U70780 wasa855

  • 3.5K提交
  • 969通过
  • 59排名
 • 用户 ID70780
 • 用户类型 普通用户
 • 注册时间 2017-11-06 18:01

博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1005] [P2563] [P1006] [P1326] [P1007] [P1008] [P1892] [P1009] [P1010] [P1012] [P1014] [P1015] [P1018] [P1019] [P1020] [P1022] [P1023] [P1024] [P2879] [P1025] [P1026] [P1028] [P1880] [P1029] [P1030] [P1031] [P1032] [P1537] [P1035] [P1036] [P1037] [P1038] [P1040] [P1041] [P1042] [P1043] [P1044] [P2623] [P1045] [P1046] [P1047] [P1048] [P1750] [P1049] [P1051] [P2515] [P1052] [P1411] [P1055] [P1056] [P1057] [P1059] [P1060] [P1051] [P1061] [P1062] [P1063] [P2464] [P1064] [P1067] [P1068] [P1069] [P1712] [P1071] [P1073] [P2364] [P1075] [P1077] [P1078] [P1079] [P1081] [P2854] [P1082] [P1624] [P1083] [P1085] [P1086] [P3132] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P2798] [P1093] [P1094] [P1095] [P1096] [P3471] [P1097] [P1098] [P1101] [P1103] [P3147] [P1106] [P1108] [P1110] [P1061] [P1111] [P1113] [P1115] [P1116] [P1118] [P1119] [P1120] [P1123] [P2534] [P1125] [P1129] [P1130] [P1131] [P2241] [P1133] [P1135] [P1137] [P1138] [P1140] [P1050] [P1141] [P2977] [P1144] [P1147] [P1149] [P2867] [P1150] [P2206] [P1151] [P3292] [P1156] [P1689] [P1157] [P1158] [P1160] [P1888] [P1162] [P1164] [P1911] [P1165] [P3174] [P1168] [P1169] [P1171] [P1177] [P1179] [P1181] [P1182] [P1186] [P1820] [P1187] [P1190] [P1192] [P1194] [P2813] [P1195] [P1196] [P2023] [P1197] [P2521] [P1198] [P1199] [P2304] [P1200] [P1201] [P1203] [P1204] [P1208] [P1209] [P2083] [P1215] [P1216] [P1217] [P1682] [P1219] [P1220] [P1983] [P1223] [P1226] [P1229] [P2531] [P1230] [P2645] [P1233] [P1238] [P1239] [P1242] [P1244] [P1247] [P1258] [P3520] [P1262] [P1265] [P1270] [P1108] [P1271] [P1297] [P1273] [P2077] [P1278] [P1280] [P1282] [P3194] [P1303] [P1304] [P1305] [P1306] [P1307] [P1308] [P1309] [P2788] [P1311] [P1313] [P1314] [P1316] [P1324] [P1328] [P3047] [P1330] [P1331] [P3232] [P1332] [P1338] [P1339] [P1340] [P1341] [P1342] [P1346] [P2416] [P1351] [P1352] [P1353] [P1356] [P1357] [P1359] [P1363] [P1364] [P1372] [P1373] [P1376] [P1378] [P1379] [P3010] [P1381] [P1385] [P1387] [P1388] [P1390] [P1396] [P2673] [P1403] [P1223] [P1407] [P2572] [P1410] [P1414] [P1417] [P1420] [P1421] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P2530] [P1426] [P1460] [P1427] [P1428] [P1433] [P1434] [P1435] [P1439] [P1932] [P1440] [P1164] [P1441] [P1443] [P1447] [P1449] [P1451] [P1454] [P1462] [P1464] [P3015] [P1474] [P1478] [P1481] [P1484] [P1490] [P1491] [P1507] [P1508] [P1510] [P1515] [P1929] [P1525] [P1529] [P1534] [P1536] [P1540] [P1622] [P1541] [P1546] [P1547] [P1548] [P2509] [P1550] [P1551] [P1554] [P1561] [P1562] [P1567] [P1569] [P1571] [P1576] [P2348] [P1577] [P1579] [P1582] [P1524] [P1583] [P3492] [P1597] [P1598] [P2210] [P1601] [P1603] [P2580] [P1604] [P1605] [P1613] [P1614] [P2270] [P1616] [P1629] [P3053] [P1631] [P1634] [P1636] [P1575] [P1638] [P1640] [P1817] [P1641] [P1649] [P1084] [P1661] [P1678] [P1412] [P1679] [P1706] [P2650] [P1714] [P1719] [P1722] [P1723] [P3185] [P1725] [P1726] [P2308] [P1727] [P3545] [P1731] [P1734] [P1736] [P1738] [P1739] [P1744] [P1746] [P1747] [P1754] [P1759] [P1772] [P1781] [P1784] [P1445] [P1788] [P1799] [P2737] [P1801] [P3181] [P1802] [P1803] [P1804] [P2198] [P1807] [P1700] [P1808] [P1816] [P1821] [P1524] [P1823] [P1824] [P1825] [P1473] [P1828] [P2540] [P1829] [P1832] [P1984] [P1833] [P1843] [P1849] [P1182] [P1854] [P1169] [P1855] [P1858] [P1865] [P1491] [P1869] [P1873] [P1875] [P1877] [P3182] [P1879] [P1880] [P1886] [P1887] [P1890] [P2573] [P1893] [P2142] [P1896] [P1898] [P1901] [P1908] [P1909] [P1910] [P1918] [P1926] [P1773] [P1934] [P1939] [P1941] [P1945] [P1948] [P1950] [P1955] [P1957] [P1958] [P1489] [P1962] [P1443] [P1965] [P1966] [P2287] [P1967] [P1968] [P3040] [P1969] [P1970] [P1972] [P2391] [P1980] [P1696] [P1981] [P1472] [P1983] [P1984] [P1991] [P2673] [P1993] [P3537] [P1996] [P2983] [P2002] [P2003] [P2004] [P1002] [P2010] [P2014] [P1501] [P2015] [P2016] [P2018] [P2023] [P3389] [P2024] [P2035] [P2977] [P2038] [P2040] [P2041] [P2510] [P2043] [P1631] [P2048] [P2049] [P2051] [P3088] [P2052] [P2053] [P2055] [P2058] [P1744] [P2059] [P2073] [P2083] [P1105] [P2085] [P2089] [P2090] [P3223] [P2101] [P2114] [P2118] [P2119] [P3532] [P2120] [P2134] [P2141] [P2589] [P2142] [P2144] [P1932] [P2146] [P2148] [P2756] [P2153] [P2158] [P2161] [P1204] [P2171] [P2176] [P2190] [P2191] [P2581] [P2194] [P2196] [P2199] [P2205] [P2212] [P3152] [P2216] [P2234] [P3525] [P2239] [P2255] [P2257] [P1160] [P2261] [P1123] [P2264] [P2269] [P1447] [P2280] [P2286] [P3496] [P2292] [P2296] [P2303] [P2320] [P2324] [P2327] [P2330] [P2331] [P2010] [P2341] [P1103] [P2342] [P2347] [P2362] [P2363] [P2370] [P2380] [P2388] [P2397] [P1932] [P2398] [P2404] [P2419] [P2425] [P2182] [P2426] [P2430] [P2440] [P1209] [P2444] [P2467] [P2480] [P2504] [P2994] [P2512] [P2513] [P1926] [P2518] [P2522] [P2526] [P2534] [P2536] [P2598] [P2550] [P2558] [P2559] [P2562] [P2331] [P2563] [P1277] [P2564] [P2793] [P2568] [P2569] [P2574] [P2575] [P2577] [P3254] [P2578] [P2580] [P2583] [P2520] [P2585] [P1608] [P2590] [P2591] [P2602] [P2606] [P3171] [P2607] [P2615] [P2622] [P2626] [P3331] [P2634] [P2681] [P2639] [P3119] [P2640] [P1194] [P2645] [P2649] [P2651] [P2657] [P2661] [P2664] [P2665] [P1796] [P2669] [P1403] [P2670] [P2671] [P3001] [P2672] [P2676] [P2250] [P2678] [P3159] [P2679] [P2690] [P2697] [P2698] [P2701] [P2704] [P2722] [P1935] [P2723] [P2730] [P1536] [P2734] [P2736] [P2739] [P1118] [P2746] [P1472] [P2758] [P2759] [P2763] [P2764] [P2765] [P2766] [P2882] [P2769] [P2774] [P2777] [P1833] [P2781] [P2782] [P2786] [P2549] [P2799] [P2800] [P2812] [P2814] [P2816] [P1745] [P2818] [P1533] [P2820] [P2822] [P2831] [P2835] [P2845] [P2850] [P2854] [P2858] [P3006] [P2863] [P2866] [P2871] [P2872] [P1518] [P2878] [P2184] [P2880] [P2884] [P2888] [P2896] [P2899] [P2900] [P2902] [P1034] [P2904] [P2235] [P2910] [P2915] [P2709] [P2916] [P2918] [P2919] [P2920] [P2921] [P2922] [P1361] [P2925] [P3136] [P2935] [P2939] [P2949] [P1402] [P2951] [P1103] [P2979] [P2983] [P2802] [P2984] [P2985] [P3188] [P2996] [P2384] [P3014] [P3045] [P3047] [P2489] [P3052] [P3069] [P3084] [P3090] [P2984] [P3106] [P3110] [P1358] [P3111] [P3116] [P1592] [P3120] [P3133] [P3141] [P2016] [P3143] [P1430] [P3144] [P3146] [P3172] [P1091] [P3173] [P3174] [P1142] [P3177] [P1623] [P3178] [P3183] [P3184] [P2771] [P3195] [P2310] [P3197] [P1265] [P3205] [P3243] [P3252] [P3258] [P3331] [P3275] [P3312] [P1570] [P3327] [P2542] [P3353] [P2159] [P3366] [P3367] [P3368] [P3520] [P3369] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P2571] [P3374] [P3375] [P3376] [P2215] [P3378] [P3379] [P3381] [P1246] [P3382] [P3383] [P3384] [P3385] [P3386] [P3387] [P1970] [P3388] [P3390] [P1846] [P3391] [P2623] [P3393] [P3399] [P3406] [P3414] [P3416] [P1327] [P3420] [P3455] [P3467] [P3496] [P3512] [P3545] [P3608] [P3609] [P3627] [P1908] [P3628] [P3521] [P3648] [P2205] [P3662] [P1796] [P3663] [P3720] [P3740] [P3293] [P3742] [P3743] [P3768] [P3796] [P3462] [P3801] [P3805] [P3806] [P3807] [P3808] [P2680] [P3811] [P3817] [P3853] [P3865] [P1879] [P3871] [P3879] [P3887] [P2930] [P3905] [P3908] [P3912] [P2103] [P3916] [P2024] [P3918] [P2965] [P3926] [P3929] [P3427] [P3946] [P3951] [P3954] [P1035] [P3955] [P3956] [P3957] [P2629] [P3958] [P3966] [P2374] [P3984] [P2134] [P4001] [P4018] [P4053] [P4054] [P4072] [P4105] [P4170] [P3165] [P4171] [P4213] [P2469] [P4290] [P4305] [P4325] [P3306] [P4326] [P2129] [P4391] [P4392] [P4413] [P4414] [P4430] [P2547] [P4447] [P2664] [P4470] [P4568] [P1428] [P4670] [P4677] [P3253] [P4683] [P1583] [P4702] [P4710] [P4752] [P4753] [P4779] [P1404] [P4782] [P4799] [P1882] [P4802] [P4812] [P3302] [P4816] [P4817] [P4824] [P4829] [P3281] [P4860] [P4870] [P4874] [P2608] [P4878] [P4888] [P4889] [P4891] [P4894] [P2179] [P4932] [P2623] [P4933] [P1382] [P4939] [P4942] [P4943] [P4960] [P4961] [P4981] [P4994] [P4995] [P4996] [P4997] [P5002] [P5007] [P5015] [P3112] [P5016] [P5017] [P5018] [P5019] [P5020] [P5022] [P5057] [P1973] [P5089] [P2076] [P5097] [P5104] [P5110] [P5116] [P1707] [P5146] [P5159] [P5197] [P5228] [P5238] [P5239] [CF1A] [CF1B] [CF4A] [P1041] [CF4B] [P2912] [CF11A] [CF27A] [CF196A] [CF196B] [P1252] [CF254C] [CF271A] [P2753] [CF351A] [CF385C] [CF409F] [CF510C] [CF630H] [CF660C] [CF711D] [CF725D] [CF742A] [CF777A] [CF848A] [P2836] [CF849A] [CF849B] [P1741] [CF888E] [P3254] [CF919A] [CF961B] [CF961C] [CF965D] [CF975A] [CF976C] [CF978E] [P3188] [CF981B] [CF983B] [P2040] [CF984B] [CF985A] [CF987B] [CF1000C] [CF1005D] [CF1006A] [CF1006B] [CF1006C] [CF1006D] [CF1006E] [CF1011A] [CF1011B] [P2770] [CF1012A] [CF1012B] [CF1013A] [CF1013B] [P2760] [CF1015A] [CF1015B] [CF1015C] [CF1015D] [CF1016A] [CF1016B] [P2901] [CF1017A] [P2013] [CF1017B] [P2992] [CF1017C] [CF1019A] [P1994] [CF1020B] [CF1023A] [P3025] [CF1025A] [CF1025B] [CF1025C] [CF1027A] [CF1028A] [CF1028B] [CF1029A] [CF1029B] [P1160] [CF1030A] [CF1030B] [CF1030C] [P2914] [CF1030D] [P1914] [CF1031A] [CF1031B] [CF1031C] [CF1033A] [CF1033B] [P2970] [CF1033C] [CF1034A] [CF1036A] [CF1036B] [P1421] [CF1036D] [CF1037A] [P2314] [CF1037B] [CF1038A] [P2635] [CF1038B] [P1779] [CF1038C] [CF1038D] [CF1039B] [P2652] [CF1040A] [CF1040B] [CF1041A] [CF1041B] [P2850] [CF1041C] [CF1042A] [CF1042B] [CF1042C] [CF1046C] [CF1047A] [P3493] [CF1047B] [P2585] [CF1051A] [P2827] [CF1051B] [CF1051C] [CF1054A] [CF1054B] [CF1054C] [P1183] [CF1057A] [P1923] [CF1059A] [CF1059B] [CF1059C] [CF1059D] [P3066] [CF1060A] [CF1060B] [P3334] [CF1060C] [P2724] [CF1060D] [P1515] [CF1060E] [CF1063A] [CF1064A] [CF1064B] [CF1065A] [CF1065B] [P2697] [CF1065C] [CF1066A] [CF1066B] [CF1066C] [P3367] [CF1066D] [CF1066E] [CF1080A] [P1587] [CF1080B] [CF1080C] [CF1082A] [CF1082B] [CF1082C] [CF1095C] [CF1100E] [CF1102A] [P2691] [CF1102B] [CF1102C] [CF1102D] [CF1102E] [CF1102F] [CF1106D] [CF1108A] [P3479] [CF1108B] [CF1108C] [CF1108D] [P2206] [CF1108F] [CF1111A] [CF1111B] [CF1111C] [CF1133A] [CF1133B] [P2234] [CF1133C] [P2249] [CF1133D] [CF1133E] [CF1136A] [CF1136B] [CF1136C] [P2999] [CF1138A] [CF1138B] [SP1] [P3000] [SP2] [SP116] [SP3871] [P3165] [SP5971] [AT25] [P1257] [AT672] [P2610] [AT910] [P2922] [AT1391] [AT2820] [AT2821] [P1877] [UVA136] [P2008] [UVA208] [UVA400] [P2525] [UVA572] [P1831] [UVA699] [UVA725] [UVA1025] [UVA1218] [UVA1374] [UVA1395] [UVA1510] [UVA10003] [UVA10004] [UVA10034] [UVA10038] [UVA10048] [UVA10054] [P2818] [UVA10131] [UVA10154] [UVA10305] [UVA10891] [UVA10905] [UVA10934] [UVA11021] [UVA11082] [P3090] [UVA11212] [P1756] [UVA11235] [UVA11366] [UVA11400] [UVA11417] [UVA11424] [P1988] [UVA11426] [UVA11427] [P2958] [UVA11584] [P3243] [UVA11722] [UVA11991] [UVA11995] [UVA11997] [UVA12186] [P1291] [UVA12563]
统计数据非实时更新。

难易度统计

尚无评定 2
入门难度 71
普及- 177
普及/提高- 226
普及+/提高 130
提高+/省选- 256
省选/NOI- 104
NOI/NOI+/CTSC 3

统计数据非实时更新。

签名

神犇 SB wasa855

祝大家NOIP2019 RP++

NB讲解:$Splay$
NB讲解:$Treap$
NB讲解:文艺平衡树$Splay$
NB讲解:$2-SAT$
NB讲解:差分约束
NB讲解:FFT
NB讲解:博弈论

Graph_editor

我的团队

I Will AK NOIP
I Will AK NOI

I Will AK IOI

I Will AK CTSC

I Will AK ZJOI

Chasing AK Dream

通过题目难度统计:

尚无评定    2 题
入门难度    71 题
普及-      175 题
普及/提高-   224 题
普及+/提高   130 题
提高+/省选-   246 题
省选/NOI-    100 题
NOI/NOI+/CTSC  3 题

我好蒻啊

最优解 : P2191 小Z的情书
P4932 浏览器(真的有人超过了)

最差解 : P1490 买蛋糕

点击查看更多...