U63727 ButterflyDew

    • 4K提交
    • 978通过
    • 983排名
  • 用户 ID63727
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间2017-10-15 16:04

博客

难易度统计

入门难度 11
普及- 62
普及/提高- 75
普及+/提高 77
提高+/省选- 243
省选/NOI- 407
NOI/NOI+/CTSC 103

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1219] [AT1984] [AT2165] [P3126] [CF1008A] [CF1008B] [CF1008C] [CF1009F] [CF1016E] [P2252] [CF1025D] [CF1037D] [CF1042F] [CF1043F] [CF1045H] [CF1051F] [CF1061E] [CF1073E] [CF10D] [P3042] [CF1132D] [CF1132F] [CF1137A] [CF1137B] [CF1137C] [CF1138A] [CF1138B] [CF1172A] [P2177] [CF1172B] [P1513] [CF1172D] [CF13C] [CF161D] [CF167B] [P1677] [CF235C] [P2526] [CF438E] [CF451E] [CF494C] [CF527D] [CF55D] [CF566A] [P1166] [CF587C] [CF609E] [CF622F] [P2406] [CF628D] [CF68D] [P2670] [CF739B] [CF765F] [CF785D] [CF786B] [CF817F] [CF825F] [CF835D] [CF840C] [CF858F] [CF869E] [CF86D] [P1195] [CF888G] [CF893F] [CF894E] [CF911F] [CF916E] [CF920E] [P1224] [CF932E] [CF940F] [P2479] [CF955D] [CF992E] [CF995E] [CF997E] [P1001] [P1002] [P3264] [P1003] [P1004] [P1005] [P1587] [P1006] [P1007] [P2443] [P1010] [P1012] [P1015] [P1016] [P1429] [P1017] [P1018] [P2535] [P1019] [P1020] [P1021] [P1022] [P1024] [P1025] [P1026] [P2518] [P1029] [P1030] [P1031] [P1037] [P1038] [P2069] [P1040] [P1042] [P2210] [P1045] [P1983] [P1047] [P1048] [P2307] [P1051] [P1577] [P1052] [P1053] [P2747] [P1054] [P1055] [P1056] [P1057] [P1059] [P1060] [P1061] [P1062] [P3284] [P1063] [P1064] [P1065] [P3031] [P1066] [P1067] [P1068] [P1791] [P1069] [P2808] [P1070] [P1071] [P1072] [P1073] [P1074] [P1076] [P1772] [P1077] [P1078] [P1080] [P1081] [P1082] [P1083] [P2624] [P1084] [P1086] [P1087] [P1088] [P2043] [P1089] [P3088] [P1090] [P1091] [P1354] [P1093] [P1094] [P2590] [P1095] [P2699] [P1096] [P1097] [P1330] [P1098] [P1099] [P1165] [P1107] [P1108] [P1109] [P1599] [P1110] [P2519] [P1115] [P1117] [P1119] [P1120] [P1121] [P2271] [P1125] [P1129] [P1131] [P2684] [P1134] [P2253] [P1136] [P2151] [P1137] [P1140] [P1141] [P1030] [P1144] [P1149] [P1155] [P1156] [P3314] [P1158] [P1160] [P1162] [P1169] [P1171] [P2661] [P1173] [P3026] [P1177] [P2648] [P1181] [P1182] [P1192] [P1362] [P1196] [P1475] [P1197] [P1198] [P1199] [P2507] [P1200] [P1201] [P1253] [P1203] [P1204] [P1213] [P1214] [P1782] [P1215] [P1218] [P1688] [P1219] [P1220] [P1224] [P1226] [P1231] [P2311] [P1232] [P1233] [P1637] [P1247] [P1250] [P1251] [P1788] [P1257] [P1265] [P1268] [P1270] [P1858] [P1272] [P1273] [P2302] [P1280] [P1282] [P1288] [P1191] [P1291] [P1303] [P2264] [P1305] [P1306] [P1309] [P1310] [P1311] [P2778] [P1313] [P1314] [P1316] [P2850] [P1325] [P1327] [P1330] [P1335] [P2807] [P1337] [P1319] [P1338] [P1341] [P1343] [P3529] [P1344] [P1349] [P1351] [P1352] [P1356] [P1788] [P1357] [P1921] [P1361] [P1363] [P1964] [P1368] [P2089] [P1377] [P1949] [P1378] [P1379] [P1381] [P1386] [P1387] [P1390] [P1393] [P1397] [P3154] [P1398] [P1790] [P1399] [P1402] [P1407] [P1412] [P3393] [P1414] [P1807] [P1415] [P3162] [P1417] [P1421] [P1422] [P1425] [P1429] [P1430] [P1433] [P1370] [P1434] [P1436] [P2366] [P1437] [P1438] [P1439] [P2033] [P1440] [P1441] [P2511] [P1443] [P1447] [P2494] [P1449] [P1450] [P2879] [P1452] [P1431] [P1453] [P1457] [P1699] [P1462] [P1463] [P2161] [P1471] [P2315] [P1480] [P1484] [P1486] [P1132] [P1490] [P1494] [P3194] [P1495] [P1501] [P1110] [P1502] [P1503] [P1505] [P1514] [P1516] [P1518] [P1525] [P1527] [P1528] [P1540] [P2726] [P1546] [P3536] [P1552] [P1567] [P1582] [P2767] [P1583] [P1587] [P1601] [P1603] [P1606] [P1607] [P1613] [P1616] [P2644] [P1621] [P1627] [P1631] [P1640] [P1641] [P2782] [P1650] [P1388] [P1653] [P3018] [P1654] [P1659] [P1685] [P2712] [P1691] [P2209] [P1712] [P1715] [P1644] [P1719] [P2533] [P1724] [P1725] [P2227] [P1726] [P1730] [P1879] [P1736] [P1745] [P1757] [P1759] [P1768] [P3385] [P1772] [P3019] [P1776] [P1777] [P3395] [P1783] [P1572] [P1792] [P1296] [P1801] [P1823] [P2156] [P1829] [P1600] [P1841] [P1850] [P1852] [P1854] [P1858] [P1865] [P2753] [P1869] [P3229] [P1878] [P1879] [P1880] [P3484] [P1885] [P1886] [P1896] [P1903] [P3295] [P1908] [P1911] [P2093] [P1914] [P2654] [P1919] [P3163] [P1939] [P1941] [P1157] [P1948] [P1164] [P1955] [P1962] [P2708] [P1963] [P2396] [P1965] [P1966] [P1967] [P1056] [P1969] [P1972] [P1979] [P2570] [P1982] [P1983] [P1984] [P2494] [P1986] [P1991] [P1993] [P2961] [P2014] [P2577] [P2022] [P2023] [P2024] [P1259] [P2029] [P2041] [P2047] [P2048] [P2050] [P2051] [P2053] [P1271] [P2055] [P2056] [P2057] [P2423] [P2058] [P2059] [P2114] [P2142] [P2144] [P1457] [P2146] [P2147] [P3074] [P2149] [P2150] [P2153] [P2155] [P2158] [P2163] [P2167] [P2168] [P3418] [P2173] [P2178] [P2184] [P1128] [P2186] [P2194] [P2195] [P2197] [P2205] [P1022] [P2216] [P2218] [P2219] [P3013] [P2224] [P2870] [P2233] [P1926] [P2239] [P2245] [P2251] [P3506] [P2254] [P2255] [P2194] [P2257] [P2258] [P1671] [P2261] [P2272] [P2278] [P2279] [P2976] [P2285] [P2303] [P2286] [P3510] [P2290] [P2292] [P3067] [P2296] [P2300] [P2303] [P2979] [P2305] [P1125] [P2312] [P2967] [P2317] [P1791] [P2318] [P2323] [P2325] [P2324] [P2325] [P2541] [P2329] [P2121] [P2336] [P2341] [P1005] [P2345] [P1272] [P2346] [P2309] [P2354] [P2365] [P2375] [P3380] [P2376] [P3245] [P2380] [P3097] [P2387] [P2389] [P2832] [P2397] [P2398] [P2412] [P2414] [P2420] [P2431] [P1938] [P2439] [P2444] [P2446] [P2463] [P3206] [P2466] [P2467] [P2472] [P2473] [P2480] [P2485] [P2486] [P2490] [P2491] [P2495] [P2498] [P2223] [P2501] [P2505] [P1223] [P2515] [P2522] [P2523] [P2526] [P2527] [P2529] [P3336] [P2530] [P3085] [P2542] [P2553] [P2564] [P2568] [P2671] [P2571] [P2201] [P2573] [P3052] [P2575] [P1574] [P2580] [P1979] [P2587] [P2590] [P2596] [P1802] [P2597] [P2598] [P1752] [P2602] [P3480] [P2604] [P2606] [P2607] [P2609] [P2611] [P2613] [P2615] [P2617] [P1877] [P2622] [P2627] [P1347] [P2633] [P2634] [P1746] [P2657] [P2659] [P2661] [P1467] [P2664] [P2668] [P1648] [P2671] [P2672] [P2678] [P3343] [P2679] [P2680] [P2698] [P1897] [P2700] [P2193] [P2701] [P2709] [P2713] [P2725] [P2730] [P2731] [P3309] [P2732] [P2736] [P2051] [P2737] [P1004] [P2740] [P2742] [P2746] [P2747] [P2751] [P2756] [P1767] [P2757] [P2534] [P2759] [P2762] [P2763] [P2764] [P1837] [P2765] [P2766] [P2774] [P2783] [P2797] [P1514] [P2798] [P2801] [P2805] [P2812] [P2568] [P2822] [P2824] [P2825] [P2827] [P1437] [P2831] [P2839] [P2860] [P2862] [P2863] [P1873] [P2865] [P3170] [P2870] [P1032] [P2879] [P2886] [P2887] [P2144] [P2893] [P2894] [P2898] [P2900] [P2742] [P2915] [P2921] [P2939] [P2985] [P1128] [P2993] [P3084] [P3102] [P3119] [P1842] [P3126] [P3143] [P3302] [P3155] [P3157] [P2957] [P3165] [P3168] [P3171] [P3172] [P3386] [P3174] [P3175] [P3177] [P3178] [P3181] [P3190] [P3195] [P3197] [P3201] [P3203] [P1028] [P3205] [P3224] [P3318] [P3225] [P3227] [P3232] [P3233] [P1083] [P3234] [P2985] [P3235] [P3236] [P1111] [P3237] [P2994] [P3238] [P3239] [P2546] [P3241] [P3242] [P3243] [P2245] [P3244] [P3245] [P3352] [P3246] [P3247] [P3248] [P3250] [P3253] [P3254] [P3258] [P3261] [P3262] [P1638] [P3264] [P2379] [P3265] [P3266] [P2261] [P3273] [P3285] [P3286] [P3287] [P3288] [P3290] [P1484] [P3291] [P3292] [P2807] [P3293] [P2668] [P3294] [P3295] [P3297] [P1520] [P3299] [P3302] [P2898] [P3308] [P1023] [P3309] [P3311] [P2141] [P3312] [P3313] [P3317] [P2890] [P3320] [P2572] [P3321] [P3322] [P2778] [P3324] [P1786] [P3327] [P3332] [P1809] [P3338] [P3343] [P3345] [P3346] [P2882] [P3348] [P1167] [P3349] [P2910] [P3350] [P3366] [P3018] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P1005] [P3372] [P3373] [P2517] [P3374] [P2755] [P3375] [P3376] [P1419] [P3377] [P1952] [P3378] [P3379] [P3082] [P3380] [P3381] [P3309] [P3382] [P1474] [P3383] [P3000] [P3384] [P1332] [P3386] [P2748] [P3387] [P2881] [P3388] [P3389] [P3390] [P2111] [P3391] [P1620] [P3396] [P3398] [P2079] [P3402] [P3435] [P3437] [P3452] [P3455] [P3215] [P3469] [P3477] [P1360] [P3478] [P3502] [P3521] [P2284] [P3527] [P2213] [P3539] [P3545] [P3567] [P3573] [P3620] [P3628] [P1863] [P3629] [P3644] [P3648] [P3649] [P3674] [P3690] [P3698] [P1804] [P3702] [P3703] [P3705] [P3706] [P3548] [P3723] [P3747] [P1325] [P3749] [P1935] [P3759] [P3761] [P2583] [P3765] [P2567] [P3768] [P3155] [P3796] [P3797] [P3800] [P3802] [P3803] [P3804] [P3805] [P3806] [P3807] [P3808] [P3809] [P3810] [P3811] [P1370] [P3812] [P3819] [P3822] [P2537] [P3823] [P1446] [P3825] [P3826] [P2216] [P3829] [P2095] [P3831] [P3366] [P3834] [P2175] [P3835] [P2590] [P3846] [P3853] [P3865] [P3868] [P3871] [P3891] [P3916] [P2759] [P3919] [P3924] [P2141] [P3932] [P3935] [P2606] [P3942] [P2148] [P3950] [P3951] [P3095] [P3952] [P3953] [P3956] [P3958] [P3959] [P1112] [P3960] [P3962] [P1346] [P3963] [P2666] [P3964] [P3965] [P3966] [P3967] [P3970] [P3973] [P2128] [P3974] [P3975] [P3976] [P1942] [P3977] [P3978] [P3988] [P3989] [P3990] [P3997] [P3998] [P3311] [P4008] [P4009] [P1020] [P4027] [P4033] [P4035] [P3524] [P4039] [P1457] [P4040] [P4041] [P3297] [P4042] [P1063] [P4043] [P2154] [P4044] [P4051] [P4066] [P4070] [P1557] [P4072] [P4074] [P1610] [P4091] [P4092] [P2075] [P4093] [P2236] [P4094] [P2155] [P4095] [P2697] [P4097] [P1037] [P4098] [P4100] [P3510] [P4103] [P4111] [P3377] [P4112] [P2772] [P4127] [P4128] [P4135] [P4137] [P4139] [P2160] [P4145] [P4148] [P4149] [P4151] [P2908] [P4155] [P3378] [P4168] [P4169] [P2579] [P4171] [P4174] [P4175] [P4178] [P3493] [P4195] [P4197] [P2656] [P4198] [P4208] [P4211] [P4213] [P4216] [P4219] [P1044] [P4238] [P3209] [P4240] [P1882] [P4244] [P2916] [P4248] [P4250] [P4251] [P1914] [P4253] [P4279] [P4284] [P4287] [P1722] [P4292] [P2431] [P4294] [P4301] [P2800] [P4304] [P3048] [P4306] [P4309] [P1613] [P4310] [P4314] [P4316] [P4317] [P3466] [P4319] [P3290] [P4322] [P4331] [P4332] [P4333] [P4336] [P4345] [P2502] [P4358] [P2589] [P4363] [P4364] [P1193] [P4365] [P1481] [P4382] [P3190] [P4384] [P4389] [P4390] [P4391] [P4396] [P4397] [P3431] [P4408] [P1807] [P4425] [P1844] [P4430] [P1647] [P4449] [P4475] [P4491] [P2557] [P4495] [P2420] [P4503] [P2014] [P4512] [P4513] [P2315] [P4514] [P4548] [P2439] [P4551] [P3018] [P4555] [P4556] [P1155] [P4568] [P4574] [P4575] [P2556] [P4577] [P2838] [P4585] [P4587] [P4588] [P4592] [P3472] [P4597] [P1062] [P4705] [P3329] [P4706] [P2915] [P4707] [P4710] [P2307] [P4711] [P1387] [P4712] [P4714] [P4716] [P4717] [P2025] [P4718] [P1437] [P4719] [P2813] [P4720] [P4721] [P1723] [P4725] [P4726] [P4735] [P4751] [P4752] [P2217] [P4753] [P4754] [P4755] [P4768] [P4770] [P4774] [P4777] [P4779] [P1650] [P4781] [P1137] [P4782] [P4783] [P2040] [P4822] [P2632] [P4827] [P3489] [P4828] [P4829] [P4833] [P2940] [P4838] [P4841] [P4847] [P4859] [P1034] [P4878] [P4879] [P4880] [P4881] [P4882] [P4883] [P4884] [P4889] [P4964] [P4980] [P3120] [P4996] [P5007] [P3308] [P5011] [P3319] [P5019] [P5020] [P5021] [P5022] [P2730] [P5024] [P5055] [P1338] [P5056] [P3260] [P5068] [P5104] [P5105] [P5107] [P2753] [P5108] [P5159] [P2582] [P5160] [P1433] [P5162] [P2541] [P5163] [P5170] [P3025] [P5180] [P2248] [P5205] [P2635] [P5221] [P5226] [P5245] [P5280] [P5283] [P5284] [P3121] [P5290] [P5327] [P2097] [P5357] [P2909] [P5367] [P5400] [P5405] [P5410] [SP106] [SP10628] [SP11470] [P3161] [SP16549] [SP20174] [P1721] [SP2713] [SP3105] [SP7586] [SP8093] [SP8222] [P1944] [SP8791] [UVA1118] [UVA1194] [P1501] [UVA1303] [UVA721]
统计数据非实时更新。

签名

AFO

$$\color{purple}\text{Butterfly}\color{pink}\text{Dew}$$

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。