U67492 LPA20020220

    • 2K提交
    • 499通过
  • 贡献/活跃/积分 1 / 1184 / 3684
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-10-25 21:27

Ta的洛谷博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1007] [P2591] [P1008] [P1009] [P2113] [P1010] [P2986] [P1012] [P1015] [P2606] [P1018] [P1025] [P1028] [P1029] [P2887] [P1031] [P1035] [P1791] [P1046] [P2384] [P1047] [P1048] [P1959] [P1049] [P3109] [P1055] [P3197] [P1057] [P1693] [P1059] [P1060] [P1063] [P1068] [P1072] [P1075] [P1077] [P1079] [P1081] [P1082] [P2619] [P1085] [P3071] [P1089] [P1090] [P2431] [P1091] [P1276] [P1093] [P1095] [P1097] [P1102] [P1727] [P1106] [P1265] [P1115] [P1943] [P1116] [P1122] [P1125] [P2863] [P1131] [P1134] [P1135] [P1138] [P1144] [P1147] [P3181] [P1150] [P1151] [P1156] [P1169] [P3465] [P1170] [P2473] [P1177] [P1179] [P1181] [P1196] [P1200] [P1208] [P1786] [P1215] [P1974] [P1223] [P1226] [P1231] [P1251] [P1255] [P1290] [P1297] [P1303] [P1307] [P3519] [P1308] [P3136] [P1337] [P1339] [P1343] [P1345] [P1365] [P1368] [P1372] [P1373] [P2366] [P1397] [P1403] [P1420] [P1421] [P3401] [P1422] [P1423] [P1424] [P2166] [P1425] [P1427] [P1428] [P1439] [P1444] [P1447] [P2718] [P1449] [P1452] [P2888] [P1455] [P1456] [P1477] [P3176] [P1478] [P2384] [P1480] [P1486] [P1494] [P1501] [P1502] [P1514] [P1516] [P1534] [P1535] [P1540] [P1541] [P2728] [P1546] [P1563] [P1567] [P1576] [P1579] [P1601] [P1615] [P3171] [P1631] [P2933] [P1634] [P1638] [P1640] [P1659] [P1720] [P1739] [P1744] [P3141] [P1758] [P3065] [P1781] [P1821] [P3192] [P1823] [P1828] [P1245] [P1829] [P1867] [P3229] [P1876] [P3190] [P1877] [P1879] [P1886] [P1887] [P1888] [P1935] [P1894] [P1903] [P1908] [P1909] [P3448] [P1919] [P1607] [P1939] [P1967] [P1972] [P1980] [P1996] [P2005] [P2032] [P2043] [P2048] [P2053] [P2055] [P2056] [P2057] [P2085] [P2093] [P1951] [P2097] [P3080] [P2114] [P3036] [P2120] [P1098] [P2136] [P2119] [P2142] [P2144] [P2147] [P2153] [P2158] [P2161] [P2167] [P2173] [P3102] [P2178] [P2181] [P3164] [P2196] [P2197] [P2221] [P3002] [P2234] [P3002] [P2257] [P2261] [P2286] [P2303] [P2325] [P2327] [P2330] [P2341] [P1404] [P2356] [P2367] [P1828] [P2371] [P2375] [P2387] [P2393] [P2394] [P2419] [P2420] [P2447] [P2467] [P2471] [P2473] [P2476] [P2480] [P2483] [P2485] [P2486] [P2495] [P2503] [P2508] [P2521] [P2630] [P2522] [P2533] [P2550] [P2568] [P2580] [P2590] [P2617] [P1241] [P2624] [P1618] [P2627] [P2633] [P2634] [P2640] [P2665] [P2676] [P2701] [P2730] [P1152] [P2731] [P2740] [P2742] [P2746] [P2754] [P2756] [P2758] [P2969] [P2761] [P2663] [P2763] [P2764] [P3201] [P2774] [P3345] [P2801] [P3439] [P2814] [P2852] [P2820] [P2825] [P2863] [P1858] [P2865] [P1378] [P2866] [P2871] [P2886] [P2891] [P3280] [P2900] [P2167] [P2911] [P2915] [P2920] [P2936] [P2947] [P2832] [P2951] [P2172] [P2955] [P2208] [P2962] [P2195] [P2973] [P2992] [P2993] [P3007] [P3487] [P3038] [P3041] [P3128] [P3131] [P1619] [P3150] [P2346] [P3165] [P3156] [P3172] [P3181] [P3394] [P3187] [P3194] [P3195] [P3197] [P2123] [P3201] [P2923] [P3203] [P1787] [P3209] [P2813] [P3222] [P3224] [P3225] [P2130] [P3227] [P3232] [P2974] [P3233] [P1422] [P3256] [P3258] [P3288] [P2267] [P3295] [P3297] [P3317] [P3320] [P1725] [P3327] [P3332] [P3196] [P3338] [P1287] [P3345] [P3346] [P3348] [P3353] [P3366] [P1011] [P3367] [P3368] [P3369] [P2511] [P3370] [P3371] [P3372] [P2389] [P3373] [P3374] [P3375] [P1265] [P3376] [P3377] [P1297] [P3378] [P3379] [P3380] [P2770] [P3381] [P3382] [P3383] [P3384] [P3385] [P3386] [P2203] [P3387] [P3388] [P3135] [P3389] [P1173] [P3390] [P3391] [P3402] [P3410] [P3454] [P3455] [P3469] [P3529] [P3514] [P3527] [P3588] [P3605] [P1726] [P3613] [P3628] [P1345] [P3642] [P3645] [P3648] [P1050] [P3649] [P2030] [P3690] [P3703] [P3708] [P3723] [P3742] [P1450] [P3796] [P3803] [P2684] [P3804] [P3805] [P3806] [P3807] [P1804] [P3808] [P2092] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P2161] [P3825] [P2485] [P3834] [P3835] [P3846] [P3865] [P3868] [P3893] [P2322] [P3919] [P3941] [P1109] [P3950] [P3951] [P3952] [P2452] [P3954] [P3958] [P3959] [P1980] [P3975] [P2700] [P3980] [P3984] [P3997] [P2109] [P4001] [P4035] [P4048] [P4049] [P3353] [P4070] [P4071] [P2597] [P4074] [P4103] [P4111] [P4114] [P1404] [P4115] [P4116] [P2865] [P4121] [P2470] [P4135] [P4145] [P1725] [P4148] [P4149] [P4151] [P4158] [P4159] [P4160] [P4166] [P4168] [P2534] [P4169] [P4171] [P3493] [P4172] [P4178] [P1943] [P4198] [P4219] [P2454] [P4228] [P3239] [P4238] [P4248] [P4249] [P4271] [P1742] [P4284] [P4287] [P1979] [P4292] [P4299] [P3064] [P4310] [P4312] [P2295] [P4318] [P3411] [P4325] [P1953] [P4338] [P4357] [P4366] [P4388] [P4390] [P1809] [P4401] [P4414] [P3367] [P4425] [P4427] [P4438] [P4461] [P4475] [P4513] [P3538] [P4525] [P4542] [P4555] [P4587] [P1846] [P4600] [P4710] [P4711] [P4712] [P4720] [P4721] [P4768] [P1027] [P4774] [P3064] [P4777] [P3410] [P4779] [P2947] [P4781] [P4782] [P4823] [P4884] [P2573] [CF1A] [CF4A] [CF6A] [CF6C] [CF9A] [CF12A] [CF409F] [CF438D] [CF455C] [CF468A] [CF468C] [CF549G] [P2228] [CF618F] [P1904] [CF651A] [CF858A] [P2565] [CF858F] [CF898D] [CF911F] [CF950A] [CF954A] [P1419] [CF954B] [CF954C] [CF954D] [P1500] [CF954E] [CF977D] [CF977E] [CF977F] [P1340] [CF983B] [P3449] [CF991E] [CF995C] [CF1038B] [CF1038D] [CF1041A] [CF1041B] [P1621] [CF1041C] [P3446] [CF1041D] [CF1041E] [P1928] [CF1041F] [P2643] [CF1042B] [SP1] [SP2] [SP11] [SP48] [SP346] [SP1487] [P2849] [SP1811] [SP1812] [SP2666] [SP16549] [P1321] [SP16580] [P1756] [AT2068] [AT2308] [P3086] [AT2346] [AT3857] [UVA719]

难易度统计

入门难度 60
普及- 60
普及/提高- 53
普及+/提高 32
提高+/省选- 100
省选/NOI- 173
NOI/NOI+/CTSC 21

签名

被dalao压扁!!

欢迎大家查看来自巴蜀大地的石室车队原创的团队题目

来自各位良(ju)心(ruo)出题人及本校北大清华神犇

蒟蒻博客(建设中)

戳这里

2018/4/16 神犇(你谷最弱不接受反驳)

点击查看更多...