U67492 LPA20020220

    • 2.6K提交
    • 684通过
    • 362排名
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-10-25 21:27

Ta的洛谷博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1321] [P1003] [P1004] [P1465] [P1005] [P1006] [P1007] [P1008] [P1009] [P1890] [P1010] [P1012] [P1505] [P1015] [P1018] [P1025] [P1028] [P1029] [P1031] [P2776] [P1035] [P1944] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1053] [P1055] [P1057] [P1501] [P1059] [P1060] [P1063] [P1068] [P1072] [P1075] [P2499] [P1077] [P2586] [P1079] [P1081] [P1771] [P1082] [P1084] [P1085] [P1089] [P1199] [P1090] [P1091] [P1093] [P1095] [P3022] [P1097] [P1102] [P1106] [P1111] [P3436] [P1113] [P1115] [P1116] [P1778] [P1122] [P1418] [P1125] [P1129] [P1131] [P1693] [P1134] [P2124] [P1135] [P1138] [P1477] [P1144] [P1147] [P2526] [P1150] [P1151] [P2216] [P1156] [P1169] [P1170] [P1177] [P1179] [P1181] [P1879] [P1196] [P3110] [P1197] [P1198] [P2801] [P1199] [P1200] [P1208] [P1215] [P1220] [P1223] [P1226] [P1227] [P1231] [P1247] [P3447] [P1251] [P1255] [P1268] [P1272] [P1273] [P1288] [P1290] [P1297] [P1303] [P1306] [P1388] [P1307] [P1308] [P1313] [P1330] [P1337] [P1533] [P1339] [P2693] [P1341] [P1343] [P1345] [P3367] [P1352] [P2879] [P1365] [P1213] [P1368] [P1372] [P1373] [P1397] [P1402] [P1812] [P1403] [P1414] [P1415] [P1420] [P1421] [P2765] [P1422] [P1423] [P1424] [P1235] [P1425] [P1427] [P1428] [P3520] [P1434] [P2723] [P1439] [P3493] [P1444] [P1447] [P1449] [P2459] [P1450] [P1452] [P1453] [P1634] [P1455] [P1456] [P1462] [P2828] [P1477] [P1478] [P1480] [P1484] [P2457] [P1486] [P1494] [P1501] [P2910] [P1502] [P1514] [P1516] [P1525] [P1527] [P1970] [P1534] [P1535] [P1674] [P1540] [P1541] [P3033] [P1546] [P1563] [P1364] [P1567] [P1576] [P2188] [P1579] [P1600] [P1601] [P2805] [P1608] [P1613] [P3419] [P1615] [P1627] [P1631] [P1634] [P1638] [P1640] [P2784] [P1641] [P1659] [P1720] [P1739] [P1744] [P1758] [P1899] [P1772] [P3267] [P1781] [P1821] [P1823] [P1828] [P1829] [P1964] [P1841] [P1850] [P1867] [P1876] [P1877] [P1879] [P1886] [P1887] [P1888] [P2414] [P1891] [P1894] [P1123] [P1896] [P1903] [P1908] [P1909] [P1919] [P1939] [P1967] [P1972] [P1980] [P1984] [P1466] [P1991] [P2442] [P1993] [P1996] [P2005] [P3281] [P2032] [P2043] [P2048] [P2050] [P2888] [P2051] [P1027] [P2053] [P2260] [P2055] [P2056] [P2057] [P2059] [P2085] [P2093] [P1309] [P2097] [P2114] [P1008] [P2120] [P1767] [P2136] [P2142] [P2144] [P2965] [P2147] [P2149] [P1815] [P2151] [P1886] [P2153] [P2158] [P3134] [P2161] [P2464] [P2167] [P1901] [P2172] [P2173] [P2178] [P2181] [P2406] [P2196] [P1408] [P2197] [P2216] [P1515] [P2221] [P2234] [P2257] [P3024] [P2261] [P3511] [P2278] [P2279] [P2361] [P2286] [P2292] [P2303] [P2320] [P2325] [P2327] [P2330] [P2331] [P1351] [P2341] [P2356] [P2367] [P2371] [P1833] [P2375] [P2387] [P2393] [P2394] [P2171] [P2396] [P2397] [P2403] [P2414] [P2419] [P2299] [P2420] [P1698] [P2444] [P3167] [P2447] [P1847] [P2467] [P3223] [P2469] [P2471] [P2801] [P2473] [P2474] [P1575] [P2476] [P2654] [P2479] [P2480] [P1533] [P2483] [P2485] [P2486] [P2495] [P2503] [P2507] [P2508] [P2422] [P2512] [P1552] [P2519] [P3442] [P2521] [P3450] [P2522] [P2523] [P2533] [P1414] [P2536] [P2550] [P2568] [P2634] [P2570] [P2577] [P2580] [P2590] [P2598] [P2602] [P2606] [P2384] [P2607] [P2615] [P3367] [P2617] [P1536] [P2619] [P2624] [P2627] [P1797] [P2633] [P2634] [P2640] [P2940] [P2657] [P1843] [P2661] [P2665] [P2676] [P2843] [P2679] [P2680] [P2701] [P2704] [P2730] [P2731] [P2740] [P3006] [P2742] [P2746] [P1231] [P2754] [P1612] [P2756] [P2617] [P2758] [P1565] [P2761] [P1374] [P2763] [P2764] [P2765] [P2774] [P2801] [P2805] [P2814] [P2820] [P2822] [P2825] [P2224] [P2863] [P2865] [P2372] [P2866] [P2871] [P2886] [P1136] [P2891] [P2500] [P2900] [P2911] [P2267] [P2915] [P1262] [P2920] [P2921] [P2936] [P2947] [P2951] [P2955] [P3362] [P2962] [P1650] [P2973] [P2992] [P2993] [P3007] [P3038] [P3041] [P3121] [P3128] [P3131] [P2645] [P3146] [P3147] [P3150] [P3156] [P3159] [P3164] [P1122] [P3165] [P2187] [P3167] [P3172] [P3177] [P3181] [P3187] [P3188] [P3193] [P3194] [P3195] [P1531] [P3197] [P3201] [P1375] [P3203] [P3205] [P3206] [P1180] [P3209] [P3211] [P2386] [P3222] [P2638] [P3223] [P3224] [P3303] [P3225] [P1969] [P3226] [P3383] [P3227] [P3232] [P3266] [P3233] [P1228] [P3242] [P1436] [P3243] [P3256] [P3258] [P3265] [P1812] [P3288] [P3292] [P2764] [P3293] [P3294] [P3295] [P1079] [P3297] [P3298] [P1171] [P3301] [P3302] [P3308] [P3311] [P3312] [P3317] [P3320] [P3327] [P3330] [P3332] [P3338] [P3345] [P3008] [P3346] [P3348] [P3349] [P3353] [P3358] [P3366] [P3367] [P3368] [P3054] [P3369] [P3370] [P3371] [P3242] [P3372] [P3373] [P3374] [P2354] [P3375] [P1462] [P3376] [P3377] [P2746] [P3378] [P3379] [P3380] [P3381] [P1541] [P3382] [P3383] [P3384] [P3385] [P3386] [P3387] [P3388] [P2513] [P3389] [P3390] [P2366] [P3391] [P3402] [P1372] [P3410] [P3454] [P3455] [P3469] [P3512] [P3514] [P3527] [P3544] [P3588] [P3597] [P3605] [P3613] [P3620] [P3628] [P3642] [P3645] [P3648] [P1675] [P3649] [P3676] [P3217] [P3690] [P3702] [P3703] [P3704] [P3708] [P1624] [P3721] [P3723] [P3742] [P2945] [P3768] [P3773] [P1233] [P3796] [P2817] [P3803] [P2489] [P3804] [P3805] [P2524] [P3806] [P3807] [P3808] [P3809] [P3810] [P1240] [P3811] [P1786] [P3812] [P3454] [P3825] [P3834] [P3835] [P3846] [P2023] [P3865] [P3868] [P1664] [P3893] [P2307] [P3919] [P3941] [P3062] [P3950] [P3951] [P3080] [P3952] [P3953] [P2922] [P3954] [P3958] [P1874] [P3959] [P3960] [P3975] [P3980] [P3984] [P3997] [P4001] [P4003] [P4035] [P4043] [P4048] [P4049] [P4052] [P4054] [P1747] [P4070] [P2142] [P4071] [P2354] [P4072] [P4074] [P2382] [P4103] [P4111] [P1173] [P4114] [P4115] [P1943] [P4116] [P2316] [P4121] [P4127] [P1365] [P4135] [P4145] [P1383] [P4148] [P4149] [P4151] [P4155] [P4158] [P4159] [P4160] [P4161] [P4166] [P4168] [P2988] [P4169] [P4171] [P4172] [P4173] [P4178] [P4194] [P4195] [P4198] [P2400] [P4199] [P4206] [P4213] [P4216] [P4219] [P1200] [P4228] [P4230] [P4234] [P4238] [P4248] [P4249] [P4271] [P4274] [P4284] [P2351] [P4287] [P2472] [P4292] [P4299] [P3077] [P4302] [P3209] [P4310] [P4312] [P4317] [P4318] [P4325] [P4338] [P4357] [P4364] [P3456] [P4366] [P4388] [P3098] [P4390] [P4401] [P4414] [P4425] [P1447] [P4427] [P4430] [P1016] [P4438] [P4461] [P4475] [P4513] [P4514] [P4525] [P4542] [P3349] [P4555] [P2914] [P4562] [P1932] [P4587] [P4600] [P2708] [P4602] [P3468] [P4710] [P4711] [P4712] [P4718] [P4719] [P4720] [P2759] [P4721] [P4735] [P4768] [P4770] [P4774] [P4777] [P4779] [P2143] [P4781] [P4782] [P2811] [P4823] [P4843] [P4884] [P4921] [P4931] [P5019] [P5020] [P5021] [P5022] [P2810] [P5024] [CF1A] [CF4A] [CF6A] [CF6C] [CF9A] [CF9D] [P1849] [CF12A] [CF40E] [P3367] [CF193D] [CF284A] [CF409F] [CF438D] [CF455C] [CF468A] [CF468C] [CF549G] [CF600E] [CF618F] [CF651A] [CF765F] [CF858A] [CF858F] [CF860E] [CF898D] [CF911F] [P1889] [CF950A] [CF954A] [P2819] [CF954B] [CF954C] [CF954D] [P2787] [CF954E] [P1780] [CF977D] [CF977E] [CF977F] [CF983B] [CF991E] [P1905] [CF995C] [P2010] [CF1038B] [P3304] [CF1038D] [P1453] [CF1041A] [P1762] [CF1041B] [CF1041C] [CF1041D] [CF1041E] [CF1041F] [P3345] [CF1042B] [P1558] [CF1051D] [P3293] [CF1059A] [CF1059B] [CF1059C] [CF1059D] [P1479] [CF1059E] [P2917] [CF1073C] [P1634] [CF1073D] [SP1] [SP2] [SP11] [SP48] [SP346] [P2511] [SP1487] [SP1811] [P3107] [SP1812] [SP2666] [SP4491] [SP5971] [SP5973] [SP16549] [P3088] [SP16580] [P1499] [SP16607] [SP19149] [AT2068] [P3248] [AT2308] [AT2346] [AT3857] [UVA719] [UVA10225]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 60
普及- 62
普及/提高- 62
普及+/提高 44
提高+/省选- 148
省选/NOI- 276
NOI/NOI+/CTSC 32

统计数据非实时更新。

签名

被dalao压扁!!

欢迎大家查看来自巴蜀大地的石室车队原创的团队题目

来自各位良(ju)心(ruo)出题人及本校北大清华神犇

蒟蒻博客(建设中)

戳这里

2018/4/16 神犇(你谷最弱不接受反驳)

点击查看更多...