U65363 一扶苏一

    • 3.7K提交
    • 1.1K通过
    • 93排名
  • 用户 ID65363
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间2017-10-20 17:27
  • CCF 程序设计能力等级3级 (仅供参考)

博客

成就

NOIP提高 2018 二等奖

难易度统计

尚无评定 15
入门难度 120
普及- 182
普及/提高- 200
普及+/提高 109
提高+/省选- 279
省选/NOI- 199
NOI/NOI+/CTSC 19

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT2238] [AT2690] [AT2820] [AT3619] [P3477] [AT807] [CF1005F] [P2869] [CF1029A] [P1246] [CF1029B] [CF1033B] [CF1061A] [P1519] [CF1061B] [CF1061C] [P2489] [CF1061D] [CF1063A] [P2025] [CF1063B] [CF1064A] [P2378] [CF1064B] [CF1065A] [P2353] [CF1065B] [P3444] [CF1073A] [P2973] [CF1073B] [P1035] [CF1073D] [CF1077C] [CF1080A] [CF1080B] [P1792] [CF1080C] [CF1082B] [P3305] [CF1082C] [CF1083A] [P2175] [CF1083B] [P1425] [CF1083C] [P2212] [CF1084A] [CF1084B] [CF1084C] [CF1088A] [P1165] [CF1088B] [P1534] [CF1088C] [CF1088D] [CF1088E] [CF1091A] [CF1091B] [P2800] [CF1091C] [CF1091D] [CF1093A] [CF1093B] [CF1093C] [CF1093D] [P1982] [CF1093E] [CF1093F] [CF1095A] [P2299] [CF1095B] [P2940] [CF1095C] [CF1095D] [CF1095E] [CF1095F] [P3124] [CF1096A] [P2335] [CF1096B] [P3172] [CF1096C] [P1672] [CF1096D] [CF1097A] [CF1097B] [CF1097C] [P2379] [CF1097D] [CF1098A] [CF1099A] [CF1099B] [CF1099C] [CF10D] [P2796] [CF1100A] [P1692] [CF1100B] [CF1100C] [CF1102A] [P2631] [CF1102B] [P1858] [CF1102C] [P1345] [CF1102D] [CF1105A] [P1157] [CF1105B] [CF1105C] [P2385] [CF1105D] [P2774] [CF1106A] [CF1106B] [P1558] [CF1106C] [CF1106D] [CF1154A] [CF1154B] [CF1154C] [CF1154D] [CF1154E] [P1853] [CF1154F] [CF1154G] [P3406] [CF1157A] [CF1165A] [CF1165B] [CF1165C] [P1845] [CF1165D] [CF1165E] [CF1167A] [CF1167B] [CF1167C] [CF1167D] [CF1174A] [CF1174B] [CF1174C] [CF1174D] [CF1178A] [CF1178B] [P2996] [CF1178C] [CF1178D] [CF119A] [P3513] [CF11A] [P1415] [CF11B] [P1322] [CF1200A] [CF1200B] [P2731] [CF1200C] [P1881] [CF1200D] [P2744] [CF1203A] [CF1203B] [CF1203C] [P1993] [CF1203D1] [CF1203D2] [CF1203E] [CF1207A] [P1994] [CF1207B] [P1704] [CF1207C] [CF1207D] [P1409] [CF1207E] [P1716] [CF12B] [P2867] [CF13C] [CF13E] [CF14B] [CF155A] [P1809] [CF15C] [CF16E] [P2523] [CF171D] [CF171E] [CF17D] [CF19B] [CF19D] [CF1A] [CF20C] [P1028] [CF22A] [P1749] [CF22D] [CF25A] [CF25C] [CF27E] [P3380] [CF280C] [CF28D] [CF29D] [P2527] [CF2A] [CF2B] [P2893] [CF30C] [CF31A] [CF31D] [P2218] [CF31E] [CF33C] [P1192] [CF35C] [P1143] [CF36A] [CF3A] [P3193] [CF3B] [CF3D] [P2627] [CF409C] [CF409D] [P3420] [CF409F] [P3390] [CF42A] [P2413] [CF44H] [CF4A] [P2882] [CF4B] [CF4C] [CF4D] [CF52C] [P1600] [CF5A] [CF5C] [CF5E] [CF614A] [CF617E] [CF670C] [CF681A] [P1183] [CF6E] [CF711D] [CF715B] [CF725D] [CF741D] [CF7C] [P2471] [CF855B] [CF855C] [P1801] [CF859A] [CF859B] [CF859C] [CF894A] [CF8A] [CF8C] [CF920A] [CF977D] [P1334] [CF9D] [P2106] [CF9E] [P1000] [P1740] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1012] [P1036] [P1014] [P2792] [P1015] [P1019] [P1020] [P1387] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1518] [P1035] [P1036] [P1037] [P1038] [P1040] [P1042] [P2846] [P1043] [P1044] [P1045] [P1046] [P2305] [P1047] [P1048] [P2652] [P1049] [P1051] [P1055] [P1057] [P2782] [P1058] [P1091] [P1059] [P1060] [P2719] [P1062] [P1063] [P2991] [P1064] [P1631] [P1067] [P1068] [P1071] [P1072] [P1073] [P1075] [P1081] [P1077] [P3336] [P1078] [P1079] [P2450] [P1080] [P1082] [P1083] [P1084] [P1842] [P1085] [P2109] [P1086] [P2646] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P2508] [P1093] [P1094] [P1095] [P1096] [P3135] [P1097] [P1101] [P1102] [P1046] [P1103] [P2565] [P1108] [P1111] [P2931] [P1113] [P1115] [P1116] [P1118] [P2913] [P1119] [P2310] [P1120] [P3174] [P1125] [P1126] [P2359] [P1130] [P1131] [P1134] [P1135] [P1137] [P1819] [P1138] [P1119] [P1140] [P1141] [P2234] [P1142] [P1143] [P1144] [P1710] [P1146] [P1147] [P1149] [P1150] [P3238] [P1151] [P1152] [P1156] [P1157] [P1444] [P1160] [P1162] [P1322] [P1164] [P1897] [P1165] [P1169] [P1171] [P1176] [P1137] [P1177] [P1179] [P1181] [P1182] [P1921] [P1189] [P1190] [P2700] [P1192] [P3318] [P1194] [P1195] [P1217] [P1196] [P1197] [P1198] [P1512] [P1199] [P2942] [P1200] [P1201] [P1202] [P1163] [P1203] [P1204] [P1208] [P3517] [P1209] [P1216] [P1217] [P1104] [P1219] [P1220] [P1223] [P1226] [P3161] [P1231] [P2692] [P1233] [P3544] [P1234] [P2859] [P1247] [P1251] [P1255] [P1258] [P1262] [P1272] [P1273] [P1280] [P1828] [P1282] [P1288] [P1290] [P1410] [P1296] [P1208] [P1303] [P1304] [P1305] [P2311] [P1307] [P3424] [P1308] [P1311] [P1312] [P1551] [P1313] [P1314] [P1316] [P1319] [P1320] [P1328] [P1330] [P1336] [P1955] [P1339] [P1340] [P2125] [P1341] [P1445] [P1343] [P1344] [P1345] [P1346] [P1351] [P1352] [P1353] [P1359] [P3009] [P1364] [P1372] [P1377] [P1378] [P3482] [P1379] [P1387] [P1393] [P1394] [P1396] [P3406] [P1403] [P1414] [P1415] [P1417] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P3000] [P1426] [P1535] [P1427] [P2188] [P1428] [P1430] [P1433] [P1434] [P2503] [P1438] [P1439] [P1440] [P1441] [P2631] [P1443] [P1566] [P1449] [P1451] [P1455] [P1067] [P1462] [P1463] [P2063] [P1464] [P1469] [P3142] [P1474] [P1478] [P1480] [P2679] [P1481] [P2282] [P1482] [P1489] [P1803] [P1494] [P3510] [P1495] [P1496] [P1501] [P1504] [P2434] [P1507] [P1508] [P1510] [P1514] [P2251] [P1516] [P2426] [P1522] [P1525] [P1527] [P1529] [P1531] [P1533] [P1534] [P1536] [P2109] [P1537] [P1540] [P1541] [P1546] [P2318] [P1547] [P1222] [P1548] [P1550] [P1925] [P1551] [P1161] [P1552] [P1554] [P1558] [P2925] [P1559] [P2909] [P1563] [P1564] [P1566] [P1567] [P1569] [P1038] [P1576] [P1578] [P1579] [P1583] [P1586] [P1588] [P1594] [P1597] [P1600] [P1601] [P1818] [P1603] [P1266] [P1605] [P1200] [P1608] [P1613] [P1615] [P1616] [P1618] [P2281] [P1627] [P1629] [P1631] [P1634] [P1640] [P1650] [P1652] [P1657] [P1659] [P1585] [P1664] [P1679] [P1681] [P1684] [P1690] [P1691] [P1706] [P1714] [P1717] [P1000] [P1720] [P1724] [P1725] [P1726] [P1734] [P1736] [P1739] [P1744] [P1746] [P1747] [P1754] [P1283] [P1757] [P1759] [P1765] [P1772] [P1774] [P2587] [P1776] [P1781] [P2231] [P1787] [P1794] [P1796] [P1801] [P1802] [P2231] [P1803] [P1816] [P1821] [P1823] [P1703] [P1824] [P1828] [P1830] [P1832] [P1833] [P3324] [P1835] [P1838] [P1847] [P1849] [P1850] [P1851] [P2483] [P1854] [P1855] [P1857] [P1862] [P1865] [P1866] [P2815] [P1868] [P1869] [P1876] [P1877] [P2099] [P1879] [P1880] [P1886] [P1888] [P1892] [P3235] [P1894] [P1896] [P1901] [P2499] [P1902] [P1903] [P1908] [P1909] [P2532] [P1910] [P1914] [P1919] [P1818] [P1932] [P1938] [P1939] [P2986] [P1941] [P1948] [P1960] [P1466] [P1962] [P1965] [P2173] [P1966] [P1967] [P1968] [P1378] [P1969] [P1970] [P1519] [P1972] [P1977] [P1980] [P1981] [P1226] [P1982] [P1829] [P1983] [P3057] [P1984] [P1991] [P1993] [P1468] [P1996] [P2035] [P2002] [P2044] [P2004] [P1990] [P2005] [P2873] [P2006] [P2010] [P3483] [P2014] [P2015] [P2018] [P1770] [P2023] [P1637] [P2024] [P2028] [P2149] [P2032] [P2036] [P2038] [P3257] [P2043] [P2041] [P2049] [P2051] [P2052] [P2427] [P2054] [P2055] [P1465] [P2065] [P2066] [P2930] [P2068] [P2072] [P1932] [P2073] [P2074] [P2077] [P2078] [P2222] [P2079] [P2080] [P2084] [P2085] [P1234] [P2089] [P2092] [P3524] [P2117] [P2118] [P2121] [P2126] [P2141] [P2142] [P3290] [P2146] [P2548] [P2147] [P2149] [P2152] [P2153] [P2158] [P2464] [P2170] [P2173] [P2539] [P2176] [P1801] [P2192] [P1258] [P2196] [P2197] [P3516] [P2211] [P2212] [P2216] [P2219] [P1178] [P2224] [P2014] [P2233] [P2234] [P2585] [P2239] [P3417] [P2241] [P2242] [P2458] [P2251] [P2973] [P2256] [P2257] [P2120] [P2258] [P2261] [P1911] [P2264] [P2269] [P2278] [P2279] [P2280] [P2285] [P2286] [P2293] [P2296] [P2297] [P2299] [P2301] [P2312] [P2320] [P2323] [P3521] [P2324] [P2326] [P2330] [P2331] [P2340] [P2341] [P2342] [P2345] [P2347] [P3188] [P2356] [P2362] [P1048] [P2365] [P2369] [P2370] [P2375] [P2380] [P2383] [P2384] [P2387] [P2389] [P2393] [P2394] [P2822] [P2412] [P2415] [P2420] [P2569] [P2422] [P1939] [P2426] [P2430] [P2022] [P2434] [P3514] [P2439] [P2444] [P2446] [P2458] [P2469] [P2472] [P2192] [P2484] [P2502] [P2505] [P2512] [P2323] [P2513] [P2515] [P2520] [P1832] [P2525] [P2527] [P2548] [P2550] [P2562] [P3238] [P2564] [P2569] [P2572] [P2506] [P2573] [P2574] [P1995] [P2577] [P2580] [P2583] [P2590] [P1424] [P2598] [P1390] [P2602] [P1173] [P2604] [P2798] [P2607] [P3356] [P2613] [P2615] [P2617] [P1032] [P2618] [P2627] [P3058] [P2633] [P2634] [P2639] [P2640] [P1840] [P2648] [P1114] [P2651] [P2657] [P1825] [P2658] [P2520] [P2660] [P3251] [P2661] [P2663] [P1049] [P2666] [P2669] [P2670] [P2672] [P3519] [P2675] [P2676] [P2678] [P2679] [P2680] [P2295] [P2681] [P2683] [P3397] [P2684] [P2690] [P2699] [P2701] [P1982] [P2704] [P2705] [P2709] [P2722] [P2725] [P2731] [P2733] [P2734] [P2736] [P2740] [P1366] [P2746] [P2756] [P2760] [P2762] [P2763] [P2764] [P2765] [P1145] [P2766] [P2770] [P2772] [P2774] [P2054] [P2784] [P1192] [P2801] [P2802] [P2805] [P2599] [P2812] [P2478] [P2814] [P2820] [P2480] [P2822] [P2824] [P2827] [P2831] [P2835] [P2837] [P2394] [P2846] [P2850] [P2858] [P1063] [P2863] [P2797] [P2865] [P2871] [P1291] [P2872] [P2880] [P2888] [P2890] [P3427] [P2891] [P1194] [P2896] [P2904] [P2910] [P2911] [P2918] [P2921] [P2922] [P2925] [P2828] [P2939] [P2944] [P2947] [P2951] [P1414] [P2952] [P2955] [P2884] [P2956] [P2983] [P3309] [P2984] [P2986] [P2309] [P3004] [P3008] [P1922] [P3038] [P1763] [P3047] [P3078] [P3084] [P3088] [P2147] [P3110] [P3111] [P3119] [P3128] [P2069] [P3130] [P3144] [P3146] [P3150] [P3157] [P3174] [P3346] [P3177] [P3178] [P3183] [P3195] [P2839] [P3203] [P3205] [P3224] [P3225] [P3248] [P3254] [P3258] [P2796] [P3261] [P3302] [P3313] [P2362] [P3332] [P3353] [P3355] [P3366] [P2199] [P3367] [P3553] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P2172] [P3379] [P3380] [P3381] [P3382] [P3383] [P3384] [P3385] [P3470] [P3386] [P1245] [P3387] [P3388] [P2228] [P3389] [P3390] [P2691] [P3391] [P3176] [P3393] [P3397] [P3398] [P2450] [P3399] [P3402] [P3413] [P3414] [P3426] [P3440] [P3469] [P3527] [P3567] [P3586] [P3594] [P3605] [P3608] [P2368] [P3616] [P3627] [P2290] [P3669] [P3674] [P3690] [P1328] [P3722] [P3740] [P3741] [P3742] [P2252] [P3792] [P3796] [P3800] [P2025] [P3805] [P3806] [P2152] [P3807] [P3808] [P3810] [P3811] [P3812] [P3818] [P2518] [P3831] [P3834] [P3842] [P3847] [P1284] [P3853] [P1882] [P3855] [P1776] [P3857] [P3865] [P3870] [P3871] [P3884] [P3887] [P3901] [P3902] [P3905] [P3916] [P1195] [P3919] [P3950] [P3951] [P3952] [P3953] [P3954] [P3955] [P3956] [P3957] [P3958] [P3959] [P3966] [P3979] [P4001] [P4013] [P4014] [P4015] [P3367] [P4016] [P1528] [P4017] [P4054] [P4062] [P4068] [P4092] [P1736] [P4098] [P4113] [P2213] [P4127] [P4137] [P1759] [P4138] [P4140] [P4145] [P4146] [P4147] [P1492] [P4149] [P4151] [P4168] [P4174] [P4197] [P4198] [P4234] [P2586] [P4254] [P4265] [P4305] [P4306] [P1807] [P4310] [P1675] [P4317] [P4325] [P4326] [P4328] [P4381] [P4390] [P4394] [P4396] [P4413] [P4414] [P4431] [P4445] [P4462] [P4513] [P3150] [P4539] [P3433] [P4549] [P4551] [P4568] [P1864] [P4588] [P4600] [P4643] [P4677] [P1845] [P4696] [P4702] [P2657] [P4710] [P3522] [P4711] [P4712] [P4718] [P4735] [P4753] [P1716] [P4779] [P4782] [P4819] [P4822] [P4843] [P4867] [P3484] [P4884] [P2837] [P4885] [P4994] [P4995] [P4996] [P5006] [P1795] [P5007] [P5008] [P5009] [P1545] [P5015] [P5016] [P5017] [P2297] [P5019] [P5020] [P5021] [P1393] [P5022] [P1439] [P5057] [P2754] [P5069] [P5077] [P2488] [P5078] [P5079] [P2566] [P5080] [P2189] [P5081] [P5082] [P5087] [P5092] [P5104] [P5105] [P2003] [P5110] [P5144] [P5150] [P5159] [P3372] [P5214] [P5216] [P5227] [P5229] [P2842] [P5238] [P5239] [P5248] [P5269] [P5290] [P5315] [P5358] [P5359] [P1884] [P5360] [P5361] [P5362] [P5363] [P1534] [P5410] [P5416] [P3163] [P5417] [P5419] [P3331] [P5436] [P5468] [P1160] [P5478] [P5481] [P5520] [P5521] [P5522] [P5523] [SP1] [SP10264] [P2386] [SP1043] [SP10628] [SP10707] [SP16185] [SP1716] [P1868] [SP2713] [SP3267] [UVA100] [P2400] [UVA10003] [P1576] [UVA10047] [P2578] [UVA10125] [P3477] [UVA1025] [P1584] [UVA10269] [P2455] [UVA10285] [UVA10305] [UVA10340] [UVA10474] [UVA10534] [P3175] [UVA10635] [P1537] [UVA10817] [UVA10859] [UVA10891] [UVA10905] [UVA10917] [P3328] [UVA10970] [UVA11039] [P2883] [UVA11054] [UVA11078] [UVA1108] [UVA11090] [P1646] [UVA11100] [UVA11136] [UVA11292] [P3063] [UVA11300] [UVA11324] [P2692] [UVA11354] [P1932] [UVA11374] [P1129] [UVA11400] [P3105] [UVA11401] [UVA11462] [P2859] [UVA11464] [UVA11520] [P2131] [UVA11538] [P3064] [UVA11549] [UVA11552] [UVA11584] [P1155] [UVA116] [UVA11624] [UVA11636] [P1908] [UVA11729] [UVA11795] [UVA11825] [UVA11987] [UVA11988] [UVA11991] [UVA11997] [UVA12167] [P1285] [UVA1218] [UVA12186] [UVA1220] [UVA12299] [P3395] [UVA12563] [P2432] [UVA1292] [UVA1347] [UVA1632] [P2848] [UVA272] [UVA437] [UVA489] [P2266] [UVA514] [UVA572] [P2857] [UVA623] [UVA673] [UVA699] [P3235] [UVA839]
统计数据非实时更新。

签名

Blog

hope

山有木兮卿有意,昨夜星辰恰似你


终南有坟,名不老


故人依稀天边去,十年孤襟迎秋风。

江湖每逢一夜雨,为谁鞍前系灯笼。


青山远去万里遥,苏澜城外雨潇潇

孤舟一叶问船家,何日重到苏澜桥


2017-10-20 注册洛谷

2018-7-18 AC500祭

2019-3-12 AC1k祭

2019-4-6 SDOIround1Day1 rk59

2019-4-7 SDOIround1Day2 rk35

所以人类的本质是什么啊qaq:

while True: print(input())
点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。