U67492 LPA20020220

    • 2.7K提交
    • 757通过
    • 628排名
  • 用户 ID67492
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-10-25 21:27

博客

通过题目

[P1000] [P1611] [P1001] [P1002] [P3318] [P1003] [P1004] [P1024] [P1005] [P1006] [P3203] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1012] [P1015] [P1018] [P3256] [P1025] [P1028] [P1029] [P1031] [P2386] [P1035] [P1798] [P1046] [P1047] [P1906] [P1048] [P1049] [P1053] [P1055] [P2205] [P1057] [P2974] [P1059] [P1060] [P2423] [P1063] [P2468] [P1068] [P1072] [P1075] [P1077] [P1079] [P3432] [P1081] [P1082] [P1084] [P1085] [P1089] [P1820] [P1090] [P2337] [P1091] [P2997] [P1093] [P1095] [P1097] [P3307] [P1102] [P1106] [P1939] [P1111] [P2741] [P1113] [P1115] [P1116] [P1122] [P1125] [P1129] [P1131] [P1134] [P1135] [P1138] [P2518] [P1144] [P1147] [P1150] [P2760] [P1151] [P1258] [P1156] [P1169] [P1729] [P1170] [P3053] [P1177] [P2826] [P1179] [P1539] [P1181] [P1196] [P1303] [P1197] [P1198] [P1684] [P1199] [P1493] [P1200] [P3326] [P1208] [P1215] [P1220] [P1417] [P1223] [P1226] [P1227] [P1231] [P1247] [P1387] [P1251] [P2359] [P1255] [P1268] [P1272] [P1273] [P1288] [P1947] [P1290] [P1297] [P1303] [P1306] [P1307] [P2685] [P1308] [P1313] [P1330] [P1337] [P1339] [P3000] [P1341] [P1055] [P1343] [P1345] [P2220] [P1352] [P1365] [P2653] [P1368] [P1372] [P1373] [P1397] [P3040] [P1402] [P2641] [P1403] [P1145] [P1414] [P1415] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P1427] [P1428] [P1434] [P1439] [P1444] [P1447] [P2737] [P1449] [P1450] [P1066] [P1452] [P1453] [P1455] [P1456] [P1462] [P1477] [P1478] [P1979] [P1480] [P1686] [P1484] [P1486] [P1494] [P1274] [P1501] [P2859] [P1502] [P1995] [P1514] [P2912] [P1516] [P1525] [P1527] [P1534] [P1535] [P1540] [P1541] [P1546] [P1563] [P1567] [P1576] [P1579] [P1600] [P1944] [P1601] [P2023] [P1608] [P1613] [P2581] [P1615] [P1627] [P1631] [P1634] [P1638] [P1640] [P1641] [P1659] [P1720] [P2741] [P1739] [P1744] [P1758] [P1772] [P1781] [P2817] [P1821] [P1823] [P1828] [P2462] [P1829] [P2184] [P1841] [P2824] [P1850] [P1867] [P1370] [P1876] [P1877] [P1879] [P1886] [P1887] [P1888] [P1891] [P1894] [P1896] [P1887] [P1903] [P1908] [P1909] [P2837] [P1919] [P1939] [P1967] [P2702] [P1972] [P1980] [P1984] [P1350] [P1991] [P1993] [P1996] [P2412] [P2005] [P2032] [P2042] [P2043] [P2045] [P2048] [P3389] [P2050] [P1968] [P2051] [P2745] [P2053] [P2689] [P2055] [P2056] [P2057] [P1544] [P2059] [P2085] [P1745] [P2093] [P2097] [P2303] [P2114] [P2120] [P2136] [P2142] [P3087] [P2144] [P2147] [P3191] [P2149] [P2151] [P2153] [P2158] [P2161] [P1838] [P2167] [P2172] [P2257] [P2173] [P1570] [P2178] [P2181] [P2196] [P2197] [P1802] [P2216] [P1144] [P2221] [P2234] [P3214] [P2257] [P2261] [P2278] [P2279] [P2286] [P2111] [P2292] [P1216] [P2303] [P2841] [P2305] [P1689] [P2320] [P2325] [P2693] [P2327] [P2330] [P2331] [P2341] [P2356] [P2367] [P3349] [P2371] [P2375] [P1400] [P2387] [P2393] [P2394] [P1054] [P2396] [P1444] [P2397] [P3219] [P2403] [P2414] [P1521] [P2419] [P1472] [P2420] [P2843] [P2444] [P2447] [P1266] [P2467] [P2469] [P1276] [P2471] [P2471] [P2473] [P2474] [P2476] [P2479] [P1986] [P2480] [P2483] [P1349] [P2485] [P2486] [P2495] [P2503] [P2507] [P2508] [P2966] [P2512] [P1066] [P2519] [P1062] [P2521] [P2522] [P2523] [P2532] [P1936] [P2533] [P1595] [P2536] [P2550] [P2568] [P2570] [P2577] [P2580] [P2590] [P2597] [P2598] [P2602] [P2606] [P2607] [P3264] [P2615] [P2617] [P2619] [P2624] [P2627] [P1210] [P2633] [P2634] [P2640] [P2657] [P1507] [P2661] [P2665] [P1541] [P2676] [P2708] [P2679] [P2680] [P2701] [P2704] [P2730] [P2731] [P2740] [P2840] [P2742] [P2746] [P1759] [P2754] [P1804] [P2756] [P2758] [P2761] [P2763] [P2764] [P1924] [P2765] [P1369] [P2774] [P2801] [P1640] [P2805] [P2814] [P2820] [P2822] [P2825] [P2860] [P2863] [P2865] [P2866] [P2871] [P1803] [P2886] [P2891] [P2900] [P3176] [P2911] [P2915] [P2920] [P1832] [P2921] [P2936] [P2947] [P2951] [P1667] [P2955] [P2962] [P2973] [P1535] [P2992] [P2440] [P2993] [P2356] [P3007] [P3038] [P3041] [P3121] [P3128] [P3131] [P3146] [P1360] [P3147] [P3150] [P3156] [P3356] [P3159] [P3164] [P1233] [P3165] [P3167] [P3172] [P3177] [P1517] [P3181] [P2373] [P3187] [P3188] [P2867] [P3190] [P3193] [P3194] [P3195] [P1953] [P3197] [P3200] [P3087] [P3201] [P2325] [P3203] [P3205] [P1073] [P3206] [P3209] [P3211] [P2555] [P3222] [P1504] [P3223] [P3224] [P2035] [P3225] [P3226] [P1905] [P3227] [P3232] [P3233] [P2130] [P3242] [P3243] [P1982] [P3249] [P3256] [P2283] [P3258] [P3265] [P3272] [P2573] [P3288] [P3292] [P2160] [P3293] [P1678] [P3294] [P2865] [P3295] [P3297] [P3061] [P3298] [P3013] [P3301] [P3457] [P3302] [P3308] [P3311] [P3312] [P3540] [P3317] [P3320] [P3321] [P3462] [P3327] [P1891] [P3330] [P3332] [P3338] [P3345] [P3346] [P3348] [P3349] [P3160] [P3353] [P3358] [P1065] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P2100] [P3378] [P3379] [P3417] [P3380] [P3530] [P3381] [P3382] [P1322] [P3383] [P3384] [P3385] [P3386] [P3387] [P1093] [P3388] [P1776] [P3389] [P3193] [P3390] [P3391] [P1352] [P3402] [P3410] [P1055] [P3454] [P3455] [P2877] [P3469] [P3474] [P3512] [P3514] [P3309] [P3527] [P3544] [P3565] [P3571] [P3588] [P3597] [P3605] [P3613] [P2791] [P3620] [P3628] [P3331] [P3642] [P2148] [P3643] [P1072] [P3645] [P3486] [P3648] [P1240] [P3649] [P3676] [P1262] [P3690] [P2755] [P3702] [P3703] [P3704] [P3099] [P3708] [P3721] [P3723] [P3742] [P3768] [P2422] [P3773] [P3796] [P3803] [P3804] [P3805] [P3806] [P3807] [P3158] [P3808] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P3825] [P2361] [P3834] [P1583] [P3835] [P3846] [P3865] [P2370] [P3868] [P3893] [P3899] [P3045] [P3912] [P3543] [P3919] [P3941] [P3950] [P3951] [P2353] [P3952] [P1925] [P3953] [P3954] [P1167] [P3958] [P3189] [P3959] [P3960] [P3975] [P3978] [P3980] [P3984] [P2985] [P3997] [P4001] [P2047] [P4003] [P4022] [P4035] [P4043] [P4048] [P4049] [P4052] [P4054] [P2995] [P4067] [P4070] [P1326] [P4071] [P1258] [P4072] [P4074] [P4097] [P4103] [P4104] [P2603] [P4111] [P4114] [P2296] [P4115] [P4116] [P4121] [P4127] [P2477] [P4135] [P4145] [P2721] [P4148] [P2862] [P4149] [P4151] [P1519] [P4155] [P1828] [P4158] [P3010] [P4159] [P1888] [P4160] [P1811] [P4161] [P4166] [P4168] [P4169] [P4171] [P1795] [P4172] [P2955] [P4173] [P4178] [P2002] [P4194] [P4195] [P4198] [P2819] [P4199] [P4206] [P1556] [P4213] [P3150] [P4216] [P4219] [P2806] [P4228] [P4230] [P4234] [P3219] [P4238] [P3187] [P4239] [P4245] [P2240] [P4248] [P3206] [P4249] [P1840] [P4271] [P4274] [P4284] [P4287] [P4292] [P4294] [P2660] [P4299] [P4302] [P4310] [P4312] [P4317] [P3046] [P4318] [P4325] [P1995] [P4332] [P4338] [P2502] [P4357] [P4363] [P1608] [P4364] [P4366] [P4388] [P1332] [P4389] [P4390] [P2837] [P4401] [P4414] [P2220] [P4425] [P2207] [P4427] [P1253] [P4430] [P4438] [P2600] [P4451] [P4461] [P4475] [P4512] [P2383] [P4513] [P4514] [P4525] [P4542] [P4555] [P1493] [P4562] [P3148] [P4587] [P4590] [P1558] [P4600] [P1878] [P4602] [P4710] [P2844] [P4711] [P4712] [P4718] [P4719] [P4720] [P4721] [P2303] [P4725] [P4726] [P4735] [P4768] [P4769] [P4770] [P4774] [P4777] [P3180] [P4779] [P2018] [P4781] [P4782] [P4823] [P4843] [P4867] [P4884] [P4899] [P2069] [P4921] [P4931] [P5019] [P5020] [P3188] [P5021] [P5022] [P5024] [P1809] [P5050] [P5055] [P5056] [P5205] [P1249] [CF1A] [CF4A] [P2230] [CF6A] [CF6C] [P1819] [CF9A] [CF9D] [P2066] [CF12A] [CF40E] [P1410] [CF193D] [CF284A] [P2465] [CF409F] [P1018] [CF438D] [P1996] [CF438E] [CF455C] [CF468A] [P2743] [CF468C] [CF508E] [P1482] [CF549G] [P3429] [CF600E] [CF603E] [CF605C] [CF612E] [CF613C] [CF613D] [CF618E] [CF618F] [CF622F] [CF643D] [P1434] [CF651A] [CF685B] [CF761F] [P1725] [CF763D] [P2581] [CF763E] [CF765F] [CF858A] [CF858F] [CF860E] [CF898D] [P1513] [CF911F] [CF950A] [CF954A] [CF954B] [CF954C] [CF954D] [P1966] [CF954E] [CF977D] [P3549] [CF977E] [P2091] [CF977F] [CF983B] [CF991E] [CF995C] [CF1009F] [P3461] [CF1009G] [CF1038B] [CF1038D] [CF1041A] [P1626] [CF1041B] [CF1041C] [CF1041D] [P2304] [CF1041E] [P1491] [CF1041F] [CF1042B] [CF1045H] [CF1051D] [CF1059A] [P2485] [CF1059B] [P3276] [CF1059C] [P2350] [CF1059D] [CF1059E] [CF1073C] [CF1073D] [P1964] [SP1] [P3105] [SP2] [SP11] [SP48] [SP346] [P1185] [SP1487] [SP1811] [SP1812] [P3181] [SP2666] [P1341] [SP3713] [SP4491] [SP5971] [SP5973] [SP16549] [P1691] [SP16580] [SP16607] [SP19149] [P2520] [SP20174] [AT1982] [AT2068] [AT2149] [P2415] [AT2172] [P3131] [AT2230] [P1839] [AT2292] [P1245] [AT2308] [P2735] [AT2346] [P2241] [AT2383] [P1696] [AT2389] [AT2401] [AT2558] [P2464] [AT2645] [AT2669] [AT3857] [AT3912] [P3551] [UVA610] [UVA719] [UVA1364] [P3429] [UVA10225] [P1836]
统计数据非实时更新。

难易度统计

尚无评定 5
入门难度 60
普及- 62
普及/提高- 63
普及+/提高 43
提高+/省选- 150
省选/NOI- 310
NOI/NOI+/CTSC 64

统计数据非实时更新。

签名

被dalao压扁!!

欢迎大家查看来自巴蜀大地的石室车队原创的团队题目

来自各位良(ju)心(ruo)出题人及本校北大清华神犇

蒟蒻博客(建设中)

戳这里

2018/4/16 神犇(你谷最弱不接受反驳)

点击查看更多...