U79017 Irressey

    • 1.3K提交
    • 768通过
    • 51排名
  • 用户 ID79017
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-12-13 21:35

博客

难易度统计

尚无评定 1
入门难度 127
普及- 117
普及/提高- 81
普及+/提高 43
提高+/省选- 136
省选/NOI- 220
NOI/NOI+/CTSC 43

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1006] [P1007] [P1008] [P1010] [P1012] [P1014] [P2416] [P1020] [P1024] [P1882] [P1025] [P1093] [P1028] [P1029] [P1031] [P2760] [P1035] [P1036] [P1040] [P1042] [P1044] [P1046] [P1806] [P1047] [P2037] [P1048] [P3387] [P1049] [P1051] [P2050] [P1055] [P1057] [P1059] [P1060] [P1063] [P1064] [P1067] [P1116] [P1068] [P1071] [P1075] [P1082] [P1083] [P1910] [P1085] [P1088] [P1089] [P1959] [P1090] [P1091] [P1310] [P1093] [P1094] [P1694] [P1095] [P1097] [P3322] [P1098] [P1100] [P3209] [P1101] [P1104] [P1109] [P1111] [P1113] [P1115] [P2883] [P1116] [P1117] [P1856] [P1118] [P2153] [P1120] [P1125] [P1131] [P1134] [P1135] [P2306] [P1138] [P1140] [P1141] [P1115] [P1144] [P3332] [P1147] [P1807] [P1149] [P1150] [P1151] [P1152] [P1156] [P1157] [P1162] [P1164] [P3456] [P1169] [P1177] [P1179] [P1902] [P1181] [P1182] [P1115] [P1192] [P1195] [P1196] [P1197] [P1198] [P2003] [P1199] [P1200] [P1201] [P1203] [P1208] [P1209] [P1216] [P1678] [P1217] [P1218] [P1219] [P1725] [P1220] [P2202] [P1223] [P1226] [P1866] [P1233] [P1238] [P1248] [P2261] [P1251] [P1268] [P1273] [P1276] [P1297] [P1304] [P1306] [P1307] [P2397] [P1312] [P1313] [P1314] [P1902] [P1317] [P2054] [P1325] [P1328] [P1330] [P1782] [P1334] [P1338] [P1339] [P1418] [P1341] [P2927] [P1349] [P1352] [P1357] [P1359] [P2785] [P1361] [P1368] [P1372] [P3251] [P1373] [P1387] [P2235] [P1402] [P1403] [P1420] [P1421] [P1763] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P2481] [P1426] [P1980] [P1427] [P1594] [P1428] [P1430] [P1433] [P1434] [P1439] [P1440] [P1441] [P1443] [P3447] [P1445] [P1447] [P1449] [P1046] [P1451] [P1452] [P1454] [P3265] [P1455] [P1462] [P1463] [P1464] [P1469] [P1471] [P1478] [P1484] [P1494] [P1501] [P1507] [P1508] [P1514] [P1516] [P1525] [P1529] [P3441] [P1534] [P2311] [P1536] [P2441] [P1538] [P1540] [P1682] [P1541] [P1546] [P1549] [P1551] [P1552] [P1554] [P1726] [P1560] [P1563] [P1567] [P2033] [P1577] [P1579] [P1580] [P1582] [P1583] [P1587] [P1588] [P1590] [P1595] [P1860] [P1597] [P1598] [P1601] [P1635] [P1603] [P2750] [P1605] [P1608] [P1595] [P1613] [P2428] [P1615] [P1616] [P1618] [P1622] [P1629] [P1631] [P1634] [P1641] [P1642] [P2877] [P1654] [P1893] [P1664] [P1679] [P1690] [P1491] [P1691] [P1706] [P1709] [P2359] [P1720] [P1734] [P1210] [P1736] [P1739] [P1940] [P1742] [P2302] [P1746] [P1747] [P1656] [P1757] [P1765] [P1781] [P1784] [P1703] [P1801] [P1802] [P1803] [P1806] [P1808] [P1252] [P1816] [P1604] [P1828] [P1832] [P3374] [P1840] [P3303] [P1850] [P1855] [P1856] [P1865] [P1873] [P1876] [P1052] [P1879] [P1880] [P1886] [P1136] [P1888] [P1892] [P1097] [P1894] [P1896] [P1903] [P1908] [P1909] [P1910] [P1911] [P1914] [P1926] [P1939] [P1951] [P1174] [P1955] [P1958] [P1553] [P1962] [P1963] [P1824] [P1967] [P1972] [P1980] [P1982] [P1991] [P1996] [P2014] [P2872] [P2023] [P1798] [P2024] [P1602] [P2034] [P1533] [P2041] [P2044] [P1167] [P2045] [P2046] [P2936] [P2048] [P1798] [P2051] [P1911] [P2053] [P2555] [P2056] [P2068] [P3179] [P2073] [P2084] [P2085] [P2089] [P1225] [P2114] [P2123] [P2141] [P2061] [P2146] [P2147] [P2148] [P2088] [P2153] [P2158] [P2161] [P2178] [P2181] [P2197] [P2199] [P2212] [P2216] [P2788] [P2254] [P2272] [P2279] [P2320] [P2323] [P2330] [P2079] [P2341] [P2342] [P3030] [P2369] [P2384] [P2387] [P2263] [P2393] [P3000] [P2394] [P1520] [P2396] [P2397] [P2408] [P1581] [P2414] [P2415] [P2420] [P2434] [P2444] [P2455] [P2463] [P2466] [P2467] [P2469] [P1710] [P2473] [P2480] [P1800] [P2482] [P1182] [P2485] [P1563] [P2486] [P2487] [P2495] [P2044] [P2502] [P2503] [P2515] [P2937] [P2519] [P2522] [P2525] [P1676] [P2526] [P2550] [P2564] [P2569] [P2571] [P2573] [P3346] [P2574] [P2250] [P2577] [P2910] [P2586] [P2590] [P2598] [P2020] [P2604] [P2607] [P2613] [P2615] [P2617] [P1752] [P2619] [P2626] [P3221] [P2627] [P3170] [P2629] [P2633] [P2639] [P2657] [P2661] [P2669] [P2670] [P2671] [P2676] [P2677] [P2678] [P2679] [P2680] [P2690] [P1469] [P2695] [P2697] [P2698] [P1428] [P2701] [P2704] [P2709] [P2722] [P2740] [P2076] [P2742] [P3448] [P2751] [P2762] [P2764] [P2766] [P2770] [P2774] [P2782] [P2788] [P2798] [P2801] [P2070] [P2805] [P2822] [P2824] [P2967] [P2827] [P2936] [P2846] [P3538] [P2871] [P2891] [P2910] [P2915] [P1403] [P2921] [P2925] [P1134] [P2955] [P2985] [P2908] [P3009] [P1510] [P3058] [P2696] [P3078] [P3119] [P3390] [P3128] [P3150] [P3165] [P3172] [P2868] [P3175] [P3178] [P3195] [P3491] [P3197] [P3199] [P2357] [P3203] [P3211] [P1450] [P3227] [P1259] [P3231] [P2015] [P3237] [P3258] [P3261] [P3272] [P2145] [P3292] [P3302] [P3305] [P3308] [P3317] [P2201] [P3320] [P2621] [P3327] [P3338] [P2662] [P3343] [P3353] [P3354] [P1793] [P3355] [P3358] [P3366] [P1679] [P3367] [P3368] [P2721] [P3369] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P1347] [P3379] [P2952] [P3381] [P3382] [P3383] [P3024] [P3384] [P1807] [P3386] [P2963] [P3387] [P3102] [P3388] [P3389] [P3390] [P3391] [P3398] [P3414] [P3434] [P3437] [P3455] [P3480] [P3558] [P3586] [P3588] [P1301] [P3594] [P1855] [P3648] [P3674] [P3690] [P3703] [P3705] [P3513] [P3709] [P2782] [P3723] [P3741] [P3747] [P1309] [P3758] [P3768] [P3321] [P3796] [P2405] [P3801] [P3321] [P3803] [P3804] [P3805] [P3806] [P3304] [P3807] [P3808] [P3809] [P2247] [P3810] [P3811] [P2863] [P3812] [P3825] [P3830] [P3834] [P3857] [P1456] [P3865] [P2099] [P3868] [P2608] [P3870] [P3899] [P3916] [P3919] [P3946] [P3948] [P3951] [P1258] [P3952] [P1510] [P3954] [P3958] [P3975] [P2104] [P3979] [P3980] [P3984] [P4001] [P3072] [P4003] [P4009] [P4028] [P4035] [P1989] [P4057] [P4068] [P1597] [P4092] [P4097] [P4103] [P4111] [P1473] [P4114] [P4126] [P4135] [P1346] [P4136] [P4139] [P4145] [P4146] [P4147] [P4149] [P4151] [P4159] [P2133] [P4168] [P1493] [P4170] [P4173] [P4180] [P4198] [P4206] [P4213] [P1644] [P4219] [P4234] [P4238] [P4245] [P4248] [P4279] [P1185] [P4301] [P4310] [P4313] [P4320] [P2448] [P4325] [P2841] [P4342] [P4346] [P2949] [P4360] [P4362] [P3525] [P4363] [P4381] [P4410] [P4413] [P4414] [P4431] [P4445] [P2822] [P4457] [P1720] [P4474] [P4512] [P3432] [P4514] [P4549] [P4550] [P4551] [P4552] [P4556] [P4568] [P2534] [P4570] [P4606] [P4630] [P4702] [P4703] [P4707] [P2408] [P4710] [P1507] [P4717] [P4719] [P2874] [P4720] [P3477] [P4721] [P4725] [P4726] [P2220] [P4735] [P1778] [P4752] [P1966] [P4753] [P1366] [P4767] [P1232] [P4768] [P4778] [P1143] [P4779] [P4781] [P4782] [P4828] [P4829] [P4830] [P4838] [P1187] [P4841] [P3075] [P4859] [P1642] [P4868] [P4884] [P2361] [P4922] [P4942] [P4980] [P4986] [P5001] [P2658] [P5019] [P5020] [P2641] [P5028] [P5030] [P5042] [P5056] [P5057] [P1841] [P5135] [P5147] [P1774] [P5150] [P5201] [P2748] [P5236] [P5238] [P2672] [P5245] [P2355] [P5283] [P5290] [P1367] [P5319] [P5323] [P5344] [P1330] [P5395] [P3480] [CF1A] [CF4A] [P3371] [CF10D] [CF12A] [CF24D] [P2701] [CF34B] [CF36A] [CF90A] [CF116A] [CF122A] [CF155A] [P3438] [CF191C] [CF280C] [P1693] [CF282A] [CF327E] [CF375D] [P3194] [CF383A] [CF409F] [CF409G] [CF427D] [P1294] [CF438D] [P1604] [CF449E] [CF451E] [P2211] [CF460D] [P2626] [CF487E] [CF527D] [CF527E] [P3375] [CF528D] [CF580D] [P1751] [CF613D] [P2163] [CF656F] [P1555] [CF662C] [CF697A] [CF784E] [P1336] [CF784F] [CF786B] [CF888A] [CF896C] [P2650] [CF913A] [CF937A] [CF939E] [CF962A] [P3535] [CF1009F] [CF1046C] [P3288] [CF1054D] [CF1065A] [CF1065B] [CF1065C] [CF1101E] [P3163] [CF1102C] [CF1102D] [P3425] [CF1106D] [P3304] [CF1106E] [CF1108F] [CF1111C] [P1741] [CF1131F] [CF1137C] [CF1149B] [CF1153D] [CF1153E] [P1380] [CF1157E] [SP1] [P2660] [SP112] [SP913] [P1443] [SP1043] [P1414] [SP1437] [P1106] [SP2713] [SP2916] [SP4168] [SP4487] [SP7259] [SP27561] [AT25] [AT45] [AT169] [AT211] [AT240] [P1100] [AT254] [AT261] [AT440] [AT699] [P3512] [AT731] [P3240] [AT782] [AT807] [AT811] [AT820] [P3489] [AT832] [P2496] [AT920] [P1972] [AT989] [P2540] [AT998] [P2746] [AT1097] [AT1123] [AT1205] [AT1219] [AT1428] [AT1476] [P2971] [AT1483] [AT1550] [AT1872] [AT1892] [P2523] [AT1896] [AT1995] [AT2084] [AT2113] [P2440] [AT2156] [AT2205] [P2262] [AT2269] [P1201] [AT2280] [AT2308] [P1616] [AT2343] [AT2351] [AT2483] [AT2489] [AT2502] [AT2507] [AT2508] [P1435] [AT2567] [AT2584] [AT2653] [AT2690] [AT2824] [AT2827] [AT3505] [AT3516] [AT3528] [AT3530] [AT3618] [AT3675] [P1612] [AT3698] [AT3729] [AT3850] [AT3879] [P2867] [AT3881] [AT3908] [UVA673] [P2626] [UVA10954] [UVA11462] [UVA12345] [P2179]
统计数据非实时更新。

签名

$$\small\texttt{「大概,只剩下回忆了吧……」}$$

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。