U7868 _rqy

    • 2.2K提交
    • 500通过
    • 141排名
  • 用户 ID7868
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2015-07-09 20:16

博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P2874] [P1005] [P1006] [P1007] [P1240] [P1008] [P1009] [P1010] [P3369] [P1011] [P2195] [P1012] [P1304] [P1013] [P2347] [P1014] [P1017] [P1018] [P1019] [P1020] [P3235] [P1023] [P1024] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1032] [P1035] [P1036] [P1038] [P3081] [P1040] [P1042] [P1045] [P1046] [P1047] [P3538] [P1048] [P1049] [P1051] [P3016] [P1052] [P1053] [P1055] [P2284] [P1056] [P1059] [P1060] [P1869] [P1062] [P1063] [P1064] [P1066] [P1067] [P1068] [P1071] [P1074] [P1991] [P1075] [P1076] [P1078] [P1079] [P1080] [P1081] [P1082] [P1083] [P1085] [P1086] [P2490] [P1087] [P1088] [P1089] [P1090] [P1280] [P1091] [P1092] [P1093] [P1094] [P2793] [P1095] [P1096] [P1097] [P1098] [P1101] [P1106] [P1111] [P1115] [P1117] [P1118] [P3229] [P1119] [P1125] [P1128] [P1129] [P1141] [P1147] [P1149] [P1150] [P1151] [P2738] [P1162] [P1164] [P3438] [P1169] [P1177] [P1179] [P1181] [P1184] [P2967] [P1190] [P1192] [P1197] [P1198] [P1200] [P1201] [P1202] [P1204] [P1206] [P1207] [P1208] [P1214] [P1215] [P1088] [P1216] [P1871] [P1217] [P2792] [P1218] [P1219] [P2036] [P1223] [P1226] [P1231] [P3288] [P1268] [P2220] [P1288] [P1290] [P1303] [P1305] [P1307] [P2928] [P1308] [P1309] [P1311] [P1313] [P2458] [P1314] [P1319] [P1328] [P1330] [P1339] [P1341] [P1345] [P1374] [P1346] [P1348] [P1352] [P2530] [P1363] [P1956] [P1372] [P1811] [P1373] [P2210] [P1378] [P1379] [P1387] [P1403] [P1420] [P3333] [P1421] [P1166] [P1422] [P3075] [P1423] [P1671] [P1424] [P1001] [P1425] [P1426] [P2365] [P1427] [P3045] [P1428] [P1429] [P1433] [P1434] [P1446] [P2709] [P1447] [P1701] [P1450] [P1452] [P1081] [P1463] [P1464] [P1478] [P1482] [P1486] [P1506] [P2542] [P1514] [P1525] [P1534] [P1538] [P1540] [P1541] [P2844] [P1546] [P1550] [P1552] [P1553] [P1554] [P1563] [P1567] [P1245] [P1579] [P1580] [P2373] [P1583] [P1590] [P1598] [P1601] [P2906] [P1603] [P1605] [P2861] [P1613] [P3544] [P1615] [P1616] [P1618] [P1631] [P2982] [P1634] [P1641] [P2389] [P1654] [P1379] [P1712] [P1720] [P1726] [P1739] [P1742] [P1772] [P1781] [P2999] [P1784] [P1787] [P1801] [P1409] [P1803] [P1822] [P1855] [P1865] [P1876] [P1959] [P1880] [P1888] [P1896] [P1901] [P1903] [P1908] [P1909] [P1914] [P1919] [P1939] [P1941] [P1963] [P2915] [P1965] [P3449] [P1966] [P1967] [P1969] [P1970] [P1776] [P1972] [P1980] [P1981] [P1983] [P1984] [P2955] [P1991] [P1996] [P2006] [P3270] [P2010] [P1940] [P2023] [P2024] [P2038] [P1079] [P2042] [P2707] [P2046] [P2047] [P3249] [P2048] [P2209] [P2051] [P2053] [P2055] [P3421] [P2059] [P1632] [P2084] [P2193] [P2085] [P2089] [P3365] [P2109] [P3087] [P2114] [P2118] [P2119] [P2586] [P2141] [P2142] [P2144] [P1786] [P2146] [P1787] [P2147] [P2148] [P2153] [P2449] [P2157] [P2173] [P1914] [P2178] [P2192] [P2472] [P2215] [P2216] [P2217] [P2360] [P2219] [P3330] [P2221] [P2239] [P2254] [P2258] [P2261] [P2264] [P2279] [P2411] [P2280] [P2406] [P2292] [P2294] [P1851] [P2296] [P2320] [P2100] [P2327] [P2328] [P2330] [P2331] [P2341] [P2351] [P2371] [P2375] [P2387] [P2393] [P2394] [P1995] [P2396] [P1100] [P2397] [P1512] [P2406] [P2414] [P2444] [P1972] [P2446] [P2447] [P2463] [P2467] [P1851] [P2469] [P1279] [P2470] [P1068] [P2472] [P2473] [P2558] [P2475] [P2482] [P2483] [P2486] [P2501] [P2541] [P2502] [P1372] [P2507] [P2508] [P2510] [P2467] [P2511] [P2512] [P2660] [P2514] [P2515] [P2522] [P2533] [P2539] [P2564] [P2571] [P2572] [P2095] [P2586] [P2571] [P2590] [P2592] [P2600] [P2602] [P2604] [P1461] [P2606] [P2607] [P2609] [P2615] [P2626] [P2633] [P2634] [P2661] [P3215] [P2669] [P2670] [P2671] [P2676] [P2678] [P2679] [P1024] [P2680] [P2237] [P2693] [P2698] [P2709] [P2742] [P1597] [P2762] [P2763] [P2764] [P3281] [P2765] [P3098] [P2774] [P3191] [P2801] [P1945] [P2807] [P1019] [P2820] [P2824] [P2835] [P2860] [P2911] [P2955] [P2916] [P2957] [P3143] [P3150] [P2151] [P3168] [P3185] [P3472] [P3187] [P3193] [P3194] [P3195] [P3196] [P3197] [P3198] [P3199] [P1834] [P3203] [P3205] [P3211] [P3222] [P3224] [P3227] [P3228] [P3231] [P3232] [P3254] [P3258] [P3043] [P3267] [P3272] [P1333] [P3281] [P3293] [P2098] [P3317] [P1426] [P3326] [P3327] [P3332] [P2956] [P3334] [P3549] [P3343] [P3366] [P1562] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P3371] [P3501] [P3372] [P1555] [P3374] [P2813] [P3375] [P1631] [P3376] [P3377] [P3378] [P3379] [P3382] [P3383] [P1260] [P3386] [P1018] [P3387] [P3388] [P3390] [P3356] [P3391] [P3396] [P3455] [P3627] [P3649] [P3650] [P3062] [P3676] [P1985] [P3687] [P3698] [P3702] [P3703] [P3076] [P3704] [P3705] [P2663] [P3707] [P3709] [P3741] [P3742] [P3768] [P1958] [P3781] [P3783] [P3803] [P3159] [P3806] [P3808] [P3809] [P1159] [P3810] [P3811] [P3822] [P3824] [P1779] [P3834] [P3862] [P3920] [P1573] [P3951] [P3952] [P3953] [P3958] [P3959] [P3960] [P3974] [P2312] [P3978] [P2627] [P3980] [P1611] [P4002] [P2676] [P4027] [P1383] [P4036] [P4037] [P4049] [P4051] [P1352] [P4052] [P4053] [P4111] [P4146] [P4152] [P2681] [P4163] [P4166] [P4174] [P4203] [P4204] [P4208] [P1654] [P4221] [P1196] [P4244] [P4246] [P4248] [P4275] [P4289] [P4291] [P2417] [P4295] [P4298] [P4313] [P3498] [P4363] [P4364] [P1759] [P4365] [P3494] [P4382] [P1013] [P4383] [P4463] [P1017] [P4547] [P4564] [P4605] [P4606] [P4619] [P4702] [P4703] [P4705] [P4714] [P4779] [P5010] [P2624] [P5019] [P5020] [P5021] [P3492] [SP20174] [UVA10735] [P2407]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 52
普及- 96
普及/提高- 56
普及+/提高 38
提高+/省选- 88
省选/NOI- 142
NOI/NOI+/CTSC 28

统计数据非实时更新。

签名

$$\color{pink}{My\,}\color{cyan}{Blog}$$

2016/01/08 通关新手村。

2017/04/24 通关普及练习场。(其实早就可以,但懒得做)

2017/08/13 通关提高历练地。

2017/11/28 通关省选斗兽场。

< 2017/12/22 洛谷试炼场维护(22号才发现qwq)

点击查看更多...