U81847 ThinkofBlank

  • 5K提交
  • 906通过
  • 710排名
 • 用户 ID81847
 • 用户类型普通用户
 • 注册时间 2017-12-25 15:23

博客

难易度统计

入门难度 68
普及- 174
普及/提高- 161
普及+/提高 96
提高+/省选- 244
省选/NOI- 150
NOI/NOI+/CTSC 13

统计数据非实时更新。

通过题目

[AT1009] [P1951] [AT1331] [P1633] [AT162] [AT2412] [P1347] [AT277] [AT54] [AT941] [CF1037A] [P3538] [CF409F] [CF411A] [CF450B] [P3278] [CF527D] [CF697A] [P2364] [CF709A] [CF732A] [CF784E] [P3530] [CF785E] [P1000] [P1001] [P2892] [P1002] [P2864] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P1007] [P1008] [P2151] [P1009] [P1012] [P1015] [P1016] [P3327] [P1018] [P1933] [P1019] [P1021] [P1022] [P1025] [P1027] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1033] [P1326] [P1035] [P1457] [P1036] [P1037] [P1041] [P1044] [P1045] [P1046] [P2642] [P1047] [P1048] [P1049] [P2274] [P1052] [P1057] [P1058] [P1476] [P1060] [P1062] [P2661] [P1064] [P1066] [P2044] [P1072] [P3212] [P1075] [P1077] [P1079] [P2513] [P1080] [P1082] [P1083] [P1085] [P3414] [P1086] [P1087] [P1089] [P1090] [P1091] [P1093] [P1094] [P1095] [P1096] [P1660] [P1097] [P2026] [P1098] [P1660] [P1100] [P1101] [P1102] [P1103] [P1104] [P1106] [P1107] [P1108] [P1116] [P1109] [P1111] [P3035] [P1113] [P2269] [P1115] [P1586] [P1118] [P3180] [P1119] [P2692] [P1120] [P1123] [P1128] [P1129] [P1130] [P1134] [P1135] [P1138] [P1140] [P1141] [P1142] [P1144] [P1145] [P1147] [P1149] [P1150] [P1156] [P1157] [P2390] [P1161] [P1162] [P1164] [P1511] [P1165] [P1168] [P1176] [P2326] [P1177] [P1181] [P1182] [P1184] [P1187] [P1190] [P1192] [P2597] [P1195] [P1196] [P1197] [P2680] [P1198] [P1638] [P1199] [P2583] [P1200] [P1201] [P1202] [P1203] [P1204] [P1205] [P1206] [P1207] [P1289] [P1208] [P1209] [P1648] [P1211] [P1214] [P1215] [P1216] [P2645] [P1217] [P3166] [P1218] [P1595] [P1219] [P1221] [P2612] [P1223] [P1226] [P3040] [P1231] [P1233] [P1234] [P1772] [P1236] [P1238] [P1242] [P1244] [P2749] [P1245] [P3416] [P1247] [P1250] [P1271] [P1254] [P1255] [P1257] [P1265] [P2999] [P1271] [P1274] [P1275] [P1278] [P1281] [P1284] [P1262] [P1286] [P1979] [P1288] [P2033] [P1291] [P1293] [P1298] [P2113] [P1303] [P1305] [P1172] [P1306] [P1070] [P1310] [P2703] [P1313] [P1314] [P1316] [P1330] [P2738] [P1332] [P1337] [P1338] [P1339] [P1143] [P1341] [P1346] [P1349] [P2238] [P1351] [P2964] [P1352] [P1359] [P1364] [P1372] [P2509] [P1375] [P1379] [P3324] [P1387] [P1862] [P1390] [P1396] [P2203] [P1400] [P1401] [P1402] [P1403] [P1404] [P2212] [P1417] [P2634] [P1421] [P1422] [P1307] [P1423] [P2227] [P1425] [P1433] [P1496] [P1434] [P1438] [P1439] [P2650] [P1440] [P1441] [P1443] [P1445] [P1447] [P1450] [P3365] [P1451] [P2787] [P1454] [P1455] [P1457] [P1458] [P1459] [P1460] [P1461] [P1463] [P1940] [P1464] [P1465] [P3506] [P1466] [P1274] [P1467] [P1468] [P2962] [P1469] [P1470] [P1471] [P1871] [P1473] [P2818] [P1474] [P2204] [P1478] [P1802] [P1480] [P2158] [P1481] [P1482] [P1484] [P3033] [P1487] [P1488] [P2890] [P1492] [P1494] [P1495] [P1498] [P1506] [P1507] [P1508] [P1510] [P1514] [P1516] [P2212] [P1518] [P1522] [P1525] [P1529] [P3241] [P1531] [P1533] [P3142] [P1536] [P1009] [P1540] [P1541] [P1542] [P1543] [P3466] [P1546] [P1547] [P1548] [P1549] [P3248] [P1551] [P1555] [P1558] [P1559] [P1563] [P1565] [P1568] [P1569] [P1571] [P1572] [P3116] [P1576] [P1577] [P3014] [P1580] [P3231] [P1582] [P2146] [P1586] [P2543] [P1593] [P1595] [P1596] [P1597] [P1598] [P3107] [P1601] [P1602] [P1603] [P1981] [P1605] [P2251] [P1610] [P3346] [P1613] [P1616] [P2568] [P1619] [P1591] [P1621] [P1431] [P1625] [P1626] [P1627] [P2107] [P1628] [P1088] [P1631] [P3291] [P1636] [P2956] [P1637] [P1640] [P2389] [P1644] [P1649] [P2341] [P1650] [P2843] [P1652] [P1656] [P2734] [P1657] [P1660] [P1117] [P1661] [P1096] [P1664] [P1679] [P1689] [P1086] [P1691] [P1985] [P1704] [P2992] [P1706] [P1713] [P1481] [P1716] [P1719] [P1483] [P1720] [P1722] [P1724] [P1212] [P1726] [P1734] [P3152] [P1736] [P1738] [P3454] [P1739] [P3497] [P1746] [P1747] [P1754] [P1757] [P1762] [P1526] [P1767] [P2274] [P1771] [P1774] [P1776] [P1778] [P1781] [P1788] [P1795] [P1801] [P1802] [P1803] [P3152] [P1816] [P1820] [P1825] [P1830] [P1832] [P1835] [P1843] [P1847] [P1850] [P1854] [P1855] [P1856] [P3364] [P1858] [P2994] [P1862] [P1865] [P1950] [P1867] [P1869] [P1874] [P1877] [P1879] [P2729] [P1880] [P1883] [P1886] [P1888] [P3468] [P1892] [P1894] [P1896] [P1898] [P1901] [P1903] [P1905] [P1908] [P1909] [P3167] [P1910] [P1916] [P1917] [P3446] [P1919] [P1323] [P1925] [P2859] [P1926] [P2272] [P1932] [P1939] [P1957] [P1962] [P1296] [P1963] [P2425] [P1964] [P1419] [P1967] [P1968] [P1969] [P2579] [P1972] [P1976] [P1978] [P1984] [P2415] [P1986] [P1991] [P1756] [P1996] [P1998] [P1999] [P2482] [P2002] [P2264] [P2005] [P2006] [P2007] [P2008] [P2010] [P2014] [P2015] [P2016] [P2017] [P2022] [P2677] [P2023] [P1279] [P2024] [P2037] [P1304] [P2038] [P2384] [P2045] [P2048] [P1517] [P2049] [P1487] [P2054] [P2055] [P2393] [P2057] [P2068] [P2071] [P2073] [P2074] [P3126] [P2078] [P1376] [P2083] [P2085] [P2094] [P2105] [P2813] [P2110] [P2111] [P2112] [P2113] [P2114] [P2118] [P2133] [P2134] [P2136] [P2142] [P2144] [P2881] [P2146] [P1614] [P2148] [P2152] [P2158] [P1032] [P2168] [P2170] [P2176] [P1729] [P2181] [P2184] [P2023] [P2197] [P2199] [P2204] [P2216] [P2219] [P1860] [P2220] [P2221] [P2234] [P2239] [P1762] [P2240] [P2241] [P3264] [P2243] [P2252] [P2253] [P1358] [P2256] [P2257] [P2260] [P2261] [P2264] [P2285] [P1216] [P2290] [P2293] [P1308] [P2298] [P2299] [P2303] [P2310] [P2312] [P2320] [P2324] [P2327] [P2330] [P1975] [P2340] [P2341] [P2342] [P2347] [P2348] [P3110] [P2356] [P2362] [P2368] [P2382] [P1797] [P2384] [P2386] [P2388] [P1065] [P2389] [P2392] [P2393] [P2394] [P2396] [P2397] [P2398] [P1473] [P2402] [P2566] [P2404] [P2405] [P2332] [P2412] [P2420] [P2421] [P2429] [P2430] [P2437] [P2439] [P2225] [P2463] [P1161] [P2468] [P3401] [P2473] [P2480] [P2485] [P2486] [P2495] [P2503] [P2512] [P2513] [P2522] [P1126] [P2523] [P2524] [P2525] [P2532] [P2543] [P2895] [P2557] [P2937] [P2564] [P2567] [P2568] [P2571] [P2574] [P2580] [P2590] [P2602] [P3367] [P2606] [P2607] [P2609] [P2613] [P1811] [P2615] [P3486] [P2617] [P2618] [P2622] [P2624] [P2625] [P1553] [P2626] [P2627] [P2634] [P2637] [P2297] [P2639] [P2651] [P2652] [P2165] [P2657] [P2077] [P2661] [P2850] [P2663] [P2665] [P2666] [P2673] [P1931] [P2674] [P2675] [P2676] [P2677] [P2678] [P2681] [P2801] [P2687] [P3016] [P2692] [P2693] [P2695] [P2697] [P3402] [P2698] [P2926] [P2699] [P2707] [P2708] [P2709] [P3465] [P2713] [P2719] [P2722] [P2723] [P2727] [P3144] [P2730] [P2733] [P2253] [P2734] [P3338] [P2735] [P2736] [P2742] [P2756] [P2809] [P2758] [P2707] [P2759] [P1248] [P2760] [P2764] [P3265] [P2772] [P2777] [P2781] [P2782] [P2783] [P2785] [P2810] [P2796] [P2798] [P2800] [P2801] [P2908] [P2814] [P1669] [P2818] [P1678] [P2820] [P2914] [P2822] [P1196] [P2826] [P2834] [P2835] [P2837] [P1762] [P2841] [P2846] [P2772] [P2852] [P2855] [P1657] [P2857] [P1442] [P2858] [P2859] [P2527] [P2863] [P2865] [P2871] [P2874] [P1240] [P2879] [P2888] [P1777] [P2889] [P2894] [P2904] [P2907] [P2221] [P2910] [P2911] [P2921] [P2922] [P2925] [P1251] [P2926] [P2929] [P2937] [P2949] [P2952] [P2953] [P2954] [P2956] [P2093] [P2957] [P2958] [P2966] [P2983] [P3189] [P3004] [P3009] [P3048] [P3052] [P2338] [P3057] [P3078] [P3110] [P3116] [P3111] [P1129] [P3123] [P3128] [P3144] [P3150] [P3152] [P3154] [P3157] [P1399] [P3172] [P3178] [P3195] [P2209] [P3197] [P2669] [P3200] [P3216] [P3223] [P3258] [P3285] [P3275] [P3292] [P3293] [P3294] [P1373] [P3304] [P1027] [P3327] [P3332] [P1773] [P3353] [P2214] [P3355] [P3362] [P3366] [P3358] [P3367] [P3368] [P3369] [P2510] [P3370] [P3371] [P3521] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P2141] [P3377] [P2232] [P3378] [P3379] [P3380] [P3381] [P3382] [P3383] [P2214] [P3384] [P3385] [P2333] [P3386] [P3387] [P3388] [P2197] [P3389] [P3214] [P3390] [P3391] [P3395] [P3425] [P3396] [P3399] [P3402] [P3420] [P3423] [P3455] [P3456] [P2938] [P3532] [P3601] [P1237] [P3609] [P3620] [P3621] [P3627] [P3628] [P3645] [P3650] [P3654] [P3674] [P3690] [P2274] [P3717] [P3737] [P3740] [P3741] [P3743] [P3744] [P3759] [P3763] [P3792] [P1625] [P3793] [P3803] [P3804] [P3805] [P2192] [P3806] [P3807] [P3808] [P2343] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P3819] [P3834] [P2316] [P3857] [P2507] [P3864] [P3865] [P3868] [P3870] [P3871] [P2451] [P3879] [P3884] [P1218] [P3902] [P3489] [P3904] [P3905] [P3914] [P1495] [P3917] [P3919] [P3931] [P3932] [P1584] [P3935] [P3948] [P3950] [P3951] [P3952] [P3957] [P3958] [P3963] [P2656] [P3975] [P3978] [P3983] [P3984] [P1793] [P3987] [P3988] [P3493] [P4000] [P1989] [P4011] [P4016] [P4018] [P4028] [P4032] [P4035] [P4057] [P1382] [P4058] [P1948] [P4070] [P3393] [P4086] [P4136] [P1523] [P4137] [P2837] [P4139] [P4145] [P4149] [P4157] [P4158] [P2963] [P4159] [P4160] [P4161] [P4162] [P4163] [P2328] [P4168] [P4169] [P4178] [P4180] [P4195] [P4213] [P4281] [P4289] [P4301] [P3461] [P4305] [P3389] [P4306] [P1499] [P4316] [P1233] [P4317] [P4318] [P1956] [P4327] [P4328] [P1578] [P4341] [P1583] [P4343] [P4370] [P4374] [P3378] [P4393] [P4397] [P4404] [P4430] [P2201] [P4431] [P4446] [P3445] [P4450] [P4454] [P4461] [P2894] [P4514] [P4525] [P4526] [P4549] [P4551] [P4562] [P3234] [P4570] [P4626] [P4702] [P2722] [P4703] [P2441] [P4710] [P1438] [P4712] [P1644] [P4752] [P4753] [P1685] [P4768] [P4777] [P2382] [P4779] [P4781] [P4783] [P2701] [P4828] [P2729] [P4869] [P3423] [P4874] [P4881] [P4888] [P4889] [P4891] [P4894] [P4921] [P4925] [P4931] [P4956] [P4962] [P1850] [P4980] [P4994] [P4995] [P4996] [P5000] [P5002] [P2545] [P5003] [P5015] [P5019] [P5020] [P5021] [P5048] [P2703] [P5082] [P5087] [P5091] [P5093] [P5104] [P1205] [P5105] [P5106] [P5108] [P5142] [P5147] [P5148] [P5153] [P5159] [P5160] [P5248] [P5268] [P1029] [P5315] [P5316] [P2107] [P5322] [P5367] [P5461] [P2068] [P5462] [P5463] [P5468] [P5497] [SP104] [SP11] [SP3267] [SP3946] [SP7259] [UVA10055] [UVA10099] [UVA10229] [UVA10375] [UVA11582] [UVA756]
统计数据非实时更新。

签名

   静
清风拂面琴声悠,
流水悦耳铃音周。
吐尽心中杂糅气,
仰望星河划天沟。
点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。