U73142 万弘

    • 634提交
    • 207通过
    • 333排名
  • 用户 ID73142
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-11-16 16:24

博客

通过题目

[P1000] [P2723] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1006] [P1008] [P1010] [P2581] [P1014] [P1020] [P3081] [P1024] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1032] [P2959] [P1035] [P1036] [P2454] [P1037] [P1040] [P1042] [P1044] [P1349] [P1045] [P1046] [P1423] [P1048] [P2354] [P1049] [P3520] [P1051] [P1055] [P1057] [P1059] [P1062] [P1063] [P1064] [P1550] [P1071] [P1075] [P1076] [P1077] [P1078] [P1085] [P2936] [P1086] [P1087] [P1427] [P1088] [P1089] [P1090] [P1785] [P1091] [P1357] [P1094] [P1162] [P1095] [P1098] [P1103] [P1108] [P1111] [P1115] [P1118] [P1119] [P3299] [P1122] [P1135] [P1826] [P1140] [P2650] [P1147] [P1162] [P1164] [P1168] [P1177] [P1179] [P2425] [P1181] [P1968] [P1182] [P2864] [P1192] [P1194] [P1195] [P1200] [P2487] [P1201] [P3510] [P1203] [P2399] [P1204] [P1217] [P1219] [P1223] [P3076] [P1226] [P1233] [P1238] [P1244] [P1280] [P1281] [P1344] [P1303] [P1305] [P1307] [P1308] [P1309] [P1316] [P1318] [P1528] [P1339] [P1352] [P1364] [P2618] [P1376] [P1387] [P1396] [P2639] [P1417] [P1421] [P1422] [P1423] [P2327] [P1424] [P1425] [P3150] [P1426] [P1427] [P1428] [P1433] [P1434] [P1443] [P1280] [P1466] [P2649] [P1478] [P1508] [P1536] [P1540] [P1541] [P1546] [P1384] [P1551] [P1563] [P1567] [P1577] [P3413] [P1579] [P1583] [P1601] [P1604] [P1430] [P1605] [P1730] [P1616] [P1618] [P1622] [P1629] [P1631] [P1733] [P1638] [P1804] [P1736] [P1739] [P1748] [P2462] [P1757] [P2610] [P1781] [P1801] [P1803] [P3259] [P1824] [P1639] [P1855] [P2144] [P1865] [P1657] [P1873] [P1876] [P2497] [P1880] [P2529] [P1886] [P1892] [P1894] [P1603] [P1897] [P2772] [P1908] [P1935] [P1909] [P1914] [P1939] [P1969] [P1980] [P1981] [P1983] [P1996] [P2006] [P2010] [P2058] [P2089] [P2092] [P2299] [P2141] [P2426] [P2440] [P3265] [P2622] [P2669] [P2655] [P2670] [P2672] [P2791] [P2544] [P2879] [P2970] [P2888] [P2935] [P3090] [P1695] [P3152] [P3156] [P3197] [P3252] [P3295] [P3366] [P3367] [P1155] [P3371] [P2771] [P3372] [P3378] [P1496] [P3383] [P3385] [P1483] [P3390] [P3392] [P3554] [P3406] [P1883] [P3414] [P3811] [P3903] [P3912] [P3916] [P3926] [P1123] [P3954] [P2882] [P3955] [P3956] [P3449] [P4779] [P4994] [P1042] [P4995] [P2748] [P5016] [P3350] [P5018] [P1381] [CF2A] [CF3A] [CF4B] [CF448D] [CF1077A] [AT1962] [AT3528]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 33
普及- 69
普及/提高- 64
普及+/提高 30
提高+/省选- 10
省选/NOI- 1

统计数据非实时更新。

签名

Think twice,code once

准确地说,“三思而后码”

记:

$2018.x.y,$结束划水生涯,OI生涯正式开始
$2018.10.20,$第一道蓝题祭
$2018.10.23,$绿名
$2018.10.24,AC100$祭
$2018.10.29,$第一道紫题祭
$2018.11.05,$橙名
$2018.11.16,$过CFT3祭
$2018.11.17,$过CFT4祭(实际上和16号是同一场)
$2018.12.16,AC200$祭
$2018.12.18,$红名

点击查看更多...