U70863 乖≮闹√€

    • 5.8K提交
    • 1K通过
    • 395排名
  • 用户 ID70863
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-11-07 07:48

博客

难易度统计

入门难度 37
普及- 68
普及/提高- 76
普及+/提高 71
提高+/省选- 203
省选/NOI- 412
NOI/NOI+/CTSC 154

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1476] [AT2657] [P1106] [AT3557] [AT807] [CF1097G] [P1163] [CF1109D] [CF13C] [CF191C] [P1718] [CF204E] [P3242] [CF258D] [CF280D] [CF343D] [CF359D] [P1565] [CF380C] [CF387D] [CF409F] [P2961] [CF438E] [CF442C] [CF446C] [P2543] [CF452E] [CF461C] [CF468B] [CF487E] [P3193] [CF490F] [P3371] [CF504E] [CF527D] [CF528D] [CF547B] [CF547E] [P3246] [CF555B] [CF555C] [CF576D] [CF609E] [CF61E] [CF631E] [CF662C] [P1656] [CF666E] [CF675E] [P1689] [CF679A] [CF697A] [CF700E] [CF702E] [P3366] [CF703D] [CF706E] [P3232] [CF715E] [CF724G] [P2577] [CF733F] [CF739C] [CF765F] [CF776B] [CF785E] [CF813E] [P1837] [CF813F] [P1825] [CF840D] [CF891C] [CF896C] [CF896E] [CF901C] [P2441] [CF915E] [CF915F] [CF916C] [CF920E] [CF932E] [P3225] [CF960G] [P3243] [P1000] [P2238] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P3186] [P1005] [P1006] [P1007] [P3144] [P1008] [P1006] [P1009] [P1010] [P2239] [P1013] [P1014] [P1015] [P1016] [P3484] [P1017] [P1018] [P2199] [P1019] [P1020] [P1915] [P1021] [P2666] [P1022] [P1023] [P3358] [P1024] [P3188] [P1025] [P1026] [P1027] [P1748] [P1028] [P1031] [P1032] [P1574] [P1033] [P1622] [P1034] [P1035] [P1036] [P1038] [P3328] [P1039] [P1040] [P3104] [P1041] [P1043] [P1044] [P1046] [P1047] [P1048] [P1049] [P1159] [P1052] [P1053] [P1054] [P1055] [P1059] [P1063] [P1064] [P3023] [P1065] [P1067] [P2412] [P1072] [P1073] [P3274] [P1074] [P2965] [P1075] [P1080] [P1872] [P1081] [P3195] [P1082] [P1083] [P1084] [P1085] [P1076] [P1089] [P1090] [P2538] [P1091] [P1375] [P1092] [P1094] [P1098] [P3178] [P1099] [P1804] [P1106] [P1108] [P1109] [P1293] [P1111] [P1115] [P3192] [P1117] [P1119] [P1120] [P1122] [P1549] [P1127] [P1326] [P1129] [P1131] [P1137] [P1141] [P1144] [P1149] [P2829] [P1155] [P1168] [P1177] [P1181] [P1182] [P1183] [P2841] [P1194] [P2948] [P1195] [P1198] [P1382] [P1199] [P1200] [P2745] [P1208] [P1911] [P1217] [P1219] [P1223] [P1668] [P1226] [P1231] [P1962] [P1250] [P1251] [P1257] [P2491] [P1258] [P2093] [P1260] [P1037] [P1262] [P1270] [P1272] [P1273] [P1276] [P2833] [P1280] [P1281] [P1297] [P1045] [P1303] [P1306] [P1307] [P1308] [P3094] [P1311] [P1314] [P1315] [P1316] [P1522] [P1325] [P1334] [P1337] [P1338] [P2030] [P1339] [P1343] [P1344] [P1345] [P2638] [P1346] [P2041] [P1351] [P1352] [P1356] [P1358] [P1756] [P1361] [P1455] [P1365] [P1368] [P1378] [P1530] [P1379] [P2743] [P1382] [P1390] [P1940] [P1392] [P1393] [P1390] [P1395] [P1401] [P1402] [P1079] [P1403] [P1407] [P2467] [P1421] [P1422] [P1423] [P1424] [P2158] [P1425] [P1426] [P3159] [P1427] [P1428] [P2454] [P1429] [P1438] [P1431] [P1439] [P2640] [P1440] [P1441] [P1404] [P1445] [P1446] [P1447] [P1832] [P1449] [P1450] [P1455] [P1456] [P1463] [P1464] [P1472] [P1478] [P1197] [P1486] [P2541] [P1487] [P1494] [P1501] [P1503] [P2509] [P1514] [P1515] [P1516] [P2193] [P1522] [P1872] [P1525] [P1529] [P2601] [P1533] [P2864] [P1536] [P1540] [P1976] [P1541] [P1542] [P2042] [P1547] [P1548] [P1549] [P1550] [P1594] [P1552] [P1553] [P2710] [P1558] [P1845] [P1559] [P1227] [P1563] [P1567] [P1570] [P2776] [P1576] [P1577] [P1287] [P1579] [P1793] [P1598] [P1600] [P1601] [P1301] [P1614] [P1343] [P1616] [P1618] [P1621] [P3053] [P1624] [P2148] [P1628] [P1629] [P1631] [P1030] [P1637] [P2591] [P1638] [P1424] [P1640] [P1758] [P1641] [P1642] [P2678] [P1654] [P2636] [P1656] [P1933] [P1659] [P1683] [P1690] [P1712] [P1722] [P3243] [P1731] [P1733] [P1693] [P1742] [P1750] [P1754] [P1768] [P1801] [P1803] [P1816] [P1366] [P1824] [P1828] [P1829] [P1843] [P1132] [P1850] [P2559] [P1856] [P1872] [P1873] [P1880] [P1457] [P1886] [P2070] [P1892] [P1894] [P1896] [P1903] [P1908] [P1909] [P1872] [P1914] [P2940] [P1919] [P2045] [P1941] [P1955] [P1962] [P1963] [P1438] [P1966] [P1967] [P1969] [P3146] [P1970] [P2281] [P1971] [P1972] [P1973] [P1975] [P1976] [P2695] [P1979] [P1663] [P1980] [P1982] [P1991] [P1954] [P1993] [P1997] [P1441] [P2002] [P2014] [P2015] [P2131] [P2016] [P2023] [P2024] [P2034] [P3004] [P2042] [P3003] [P2045] [P2046] [P1410] [P2048] [P2051] [P2053] [P2055] [P2801] [P2056] [P2057] [P2068] [P2071] [P2073] [P2078] [P2081] [P2082] [P2089] [P2093] [P2107] [P2114] [P1709] [P2115] [P2118] [P1059] [P2120] [P2352] [P2136] [P2137] [P2141] [P1288] [P2146] [P2147] [P2149] [P2153] [P2154] [P2312] [P2155] [P1381] [P2161] [P2166] [P2168] [P2169] [P2173] [P3142] [P2178] [P1338] [P2183] [P2196] [P2197] [P1503] [P2210] [P1904] [P2215] [P1963] [P2221] [P1144] [P2239] [P3417] [P2243] [P2244] [P2245] [P2257] [P2261] [P2279] [P2285] [P2292] [P2638] [P2294] [P2375] [P2295] [P2300] [P2312] [P2325] [P2330] [P2331] [P2336] [P2341] [P2343] [P2345] [P2356] [P2549] [P2365] [P2371] [P2375] [P2376] [P2280] [P2384] [P2386] [P2387] [P2389] [P3136] [P2402] [P2403] [P2956] [P2408] [P2418] [P2422] [P2434] [P3133] [P2446] [P2682] [P2462] [P3376] [P2463] [P2468] [P2907] [P2472] [P2473] [P2480] [P2485] [P1661] [P2486] [P1934] [P2487] [P2497] [P2495] [P2501] [P2039] [P2503] [P2504] [P1131] [P2505] [P2512] [P2515] [P2516] [P2519] [P3545] [P2522] [P2523] [P2620] [P2528] [P2533] [P2542] [P2553] [P2564] [P2451] [P2568] [P2571] [P2572] [P2573] [P2578] [P2590] [P2596] [P2598] [P2598] [P2601] [P2976] [P2602] [P1798] [P2607] [P2787] [P2617] [P3535] [P2619] [P2626] [P3514] [P2629] [P1809] [P2633] [P2634] [P2642] [P3382] [P2657] [P2661] [P2664] [P1206] [P2669] [P1148] [P2670] [P3532] [P2671] [P2768] [P2672] [P1390] [P2676] [P2678] [P1753] [P2680] [P2690] [P2695] [P2704] [P2707] [P2709] [P2717] [P1711] [P2740] [P1748] [P2742] [P3298] [P2746] [P2754] [P2756] [P2757] [P2761] [P2762] [P1402] [P2763] [P2605] [P2764] [P3033] [P2765] [P2766] [P2770] [P2924] [P2774] [P2787] [P2801] [P2813] [P2814] [P2822] [P2824] [P1665] [P2827] [P2211] [P2831] [P2835] [P2839] [P2851] [P2852] [P2858] [P2859] [P2489] [P2863] [P3439] [P2868] [P3400] [P2887] [P2891] [P2894] [P2386] [P2898] [P2906] [P3281] [P2926] [P2944] [P2947] [P2951] [P2952] [P3232] [P2962] [P2973] [P2996] [P3004] [P3041] [P3045] [P3088] [P1879] [P3119] [P3121] [P3128] [P2447] [P3129] [P2072] [P3132] [P3138] [P3146] [P3147] [P2113] [P3149] [P2691] [P3157] [P3164] [P3165] [P3168] [P3172] [P3175] [P2505] [P3177] [P3178] [P3181] [P3188] [P3190] [P3193] [P1499] [P3195] [P3197] [P3199] [P3501] [P3200] [P3201] [P3081] [P3203] [P3205] [P2304] [P3206] [P1744] [P3211] [P3224] [P1650] [P3225] [P3232] [P1590] [P3233] [P3241] [P3242] [P3404] [P3246] [P3254] [P3258] [P3261] [P2749] [P3264] [P3265] [P3272] [P3273] [P3275] [P3285] [P3287] [P3292] [P3293] [P3302] [P1382] [P3306] [P1776] [P3312] [P3199] [P3313] [P3320] [P1333] [P3321] [P2111] [P3327] [P3332] [P3338] [P1762] [P3345] [P3346] [P3348] [P3349] [P3355] [P1415] [P3356] [P3357] [P3358] [P3359] [P3177] [P3366] [P1337] [P3367] [P3368] [P3369] [P3235] [P3370] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P3379] [P3380] [P3381] [P1335] [P3382] [P3383] [P3384] [P3385] [P2918] [P3386] [P3387] [P3388] [P2161] [P3389] [P3391] [P3396] [P2743] [P3402] [P3426] [P3436] [P3437] [P3455] [P3457] [P3466] [P3469] [P1057] [P3478] [P3521] [P2233] [P3527] [P3567] [P3010] [P3620] [P3629] [P1447] [P3631] [P1424] [P3648] [P3649] [P3657] [P3674] [P3676] [P3684] [P3690] [P3702] [P3703] [P1283] [P3704] [P2301] [P3709] [P3710] [P3717] [P3723] [P3730] [P3504] [P3733] [P3742] [P3750] [P3757] [P3759] [P3760] [P3761] [P3763] [P3769] [P3792] [P3793] [P3796] [P3801] [P3802] [P3803] [P3804] [P3805] [P3806] [P3015] [P3807] [P2542] [P3808] [P3809] [P3810] [P3309] [P3811] [P3812] [P3818] [P3823] [P2246] [P3825] [P3826] [P3833] [P3834] [P3835] [P1826] [P3846] [P3857] [P1644] [P3865] [P2805] [P3868] [P1751] [P3870] [P3871] [P3872] [P3291] [P3878] [P2607] [P3886] [P3899] [P3901] [P1658] [P3905] [P3917] [P1592] [P3919] [P3920] [P3935] [P1885] [P3936] [P3938] [P3939] [P3940] [P3941] [P3942] [P3148] [P3943] [P3948] [P3950] [P3951] [P3952] [P1411] [P3953] [P3274] [P3954] [P3955] [P3956] [P2807] [P3957] [P1474] [P3958] [P3959] [P3960] [P2478] [P3964] [P1828] [P3966] [P3968] [P3970] [P3973] [P3974] [P2315] [P3975] [P3978] [P3987] [P2527] [P3988] [P3992] [P3995] [P1525] [P4001] [P4005] [P4009] [P4011] [P2935] [P4012] [P2779] [P4014] [P4015] [P4016] [P1221] [P4022] [P2665] [P4042] [P1109] [P4049] [P4051] [P2190] [P4052] [P4055] [P4064] [P1230] [P4065] [P1953] [P4069] [P4070] [P4074] [P4075] [P4081] [P4088] [P1277] [P4091] [P4093] [P4094] [P1110] [P4097] [P4098] [P4099] [P4103] [P4112] [P4113] [P2827] [P4114] [P2526] [P4115] [P4116] [P2309] [P4117] [P4121] [P2488] [P4126] [P4128] [P4133] [P4135] [P2362] [P4137] [P4142] [P1229] [P4145] [P2207] [P4146] [P4148] [P4149] [P4151] [P2811] [P4158] [P2947] [P4159] [P4161] [P4168] [P4169] [P4171] [P4172] [P1997] [P4173] [P1155] [P4174] [P1481] [P4175] [P1407] [P4177] [P4178] [P2275] [P4180] [P4185] [P4186] [P4187] [P1446] [P4195] [P4197] [P4198] [P4199] [P4206] [P4208] [P4210] [P4211] [P4213] [P4216] [P1016] [P4218] [P4219] [P4230] [P2200] [P4231] [P4233] [P2119] [P4234] [P3135] [P4238] [P2910] [P4245] [P4248] [P4254] [P3334] [P4269] [P4271] [P1949] [P4281] [P4284] [P4287] [P4294] [P4296] [P2668] [P4298] [P4299] [P2282] [P4301] [P4304] [P4309] [P4312] [P2788] [P4313] [P2291] [P4315] [P4316] [P4320] [P4321] [P2659] [P4323] [P4331] [P2399] [P4332] [P1800] [P4341] [P3123] [P4344] [P4345] [P4357] [P4358] [P4359] [P4364] [P4366] [P4374] [P4375] [P1398] [P4377] [P4383] [P4389] [P1352] [P4390] [P1524] [P4396] [P1768] [P4404] [P1978] [P4409] [P4427] [P4428] [P4450] [P4454] [P4461] [P4462] [P4475] [P4479] [P1698] [P4491] [P3379] [P4495] [P4505] [P4512] [P2224] [P4515] [P4544] [P4549] [P4550] [P3362] [P4555] [P4556] [P4559] [P1057] [P4561] [P4562] [P4563] [P4566] [P1821] [P4570] [P4588] [P4589] [P4592] [P4597] [P3005] [P4602] [P1466] [P4606] [P4608] [P4609] [P1102] [P4630] [P1722] [P4631] [P4647] [P3252] [P4662] [P4705] [P4706] [P2488] [P4716] [P4717] [P4718] [P4719] [P2344] [P4720] [P2648] [P4721] [P4725] [P1692] [P4726] [P4727] [P4735] [P4751] [P1507] [P4752] [P2975] [P4767] [P2029] [P4768] [P4770] [P4774] [P4775] [P4777] [P4779] [P4781] [P1963] [P4782] [P4801] [P4804] [P4816] [P4817] [P4818] [P2907] [P4824] [P4827] [P4828] [P1197] [P4835] [P4841] [P1024] [P4847] [P4848] [P4861] [P4867] [P4869] [P2713] [P4884] [P2329] [P4886] [P4898] [P2723] [P4899] [P4917] [P4918] [P4919] [P4921] [P4924] [P3286] [P4925] [P4929] [P1268] [P4930] [P4931] [P4932] [P4933] [P4934] [P4943] [P4944] [P4978] [P4979] [P4980] [P4981] [P4987] [P1245] [P5011] [P2917] [P5015] [P5017] [P2613] [P5018] [P1009] [P5019] [P3475] [P5020] [P5021] [P5022] [P1920] [P5024] [P5028] [P2389] [P5030] [P5038] [P2100] [P5043] [P1493] [P5050] [P5056] [P5057] [P5071] [P5074] [P5081] [P5091] [P1420] [P5104] [P5108] [P3475] [P5158] [P1930] [P5160] [P5161] [P2744] [P5162] [P2667] [P5173] [P1286] [P5174] [P5177] [P3385] [P5205] [P2375] [P5227] [P5236] [P3128] [P5245] [P5252] [P3535] [P5268] [P3134] [P5273] [P2238] [P5283] [P1645] [P5284] [P5290] [P5306] [P5309] [P5310] [P1713] [P5311] [P5322] [P5323] [P5324] [P1920] [P5327] [P5338] [P5340] [P2893] [P5341] [P5354] [P5358] [P5367] [P5395] [P1364] [P5408] [P5431] [P5433] [P2287] [SP1043] [SP11470] [SP11560] [P2789] [SP1716] [SP1811] [P3393] [SP1812] [SP2666] [P3098] [SP2713] [SP3105] [SP3267] [P1769] [SP375] [SP7258] [SP8093] [P3433] [SP913] [UVA10118] [P1426] [UVA10228] [UVA10285] [P2203] [UVA12235] [P1477] [UVA12345] [P1253] [UVA543] [P1754] [UVA686]
统计数据非实时更新。

签名

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。