U72665 wycero

    • 1.9K提交
    • 295通过
    • 1.8K排名
  • 用户 ID72665
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-11-14 12:36

博客

难易度统计

入门难度 7
普及- 17
普及/提高- 17
普及+/提高 48
提高+/省选- 110
省选/NOI- 73
NOI/NOI+/CTSC 23

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1012] [P1021] [P1029] [P1035] [P1045] [P1046] [P1048] [P1055] [P1063] [P1082] [P2896] [P1090] [P1191] [P1096] [P1117] [P1121] [P1122] [P1125] [P1129] [P1137] [P1144] [P3266] [P1150] [P1168] [P1177] [P1183] [P1191] [P1195] [P1821] [P1218] [P1224] [P1228] [P1251] [P1255] [P1020] [P1257] [P1260] [P1278] [P1593] [P1279] [P1282] [P1287] [P1291] [P1296] [P1297] [P1305] [P1306] [P1310] [P1314] [P1291] [P1318] [P1323] [P1296] [P1325] [P1330] [P1333] [P1343] [P1349] [P2792] [P1352] [P1363] [P2486] [P1368] [P1369] [P1373] [P1390] [P1613] [P1404] [P1429] [P1434] [P1435] [P1439] [P1716] [P1450] [P1452] [P1453] [P1456] [P1457] [P1472] [P1483] [P1503] [P1514] [P1522] [P1523] [P2932] [P1527] [P1533] [P1536] [P2734] [P1550] [P1562] [P1563] [P1576] [P2554] [P1582] [P1593] [P1596] [P1621] [P2470] [P1637] [P1663] [P1513] [P1729] [P1243] [P1736] [P1742] [P1758] [P1762] [P1774] [P1782] [P2395] [P1798] [P1816] [P1823] [P3171] [P1849] [P3338] [P1854] [P1856] [P1865] [P1871] [P1876] [P1886] [P1894] [P1904] [P1919] [P2777] [P1962] [P1972] [P1978] [P3525] [P1991] [P1868] [P2002] [P2009] [P2024] [P2034] [P1887] [P2044] [P2051] [P2936] [P2052] [P3129] [P2070] [P2073] [P1531] [P2085] [P2092] [P2107] [P2864] [P2142] [P1891] [P2152] [P3383] [P2169] [P2170] [P2190] [P2178] [P3231] [P2179] [P3273] [P2197] [P2776] [P2205] [P2213] [P2885] [P2257] [P1495] [P2264] [P2265] [P2523] [P2292] [P2308] [P3036] [P2312] [P2341] [P1705] [P2342] [P2344] [P2357] [P2704] [P2398] [P2420] [P2432] [P1178] [P2480] [P2522] [P2533] [P2574] [P2575] [P2592] [P2594] [P2107] [P2613] [P2049] [P2615] [P3320] [P2622] [P2627] [P1095] [P2633] [P2634] [P3513] [P2657] [P1213] [P2661] [P2678] [P2679] [P2706] [P2709] [P2992] [P2740] [P3384] [P2742] [P2756] [P2822] [P2826] [P2831] [P2886] [P2887] [P2890] [P2928] [P3070] [P3128] [P3134] [P3141] [P1486] [P3147] [P2096] [P3157] [P1283] [P3172] [P3178] [P3181] [P1585] [P3195] [P3307] [P3327] [P3352] [P1894] [P3359] [P3035] [P3369] [P3372] [P3373] [P3375] [P3376] [P3379] [P3381] [P2791] [P3382] [P1458] [P3384] [P3386] [P1335] [P3387] [P3388] [P3389] [P3391] [P3396] [P3455] [P2646] [P3478] [P3493] [P3605] [P3140] [P3649] [P3666] [P1480] [P3796] [P3804] [P3805] [P2571] [P3809] [P3810] [P1703] [P3811] [P2308] [P3818] [P2582] [P3834] [P3855] [P3870] [P1589] [P3871] [P2532] [P3901] [P1658] [P3911] [P2631] [P3915] [P3919] [P1773] [P3938] [P3951] [P3952] [P3954] [P3955] [P2972] [P3958] [P3966] [P2627] [P3975] [P3978] [P3277] [P3982] [P1927] [P4016] [P4052] [P4070] [P2685] [P4085] [P4112] [P4128] [P1758] [P4132] [P1862] [P4137] [P4144] [P4171] [P4178] [P4211] [P4221] [P1837] [P4238] [P4245] [P1196] [P4248] [P4251] [P4289] [P4305] [P1859] [P4310] [P1041] [P4317] [P2068] [P4320] [P4343] [P1605] [P4393] [P4396] [P4450] [P4461] [P4512] [P4526] [P4577] [P4703] [P4717] [P4718] [P4719] [P2243] [P4720] [P4721] [P4725] [P1627] [P4726] [P2513] [P4782] [P2302] [P4841] [P4980] [P4983] [P5002] [P1936] [P5004] [P1334] [P5018] [P5023] [P2005] [P5024] [P5043] [P5057] [P5075] [P5081] [P5091] [P5147] [P5180] [P5205] [P5245] [P5329] [P5339] [P5394] [CF409F] [SP8791]
统计数据非实时更新。

签名

AC128 -- 20181127

人生第一棵平衡树 -- 20181223

AC256 -- 20190320

wycero --一只OI小蒟蒻

労働者の命は何よりも大切です。

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。