E] [CF1A] [CF1B] [CF20A] [CF21A] [P3514] [CF22A] [CF231A] [CF24B] [CF24C] [CF25B] [CF260C] [CF271A] [P2539] [CF27A] [CF280A] [P1283] [CF29B] [CF2A] [CF356A] [CF35A] [P3431] [CF381A] [CF405A] [CF409F] [CF41A] [CF43A] [CF47A] [CF48A] [P1671] [CF492A] [CF49A] [CF4A] [CF4C] [CF515C] [P2838] [CF518A] [CF519A] [P2518] [CF520A] [P1232] [CF523A] [CF546A] [CF554A] [P3133] [CF558A] [P2932] [CF559C] [P1470] [CF573A] [CF579A] [CF580A] [P3463] [CF590C] [CF59A] [CF61A] [CF627A] [P1027] [CF630R] [CF63B] [P2743] [CF65A] [P1125] [CF670C] [P3347] [CF679A] [P1550] [CF68A] [CF69A] [CF6A] [CF705A] [CF715A] [P2162] [CF71A] [CF721B] [CF731E] [P3372] [CF734A] [P2629] [CF739A] [P2894] [CF758A] [CF765A] [CF802G] [P1841] [CF80A] [P1139] [CF816A] [CF835A] [CF845C] [CF859B] [P1796] [CF863A] [CF864A] [CF873A] [CF876A] [CF879A] [P1496] [CF884A] [CF892A] [CF894A] [CF897A] [CF898A] [P1115] [CF899A] [CF8A] [P3360] [CF903A] [CF909A] [CF909C] [CF912A] [CF915A] [CF92A] [CF932A] [CF937A] [P1933] [CF939B] [CF948A] [CF954A] [CF961A] [P3060] [CF967A] [CF977A] [P1528] [CF977D] [P1427] [CF984A] [CF9A] [P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P1792] [P1006] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1012] [P1014] [P1015] [P1018] [P1239] [P1020] [P3278] [P1022] [P1023] [P1024] [P2940] [P1025] [P3170] [P1028] [P1029] [P1030] [P2394] [P1031] [P1032] [P1373] [P1033] [P1035] [P1036] [P1037] [P3305] [P1040] [P2260] [P1042] [P1043] [P1044] [P1045] [P1046] [P2939] [P1047] [P1048] [P1793] [P1049] [P1050] [P1051] [P2396] [P1052] [P1055] [P1056] [P1057] [P1058] [P1059] [P2987] [P1060] [P1206] [P1061] [P1062] [P2324] [P1063] [P2609] [P1064] [P3126] [P1066] [P1067] [P2724] [P1068] [P1069] [P1070] [P1071] [P1072] [P1075] [P3349] [P1076] [P1077] [P1078] [P1079] [P1917] [P1080] [P1082] [P1083] [P1085] [P1086] [P1087] [P2910] [P1088] [P1089] [P1090] [P1956] [P1091] [P1093] [P1094] [P1095] [P1096] [P1323] [P1097] [P1098] [P1100] [P1101] [P1102] [P1103] [P1104] [P1904] [P1105] [P1106] [P1107] [P1109] [P1960] [P1110] [P3458] [P1111] [P1115] [P1116] [P1118] [P1726] [P1119] [P1120] [P1961] [P1123] [P1125] [P3440] [P1126] [P3356] [P1130] [P1134] [P1135] [P1137] [P1138] [P1140] [P1141] [P1568] [P1142] [P1143] [P3402] [P1145] [P1146] [P2321] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P1152] [P1154] [P1156] [P2335] [P1157] [P1158] [P2563] [P1161] [P1162] [P1636] [P1163] [P1164] [P1165] [P1168] [P1170] [P3021] [P1176] [P1177] [P1178] [P1179] [P1181] [P1182] [P1183] [P1184] [P1185] [P1187] [P1714] [P1188] [P1189] [P1190] [P1192] [P1194] [P1195] [P1198] [P1199] [P1200] [P1201] [P1202] [P1064] [P1203] [P1204] [P1205] [P1425] [P1206] [P1207] [P2716] [P1208] [P1209] [P1211] [P1213] [P1216] [P1217] [P1218] [P1219] [P1220] [P1040] [P1223] [P1175] [P1226] [P1228] [P1230] [P2348] [P1233] [P1234] [P1238] [P1027] [P1239] [P1240] [P1241] [P2511] [P1242] [P1244] [P2946] [P1246] [P1247] [P1967] [P1250] [P2511] [P1252] [P1255] [P3061] [P1257] [P2846] [P1258] [P1259] [P1823] [P1262] [P1265] [P1401] [P1268] [P1596] [P1276] [P1280] [P1281] [P1427] [P1286] [P1287] [P2842] [P1288] [P1290] [P1291] [P2312] [P1292] [P2749] [P1293] [P1294] [P1296] [P2478] [P1303] [P1304] [P3521] [P1305] [P1307] [P1308] [P1309] [P1310] [P1311] [P1312] [P3499] [P1313] [P2200] [P1315] [P1316] [P2970] [P1317] [P2109] [P1318] [P1319] [P1920] [P1320] [P1321] [P1322] [P1325] [P1328] [P1330] [P1331] [P1332] [P1333] [P1334] [P1337] [P1677] [P1338] [P1339] [P1340] [P1341] [P1817] [P1346] [P1348] [P2899] [P1349] [P2711] [P1350] [P1351] [P1352] [P1353] [P1354] [P2438] [P1355] [P1358] [P1359] [P1361] [P1364] [P1371] [P1372] [P3136] [P1373] [P1375] [P3549] [P1376] [P1379] [P1383] [P1387] [P3501] [P1396] [P2358] [P1400] [P1403] [P3111] [P1412] [P1413] [P1414] [P2704] [P1416] [P1420] [P3310] [P1421] [P1422] [P3392] [P1423] [P1905] [P1424] [P1425] [P1426] [P2403] [P1427] [P2111] [P1428] [P1433] [P1434] [P2669] [P1435] [P1440] [P1441] [P1443] [P1447] [P1449] [P1198] [P1451] [P1452] [P1771] [P1454] [P1893] [P1455] [P1457] [P1002] [P1458] [P2261] [P1459] [P1462] [P1463] [P3231] [P1464] [P3143] [P1466] [P2074] [P1469] [P1474] [P3009] [P1478] [P1479] [P1480] [P1777] [P1481] [P1482] [P1486] [P1488] [P1495] [P1496] [P1498] [P3382] [P1502] [P1506] [P1507] [P3458] [P1508] [P1510] [P3040] [P1513] [P3203] [P1515] [P1768] [P1516] [P1522] [P2812] [P1525] [P1531] [P1534] [P1536] [P1121] [P1538] [P1892] [P1540] [P2040] [P1541] [P2068] [P1543] [P1544] [P3213] [P1546] [P2664] [P1548] [P2149] [P1549] [P1551] [P2819] [P1553] [P1554] [P1560] [P1563] [P1566] [P1567] [P1954] [P1568] [P1571] [P1572] [P1575] [P3050] [P1576] [P2149] [P1577] [P1579] [P1924] [P1580] [P1581] [P1949] [P1582] [P1887] [P1583] [P1586] [P1589] [P1590] [P1595] [P1596] [P1597] [P1598] [P1599] [P1601] [P1603] [P1904] [P1604] [P1605] [P1608] [P1610] [P2325] [P1614] [P1615] [P3001] [P1616] [P1953] [P1617] [P1618] [P1621] [P2830] [P1626] [P1627] [P2895] [P1628] [P1634] [P1635] [P1033] [P1636] [P2733] [P1644] [P1651] [P1652] [P1182] [P1654] [P1656] [P1657] [P1662] [P1664] [P1668] [P3138] [P1679] [P1434] [P1683] [P1689] [P2924] [P1691] [P1703] [P2193] [P1705] [P2897] [P1706] [P2597] [P1716] [P2555] [P1719] [P1720] [P1722] [P1724] [P2073] [P1727] [P1729] [P1696] [P1732] [P1353] [P1734] [P1736] [P1744] [P1737] [P1738] [P1739] [P3217] [P1743] [P1744] [P1754] [P1049] [P1760] [P1762] [P1765] [P1767] [P2819] [P1774] [P1781] [P1783] [P1787] [P1795] [P1789] [P2479] [P1794] [P1795] [P1796] [P2464] [P1798] [P1801] [P1802] [P1803] [P2684] [P1804] [P1808] [P1815] [P1816] [P1820] [P1824] [P1828] [P1830] [P1832] [P1973] [P1835] [P2781] [P1836] [P1838] [P1843] [P1844] [P1766] [P1845] [P1847] [P3125] [P1851] [P1854] [P1855] [P1862] [P1865] [P1866] [P1867] [P1876] [P2736] [P1877] [P1981] [P1880] [P1884] [P2182] [P1885] [P1693] [P1886] [P3325] [P1887] [P2802] [P1888] [P1889] [P1892] [P1628] [P1893] [P1894] [P2380] [P1895] [P1896] [P1897] [P1898] [P1906] [P1908] [P1909] [P1910] [P1914] [P2317] [P1916] [P1917] [P2411] [P1918] [P1919] [P1920] [P1926] [P1927] [P2499] [P1928] [P1929] [P1932] [P3531] [P1936] [P2110] [P1937] [P1939] [P2578] [P1941] [P1956] [P1957] [P1958] [P3318] [P1962] [P2969] [P1965] [P1967] [P1968] [P2962] [P1969] [P1970] [P1271] [P1976] [P1343] [P1980] [P1981] [P1982] [P1983] [P1984] [P2739] [P1988] [P1993] [P1994] [P1996] [P2001] [P2003] [P2842] [P2005] [P2006] [P2010] [P2014] [P2016] [P1906] [P2021] [P2026] [P2031] [P3436] [P2032] [P2035] [P2036] [P2612] [P2038] [P2040] [P1412] [P2043] [P2138] [P2049] [P1887] [P2058] [P2059] [P2065] [P2727] [P2066] [P2067] [P2068] [P1599] [P2069] [P1857] [P2074] [P2077] [P1950] [P2078] [P2084] [P3064] [P2089] [P2765] [P2090] [P2485] [P2095] [P2096] [P3476] [P2108] [P2110] [P2118] [P2141] [P3118] [P2142] [P2152] [P2158] [P2165] [P1860] [P2181] [P3328] [P2191] [P2192] [P2196] [P2211] [P2225] [P3321] [P2234] [P2622] [P2239] [P3389] [P2240] [P2749] [P2241] [P2242] [P2246] [P2435] [P2251] [P1595] [P2252] [P2256] [P2258] [P2261] [P2265] [P2280] [P2154] [P2286] [P2292] [P3312] [P2299] [P2307] [P2313] [P2320] [P2327] [P1008] [P2330] [P1238] [P2341] [P2345] [P2347] [P2356] [P2361] [P2365] [P1091] [P2367] [P1661] [P2368] [P2457] [P2369] [P2175] [P2370] [P2372] [P1730] [P2375] [P2386] [P2388] [P2758] [P2393] [P2695] [P2394] [P2397] [P1928] [P2398] [P2401] [P2404] [P1641] [P2415] [P2419] [P2426] [P2430] [P2437] [P2439] [P2440] [P1364] [P2447] [P2455] [P2470] [P2503] [P1924] [P2524] [P2525] [P2534] [P2543] [P2548] [P2550] [P3303] [P2555] [P2556] [P2562] [P2574] [P2580] [P2596] [P2614] [P2492] [P2615] [P2616] [P2626] [P3132] [P2628] [P2637] [P2639] [P2640] [P2641] [P2646] [P2649] [P2963] [P2651] [P2870] [P2660] [P2661] [P2043] [P2663] [P2531] [P2665] [P2903] [P2666] [P2669] [P1493] [P2670] [P2671] [P2672] [P2676] [P2927] [P2677] [P2678] [P2681] [P2684] [P2685] [P2689] [P3265] [P2690] [P2692] [P2693] [P2695] [P2696] [P2699] [P2701] [P2705] [P1343] [P2706] [P2708] [P1465] [P2719] [P2722] [P2723] [P2725] [P2728] [P2731] [P2734] [P2735] [P2742] [P2746] [P2755] [P3320] [P2759] [P2776] [P1492] [P2777] [P2782] [P2783] [P2786] [P3461] [P2788] [P1355] [P2790] [P1196] [P2799] [P3419] [P2800] [P2802] [P2888] [P2805] [P2807] [P2812] [P2813] [P2814] [P2815] [P2818] [P3176] [P2822] [P2835] [P2846] [P2855] [P1622] [P2858] [P2863] [P2871] [P1653] [P2880] [P2882] [P1542] [P2894] [P2902] [P1774] [P2907] [P3020] [P2908] [P1300] [P2909] [P3463] [P2910] [P2911] [P2913] [P2922] [P2925] [P2926] [P2937] [P2945] [P2947] [P2952] [P2955] [P1792] [P2956] [P2815] [P2957] [P2958] [P2959] [P2962] [P2964] [P2969] [P2973] [P2777] [P2978] [P2983] [P3009] [P3017] [P3019] [P3028] [P3051] [P3056] [P3074] [P3250] [P3078] [P2682] [P3093] [P3137] [P2319] [P3146] [P2776] [P3147] [P3150] [P3165] [P2637] [P3196] [P3197] [P2771] [P3243] [P1822] [P3265] [P3430] [P3353] [P3099] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3004] [P3371] [P3372] [P3374] [P3375] [P3378] [P3379] [P1321] [P3382] [P3458] [P3383] [P1655] [P3387] [P3388] [P3389] [P3390] [P3391] [P3392] [P3397] [P1472] [P3399] [P3405] [P3406] [P1715] [P3469] [P3393] [P3614] [P3650] [P1901] [P3654] [P3656] [P3180] [P3669] [P3692] [P3703] [P3717] [P3249] [P3741] [P1597] [P3742] [P3750] [P2684] [P3796] [P3798] [P1931] [P3802] [P3805] [P2863] [P3808] [P3812] [P3817] [P3834] [P3835] [P3852] [P2695] [P3864] [P3870] [P3879] [P3321] [P3880] [P2641] [P3887] [P1567] [P3905] [P3912] [P3913] [P3919] [P3926] [P3951] [P3952] [P3954] [P3955] [P3958] [P3376] [P3982] [P3984] [P3997] [P2431] [P4018] [P1247] [P4029] [P3426] [P4035] [P4057] [P3317] [P4071] [P4122] [P4136] [P4167] [P4168] [P2897] [P4316] [P4325] [P4326] [P1349] [P4327] [P4342] [P4379] [P1693] [P4393] [P4404] [P4407] [P4413] [P4414] [P4419] [P4420] [P4431] [P4445] [P4470] [P1652] [P4550] [P4552] [P4555] [P4613] [P4643] [P4702] [P4703] [P4779] [P4851] [P1835] [P4894] [P2577] [P4911] [P4924] [P4925] [P4942] [P4956] [P5015] [P5016] [P1582] [P5017] [P5018] [P5019] [P5020] [P5057] [P2173] [P5082] [P3341] [P5089] [P5238] [P5239] [P5315] [P5412] [P2639] [P5436] [P5461] [P2127] [P5462] [P1608] [P5497] [P5514] [P1619] [P5515] [P1721] [P5516] [P2897] [P5534] [P2210] [SP1] [P3145] [SP11] [P2414] [SP11117] [SP11515] [SP11560] [P3107] [SP18965] [SP2] [P1382] [SP23847] [SP27561] [SP2881] [SP297] [P2008] [SP302] [SP3184] [P2778] [SP3410] [SP3591] [P2876] [SP3946] [P3403] [SP40] [P3302] [SP5271] [SP6041] [P3231] [SP7259] [SP740] [SP7579] [SP7974] [SP8462] [SP9948] [UVA11462] [P2079] [UVA272] [P3071]
统计数据非实时更新。

签名

$\texttt{\color{yellow}{\colorbox{blue}{\text{遥望过去 觉得多么无知 前方云雾缭绕 是否可期}}}}$

$\texttt{\color{yellow}{\colorbox{red}{\text{感谢那些曾经给予我帮助与支持的人 谢谢你们 鼓励我继续前行}}}}$

$\texttt{\color{yellow}{\colorbox{green}{\text{那么 是否能有一天 到达梦想的彼岸呢}}}}$

$\texttt{\color{yellow}{\colorbox{purple}{\text{我需要你的帮助 共同前行 成为我的朋友吧}}}}$

$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\texttt{\color{black}{\colorbox{white}{Data Lost}}}$

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。