U82805 TbYangZ

    • 3.1K提交
    • 923通过
    • 765排名
  • 用户 ID82805
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-12-31 09:54

博客

难易度统计

入门难度 35
普及- 114
普及/提高- 110
普及+/提高 68
提高+/省选- 223
省选/NOI- 315
NOI/NOI+/CTSC 58

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1362] [P1001] [P1002] [P1588] [P1003] [P2562] [P1004] [P1005] [P1006] [P3026] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1011] [P1012] [P2173] [P1014] [P3145] [P1015] [P2074] [P1016] [P1017] [P3071] [P1018] [P1019] [P1020] [P1021] [P1022] [P1023] [P1024] [P1025] [P1026] [P2581] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1032] [P1320] [P1034] [P1035] [P1036] [P2768] [P1037] [P2547] [P1038] [P3467] [P1039] [P1040] [P1159] [P1041] [P1042] [P1043] [P1044] [P1045] [P2002] [P1046] [P1047] [P3411] [P1048] [P3144] [P1049] [P1051] [P1052] [P1055] [P1452] [P1056] [P2991] [P1057] [P1058] [P3075] [P1059] [P1060] [P1062] [P1579] [P1063] [P1064] [P1067] [P2833] [P1068] [P1069] [P2965] [P1070] [P1071] [P1072] [P3116] [P1073] [P1074] [P1075] [P1076] [P1077] [P2325] [P1078] [P1079] [P1583] [P1080] [P1081] [P1082] [P1966] [P1083] [P1084] [P1085] [P1086] [P1087] [P2495] [P1088] [P1089] [P1090] [P3460] [P1091] [P3454] [P1092] [P1093] [P1094] [P1095] [P1096] [P1097] [P1428] [P1098] [P2404] [P1099] [P1100] [P2049] [P1101] [P1102] [P1104] [P3322] [P1106] [P1108] [P1111] [P1112] [P1113] [P2316] [P1115] [P1979] [P1118] [P1119] [P1239] [P1120] [P1123] [P1127] [P1129] [P1133] [P1134] [P1135] [P1140] [P1141] [P1142] [P1144] [P2282] [P1147] [P1149] [P1150] [P1223] [P1153] [P1154] [P1156] [P1158] [P1160] [P1162] [P1029] [P1164] [P1168] [P1176] [P1282] [P1177] [P1179] [P1181] [P1182] [P2169] [P1183] [P1187] [P1192] [P1196] [P1197] [P1198] [P3531] [P1199] [P2710] [P1200] [P1201] [P1202] [P1203] [P1204] [P1208] [P1210] [P1216] [P1217] [P2322] [P1218] [P1219] [P1737] [P1220] [P1223] [P1226] [P1230] [P1231] [P2667] [P1233] [P3036] [P1242] [P1250] [P1251] [P1947] [P1255] [P1257] [P1260] [P1262] [P1014] [P1263] [P1270] [P1272] [P2967] [P1273] [P1007] [P1281] [P2665] [P1290] [P1863] [P1291] [P2230] [P1292] [P1293] [P3114] [P1297] [P1303] [P1305] [P1306] [P3506] [P1307] [P1308] [P1705] [P1309] [P1311] [P2394] [P1313] [P1314] [P1316] [P1318] [P1324] [P1328] [P1330] [P1339] [P1341] [P1343] [P1344] [P1345] [P1347] [P1349] [P1731] [P1351] [P1714] [P1352] [P1354] [P1361] [P2778] [P1372] [P1373] [P2195] [P1378] [P1608] [P1387] [P1388] [P1390] [P2005] [P1396] [P1402] [P1407] [P1417] [P1421] [P1705] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P1322] [P1426] [P2968] [P1427] [P3095] [P1428] [P1199] [P1429] [P1433] [P1434] [P1440] [P1441] [P1443] [P1446] [P2599] [P1447] [P1449] [P1452] [P1453] [P1455] [P1456] [P1458] [P1462] [P1463] [P1464] [P1466] [P2214] [P1471] [P1684] [P1476] [P1478] [P1480] [P1548] [P1484] [P1486] [P2165] [P1494] [P1496] [P1484] [P1498] [P1500] [P1501] [P3550] [P1505] [P1508] [P1514] [P2393] [P1516] [P1519] [P1826] [P1521] [P1522] [P1523] [P1525] [P1527] [P1533] [P1535] [P1538] [P1388] [P1540] [P1541] [P1546] [P1548] [P1549] [P1551] [P1235] [P1552] [P1948] [P1553] [P1560] [P2360] [P1563] [P1357] [P1567] [P1576] [P1579] [P1580] [P1582] [P1583] [P1588] [P1595] [P1598] [P1600] [P1601] [P1604] [P1605] [P1608] [P1613] [P1616] [P1618] [P1628] [P1629] [P1631] [P1322] [P1636] [P1640] [P1642] [P1391] [P1661] [P1666] [P1706] [P1724] [P1725] [P1726] [P1730] [P2099] [P1736] [P2023] [P1738] [P1739] [P1772] [P1774] [P3352] [P1776] [P3282] [P1781] [P1787] [P1801] [P1803] [P1807] [P1808] [P1821] [P1824] [P1827] [P2736] [P1828] [P3550] [P1829] [P1832] [P1848] [P1850] [P3185] [P1854] [P1865] [P3463] [P1868] [P1875] [P1879] [P1880] [P1886] [P2441] [P1888] [P1890] [P1891] [P1894] [P1896] [P1901] [P1903] [P1908] [P1909] [P1912] [P1914] [P1917] [P1919] [P1932] [P1938] [P2490] [P1939] [P1941] [P1948] [P2316] [P1951] [P1955] [P1324] [P1962] [P3409] [P1963] [P1965] [P1966] [P1967] [P1968] [P1969] [P1972] [P1980] [P1981] [P1982] [P2551] [P1983] [P1991] [P2556] [P1993] [P1996] [P2002] [P2010] [P2014] [P2015] [P1367] [P2016] [P2018] [P2023] [P2024] [P2034] [P2038] [P2042] [P2044] [P3361] [P2045] [P2382] [P2046] [P1387] [P2047] [P2048] [P2050] [P1342] [P2051] [P2052] [P2053] [P2999] [P2055] [P2056] [P2057] [P2058] [P2071] [P2079] [P1432] [P2085] [P1338] [P2089] [P2703] [P2093] [P2040] [P2113] [P1904] [P2114] [P2116] [P2790] [P2118] [P2119] [P2120] [P2122] [P2141] [P2142] [P2146] [P2147] [P2152] [P3100] [P2153] [P1489] [P2158] [P2161] [P1200] [P2163] [P2172] [P2514] [P2173] [P2176] [P2178] [P2183] [P2196] [P1930] [P2197] [P2216] [P1821] [P2224] [P2234] [P1003] [P2243] [P2254] [P2257] [P1243] [P2258] [P2261] [P2272] [P2278] [P1208] [P2279] [P2283] [P2286] [P2289] [P3126] [P2290] [P2296] [P2298] [P2303] [P2597] [P2319] [P2320] [P2324] [P2545] [P2325] [P1106] [P2327] [P2330] [P1162] [P2331] [P2336] [P3508] [P2341] [P2840] [P2364] [P2365] [P1057] [P2375] [P2437] [P2386] [P2387] [P2393] [P2394] [P2396] [P2579] [P2397] [P2412] [P2140] [P2414] [P2656] [P2421] [P2334] [P2439] [P2444] [P2990] [P2447] [P3346] [P2455] [P2463] [P2467] [P2468] [P2858] [P2471] [P2472] [P1391] [P2479] [P2480] [P2485] [P3540] [P2486] [P2491] [P1467] [P2495] [P2498] [P2504] [P2419] [P2512] [P2513] [P2515] [P2517] [P2959] [P2522] [P2530] [P2549] [P2563] [P1365] [P2567] [P2571] [P2572] [P2577] [P2380] [P2579] [P2585] [P1737] [P2590] [P2596] [P2597] [P2947] [P2598] [P2602] [P1779] [P2604] [P2605] [P2606] [P1812] [P2607] [P2611] [P2613] [P2615] [P1552] [P2617] [P1011] [P2619] [P2624] [P2280] [P2627] [P1608] [P2633] [P2634] [P2657] [P1739] [P2661] [P1163] [P2669] [P2670] [P2671] [P1500] [P2672] [P2390] [P2678] [P2680] [P2382] [P2686] [P2967] [P2687] [P3089] [P2698] [P2704] [P3285] [P2709] [P1354] [P2713] [P2723] [P2730] [P2731] [P2732] [P2736] [P2740] [P2741] [P2742] [P2743] [P3329] [P2746] [P2752] [P2754] [P2755] [P2756] [P2758] [P1383] [P2759] [P2761] [P2762] [P3482] [P2763] [P2764] [P2765] [P2766] [P2770] [P2533] [P2772] [P3091] [P2774] [P2782] [P2792] [P2801] [P1955] [P2805] [P3202] [P2820] [P1385] [P2822] [P2824] [P2825] [P2803] [P2827] [P2831] [P2833] [P2972] [P2835] [P2837] [P2816] [P2851] [P1289] [P2852] [P2855] [P2862] [P2863] [P2865] [P1035] [P2868] [P2641] [P2870] [P2885] [P2594] [P2886] [P1628] [P2893] [P2509] [P2901] [P2904] [P2912] [P2921] [P2936] [P2962] [P2990] [P2465] [P3066] [P3067] [P2730] [P3078] [P3084] [P1151] [P3089] [P3128] [P3144] [P3153] [P3155] [P3157] [P3159] [P3163] [P3165] [P3168] [P3171] [P3547] [P3172] [P2859] [P3178] [P3181] [P2125] [P3195] [P3197] [P1497] [P3199] [P3201] [P3203] [P3206] [P3209] [P3214] [P3216] [P3222] [P3224] [P2302] [P3232] [P3233] [P3254] [P1897] [P3258] [P3261] [P1062] [P3265] [P2688] [P3270] [P3292] [P3188] [P3293] [P3296] [P3298] [P3299] [P3301] [P3302] [P2585] [P3303] [P3304] [P3305] [P3306] [P3311] [P3312] [P3313] [P3320] [P1248] [P3321] [P3329] [P1186] [P3332] [P3338] [P3081] [P3355] [P3356] [P1112] [P3357] [P3358] [P3366] [P3367] [P3368] [P3369] [P3371] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P3379] [P3380] [P3381] [P3382] [P3383] [P3384] [P3385] [P3422] [P3386] [P2683] [P3387] [P3388] [P3389] [P1304] [P3390] [P1238] [P3391] [P3393] [P3398] [P3402] [P2071] [P3425] [P3431] [P3455] [P3501] [P3119] [P3515] [P3018] [P3521] [P3527] [P3567] [P3591] [P3001] [P3605] [P3622] [P3623] [P2492] [P3627] [P3628] [P3648] [P3690] [P3705] [P1544] [P3721] [P3723] [P2486] [P3740] [P2712] [P3768] [P3796] [P1728] [P3803] [P3804] [P1084] [P3805] [P2622] [P3806] [P3807] [P1890] [P3808] [P2709] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P3833] [P3834] [P2584] [P3835] [P3842] [P3461] [P3846] [P3865] [P3868] [P1568] [P3884] [P3899] [P2464] [P3916] [P3919] [P3948] [P3950] [P3097] [P3951] [P3952] [P2384] [P3954] [P3955] [P3956] [P3957] [P3958] [P2751] [P3959] [P1087] [P3960] [P3966] [P3975] [P3978] [P3979] [P3980] [P4001] [P1492] [P4003] [P3534] [P4008] [P4009] [P4011] [P4012] [P4013] [P3052] [P4014] [P4015] [P4016] [P4027] [P2538] [P4028] [P4035] [P4047] [P4069] [P4072] [P1110] [P4074] [P4079] [P3299] [P4091] [P2743] [P4094] [P4097] [P4103] [P4113] [P4123] [P2198] [P4126] [P4127] [P4145] [P4146] [P4147] [P4148] [P4149] [P1661] [P4151] [P4158] [P3013] [P4159] [P4166] [P4168] [P2325] [P4169] [P2653] [P4171] [P4172] [P2641] [P4173] [P1814] [P4174] [P4175] [P4178] [P1846] [P4180] [P4196] [P3239] [P4197] [P3252] [P4199] [P2465] [P4208] [P1096] [P4210] [P4211] [P1834] [P4213] [P4238] [P4244] [P4245] [P4248] [P2832] [P4251] [P3544] [P4254] [P1392] [P4258] [P4269] [P4281] [P4287] [P4289] [P4292] [P4294] [P4300] [P4301] [P3126] [P4304] [P2353] [P4305] [P4312] [P2071] [P4313] [P4317] [P4318] [P4319] [P4331] [P4357] [P4358] [P4360] [P2302] [P4363] [P3322] [P4364] [P4381] [P1109] [P4389] [P4390] [P4396] [P4408] [P4409] [P4410] [P4427] [P4430] [P4438] [P3536] [P4449] [P4454] [P4460] [P2092] [P4461] [P4462] [P1777] [P4463] [P4467] [P4478] [P4491] [P2050] [P4512] [P4513] [P1559] [P4525] [P1149] [P4553] [P4556] [P1783] [P4565] [P4567] [P4568] [P4588] [P4593] [P2735] [P4630] [P1668] [P4710] [P4711] [P2466] [P4716] [P4717] [P4718] [P4719] [P4720] [P1446] [P4721] [P4725] [P1800] [P4726] [P4727] [P4735] [P4752] [P4753] [P4767] [P1967] [P4768] [P4770] [P1892] [P4771] [P2721] [P4772] [P4773] [P4774] [P4777] [P4779] [P4781] [P3432] [P4782] [P4783] [P2766] [P4799] [P4822] [P4826] [P4841] [P4859] [P4867] [P4871] [P4872] [P4897] [P4923] [P1393] [P4929] [P2291] [P4939] [P4942] [P1893] [P4943] [P3459] [P4994] [P3144] [P4995] [P3372] [P5002] [P5015] [P5016] [P1370] [P5018] [P2991] [P5019] [P5020] [P5021] [P5022] [P1276] [P5024] [P5043] [P5055] [P5056] [P5057] [P2877] [P5058] [P1584] [P5079] [P2089] [P5080] [P5142] [P2025] [P5205] [P5227] [P5236] [P1006] [P5245] [P2020] [P5283] [P2911] [P5290] [P5354] [P5357] [P5364] [CF311B] [CF409F] [CF438E] [CF453D] [CF622F] [CF662C] [CF839E] [P1076] [CF896C] [CF915E] [CF961G] [P2511] [CF1009F] [SP338] [SP705] [P1371] [SP1684] [SP1716] [P3070] [SP1811] [P2861] [SP1825] [P2351] [SP3734] [SP3969] [SP4155] [P1071] [SP4226] [P1550] [SP5971] [SP9070] [P3321] [SP10264] [SP11469] [SP18637] [P2069] [SP26017] [AT2442] [UVA658] [UVA663] [UVA1496] [UVA10298] [UVA10346] [P1692] [UVA11235] [UVA11294] [UVA12983] [P1286]
统计数据非实时更新。

签名

$$e^{i\pi}+1=0$$

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。